پایان نامه ارشد رشته حقوق جزا: موانع دسترسی زنان بزهکار به عدالت کیفری در نظام کیفری ایران

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد خرم آباد

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A

رشته: حقوق

گرایش: جزا و جرم شناسی

عنوان:

موانع دسترسی زنان بزهکار به عدالت کیفری در نظام کیفری ایران

استاد راهنما:

دکتر سید ابراهیم موسوی

استاد مشاور:

دکتر هنگامه غضنفری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب:
مقدمه
بیان مسئله…………………………………………… ۲
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق………………………………….. ۴
پیشینه تحقیق………………………………….. ۵
روش تحقیق………………………………….. ۶
سوالات تحقیق………………………………….. ۶
ساختار تحقیق………………………………….. ۶
فصل اول:موانع دسترسی زنان به عدالت کیفری در قوانین جزایی ماهوی
مبحث اول: ضمانت اجراهای کیفری در مورد زنان بزهکار………………….. ۱۲
گفتار اول: زنان و کیفر حبس……………………………………. ۱۲
گفتار دوم: زنان و ضمانت اجراهای جایگزین حبس……………………………………. ۱۳
گفتار سوم: آسیب شناسی ماهوی پاسخ­های نظام عدالت کیفری………….. ۱۸
الف) نبود پاسخ دهی…………………………………… ۱۸
۱- نبود پاسخ­دهی قانونی…………………………………… ۱۸
۲- نبود پاسخ­دهی اجرایی/ قضایی…………………………………… ۱۸
۳- پاسخ دهی صوری/ نمایشی…………………………………… ۱۹
ب) پاسخ­دهی سرکوب گرایانه………………………………….. ۲۰
۱- کیفردهنده ………………………………….۲۰
۲- تثبیت کننده…………………………………. ۲۱
۳- ناتوان ساز………………………………….. ۲۱
۳-۱- ممکن نبودن طرح دعوی نزد نظام عدالت کیفری………………………. ۲۱
۲-۳- ناتوانی در مراجعه به مراکز ارائه دهنده خدمات درمانی و حمایتی…………………………. ۲۲
ج) پاسخ­دهی ناحمایتی و غیرتخصصی………………………………….. ۲۲۱- ترسیم یا اجرای آسیب زای فرآیند دادرسی کیفری………………… ۲۳
۲- کمبود یا عدم کفایت پاسخ­های حمایتی درمانی………………………………… ۲۴
۳- کمبود یا نبود کفایت واکنش­های کیفری……………………………… ۲۴
مبحث دوم: بررسی عدالت نسبت به زنان در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۲۶
گفتار اول: بررسی تفاوت اجرای حکم قصاص در مورد زن و مرد………………….. ۲۷
الف – قانون مجازات اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۲۸
۱- حکم قرآن در مورد قصاص زن و مرد………………………………….. ۳۰
۲- مبنای روایی…………………………………… ۳۲
ب) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۳۴
۱- قاتل و مقتول واحد باشند………………………………….. ۳۵
۲- قاتل، واحد و مقتول، متعدد باشند………………………………….. ۳۵
۳- قاتلین، متعدد و مقتول، واحد باشند………………………………….. ۳۶
گفتار دوم: حجاب زنان و عدم جرم انگاری حجاب برای مردان…………………… ۳۹
الف- مبنای فقهی ماده ۸۶۴ ق.م.ا. و نقد آن………………………………….. ۳۹
۱- نقد ماده ۸۶۴ ق.م.ا…………………………………. ۴۰
۲- قید «کیفر عمل»…………………………………. ۴۰
۳- قید «انظار عمومی»…………………………………. ۴۰
۴- قید «جریحه­دار شدن عفت عمومی»…………………………………. ۴۰
۵- قید «گناهان کبیره»…………………………………. ۴۱
