پایان نامه ارشد رشته حقوق: مقایسه حقوقی دعوای خلع ید با دعوای رفع تصرف عدوانی در حقوق موضوعه ایران

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات زنجان

دانشکده حقوق، گروه حقوق خصوصی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

گرایش: حقوق خصوصی

عنوان:

مقایسه حقوقی دعوای خلع ید با دعوای رفع تصرف عدوانی در حقوق موضوعه ایران

استاد راهنما:

دکتر فرهاد ادریسی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب:
چکیده ……………………………………………………………………………………………………….. ۱
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. ۲
کلیات………………………………………………………………………………………………………… ۵
   ۱- بیان مساله……………………………………………………………………………………………… ۶
۲-سوالات تحقیق …………………………………………………………………………………………. ۱۰
۳- فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………… ۱۰
۴- روش انجام تحقیق و گرد آوری مطالب…………………………………………………………. ۱۱
۵- پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………. ۱۱
فصل اول : مبانی نظری پژوهش
مبحث اول : تعریف خلع ید و شرایط وقوع و طرح دعوی خلع ید ……………………….. ۱۳
۱) معنای لغوی خلع ید …………………………………………………………………………………. ۱۳
۲) معنای اصطلاحی خلع ید …………………………………………………………………………… ۱۳
۳) معنای اصطلاحی خلع ید از دید قانون مدنی …………………………………………………… ۱۳
۴) معنای اصطلاحی خلع ید در رویه قضایی ………………………………………………………. ۱۴
مبحث دوم : سابقه تاریخی تصرف عدوانی ………………………………………………………. ۱۵
۱) سابقه تاریخی تصرف عدوانی ……………………………………………………………………… ۱۵
۲) سابقه تاریخی دعوی خلع ید ………………………………………………………………………. ۱۶
۳) سابقه دعوی رفع تصرف عدوانی و خلع ید در حقوق ایران ………………………………. ۱۸
الف) سابقه دعوی رفع تصرف عدوانی در حقوق ایران ………………………………………….. ۱۸
ب) سابقه دعوی خلع ید در حقوق ایران …………………………………………………………… ۱۹
فصل دوم : وجوه ماهوی افتراق بین تصرف عدوانی و خلع ید
گفتار اول : ارکان اساسی دعوی رفع تصرف عدوانی …………………………………………. ۲۱
الف ) عنصر مادی ………………………………………………………………………………………… ۲۲
ب ) عنصر معنوی ………………………………………………………………………………………… ۲۳
ج ) ماهیت تصرف ……………………………………………………………………………………….. ۲۴
۱ ) تعریف تصرف ……………………………………………………………………………………….. ۲۴
۲) مقایسه مالکیت و تصرف …………………………………………………………………………… ۲۵
۳ ) مقایسه تصرف و اقباض …………………………………………………………………………… ۲۶
۴ ) شروط تاثیر تصرف …………………………………………………………………………………. ۲۶
الف ) آثار تصرفی که موقوف بر مدت نیست ……………………………………………………… ۲۷
ب ) آثار تصرفی که موقوف بر مدت است …………………………………………………………. ۲۸
گفتار دوم : سبق تصرف خواهان …………………………………………………………………….. ۲۹
۱ ) تصرف مفید یا معتبر ………………………………………………………………………………… ۳۰
۲ ) تصرف معیوب ……………………………………………………………………………………….. ۳۰
۳ ) تصرف با حسن نیت ……………………………………………………………………………….. ۳۰
گفتار سوم : لحوق قانونی تصرف خوانده …………………………………………………………. ۳۳
