پایان نامه ارشد رشته حقوق جزا: بررسی تطبیقی تعدد و تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشکده آموزش های الکترونیک

پایان نامه جهت اخذ درجه ی کارشناسی ارشد

رشته حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

بررسی تطبیقی تعدد و تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و لایحه قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۰

استاد راهنما:

آقای دکتر ابوالفتح خالقی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب:
مقدمه………………………………………………………………………………………………………….۱
۱- بیان مسئله………………………………………………………………………………………………. ۱
۲- سؤالات اصلی تحقیق……………………………………………………………………………………. ۱
۳- فرضیه تحقیق…………………………………………………………………………………………….. ۱
۴-پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………….. ۲
۵- روش تحقیق……………………………………………………………………………………………….. ۲
۶- موانع تحقیق……………………………………………………………………………………………….. ۲
۷- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………… ۲
۸- ساختار تحقیق…………………………………………………………………………………………….. ۲
فصل اول: کلیات تحقیق……………………………………………………………………………………… ۴
مبحث اول: مفاهیم…………………………………………………………………………………………… ۵
گفتار اول: تعریف جرم………………………………………………………………………………………… ۵
بند اول: در لغت……………………………………………………………………………………………….. ۵
بند دوم: در اصطلاح…………………………………………………………………………………………… ۵
گفتار دوم :تعریف مجازات…………………………………………………………………………………….. ۸
بند اول: در لغت……………………………………………………………………………………………….. ۸
بنددوم : در اصطلاح…………………………………………………………………………………………… ۸
گفتار سوم: تعریف تعدد جرم……………………………………………………………………………….. ۱۰
بند اول: در لغت……………………………………………………………………………………………… ۱۰
بند دوم : در اصطلاح…………………………………………………………………………………………. ۱۰
گفتار چهارم: تعریف تکرار جرم……………………………………………………………………………… ۱۳
بند اول: در لغت……………………………………………………………………………………………… ۱۳
بند دوم: در اصطلاح………………………………………………………………………………………….. ۱۳
مبحث دوم: تاریخچه تعدد و تکرار جرم در ایران……………………………………………………………. ۱۶گفتار اول: تعدد جرم قبل و بعد از انقلاب اسلامی……………………………………………………….. ۱۶
بند اول: تعدد جرم قبل از انقلاب…………………………………………………………………………… ۱۶
۱- ۱ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۶
۱-۲ ماده ۲ الحاقی مصوب ۱۳۱۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۸
۱-۳ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۲۲
بند دوم : تعدد جرم بعد از انقلاب اسلامی……………………………………………………………….. ۲۷
۲-۱ قانون راجع به مجازات اسلامی ۱۳۶۱ و قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۲۷
۲ -۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۳۲
گفتار دوم: تکرار جرم قبل و بعد از انقلاب اسلامی………………………………………………………. ۳۳
بند اول: تکرار جرم قبل از انقلاب اسلامی……………………………………………………………….. ۳۳
۱- ۲ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۳۳
۱- ۳ قانون اصلاحی ۱۳۱۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۳۴
۱- ۴ قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۳۶
بند دوم: تکرار جرم پس از انقلاب اسلامی……………………………………………………………….. ۳۹
۱- ۲ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۳۹
۲- ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۴۰
۲-۳ لایحه قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۴۲
مبحث سوم: مبانی نظری و تأثیر آن بر قواعد تعدد و تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی………….. ۴۳
گفتار اول: مبانی نظری پذیرش تعدد و تکرار جرم………………………………………………………… ۴۳