۶- قید «عمل حرام»…………………………………. ۴۲
۷- فرق گناه و جرم………………………………….. ۴۲
ب- نقد تبصره ماده ۸۶۴ ق.م.ا………………………………….. ۴۳
۱- عدم انطباق تبصره ماده ۸۶۴ ق.م.ا. با شرع………………………………….. ۴۳
۲- عدم تناسب مجازات مقرر در تبصره، با سایر قوانین مشابه…………………….. ۴۴
۳- عدم قید جریحه­دار شدن عفت عمومی…………………………………… ۴۴
۴- پیشنهاد اصلاح قانون………………………………….. ۴۴
ج- عدم جرم انگاری رعایت حجاب برای مردان………………………………….. ۴۵
گفتار سوم: سن مسئولیت کیفری دختران…………………………………. ۴۶
الف- حذف تعزیر افراد نابالغ………………………………….. ۴۷
ب- مسئولیت نقصان یافته………………………………….. ۴۷
ج- رشد کیفری…………………………………… ۴۹
گفتار چهارم: مجازات تجاوز جنسی…………………………………… ۵۰
گفتار پنجم: دفاع مشروع………………………………….. ۵۱
گفتار ششم: دیه زن………………………………….. ۵۱
الف – دیه نفس مرد مسلمان………………………………….. ۵۲
ب – دیه نفس زن مسلمان………………………………….. ۵۳
گفتار هفتم: قصاص به سبب سقط جنین…………………………………… ۵۵
گفتار هشتم: عدم تنوع در ضمانت اجراهای کیفری………………………………….. ۵۶
فصل دوم: موانع دسترسی زنان بزهکار به عدالت کیفری در آیین دادرسی کیفری
گفتار اول: نگرش منفی پلیس نسبت به زنان بزهکار………………………………….. ۶۱
الف- اعمال خشونت در هنگام دستگیری و فشار فیزیکی جهت کسب اقرار……………….. ۶۴
ب- اعمال خشونت، تهدید، سوء استفاده از قدرت………………………………….. ۶۵
ج- ساز و کارهای حمایتی جهت جلوگیری از سوء استفاده از قدرت………………… ۶۷
گفتار دوم: عدم رعایت حریم خصوصی…………………………………… ۷۰
الف- تأثیر تحصیلات، موقعیت اقتصادی و اجتماعی در واکنش به حفظ حریم خصوصی………….. ۷۱
ب- عدم آگاهی و آموزش کارکنان نهاد کیفری نسبت به رعایت حریم خصوصی……………. ۷۳
مبحث دوم: نارسایی ها و کمبودهای موجود در نهاد دادسرا ………………………………….۷۶
گفتار اول: فقدان حضور مشاور، مددکاران، فقدان میانجی­گری و تشکیل پرونده شخصیت……… ۷۷
الف- فقدان حضور مشاور، مددکار………………………………….. ۷۷
ب- فقدان میانجی­گری…………………………………… ۷۹
۱- تاریخچه ی میانجی گری…………………………………… ۸۱
۲- فرایند میانجی گری…………………………………… ۸۲
۲-۱٫ مرحله­ی ارجاع پرونده…………………………………. ۸۳
۲-۲٫ مرحله­ی اقدامات پیش از میانجی گری…………………………………… ۸۳
۲-۳٫ مرحله ی میانجی گری و گفت و گو………………………………….. ۸۳
۲-۴٫ مرحله ی پی گیری نتایج حاصل از میانجی گری…………………………………… ۸۴
۳- اصول و مبانی میانجی گری…………………………………… ۸۴
۴- اهداف میانجی گری…………………………………… ۸۵
۴-۱٫ اهداف میانجی گری کیفری در قبال بزه دیده…………………………………. ۸۵
۴-۲٫ اهداف میانجی گری کیفری در قبال بزه کار………………………………….. ۸۶
۴-۳٫ اهداف میانجی گری کیفری در قبال جامعه ی محلی…………………………………… ۸۶
۴-۴٫ اهداف میانجی گری در قبال نظام عدالت کیفری…………………………………… ۸۷
۵- چالش های پیش روی فرایند میانجی گری…………………………………… ۸۷
۵-۱٫ مقاومت و مخالفت بازیگران رسمی در عرصه ی اجرای عدالت……………………….. ۸۸
۵-۲٫ آسیب ناشی از اختیاری بودن پذیرش فرایند میانجی گری…………………………………… ۸۸