۱ ) استقرار تصرف خوانده و سلب تصرفات خواهان ……………………………………………. ۳۳
۲ ) مدت و میزان تصرف خوانده ……………………………………………………………………… ۳۴
گفتار چهارم : عدوانی بودن تصرف خوانده ……………………………………………………… ۳۶
گفتار پنجم : ارکان اساسی و تشکیل دهنده خلع ید …………………………………………… ۳۸
الف ) ماهیت حقوقی خلع ید …………………………………………………………………………. ۳۹
۱ ) مفهوم خلع ید در ایفای ناروا …………………………………………………………………….. ۴۰
۲ ) مفهوم خلع ید در غصب …………………………………………………………………………… ۴۰
ب ) خلع ید در غصب اموال منقول ………………………………………………………………….. ۴۲
ج ) خلع ید در غصب اموال غیر منقول ……………………………………………………………… ۴۲
گفتار ششم : ارکان و عناصر دعوی خلع ید ……………………………………………………… ۴۵
الف ) عناصر ………………………………………………………………………………………………. ۴۵
ب ) ضرورت وجود قهر و غلبه و عدوان ………………………………………………………….. ۴۹
ج ) مالکیت در دعوی خلع ید ………………………………………………………………………… ۵۰
گفتار هفتم : ارکان دعوی خلع ید …………………………………………………………………… ۵۳
۱ ) استیلا و وضع ید مدعی علیه ……………………………………………………………………… ۵۳
۲ ) عدوانی بودن تصرفات متصرف…………………………………………………………………… ۵۸
۳ ) ما لکیت خواهان …………………………………………………………………………………….. ۶۱
فصل سوم : مقایسه دعوی تصرف عدوانی وخلع ید از جهت آیین رسیدگی
مبحث اول : وجوه اشتراک در رسیدگی به دعوی تصرف عدوانی و خلع ید …………… ۶۳
گفتار اول : وجوه اشتراک ……………………………………………………………………………….. ۶۳
۱ ) اصول دادرسی ……………………………………………………………………………………….. ۶۳
۲ ) قابلیت تجدیدنظر خواهی ………………………………………………………………………….. ۶۶
۳) ا ستناد …………………………………………………………………………………………………… ۶۷
۴ ) عناصر تشکیل دهنده ………………………………………………………………………………… ۶۷
۵ ) صلاحیت ……………………………………………………………………………………………… ۶۸
گفتار دوم : دعاوی طاری………………………………………………………………………………… ۶۸
۱ ) دعوی ورود ثالث …………………………………………………………………………………….. ۶۹
۲ ) دعوی جلب ثالث …………………………………………………………………………………….. ۷۱
۳ ) دعوی تقابل …………………………………………………………………………………………… ۷۱
۴ ) دعوی اضافی …………………………………………………………………………………………. ۷۲
گفتار سوم : وجوه ا فتراق در رسیدگی به دعوی خلع ید و تصرف عدوانی …………………. ۷۵
۱ ) رعایت تشریفات دادرسی………………………………………………………………………….. ۷۵
۲ ) کسانی که حق طرح دعوی دارند ………………………………………………………………… ۷۵
۳ ) هزینه دادرسی ………………………………………………………………………………………… ۷۶
۴ ) رسیدگی خارج از نوبت …………………………………………………………………………… ۷۷
۵ ) مساله تحصیل دلیل ………………………………………………………………………………… ۷۸
۶ ) ا عتبار امر قضاوت شده ……………………………………………………………………………. ۷۹
گفتار چهارم: وجوه افتراق بین دعاوی خلقع ید و تصرف عدوانی از حیث میان تصرف
و مالکیت…………………………………………………………………………………………………….. ۸۰
فصل چهارم : احکام وآثار تصرف عدوانی و مرجع رسیدگی کننده
مبحث اول : احکام و آثار دعوی تصرف عدوانی ………………………………………………. ۸۶
گفتار اول : دستور موقت در دعاوی تصرف عدوانی ……………………………………………… ۸۶
گفتار د وم : مسا له مالکیت در دعاوی تصرف عد وانی …………………………………………. ۸۷
