پایان نامه ارشد رشته روانشناسی: ارزیابی عوامل استرس زای شغلی مدیران آموزشی مدارس متوسطه

متن کامل پایان نامه با عنوان : ارزیابی عوامل استرس زای شغلی مدیران آموزش مدارس متوسطه مناطق نوزده گانه شهر تهران

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

موضوع:

ارزیابی عوامل استرس زای شغلی مدیران آموزشی مدارس متوسطه مناطق نوزده گانه شهر تهران

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فصل اول- کلیات تحقیق
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………. ۱
بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………… ۲
ضرورت و اهمیت موضوع…………………………………………………………………………………………….. ۳
اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………….. ۴
سوال و فرضیات پژوهش……………………………………………………………………………………………. ۵
تعریف واژه های اساسی…………………………………………………………………………………………… ۶
فصل دوم- مبانی نظری تحقیق
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….. ۹
تاریخچه استرس……………………………………………………………………………………………………… ۱۰
استرس………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳
ماهیت فشار روانی…………………………………………………………………………………………………… ۱۵
نظریه های استرس………………………………………………………………………………………………….. ۱۶
   استرس بعنوان پاسخی درونی…………………………………………………………………………………… ۱۶
   عوامل محیطی استرس…………………………………………………………………………………………… ۱۸
   استرس بعنوان کنش متقابل………………………………………………………………………………………. ۱۸
   مدل خبرپردازی………………………………………………………………………………………………………. ۲۰
   مقابله بعنوان پاسخی درونی………………………………………………………………………………………. ۲۱
   مقابله متکی بر منابع محیط………………………………………………………………………………………… ۲۲
   مقابله از راه کنش متقابل…………………………………………………………………………………………… ۲۲
فیزیولوژی فشار روانی………………………………………………………………………………………………….. ۲۳
شخصیت نوع آ و بی…………………………………………………………………………………………………….. ۲۶
علائم و نشانه های استرس…………………………………………………………………………………………… ۲۷
عوامل موثر در تشدید یا کاهش فشار روانی………………………………………………………………………… ۲۹
علل استرس…………………………………………………………………………………………………………….. ۳۰
ده فرمان برای کنترل استرس………………………………………………………………………………………….. ۳۲
استرس شغلی………………………………………………………………………………………………………….. ۳۴
تقسیم بندی مشاغل برحسب استرس………………………………………………………………………………. ۳۶
رابطه میان استرس و قابلیت اجرای کار……………………………………………………………………………….. ۳۷
عوامل استرس زای شغلی……………………………………………………………………………………………… ۳۹

  1. حوزه اجتماعی و فرهنگی………………………………………………………………………………………… ۴۰

     از خود بیگانگی و بی هنجاری……………………………………………………………………………………….. ۴۰
     آب و هوا، رژیم غذایی و عوامل مشابه آن…………………………………………………………………………. ۴۱
     جابجایی مکرر…………………………………………………………………………………………………………. ۴۱
     رانندگی………………………………………………………………………………………………………………… ۴۱
     زندگی در شهر در مقایسه با زندگی در روستا……………………………………………………………………. ۴۱

  1. حوزه خانواده………………………………………………………………………………………………………… ۴۲
  2. حوزه شغلی………………………………………………………………………………………………………… ۴۳