۵-۳٫ فقدان عنصر تجربه و تخصص در مجریان میانجی گری…………………………………… ۸۹
۵-۴٫ عدم وجود رویه ی واحد و اختلاف نظر در روش های اجرای میانجی گری………………….. ۸۹
۵-۵٫ استفاده ابزاری از بزه دیده به نفع بزه کار………………………………….. ۹۰
ج- تشکیل پرونده شخصیت…………………………………… ۹۰
۱- مفهوم شخصیت…………………………………… ۹۲
۲- پیشینه ی توجه به پرونده ی شخصیت بزه کار………………………………….. ۹۳
۳- تفاوت پرونده ی شخصیت و پرونده ی کیفری…………………………………… ۹۴
۴- محاسن تشکیل پرونده ی شخصیت…………………………………… ۹۵
۴-۱٫ اتخاذ تصمیم منطقی و کنترل بزه کاری…………………………………… ۹۵
۴-۲٫ جلب اعتماد مردم………………………………….. ۹۵
۴-۳٫ رعایت عدالت…………………………………… ۹۶
۴-۴٫ پیشگیری از تکرار جرم………………………………….. ۹۶
۴-۵- اصلاح بزه کار………………………………….. ۹۶
۵- جایگاه پرونده ی شخصیت در حقوق کیفری ایران………………………………….. ۹۷
۵-۱٫ مقررات مربوط به پرونده ی شخصیت پیش از پیروزی انقلاب اسلامی……………………… ۹۷
۵-۲٫ جایگاه پرونده ی شخصیت در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۹۹
۵-۳٫ جایگاه پرونده ی شخصیت در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۹۹
۵-۴٫ جایگاه پرونده ی شخصیت در آیین نامه ی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی مصوب ۱۳۸۴ ….. ۱۰۰
۵-۵٫ جایگاه پرونده ی شخصیت در قانون آیین دادرسی کیفری جدید…………………. ۱۰۱
گفتار دوم: عدم مداخله وکیل در دادسرا ………………………………….۱۰۳
گفتار سوم: نامناسب بودن قرارهای تامینی با موقعیت زنان بزهکار………………… ۱۰۵
گفتار چهارم: فقر اقتصادی و عدم استقلال مالی زنان بزهکار……………………. ۱۰۹
گفتار پنجم: پیامدهای منفی قرارهای تأمینی منجر به بازداشت و قرار بازداشت…………….. ۱۱۱
مبحث سوم: موانع دسترسی زنان به عدالت کیفری در مرحله رسیدگی و صدور و اجرای حکم…. ۱۱۴
گفتار اول: عدم تشکیل پرونده شخصیت، فقدان حضور مشاور، مددکار و وکیل معاضدتی……. ۱۱۴
الف: پرونده شخصیت…………………………………… ۱۱۴
ب: فقدان حضور مشاور و مددکار………………………………….. ۱۱۶
ج: فقدان حضور وکیل معاضدتی در جریان دادرسی…………………………………… ۱۱۸
گفتار دوم: تأثیر ایدئولوژی قاضی نسبت به زنان بزهکار بخصوص در جرایم منافی عفت…….. ۱۲۲
گفتار سوم: موانع دسترسی زنان بزهکار به عدالت کیفری در مرحله اجرای احکام مختلف…….. ۱۲۴
الف: شلاق………………………………….. ۱۲۵
ب: عدم کارایی و اثر بخشی مجازات شلاق………………………………….. ۱۲۶
ج: جزای نقدی، فقدان اثربخشی لازم این مجازات…………………………………… ۱۲۷
د: نامناسب بودن جزای نقدی با موقعیت زنان بزهکار………………………………….. ۱۲۸
گفتار چهارم: مجازات زندان و معایب این مجازات در مرحله اجراء برای زنان بزهکار…….. ۱۲۹
الف: جرم زا بودن محیط زندان………………………………….. ۱۳۰
ب: ناکارآمدی مجازات زندان………………………………….. ۱۳۱
ج: کمبود و نبود امکانات بهداشتی، آموزشی، اقتصادی مخصوص زنان بزهکار……………. ۱۳۳
د: کودکان و مادران زندانی در داخل زندان………………………………….. ۱۳۵
نتیجه گیری…………………………………… ۱۳۷