گفتار سوم : انکار و تردید و ادعای جعل در مقابل اسناد ارائه شده در دعاوی تصرف عدوانی      ۸۹
گفتار چهارم : تصرف مجدد و مزا حمت و مما نعت از اجرای حکم …………………………. ۸۹
مبحث دوم : مرجع رسیدگی کننده به دعوی تصرف عدوانی و تصمیمات مربوط به آن………….. ۹۱
مبحث سوم : اجرای حکم رفع تصرف عدوانی …………………………………………………. ۹۴
گفتار اول : اجرای فوری احکام دادگاهها در د عاوی تصرف عدوانی ………………………… ۹۴
گفتار دوم : چگونگی اجرای حکم در مورد مستحدثات و اعیانی در محکوم به …………….. ۹۵
گفتار سوم : تجدیدنظر از احکام صادره در د عاوی تصرف عدوانی …………………………. ۹۷
فصل پنجم : احکام اختصاصی خلع ید و آثار آن
مبحث اول : احکام اختصاصی خلع ید در اموال مفروز………………………………………. ۱۰۰
گفتار اول : احکام اختصاصی خلع ید در اموال مفروز منقول ………………………………….. ۱۰۰
گفتار دوم: احکام اختصاصی خلع ید درا موال مفروز غیرمنقول…………………………………. ۱۰۲
مبحث دوم : احکام اختصاصی خلع ید در اموال مشاع ……………………………………….. ۱۰۳
گفتار اول : احکام اختصاصی خلع ید در اموا ل منقول مشاع …………………………………… ۱۰۳
گفتار دوم : احکام اختصاصی خلع ید در اموال غیر منقول مشاع ………………………………. ۱۰۴
مبحث سوم : اجرای احکام دعاوی خلع ید ………………………………………………………. ۱۰۸
گفتار اول : کلیات اجرای احکام ………………………………………………………………………. ۱۰۸
گفتار دوم : چگونگی اجرای احکام دعاوی خلع ید ………………………………………………. ۱۰۹
گفتار سوم : احکام اختصاصی خلع ید از جهت اجرای حکم …………………………………… ۱۱۲
مبحث چهارم : اجرای احکام دعاوی تصرف عدوانی ………………………………………….. ۱۱۳
گفتار اول : اجرای احکام دعوای تصرف …………………………………………………………….. ۱۱۳
گفتار دوم : اجرای احکام دعوی ممانعت از حق …………………………………………………… ۱۱۴
گفتار سوم : اجرای احکام دعوی مزاحمت ………………………………………………………….. ۱۱۵
گفتار چهارم : تفاوت اجرای احکام دعوی خلع ید و تصرف عدوانی ………………………… ۱۱۵
نتیجه گیری ……………………………………………………………………………… ۱۱۶
منابع ……………………………………………………………………………………… ۱۲۳
چکیده:
خلع ید به معنای اخص یا همان دعوای مالکیت که طی آن مالک ملک رفع تصرف دیگری را از ملک خود خواستار است؛ ارکان دعوای خلع ید اثبات مالکیت خواهان، تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرفات است، این درحالی است که در قوانین موضوعه ایران نوع دیگری از حمایت از مالکیت وجود دارد که تحت عنوان دعوای رفع تصرف عدوانی شناخته می شود و بر خلاف خلع ید خواهان نیازی به اثبات مالکیت خود نیست. چنانچه در تعریف این دعوا در قانون آئین دادرسی مدنی چنین آمده است که م۱۵۸ ق.آ.د.م « دﻋﻮای ﺗﺼﺮف ﻋﺪواﻧﻲ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از : ادﻋﺎی ﻣﺘﺼﺮف ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮاﻳﻨﻜﻪ دﻳﮕﺮی ﺑﺪون رﺿـﺎﻳﺖ او ﻣـﺎلﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮل را از ﺗﺼﺮف وی ﺧﺎرج ﻛﺮده و اﻋﺎده ﺗﺼﺮف ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻣﺎل درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ» .
