پایان نامه ارشد رشته حقوق جزا: بد حجابی و مسائل مربوط به پوشش آرایش و ظاهر اشخاص

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد«M.A»

حقوق جزا و جرم شناسی

موضوع:

بد حجابی و مسائل مربوط به پوشش، آرایش و ظاهر اشخاص (رویکردهای رایج در ایران امروز از دیدگاه حقوق جزا و جرم شناسی)

استاد راهنما:

دکتر بهنام یوسفیان شوره دلی

استاد مشاور:

دکتر مهدی ذوالفقاری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب:
چکیده………………………………………………………………………………………………………..۱
مقدمه………………………………………………………………………………………………………..۲
بند اول: پرسش اصلی……………………………………………………………………………………..۴
بند دوم: پرسش فرعی…………………………………………………………………………………….۴
بند سوم: فرضیه ها………………………………………………………………………………………..۴
بند چهارم: هدف……………………………………………………………………………………………۴
بند پنجم: پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………….۴
بند ششم: روش تحقیق…………………………………………………………………………………..۵
بند هفتم: ضرورت و اهمیت بحث…………………………………………………………………………۵
بخش اول:بررسی ابعاد تاریخی،اجتماعی و مذهبی پوشش و ظاهر اشخاص با تاکید بر جامعه امروز
فصل اول: پیشینه حجاب در میان اقوام باستان تاکنون و حجاب در جامعه ایران امروز……………….۶
مبحث اول: تاریخچه حجاب…………………………………………………………………………………۶
گفتار اول: حجاب در اقوام باستان…………………………………………………………………………۶
گفتار دوم: حجاب در میان ادیان الهی…………………………………………………………………….۷
بند اول: پوشش و حجاب در آیین زرتشت…………………………………………………………………۸
بند دوم: پوشش و حجاب در آیین یهود…………………………………………………………………..۱۰
بند سوم: پوشش و حجاب در آیین مسیحیت…………………………………………………………..۱۱
گفتار سوم: حجاب و پوشش زن در ایران باستان………………………………………………………۱۲
بند اول: فرهنگ و لباس ایران باستان در گذر تاریخ…………………………………………………….۱۲
بند دوم: پوشش زن در ایران باستان…………………………………………………………………….۱۳
مبحث دوم: حجاب در جامعه ایران امروز و تاثیر برخورد با فرهنگ بیگانه……………………………..۱۶
گفتار اول: پدیده تجدد و برخورد فرهنگ سنتی ایران با مفاهیم برگرفته از فرهنگ غرب…………..۱۶
بند اول: زن در دوره صفوی……………………………………………………………………………….۱۶
بند دوم: پوشش زنان در دوره شاه عباس اول………………………………………………………….۱۷
بند سوم: حجاب در دوره قاجار…………………………………………………………………………..۱۷
بند چهارم: دوره معاصر……………………………………………………………………………………۱۸
گفتار دوم: تاثیر انقلاب اسلامی و عوامل پیدایش بی حجابی و بدحجابی در ایران امروز…………..۲۰
بند اول: عوامل روانی……………………………………………………………………………………..۲۰
بند دوم: عوامل فرهنگی………………………………………………………………………………….۲۱
بند سوم: عوامل اجتماعی……………………………………………………………………………….۲۲
بند چهارم: عوامل سیاسی………………………………………………………………………………۲۶
فصل دوم: حجاب از منظر دین اسلام و بررسی ابعاد شرعی حجاب…………………………………۲۹
مبحث اول: مقام و حرمت دختران و زنان از دیدگاه اسلام و بررسی فلسفه حجاب………………..۲۹