     ویژگیهای نقش………………………………………………………………………………………………………… ۴۴
     ویژگیهای شغل……………………………………………………………………………………………………….. ۴۶
     روابط میان- فردی…………………………………………………………………………………………………….. ۴۷
     جو و ساختار سازمانی………………………………………………………………………………………………. ۴۸
     روشهای مدیریت منابع انسانی و فن آوری و خصوصیات مادی…………………………………………………. ۴۹
     فن آوری خصیصه های مادی……………………………………………………………………………………….. ۵۱
هزینه های استرس شغلی……………………………………………………………………………………………… ۵۳
استراتژیهای مقابله با استرس در سازمان……………………………………………………………………………… ۵۴
پیشنه تحقیقات……………………………………………………………………………………………………………. ۵۶
     تحقیقات خارجی………………………………………………………………………………………………………. ۵۶
     تحقیقات داخلی……………………………………………………………………………………………………….. ۵۹
خلاصه فصل ……………………………………………………………………………………………………………….. ۶۲
فصل سوم- روش تحقیق
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۴
روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………… ۶۴
جامعه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….. ۶۵
نمونه و روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………….. ۶۵
روش و ابزار گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………… ۶۷
پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………… ۶۸
تعیین اعتبار و روایی…………………………………………………………………………………………………………. ۶۹
روشهای آماری تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………. ۷۰
فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده های تحقیق
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۲
الف- توصیف ویژگیهای جمعیت شناختی…………………………………………………………………………………. ۷۲
ب- بررسی آماری سوال و فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………….. ۸۳
     بررسی آماری سوال اصلی تحقیق……………………………………………………………………………………. ۸۳
     بررسی آماری فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………. ۸۴
نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………. ۹۰
فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۱
خلاصه………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۲
نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………. ۹۳
پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۷
     پیشنهادات اجرایی………………………………………………………………………………………………………. ۹۷
     پیشنهادات پژوهش……………………………………………………………………………………………………… ۹۸
محدودیتهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………….. ۹۹
منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۰
منابع لاتین…………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۴
ضمائم…………………………………………………………………………………………………………………………..
مقدمه:
اکنون که در آستانه قرن بیست و یکم به سر می بریم با توجه به پیچیدگی و تغییرات روزافزون جامعه و رشد، توسعه فن آوری، مساله فشار روانی در جامعه یک مشکل چشمگیر و خطرناک به نظر می رسد. هر چند کاربرد واژه استرس در روانپزشکی سابقه طولانی دارد ؛ ولی در سالهای اخیر استفاده از آن در روانشناسی مدیریت و رفتار سازمانی نیز متداول گردیده و به سبب رایج بودن آن در زندگی اجتماعی افراد، بخشی از مباحث سازمانی به استرس اختصاص یافته است.
کسی به درستی نمی داند که آیا فشار روانی واقعا در حال حاضر بیش از گذشته است یا خیر، اما کارشناسان معتقدند نفوذ این پدیده روزافزون است. دکتر بنسون از دانشگاه هاروارد می گوید ما در دنیایی از بی ثباتی و عدم امنیت زندگی می کنیم هر چیزی از تهدید اتمی گرفته تا نداشتن تامین شغلی و اثرات زیانبار داروها گواه این مدعاست. (الیوت، ۱۳۷۰، ص۱۳)
استرس فرسودگی بدنی یا عاطفی است که بر اثر مسایل و مشکلات واقعی یا تصوری پدید می آید. استرس گاه سبب رسیدن آسیبهای فراوانی به فرد و سازمان می شود. فشار روانی در فرد باعث می شود که بدن وظایفی را که به طور عادی و به سادگی می تواند انجام دهد با دشواری بیشتر به انجام برساند. نزاع با یک همکار ، محروم شدن از پاداش، دیر رسیدن به سر کار، پیش آمدن یک مشکل مالی و از دست دادن یکی از نزدیکان همه نمونه هایی از عوامل فشار زای روانی فردی است. تغییراتی که در محیط سازمان پدید می آید، همچون تغییر در گردش کار، استفاده از تکنولوژی تازه، برپایی جلسات اداری، بحث درباره نیازهای هر بخش، بحث های مالی و بودجه ای ، کمی در آمد موسسه، قوانین و مقررات محدود کننده، تزلزل وضع سازمانی کارکنان، فشار مدیریت و کارمندان، فشار هیئت مدیره یا روسای سازمان بر مدیر را می توان نمونه هایی از عوامل فشار روانی سازمانی به حساب آورد. (علوی، ۱۳۷۸، صص ۳۴-۳۳)
بیان مسأله