بند اول: نظریه سزادهی…………………………………………………………………………………… ۴۳
بند دوم: نظریه حالت خطرناک و اصل فردی کردن مجازات……………………………………………… ۴۳
گفتاردوم: تأثیر پذیری………………………………………………………………………………………. ۴۸
بند اول: مبنای قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ در تشدید مجازات………………………………… ۴۸
بند دوم: مبنای لایحه قانون مجازات اسلامی در تشدید مجازات………………………………………. ۴۸
فصل دوم: بررسی تحلیلی و تطبیقی تعدد و تکرار جرم در قانون سال ۱۳۷۰ ولایحه قانون
مجازات اسلامی…………………………………………………………………………………………….۴۹
مبحث اول: تعدد جرم……………………………………………………………………………………… ۵۰
گفتار اول: اقسام تعدد جرم………………………………………………………………………………. ۵۰
بند اول: تعدد مادی…………………………………………………………………………………………. ۵۰
بند دوم: تعدد معنوی………………………………………………………………………………………. ۵۰
گفتار دوم:تعدد جرم بر اساس قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۵۱
بند اول: تعدد مادی………………………………………………………………………………………… ۵۱
۱-۱ تعدد مادی در جرایم مختلف…………………………………………………………………………. ۵۳
۱-۲ تعدد مادی در جرایم مشابه…………………………………………………………………………. ۵۴
بند دوم: تعدد معنوی یا اعتباری جرم……………………………………………………………………. ۵۶
گفتار سوم: تعدد جرم بر اساس لایحه قانون مجازات اسلامی۱۳۹۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۵۸
بند اول: تعدد معنوی………………………………………………………………………………………. ۵۸
بند دوم: تعدد مادی………………………………………………………………………………………… ۵۸
گفتار چهارم: شرایط تحقق تعدد جرم……………………………………………………………………. ۶۶
بند اول: شرایط تعدد معنوی جرم در قانون سال ۱۳۷۰ ولایحه قانون مجازات اسلامی……………… ۶۶
۱-۱ وقوع فعل مجرمانه…………………………………………………………………………………… ۶۶
۱-۲ تعزیری بودن جرم…………………………………………………………………………………….. ۶۶
۱-۳ صدق عناوین مجرمانه متعدد بر رفتار واحد………………………………………………………… ۶۷
بند دوم: تعدد مادی درق.م.ا ۱۳۷۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۶۷
۲-۱ از نظر نوع جرم ارتکابی……………………………………………………………………………… ۶۷
۲-۲ عدم سابقه ی اعمال مجازات های تعزیری و بازدارنده بر مرتکب……………………………….. ۶۸
۲-۳ از لحاظ قلمرو جرایم ارتکابی و عدم لزوم عمدی بودن آن ها …………………………………….۶۹
بند سوم: تعدد مادی در لایحه قانون مجازات اسلامی………………………………………………… ۶۹
۳-۱ از نظر نوع جرم ارتکابی………………………………………………………………………………..۶۹
۳-۲ عدم سابقه ی محکومیت قطعی به جرایم مستوجب تعزیر……………………………………… ۷۰
۳-۳  عدم لزوم عمدی بودن جرایم………………………………………………………………………. ۷۰
گفتار پنجم: شیوه های اجرای مجازات در مواجهه با تعدد جرم………………………………………. ۷۱
بند اول: جمع مجازات ها…………………………………………………………………………………..۷۱
بند دوم: مجازات شدیدتر از مجازات اشد……………………………………………………………….. ۷۲
بند سوم: مجازات جرم اشد یا عدم جمع مجازات ها……………………………………………………۷۳
مبحث دوم : تکرار جرم……………………………………………………………………………………. ۷۴
گفتار اول: قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۷۴
بند اول: تکرار جرم…………………………………………………………………………………………. ۷۴
بند دوم: شرایط تحقق تکرار جرم…………………………………………………………………………. ۷۵
۲-۱ سابقه ی محکومیت به مجازات تعزیری یا بازدارنده……………………………………………….. ۷۵
۲-۲   اجرای محکومیت قبلی……………………………………………………………………………. ۷۶
۲-۳ ارتکاب مجدد جرم قابل تعزیر………………………………………………………………………… ۷۶
بند سوم : ویژگی های تشدید مجازات…………………………………………………………………. ۷۷
۳-۱   اختیاری بودن……………………………………………………………………………………….. ۷۷
۳-۲   نامعین و مبهم بودن حدود تشدید مجازات……………………………………………………….. ۷۷
گفتار دوم: لایحه قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۷۸
بند اول : تکرار جرم………………………………………………………………………………………… ۷۸