گفتار اول: نگاه اسلام به زن و شان او در اجتماع………………………………………………………۲۹
گفتار دوم: فلسفه حجاب و پوشش در اسلام و ایرادات وارده به آن…………………………………..۳۰
بند اول: مفهوم لغوی حجاب………………………………………………………………………………۳۰
بند دوم: فلسفه حجاب……………………………………………………………………………………۳۲
مبحث دوم: حکم حجاب و خودآرایی در اسلام و حدود آنها…………………………………………….۳۸
گفتار اول: حکم پوشش در اسلام و سیره بزرگان دین………………………………………………….۳۸
بند اول: حجاب در قرآن…………………………………………………………………………………….۳۸
بند دوم: دیدگاه مفسران…………………………………………………………………………………..۴۱
بند سوم: دلایل روایی……………………………………………………………………………………..۴۲
بند چهارم: حجاب از دیدگاه عقل…………………………………………………………………………۴۳
بند پنجم: حجیت سیره……………………………………………………………………………………۴۴
بند ششم: معافیت های پوششی در زنان……………………………………………………………..۴۵
گفتار دوم: زیباشناختی پوشش و حدود خودآرایی از منظر اسلام…………………………………….۴۶
بند اول: اهمیت رنگ پوشش در اسلام…………………………………………………………………..۴۶
بند دوم: حدود خودآرایی در اسلام………………………………………………………………………..۴۷
فصل سوم: بررسی حجاب در حوزه اخلاق اجتماعی…………………………………………………..۴۹
مبحث اول: بررسی آثار اجتماعی حجاب اسلامی………………………………………………………۴۹
گفتار اول: جامعه شناختی بی حجابی………………………………………………………………….۴۹
گفتار دوم: آثار مثبت اجتماعی رعایت حجاب و عفاف…………………………………………………..۵۰
بند اول: کاهش چشمگیر جرایم و جنایات جنسی و جرایم مرتبط با امور جنسی…………………..۵۰
بند دوم: کاهش انحرافات جنسی………………………………………………………………………..۵۰
بند سوم: استحکام بنیان خانواده و کاهش آمار طلاق…………………………………………………۵۱
بند چهارم: افزایش امنیت عمومی و سلامت اخلاقی………………………………………………….۵۱
بند پنجم: فراهم شدن بسترهای رشد و پیشرفت در عرصه های گوناگون………………………….۵۱
گفتار سوم: آثار منفی اجتماعی عدم رعایت حجاب و عفاف…………………………………………..۵۲
بند اول: افزایش جرایم و جنایات جنسی و جرایم مرتبط با امور جنسی و کاهش آمار ازدواج………۵۲
بند دوم: سست شدن بنیان خانواده و افزایش آمار طلاق……………………………………………..۵۲
بند سوم: کاهش امنیت و آرامش عمومی و سلامت اخلاقی به دلیل شیوع فساد و فحشاء……..۵۳
بند چهارم: افزایش آمار فرزندان نامشروع……………………………………………………………….۵۳
مبحث دوم: بدحجابی در حوزه اخلاق اجتماعی………………………………………………………..۵۳
گفتار اول: بدحجابی، مرز میان انحراف و جرم و گناه…………………………………………………..۵۳
گفتار دوم: بدحجابی، پدیده یا معضل اجتماعی…………………………………………………………۵۸
بخش دوم: آسیب شناسی فرهنگ حجاب و ارائه راهکارهای پیشگیری از بدحجابی
فصل اول: آسیب شناسی فرهنگ حجاب و علل گرایش برخی جوانان به پوشش نامتعارف………۶۱
مبحث اول: عدم آشنایی با فرهنگ حجاب و نقش آموزش و پرورش………………………………….۶۱
گفتار اول: تبیین نظریه های یادگیری و معاشرتهای ترجیحی و انطباق با عدم رعایت حجاب………۶۱
گفتار دوم: شیوه کسب رفتارهای انحرافی مانند عدم رعایت حجاب شرعی توسط فرد…………..۶۵