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺳﺎده ﺗﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺗﺼﺮف ﻋﺪواﻧﻲ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از: ﺳﺒﻖ ﺗﺼﺮف ﺷﺎﻛﻲ و ﻟﺤﻮق ﺗﺼﺮف ﻣﺸﺘﻜﻲ ﻋﻨﻪ (ﻣﺘﺸﺎﻛﻲ). این درحالی است که در دعاوی تصرف که خود شامل دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق بوده نیز شباهت هایی با دعوای خلع ید داشته که می تواند زمینه ساز بروز خلط مبحث و احیاناً صدور احکام نادرست یا در حداقل اطاله دادرسی باشد. در این راستا تشخیص جهات افتراقی این دو دعوا ضمن تحلیل محتوایی هر یک از ضروریات است، امری که هدف پژوهش حاضر است.
مقدمه:
خلع ید به لحاظ حقوقی عنوان دعوایی است که مالک یک مال غیر منقول(خانه، مغازه، زمین، آپارتمان) بطرفیت متصرف غیرقانونی مال خود اقامه می کند و از دادگاه (امروزه شورای حل اختلاف) می خواهد که به روند تصرف غیر مجاز متصرف پایان بخشیده و ملک، زمین، مغازه، آپارتمان وی را از تصرف او خارج کرده و تحویل او بدهند .
ارکان دعوی خلع ید عبارتست از، مالکیت خواهان، تصرف متصرف و عدوانی بودن تصرف است و این ارکان در ماده ۶۹۰ نیز شامل، مالکیت شاکی و این که متهم متصرف است و این تصرف من غیر حق است.دردعوی اخیر، سبق تصرف عدوانی لازم نیست تا شکایت مطح شود.
به عبارت دیگر رسیدگی به دعوای خلع ید  فرع بر اثبات مالکیت است. حال در صورتی که اصل مالکیت خواهان محل نزاع واقع شده و دلایل و مدارک کافی برای اثبات مالکیت خود نداشته و مطالب و اظهارات وی حاکی از نوعی ادعای مالکیت باشد که احراز آن منوط به رسیدگی مستقل به این ادعاست، در اینجا دعوای خلع ید خواهان به تنهایی قابلیت استماع نداشته و به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قابل رد می باشد؛ چراکه خواهان ادعایی مطرح کرده که در ردیف خواسته نیامده است.
درکنار دعوای خلع ید، دعوای تصرف عدوانی نیز از جمله موضوعات مبتلا به محاکم و دستگاه قضایی که درصد زیادی از پرونده های دادگستری را تشکیل می دهد.
تصرف که از آن به ید تعبیر می شود عبارت است از سلطه و اقتداری که شخص به طور مستقیم یا به واسطه غیر، بر مالی دارد. عدوان در لغت یعنی ظلم و ستم آشکار. و اصطلاحاً فعل یا ترک فعل قابل نکوهش است که خلاف عرف یا قانون یا عقل سلیم باشد.
واژه تصرف در حقوق ما سابقه دیرینه ایی دارد چرا که از نظر فقهی در مباحث فقها قاعده ید و مباحث مربوط به غصب بین فقها مطرح و نظرات مختلفی پیرامون آن بین ایشان وجودد دارد و با توجه به اینکه قوانین حاکم بر کشور ما عمدتاً از فقه متاثر است و شرط تایید مصوبات توسط شورای نگهبان حداقل عدم مغایرت مصوبات با شرع می باشد ، لذا بررسی فقهی مساله در شناخت بهتر موضوع حقوقی موثر می باشد برای مثال قانون مدنی متاثر از فقه اسلامی در ماده ۳۵ ق.م تصرف به عنوان مالکیت را اماره مالکیت دانسته و از آنجایی که همیشه تصرف ملازمه با مالکیت ندارد در آخر ماده قانونگذار اشاره نموده مگر اینکه خلاف آن اثبات گردد . این قاعده موجب ثبات در وضعیت جامعه در مورد تصرفات و جلوگیری از هرج مرج در اجتماع می شود .