بند دوم: شرایط تحقق تکرار جرم………………………………………………………………………….۸۰
۲-۱ سابقه ی محکومیت قطعی به مجازات تعزیری درجه یک تا شش……………………………….. ۸۰
۲-۲ ارتکاب مجدد جرم تعزیری درجه یک تا شش……………………………………………………….. ۸۱
۲-۳ ارتکاب جرم جدید پیش از اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرا…………………………………۸۱
بند سوم: ویژگی های تشدید مجازات تکرارجرم بر اساس لایحه قانون مجازات اسلامی………….. ۸۱
۳-۱ الزامی بودن…………………………………………………………………………………………… ۸۱
۳-۲   معین و مشخص بودن حدود تشدید مجازات…………………………………………………….. ۸۱
گفتار سوم: اقسام تکرار جرم……………………………………………………………………………. ۸۲
بند اول : خاص و عام……………………………………………………………………………………… ۸۲
۱-۱ تکرار جرم خاص………………………………………………………………………………………. ۸۲
۲-۱ تکرار جرم عام………………………………………………………………………………………… ۸۳
بند دوم: موقت و دایم…………………………………………………………………………………….. ۸۳
۲-۱   تکرار جرم موقت……………………………………………………………………………………. ۸۳
۲-۲ تکرار جرم دائم……………………………………………………………………………………….. ۸۴
بند سوم: ساده و به عادت………………………………………………………………………………. ۸۴
۳-۱ تکرار جرم ساده……………………………………………………………………………………….۸۴
۳-۲ تکرار جرم به عادت…………………………………………………………………………………… ۸۴
گفتار چهارم: تفاوت تعدد و تکرار جرم…………………………………………………………………… ۸۶
مبحث سوم: بررسی نظام تعدد و تکرار در حدود………………………………………………………. ۸۷
گفتار اول: تعدد جرم در حدود……………………………………………………………………………. ۸۷
بند اول: تعدد جرم در حدود بر اساس قانون سال ۱۳۷۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۸۷
۱-۱   تعدد جرم در زنا ……………………………………………………………………………………..۸۷
۱-۲ تعدد جرم در شرب خمر…………………………………………………………………………….. ۸۷
۱- ۳ تعدد جرم قذف………………………………………………………………………………………. ۸۸
۱-۴   تعدد جرم سرقت…………………………………………………………………………………… ۸۸
بند دوم: تعدد حدود در لایحه قانون مجازات اسلامی………………………………………………….. ۸۹
گفتار دوم: تکرار جرم در حدود…………………………………………………………………………… ۹۱
بند اول : تکرار حدود در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۹۱
بند دوم: تکرار حدود در لایحه قانون مجازات اسلامی…………………………………………………. ۹۲
نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………….. ۹۴
منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………. ۹۶
چکیده:
جرم همواره برای بشرخطرناک است.اما گاهی حالت خاص ارتکاب جرم جامعه را تهدید ویژه می کند. تعدد و تکرار جرم یکی از این حالات است که قانون گذار تشدید مجازات را جهت جلوگیری از این وضعیت مقرر نموده است. تعدد جرم حالت کسی است که مرتکب جرایم مختلف شده بدون این که در رابطه با هیچ کدام محکومیت قطعی یافته باشد. تکرار جرم حالتی که شخص پس از محکومیت قطعی و اجرای مجازات در برخی از قوانین مجدداً مرتکب جرم جدیدی شده باشد.امروزه چگونگی تأثیر تعدد و تکرار جرایم بر مجازات و همچنین کیفیت مجازات ها جهت پیشگیری از این حالات از اهمیت خاصی برخوردار است و نظر به تصویب لایحه قانون مجازات اسلامی لزوم بررسی بیشتر و تحلیل تفاوت های موجود در قانون سابق و لایحه ضروری به نظر می رسد. در قانون سال ۱۳۷۰ مبنای مقنن در تشدید مجازات نظریه ی بازدارندگی است و لایحه قانون مجازات اسلامی مبنای تشدید مجازات را با هدف متناسب کردن مجازات ها با درجه ی مجرمیت بر اصل فردی کردن مجازات ها قرار داده است. در اعمال تشدید در تعدد جرایم تنها در جرایم حدی و تعزیری درجه ی هفت و هشت از قاعده ی جمع مجازات ها و در تکرار جرم از نظریه مجازات شدیدتر از مجازات اشد پیروی کرده است. مقنن به پیروی از اصل قانونی بودن مجازات ها در تشدیدها و در صورت وجود جهات تخفیف حدود تشدید و تخفیف را معین نموده است. در این پژوهش سعی بر آن است که قانون سال ۱۳۷۰ و لایحه قانون مجازات اسلامی به صورت تطبیقی مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد.