پیشنهادات…………………………………… ۱۳۹
منابع………………………………….. ۱۴۱
چکیده:
پژوهش حاضر و نیز مطالعه حقوق کیفری تطبیقی حاکی از آن است که زنان خانوار و ناتوان از نظر مالی و بی سواد و کم سواد وقتی در معرض اتهام قرار می گیرند چه برای اثبات بی گناهی خود و یا با وجود انجام جرم برای رعایت تشریفات قانونی و برخورداری از عدالت کیفری با موانع بسیاری مواجه می شوند و این موانع در فرآیند رسیدگی کیفری از مرحله تحقیقات پلیسی، تعقیب کیفری، دادرسی و صدور و اجرای حکم وجود دارد و از تاثیر این موانع بر سرنوشت و آینده زنان بزهکار نباید غافل ماند. می توان با تدوین و تصویب قوانین موثر و کارآمد، توجه به تفاوتها و تمایزات دو جنس آموزش و تعلیم نیروی پلیس ویژه زنان و پلیس پیشگیری از جرم، آموزش قضا زدایی و استفاده از کارشناسان، روانشناسان، وکلا، مشاوران حقوقی و جرم شناسان و تشکیل پرونده شخصیت و استفاده از مشاور و مددکار درکنار بزهکاران و متهمان، استفاده از ساز و کارهای ترمیمی و تربیتی، پیش بینی قرارهای جایگزین، اختصاص شعبی برای رسیدگی به پرونده متهمان و بزهکاران زن، توجه ویژه به شخصیت بزهکاران در هنگام صدور رای، ایجاد سازمانهایی جهت حمایت از زنان بزهکار که خود به نوعی بزه دیده و آسیب پذیر می باشند. در این پایان نامه به بررسی موانع دسترسی زنان به عدات کیفری در قوانین جزایی ماهوی اختصاص و همچنین به موانع دسترسی زنان بزهکار به عدالت کیفری در آیین دادرسی کیفری پرداخته شده است و در آخر نتیجه گیری و پیشنهادات ارائه گردیده است.
مقدمه
بیان مسئله:
هر جامعه­ای از گذشته تا به امروز با پدیده جرم دست و پنجه نرم می­کند. وقوع جرم، وجود مجرم و انجام مجازات در جوامع امروزی امری بدیهی است. در گذشته خویشان و بستگان مجرم و مجنی علیه به درگیری و اختلافات رسیدگی می­کردند. اما امروزه در بسیاری از کشورهای جهان با افزایش پیچیدگی جامعه و تکامل نظام­های عدالت دولت به تدریج نقش غالبی را در فرآیند عدالت بر عهده گرفت و دولت­ها رفتارهای خاصی را جرم در نظر گرفته­اند و برای آن­ها مجازات تعیین کرده­اند. در جرایم علیه اشخاص و دولت، این دولت­ها هستند که مسئولیت انجام تحقیقات درباره وقوع جرم، تعقیب مظنون، قضاوت و اجرای حکم را بر عهده دارند. دانشمندان و متخصصان مختلف و حتی فلاسفه سعی در کمک دولت­ها در رسیدن به عدالت کیفری که آرمان همه انسان­های آزاد اندیش است دارند. در این بین جرم شناسی هرچند علمی جوان و نوپاست. بیشتر از سایر علوم به کمک حقوقدانان شتافته است تا بتوانند اولاً با شناختن علل جرم، اقدامات پیشگیرنده­ای برای مصونیت جامعه از بزه پیدا نمایند و با تفسیر و تجزیه نتایج حاصله در تکمیل این اقدامات موفق شدند ثانیاً انسان مجرم را بشناسند و بدانند برای چه مرتکب جرم شده و چگونه می­توان او را برای بازگشت به جامعه آماده کرد ثالثاً مجازات­ها و بخصوص زندان را با اقداماتی جدی به محیطی درمانی و تربیتی تبدیل کنند تا کیفر بیش از آن که