در دنیای کنونی استرس به عنوان یکی از آفات نیروی انسانی محسوب شده است، اثرات مخرب استرس بر زندگی فردی و اجتماعی کاملا مشهود بوده و مدیران یکی از آسیب پذیرترین قشرها در برابر استرس هستند.علی رغم این نظر که فشارهای عصبی مفید نیز وجود دارد و مقداری از فشارهای عصبی برای ایجاد تحرک و تلاش در انسان ضروری است زمانیکه بحث فشار عصبی مطرح می شود بیشتر به عوارض و ضایعات آن توجه شده و فشار عصبی مضر مد نظر قرار می گیرد.به هر حال فشار عصبی آثار فراوانی بر عملکرد فعالیتهای اعضای سازمان دارد، فشار عصبی حاد نیروی انسانی سازمان را ضایع می کند و پایه های سازمان را متزلزل می سازد بدین ترتیب است که فشار عصبی در سازمان همچون آفتی نیروها را تحلیل می برد و فعالیتها و تلاشها را عقیم می سازد. از میان نشانه های عمومی استرس موارد زیر از جمله بی اشتهایی یا اشتهای زیاد، بیخوابی یا خواب بیش از اندازه، دردهای مداوم ، خلاء ذهنی و احساسی، فشار در محیط کار، درگیری با کارفرما، ترس از شکست، و غیره آشکارتر است. (غفوریان، ۱۳۷۵، ص۳۷)
به طور کلی، بروز فشار در سازمانها کارآیی نیروها را می کاهد، همکاری جای خود را به رقابت مخرب می دهد و ارتباطات سازمانی مختل می گردد. مدیری که گرفتار فشارهای عصبی و روانی است نمی تواند با زیر دستان خود رابطه صحیح برقرار نماید، با فرادستان خود دچار مشکل می شود و ارباب رجوع را از خود ناراحت می کند. به علاوه، عوارض ناشی از کم کاری، تاخیر، غیبت، جابجایی، ترک خدمت و در نتیجه کاهش بهره وری و عوارض فیزیکی ـ روانی فشارهای عصبی، خسارتهای جبران ناپذیری را برای سازمانها به ارمغان می آورد.
در میان سازمانهای اجتماعی، هیچ سازمانی به اندازه آموزش و پرورش حساس نیست، زیرا همچنانکه می دانیم آموزش و پرورش زیر ساز تمامی سازمانهای یک جامعه است و در این میان مدیران آموزشی از مهمترین ارکان تعلیم و تربیت می باشند. بنابراین بررسی عوامل فشار زای مدیران آموزشی می تواند گام مثبتی در جهت ارتقای شغلی آنان از طریق کاهش یا تعدیل تاثیر عوامل فشارزا و در نتیجه ، ارتقای آموزش و پرورش باشد.
ضرورت و اهمیت موضوع
بر اساس گزارش آکادمی امریکائی پزشک خانواده، دوسوم بیماران پزشک خانواده دچار ناراحتی های متاثر ار فشار روانی بوده اند در همین حال هزینه های سنگین ناشی از آثار اینگونه ناراحتی ها در غیبت افراد، هزینه های سرسام آور درمانی شرکتها و کاهش تولید، صاحبان صنایع را بیمناک کرده است. سرطان، ناخوشی های ریوی، تلفات ناشی از سوانح، سیروز کبدی و خودکشی که در آمریکا شش عامل مهم مرگ و میر تلقی می شود سهم عمده ای ایفا می کند. فشار روانی همچنین در تسریع شرایط منتهی به طلاق نقش مهمی ایفا می کند.
توجه به شیوع فشار روانی عکس العمل های گسترده ای را برای مقابله با آن به دنبال داشته است. داروها ی رفتاری برای مقابله با بیماریهایی که در ارتباط با فشار روانی هستند عرضه شده اند و راه های چگونگی تاثیر عوامل عاطفی در بنیه دفاعی بدن تحت مطالعه می باشد. شرکتهای بزرگ برنامه های جامعی برای کنترل فشار روانی برای مجریانی که در این زمینه در زحمت هستند تدارک دیده اند.
مدیر انستیتوی امریکائی فشار روانی در شهر نیویورک می گوید: فشارهای روانی امروزه نسل جدیدی از جویندگان تحرک و جنب و جوش به وجود آورده است که اغلب به ضرر خود، هیجان و بیقراری را بر آرامش ترجیح می دهند. مثلاً چتر بازان از پرش آزاد بیش از پرش با چتر نجات احساس لذت می کنند و…
به دو دلیل بررسی عوامل سازمانی موثر در فشار روانی ضروری است. نخست آنکه کوتاهی در این امر می تواند بر توان منابع انسانی یک سازمان زیانهای فراوان وارد سازد و پی آمدهای منفی اقتصادی مانند کاهش تولید یا تولید پر از کاستی را فراهم آورد ، دوم آنکه هر گاه این عوامل به درستی باز شناخته شود و با تدبیر و دور اندیشی هدایت و سرپرستی گردد می تواند در بهبود کار و بالارفتن خشنودی کارمند وافزایش بازده سازمان موثر آید.در غیر این صورت ، سازمان برای فشارهایی که در درون خود پدید می آورد یا نا خواسته در درون آن پدیدمی آید باید هزینه ای بس گزاف بپردازد. (طوسی، ۱۳۷۵، ص ۷۵)
از آنجاییکه آموزش و پرورش وظیفه بسیار سنگین هدایت نسل آینده را به عهده دارد، و به واسطه اینکه درصد زیادی از افراد جامعه به عناوین مختلف در امر آموزش و پرورش درگیر هستند، انجام تحقیقات کاربردی که بتواند مسائل و مشکلات این حوزه را شناسایی و حل کند و بر پیشرفت و بهبود عملکرد این بخش مهم از جامعه تاثیر بگذارد ضروری به نظر می رسد. شناسایی عوامل فشار زای شغلی مدیران آموزشی نیز می تواند یکی از این نوع تحقیقات است که می تواند گامی هر چند کوچک در این ورطه عظیم باشد.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۱۰۹

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان
 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***