بند اول: خانواده……………………………………………………………………………………………۶۶
بند دوم: گروه همسالان (نظریه انتقال فرهنگی و معاشرت های ترجیحی)………………………..۶۷
بند سوم: خود تنظیمی…………………………………………………………………………………..۶۹
گفتار سوم: پاداشها و تنبیهات مؤثر در عدم رعایت حجاب شرعی…………………………………..۶۹
گفتار چهارم: عوامل اجتماعی و محیطی مؤثر بر این پدیده در یک محیط خاص مانند مدرسه……..۷۳
مبحث دوم: نقش وسایل ارتباط جمعی (نظریه تعارض فرهنگی)…………………………………….۷۶
گفتار اول: نظریه تعارض فرهنگی و نقش وسایل ارتباط جمعی در رابطه با رعایت حجاب………….۷۷
گفتار دوم: کارکردهای منفی رسانه ها و تاثیر آنها در تغییر ارزش ها و هنجارهای جامعه………..۸۲
بند اول: تحدید مفهوم جرم……………………………………………………………………………….۸۲
بند دوم: ایجاد امواج جرم…………………………………………………………………………………۸۲
بند سوم: عادی سازی هنجارشکنی…………………………………………………………………..۸۲
بند چهارم: اشاعه فحشا و بی بندوباری……………………………………………………………….۸۳
بند پنجم: تضعیف اعتماد اجتماعی……………………………………………………………………..۸۴
مبحث سوم: تلقی حجاب به عنوان یک تحمیل و اجبار دولتی یا رسمی…………………………..۸۷
گفتار اول: نظریه کنترل اجتماعی و واکنش اجتماعی………………………………………………..۸۷
گفتار دوم: کنترل اجتماعی در اسلام…………………………………………………………………..۸۹
گفتار سوم: بررسی عدم رعایت حجاب شرعی از منظر نظریه کنترل اجتماعی……………………۹۰
گفتار چهارم: آسیب شناسی کنترل اجتماعی رسمی و الزامی حجاب…………………………..۹۲
بند اول: آسیب شناسی کنترل اجتاعی رسمی و الزامی حجاب………………………………….۹۲
بند دوم: تاثیر کنترل رسمی و الزامی حجاب در ترویج عدم رعایت حجاب شرعی………………..۹۶
بند سوم: نظریه برچسب زنی و آسیب شناسی آن در ترویج عدم رعایت حجاب شرعی……….۹۷
فصل دوم: راهکارهای پیشگیری و درمان بی حجابی و ترویج فرهنگ عفاف…………………….۱۰۱
مبحث اول: پیشگیری فرهنگی و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب…………………………………..۱۰۱
گفتار اول: آموزش پدران و مادران…………………………………………………………………….۱۰۱
گفتار دوم: ساماندهی نظام آموزش و پرورش………………………………………………………۱۰۵
گفتار سوم: دانشگاه ها و مقابله با بدحجابی……………………………………………………..۱۰۶
مبحث دوم: سایر طرق پیشگیری…………………………………………………………………..۱۰۶
بخش سوم: مداخله حقوق جزا در کنترل پوشش و ظاهر اشخاص
فصل اول: مبانی جرم انگاری در خصوص نحوه پوشش و ظاهر اشخاص………………………..۱۱۷
مبحث اول: حفظ اخلاق و عفت عمومی……………………………………………………………۱۱۷
گفتار اول: در مورد اشخاص مسلمان………………………………………………………………۱۱۷
گفتار دوم: وضعیت اتباع خارجه مقیم در ایران و افراد غیرمسلمان……………………………..۱۱۹
بند اول: نظر مخالفین اصل پوشش و حجاب افراد غیرمسلمان………………………………….۱۱۹
بند دوم: نظر موافقین اصل لزوم حجاب برای افراد غیرمسلمان و اتباع بیگانه………………….۱۲۱
بند سوم: نظر برگزیده در زمینه اصل لزوم حجاب برای افراد غیرمسلمان و اتباع بیگانه………۱۲۱