جرم پرور باشد اصلاح کننده گردد. که نتیجه این شناخت و درمان همه به نفع مرتکب جرم است و هم جامعه را مصون خواهد داشت و نیز تلاش نمایند تا از تدابیر و اقدامات پیشگیرنده به جای مجازات­ها بهره گیری کنند. هم زمان با رشد چشمگیر جرم شناسی در سده اخیر نباید از یک جنبش از دل جرم شناسی غافل شد. جنبش جرم شناسی فمینیستی با وجود همه مشکلات و سختی­هایی که در زمان ظهور و پیشرفت با آن روبه رو بوده امروزه به عنوان نوعی گرایش نظری به رسمیت شناخته شده است. این ظهور به لطف نسل پیشگامان جرم شناسی فمینیستی اتفاق افتاد که اصرار داشتند انحراف زنان ارزش تحقیق دانشگاهی را دارد و اکنون جرم شناسی فمینیسم به عنوان مجموعه­ای از دیدگاه­های نظری به رسمیت شناخته شده است و از نشانه­های قدرتمند فمینیسم بر جرم شناسی، ثبت بخش زنان و جرم در انجمن آمریکایی جرم شناسی است و نشریه­ای که به صورت اختصاصی توسط این بخش چاپ می­شود و به مسئله جنسیت و جرم می پردازد.
رشد و گسترش اندیشه­های فمینیستی Femine (زنانه، زن آسا) در اواخر قرن ۱۹ و بخصوص سده ۲۰ میلادی شدت گرفت هرچند در ابتدا برای اصلاح وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان متمرکز بوده و عمده تلاشش به کسب حق رای، دسترسی به تحصیل، اشتغال و دستیابی زنان به حق حضانت فرزند و بسیاری از حقوق فردی و اجتماعی از قبیل حق مالکیت وارث بوده ولی به مبارزه خود ادامه دادند تا بدان جا پیش رفته­اند که در اولین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در سال ۱۹۴۵ میلادی در سانفرانسیکو برگزار شد زنان شرکت کننده خواستار توجه ویژه این سازمان به مسائل زنان جهان شدند و در پی این حرکت اولین هسته سازماندهی شده در رابطه با زنان جهان تحت عنوان کمیسیون مقام زن به عنوان کمیسیون فرعی تحت نظر کمسیون حقوق بشر فعالیت خود را آغاز نمود و در عصر حاضر فمینیسم به عنصری جهت استقلال، خودکفایی، اعتماد به نفس، اراده افراد و… بدل شده است.
در سال­های اخیر در کشورهای جهان سوم علی الخصوص ایران به مدد گسترش تحصیلات عالی در میان دختران جوان علاقه و انتشار تفکرات فمینیستی در میان آنان با گذشته قابل مقایسه نیست و باعث شده است تا دغدغه­های زنانه نگر از میان قشر محدودی از زنان تحصیلکرده متعلق به طبقات بالای اجتماع در میان تعداد بیشتری از زنان و دختران جوان نفوذ پیدا کرده است حتی در بین دختران و زنانی که متعلق به خانواده­های سنتی و مذهبی هستند در مجموع سبب به وجود آمدن نوعی بحران در جامعه شده است و شاید در نگاه اول رشد و گسترش افکار زنانه نگر باعث نارضایتی شده باشد اما به تدریج ما شاهد
واکنش­های متفاوت و متنوعی در این حوزه بوده ایم که حتی باعث اظهارنظر روحانیون نیز در این حوزه شده است.