قانونگذار در جهت حمایت از این وضعیت جامعه و با این هدف مبادرت به پایه کذاری دعاوی تصرف عدوانی با شرایط خاص خود نمود تا از قدرت نمایی شخصی افراد جهت دست یابی به حقوق احتمالی خود بخصوص مالکیت جلوگیری شود و این گونه افراد جهت استیفای حق خودد از طریق محاکم با طرح دعاوی مشابه مثل خلع ید و اثبات مالکیت اقدام نمایند .
تصرف عدوانی بمعنی اعم، عبارت است از خارج شدن مال از ید مالک یا قائم مقام قانونی او بدون رضای وی و یا بدون مجوز قانونی. عدم رضای مالک یا عدم اذن قانونی او موجب تحقق عدوان است این نوع تصرف در مادۀ ۳۰۸ قانون مدنی بیان شده و مفاد این ماده از حدیث «علی الید ما اخذت حتی تؤدیه» گرفته شده است. موضوع تصرف عدوانی است که این دعوا عبارت است از دعوی متصرف سابق که دیگران بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف او خارج کرده و متصرف سابق اعاده تصرف خود را نسبت به این مال درخواست می نماید.
. در محاکم شهرستانهای کوچک که شغل اکثر افراد کشاورزی است عمده دعاوی مربوط به اراضی کشاورزی با عنوان تتصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق در محاکم قضایی اقامه گردد ، لذا محاکم اینگونه شهرها با مباحث راجع به تصرف عدوانی مزاحمت از و ممانعت از حق و مقررات مربوط به آن چه از جهت شکلی و چه از جهت ماهوی مرتباً مواجه می باشند.
تصرف عدوانی مثل سایر دعاوی دارای ارکان و شرایطی می باشد که با دعاوی همچون خلع ید و اثبات مالکیت مشابه هستند تفاوت دارد . در اینگونه دعاوی حاکم حق ورود در موضوع مالکیت طرفین را نداشته و صرفاً سبق و لحوق تصرفات شاکی و مشتکی عنه و عدوانی بودن تصرفات لاحقه را ملحوظ نظر قرار می دهد .
همانگونه که گفته شد،خلع ید به معنی اخص یعنی رفع سلطه و تصرف غاصب از اموال توسط مالک و دعوای تصرف عدوانی یعنی رفع سلطه و تصرف غاصب توسط متصرف سابق، ارکان دعوای خلع ید اثبات مالکیت خواهان، تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرفات است و ارکان دعوای تصرف عدوانی سبق تصرفات خواهان، لحوق تصرفات خوانده وعدوانی بودن تصرفات می باشد، بنابراین این دو دعوی کاملاً متفاوت بوده است زیرا منشاء دعوای خلع ید غصب است و هیچ قراردادی بین مالک و متصرف وجود ندارد در حالی که در دعوای تصرف عدوانی این حق متصرف است که مورد حمایت قرار گرفته است. به عبارت دیگر، به بیان دیگر شارع مقدس با تفکیک قایل شدن بین دو اصطلاح متصرف و مالک و یا متصرف و ملکیت بر هرکدام آثار حقوقی خاصی را بار نمودنو که هریک دارای ظرایف و پیچیدگی های خاصی می باشد .