مقدمه
۱- بیان مسئله
عدالت اقتضا می کند میان مجرمی که برای نخستین بار مرتکب جرم شده است با مجرمی که مکرر مرتکب بزه می شود، و همچنین مجرمی که مرتکب یک جرم شده و مجرمی که مرتکب جرایم متعدد شده است، ولی به علل گوناگون تحت تعقیب قرار نگرفته به یک میزان مجازات حکم نشود و میان این دو تفاوت باشد؛ چرا که جامعه از وجود او متحمل خطرات و ضرر بیشتری خواهد شد.
   تعدد و تکرار جرم به عنوان علل مشدده ی کیفر یکی از مهم ترین مباحث در نظام کیفری کشور است، که مورد توجه اکثر حقوق دانان قرار گرفته است. تفاوت های عمده ای از نظر مواد مربوط به تعدد و تکرار، نوع مجازات های در معرض تعدد و تکرار و نهادهای مختلف جزایی از قبیل تعیین جمع مجازات ها یا تلفیق در موارد مختلف میان ق.م.ا سال ۱۳۷۰ و لایحه قانون مجازات اسلامی مشاهده می گردد. و ما در صدد تحلیل و توصیف این تفاوت ها و ارزیابی جهت گیری لایحه نسبت به قانون سابق هستیم.
۲- سوالات اصلی تحقیق
سئوال اصلی این تحقیق عبارت است از:
رویکرد لایحه قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۰ در رابطه با تعدد و تکرار جرم در مقایسه با قانون ۱۳۷۰ چگونه است؟
۳- فرضیه تحقیق
رویکرد مقنن در لایحه قانون مجازات اسلامی تعیین مجازات در موارد تعدد و تکرار و بیان مقررات مربوط به حدود و قصاص با اجرای اصل قانونی بودن مجازات و ممانعت از اعمال نظر شخصی دادگاه ها می باشد.
۴- پیشینه تحقیق
تعدد و تکرار جرم از مهم ترین مباحث در نظام کیفری است که مورد توجه اکثر حقوق دانان قرار گرفته است. پایان نامه هایی با موضوع تعدد و تکرار جرم در قوانین موضوعه ایرا ن و هم چنین مقایسه این قوانین با مقررات کشورهای دیگر از جمله مصر نوشته شده است.در این راستا کتب ارزشمندی همچون مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم، بررسی تاریخی و تطبیقی قاعده تعدد جرم، تعدد و تعدد و تکرار جرم در حقوق جزا، تکرار جرم در حقوق جزا و جرم شناسی به بررسی قواعد تعدد و تکرار جرم پرداخته اند. با تصویب لایحه قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۰ ضروری به نظر می رسد با مطالعه تطبیقی میان قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ و لایحه به بررسی دقیق نظام تعدد و تکرار جرم به عنوان علل عام تشدید مجازات پرداخت. شاید تدوین این پایان نامه حرکتی در راه پیشرفت قانون کیفری کشور باشد.
۵- روش تحقیق
این تحقیق از طریق تحلیل محتوی کتب و منابع حقوقی و از نوع کتابخانه ای و نظری مورد بررسی قرار گرفته است.
۶- موانه تحقیق
کمبود منابع یکی از بزرگترین مشکلات و موانع در راه تدوین این پایان نامه بود.
۷- اهداف تحقیق
پیشگیری از تکرار و تعدد جرم توسط مجرمین خطرناک به واسطه ی نظام تشدید مجازات، با عنایت به تغییرات عمده ای که در لایحه نسبت به قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ در این خصوص وجود دارد جهت آگاهی از قواعد تعدد و تکرار در لایحه قانون مجازات اسلامی و تبیین نقاط ضعف و قوت این لایحه نسبت به ق.م.ا سال ۱۳۷۰ مورد توجه نگارنده قرار گرفته است.
۸- ساختار تحقیق
این پایان نامه در دو فصل تنظیم شده است؛ در فصل اول به بیان کلیاتی در رابطه با مفاهیـم و تاریخچه ی تعدد و تکرار جرم و مبانی نظری قواعد تعدد و تکرار پرداخته شده است ، و در فصل دوم نظام تعدد و تکرار جرم به صورت تطبیقی در قانون سال ۱۳۷۰ و لایحه سال ۱۳۹۰ مورد بررسی قرار گرفته است.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۱۱۳

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان
 

***

—-

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***