همان طور که در صفحات قبل ذکر شد تعدادی از جرم شناسان پیشگام اعتقاد داشتند که بزهکاری زنان باید جداگانه و به طور مستقل مورد پژوهش و بررسی قرار گیرد و جرم شناسی فمینیستی را به عنوان شاخه نظری به رسمیت شناختند در ابتدای این پژوهش نیز سعی شده به بحث نظری بزهکاری زنان پرداخته شود. مسأله جنسیت در جرم از زمان­های گذشته مورد توجه حقوقدانان بوده و پس از ظهور جرم شناسی نیز مورد علاقه جرم شناسان قرار گرفته است تا بدانجا که شاخه ای به نام جرم شناسی فمینیستی به وجود آمده، جرم شناسی زنان که در زمره جرم شناسی کلان یا عمومی قرار می­گیرد سبب بررسی­های مختلف در این زمینه شده و همه پژوهشگران و جرم شناسان معتقدند که مردان بیش از زنان مرتکب جرم می شوند و هر کدام در جهت تأیید گفته­های خود آماری را ارائه می­دهند به طور مثال ریموند گسن در جرم شناسی نظری خود آورده است که «همیشه بین تبهکاری زنانه و تبهکاری مردانه یک بی­تناسبی بسیار مهم وجود داشته است. اولی خیلی ضعیف­تر از دومی بوده و من حیث المجموع ۷/۱ تا ۱۰/۱ تبهکاری مردانه است» و یا دکتر نوربها در زمینه جرم شناسی آورده که «به طور کلی می­توان گفت که در پدیده عمومی بزهکاری نقش زنان بسیار کمتر از مردان به چشم می­خورد و آمارگران غالباً به نسبت ۱ در مقابل ۱۰ جرایم زنان را مقابل مردان ارزیابی کرده­اند.» علاوه بر نرخ بزهکاری تنوع و پیچیدگی جرایم مردان بیشتر از جرایم زنان است اما از حیث نوع جرایم ارتکابی باید اذعان داشت که بعضی از انواع جرایم در اغلب موارد خاص زنان می­باشد، جرایمی چون بچه کشی، سقط جنین، رها کردن کودک (سر راه گذاشتن) فحشاء و شیوع جرایم در بین زنان بیشتر است مثل مسموم کردن، سرقت از دستفروش، افتراء، دشنام، شهادت دروغ، سوگند دروغ، و… در مورد تکرار جرم گسن مدعی است که نرخ تکرار جرم زنان بالاتر از نرخ تکرار جرم مردان می باشد.»
به طور کلی در بررسی تأثیر جنسیت در بزهکاری، موقعیت زمانی، مکانی، میزان سن، عوامل جغرافیایی، اقتصادی، فرهنگی هر یک به نوعی در افزایش و تقلیل میزان بزهکاری تأثیر دارند. به ویژه در خصوص«زنان که علل بیولوژیکی و یا ساختار زیست روانی، اجتماعی و فیزیولوژیکی، شکستگی، حساسیت و مشارکت یا عدم مشارکت آنان در فعالیت­های اجتماعی تا حد زیادی قابل توجه و تامل می­باشد.» در تعیین علل تفاوت بزهکاری زنان و مردان می­توان گفت که علل ازدیاد بزهکاری مردان ناشی از مشارکت مردان در فعالیت­های اجتماعی، عدم اغماض و گذشت شاکیان و مدعیان خصوصی نسبت به مردان، عدم ارفاق پلیس و مراجع قضایی به آن­ها، همکاری شرکا و معاونین جرم در معرفی شریک جنس مذکر خود و خشونت ذاتی مردان می­باشد. و از طرف دیگر، زنان به دلیل وجود عوامل عاطفی، جنسی، طرز عمل غدد خصوصاً تأثیر هورمون­ها در سنین نزدیک بلوغ، دوره یائسگی و پیری، ضعف جسمانی، حالات مزاجی و جسمی دوره بارداری و قاعدگی، اغماض شکات، قضات و ضابطین دادگستری، خودداری از معرفی زنان توسط شرکاء و معاونین جرم، زرنگی و تبحر، رازداری و سازگاری بیشتر از مردان با محیط و شرایط سخت زندگی و عدم وجود آمار از جرایم حقیقی زنان بخصوص در جرایمی مانند فحشاء، محرک بودن زنان در جرم و پشت پرده صحنه جنایت قرار گرفتن آن­ها می تواند از جمله عوامل مهم در این بین باشد ولی در زمان جنگ و بحران­های اقتصادی و در شهر میزان جرایم ارتکابی زنان بیشتر می­شود. لازم به ذکر است که جنسیت تأثیر صرف در ایجاد بزهکاری ندارد بلکه یکی از عوامل مهم در فرآیند بزهکاری می­باشد با عنایت به مطالب گفته شده می­توان نتیجه گرفت که جرایم ارتکابی زنان کمتر از بزهکاری مردان می­باشد.