در قوانین موضوعه مانیز بر اساس هرکدام از این دو منشاء حق )تصرف و ملکیت ( قانونگذار دو دعوا با آثار متفاوت پیش بینی نموده است که یکی دعوای رفع تصرف عدوانی و دیگری همانا دعوی خلع ید می باشد، لذا اگر متضرر از تجاوز دیگری به حق مورد نظر، قصد طرح دعوی برای از میان بردن این تجاوز را داشته باشد می بایست قابل به تفکیک شود به نحوی که اگر قصد او طرح دعوی خلع ید می باشد ملزم به اثبات مالکیت خود خواهد بود ، اما اگر مقصود و نظر وی طرح دعوای رفع تصرف عدوانی است می بایست با به کارگیری ابزار لازم اقدام به اثبات تصرفات سابق خود نماید . بنابراین آثار هریک از دعاوی فوق الذکر متفاوت از دیگری بوده و نیازمند بکارگیری ابزاری متفاوت می باشد. از این رو ضروری است نه تنها در طرح دعواو صدور حکم از سوی محاکم بلکه در محافل و ادبیات حقوقی نیز به این جهات افتراق توجه شود.
به همین منظور بررسی و تحلیل مقایسه ای این دو دعوا به منظور تشخیص این جهات افتراق و تشابه بین آنها موضوع پژوهش حاضر است در همین راستا،در این مختصر تحقیق آنچه در ابتدا به آن پرداخته ایم شناسایی و معرفی دو دعوی خلع ید و تصرف عدوانی بوده است ، بر همین اساس با بررسی عناصر تشکیل دهنده دعاوی تصرف عدوانی و خلع ید و کنکاش در سیر تاریخی این دو دعوا سعی در معرفی دعاوی حاضر داشته ایم.
در قسمت بعد نیز پس از دست یافتن به این مقدمات اقدام به بررسی وجوه اشتراک و افتراق این دو دعوا از مناظر گوناگونی چون آیین رسیدگی ، مرجع رسیدگی و اجرای احکام نمودیم تا شاید با این اقدام بتوانیم چالش های جدیدی را در راه بررسی این دعاوی پیش روی جامعه حقوقی قرار دهیم.
کلیات:
هدف اصلی از تملک اموال(چه منقول و غیر منقول) بهره برداری از منافع آن ها است. بنابراین مالکیت بدون وجود چنین هدفی، مفهوم و معنای عقلائی نخواهد داشت لذا تملک اشیاء به طور کلی و مالکیت اموال چیزی نیست، جز طریق نیل به استفاده و بهره برداری از مال و منفعت آن، همراه بودن عرفی این مفاهیم(تملک و بهره گیری از مال) و پیوستگی آن ها به یکدیگر به قدری بدیهی است که در نظر عرف هر یک اماره و قرینه ای بر وجود دیگری فرض شده است. و بر مبنای همین پیوستگی و حمایت از آن است که در کنار دعاوی خلع ید که در واقع برای حمایت از مالکیت وضع شده است، دعاوی تحت عنوان دعاوی تصرف، و از جمله مهمترین آنها تصرف رفع تصرف عدوانی برای حمایت از یک تأسیس حقوقی که همان حق تصرف مادی است به وجود آمده است. به عبارت دیگر خلع ید به لحاظ حقوقی عنوان دعوایی است که مالک یک مال غیر منقول بطرفیت متصرف غیر قانونی مال خود اقامه می کند و از دادگاه می خواهد که به روند تصرف غیر مجاز متصرف پایان بخشیده و در این راه نیازمند اثبات مالکیت خود می باشد، در حالی که در دعوای تصرف عدوانی، حق، و مبنای حمایت از آن منشأ تصرفات قبلی خواهان است . تفاوت فوق الذکر که نه تنها در زمینه ماهوی بلکه در خصوص آئین رسیدگی و احقاق حق و اجرای احکام نیز موجد آثاری است تماماً به واسطه ی تفکیک دو عنوان تصرف و مالکیت در دعاوی منقول است که در پژوهش حاضر برآنیم ضمن مروری تفصیلی هر کدام از مفاهمی مذکور ابعاد حقوقی آثار و خصوصیات دعاوی تصرف و خلع ید را در رویکردی مقایسه ای تبیین کنیم.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۱۳۷

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان
 

***

—-

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***