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:
همان­گونه که نگاه جامعه و اندیشمندان، مسئولین قضایی به جرم و مجرم تغییرات چشمگیری یافته است. توجه خاص به زنان بزهکار به عنوان جزیی از این مجموعه امری بدیهی می­باشد. باید پذیرفته شود که نیازها و مطالباتشان شرایط جسمی روحی، شخصیتی، اوضاع و احوال اجتماعی، موقعیت اقتصادی آن­ها در شرایط متفاوت با گروه دیگر بزهکاری قراردارد و افتراقاتی این چنین زمینه ساز نگاه ویژه به بزهکاران زن می­شود بخصوص در جامعه مذهبی سنتی کشورمان که انتظارات از زنان جامعه با جوامع دیگر متفاوت
می­باشد. اما این انتظارات سبب نادیده گرفتن این واقعیت نمی­شود که زنان به عنوان هویتی مستقل باید از حقوقی متفاوت و برابر با مردان برخوردار باشند. منظور از زنان می­تواند یک مادر مسئول و فداکار باشد و یا یک زن بزهکار مهم دسترسی همه زنان بخصوص زنان بزهکار به عدالت کیفری می­باشند.
زنان طبقات مختلف جامعه برای دسترسی به عدالت کیفری با موانع و چالش­های بی­شماری روبه رو هستند و پژوهش­های انجام شده و این پژوهش حاضر و نیز مطالعه حقوق کیفری تطبیقی حاکی از آن است که زنان خانه­دار و ناتوان از نظر مالی و بی­سواد و کم سواد وقتی در معرض اتهام قرار می­گیرند چه برای اثبات بی­گناهی خود و یا با وجود انجام جرم برای رعایت تشریفات قانونی و برخورداری از عدالت کیفری با موانع بسیاری مواجه می­شوند و این موانع در فرآیند رسیدگی کیفری از مرحله تحقیقات پلیسی، تعقیب کیفری، دادرسی و صدور و اجرای حکم وجود دارد و از تأثیر این موانع بر سرنوشت و آینده زنان بزهکار نباید غافل ماند. می­توان با تدوین و تصویب قوانین موثر و کارآمد، توجه به تفاوت­ها و تمایزات دو جنس آموزش و تعلیم نیروی پلیس ویژه زنان و پلیس پیشگیری از جرم، آموزش قضازدایی و استفاده از کارشناسان، روانشناسان، وکلا، مشاوران حقوقی و جرم شناسان و تشکیل پرونده شخصیت و استفاده از مشاور و مددکار در کنار بزهکاران و متهمان، استفاده از سازوکارهای ترمیمی و تربیتی، پیش­بینی قرارهای جایگزین، اختصاص شعبی برای رسیدگی به پرونده متهمان و بزهکاران زن، توجه ویژه به شخصیت بزهکاران در هنگام صدور رأی، ایجاد سازمان­هایی جهت حمایت از زنان بزهکاری که خود به نوعی بزه دیده و آسیب پذیر می­باشند.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۱۵۹

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان
 

***

—-

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***