مبحث دوم: حفظ نظم عمومی از طریق الزام اشخاص به رعایت حجاب و ظاهر متعارف……..۱۲۲
گفتار اول: کارایی یا عدم کارایی ابزار کیفری……………………………………………………..۱۲۲
گفتار دوم: محدودیت کاربرد ابزار کیفری…………………………………………………………..۱۲۴
بند اول: مطلوبیت یا عدم مطلوبیت سختگیری پلیسی – قضایی……………………………….۱۲۴
بند دوم:قلمرو مناسب برای دخالت ضابطین دادگستری ومقامات قضایی در مسئله پوشش.۱۲۷
فصل دوم: ارکان جرم عدم رعایت حجاب شرعی و تظاهر به عمل حرام………………………۱۳۰
مبحث اول: عدم رعایت حجاب شرعی……………………………………………………………۱۳۰
گفتار اول: عنصر قانونی جرم………………………………………………………………………۱۳۰
گفتار دوم: زن بودن مرتکب و چرایی عدم اشاره به تکلیف شرعی مردان…………………….۱۳۵
گفتار سوم: علنی بودن یا ارتکاب در معابر و اماکن عمومی……………………………………۱۳۷
گفتار چهارم: منظور از ظاهر شدن بدون حجاب: شمول یا عدم شمول حکم بر بدحجابی…۱۴۰
مبحث دوم: تظاهر به عمل حرام…………………………………………………………………۱۴۲
گفتار اول: تبیین مفهوم حرمت شرعی و نسبت آن با اصل قانونی بودن جرم………………۱۴۲
بند اول: اصطلاحات و اقسام حرمت…………………………………………………………….۱۴۲
بند دوم: تبیین حدود اصل قانونی جرم و مجازات………………………………………………۱۴۳
بند سوم: حرمت شرعی و نسبت آن با اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها……………….۱۴۴
گفتار دوم: جریحه دار ساختن عفت عمومی و مفهوم آن…………………………………….۱۴۹
نتیجه گیری……………………………………………………………………………………….۱۵۳
فهرست منابع و مآخذ……………………………………………………………………………۱۵۷
چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………۱۶۳
چکیده:
برخى از رفتارهاى نابهنجار در سطح اجتماع ،ارتباط تنگاتنگى با نظم،امنیت،عفت عمومى وسلامت اخلاقى جامعه دارند که «عدم رعایت حجاب شرعى» در سطح جامعه یکى از مهم ترین این رفتارهاست.در جامعه اسلامى«حجاب»(پوشش اسلامى) یک رفتار بهنجار و رعایت آن یکى از ضروریات دین و از حقوق مسلم جامعه اسلامى است.قانونگذار نیز با درک آثار منفى «عدم رعایت حجاب شرعى» و ضرورت رعایت آن،«عدم رعایت حجاب شرعى در معابر وانظار عمومى»را جرم شناخته وبراى آن مجازات مقرر فرموده است(تبصره ماده ۶۳۸ ق.م.ا)که متاسفانه بسیارى از مشمولان این جرم از وجود آن بى اطلاع هستند.حال با وجود پدیده رایج «عدم رعایت حجاب ،ظاهر وپوشش شرعى»در میان افراد جامعه ضرورت آن حس مى شود که با این موضوع به نحو علمى برخورد کرده وریشه هاى آن شناسایى وراهکارهاى مناسب ارائه گردد.بنابراین در این تحقیق سعى بر آن است تا براى تحقق اهداف فوق ،مساله «حجاب» و«عدم رعایت حجاب شرعى» از دیدگاه هاى شرعى،فقهى،جامعه شناختى،روانشناختى،جرم شناختى و حقوقى تبیین وتحلیل نماییم .پایان نامه حاضر در بردارنده سه بخش مى باشد.در بخش اول به بررسی ابعاد تاریخی ،اجتماعی ومذهبی پوشش وظاهر اشخاص در ادیان واقوام مختلف و همچنین دین مبین اسلام و ایران امروزی پرداخته می شود. در بخش دوم به بررسی آسیب شناسی فرهنگ حجاب وارائه راهکارهای پیشگیری از بد حجابی وپدیده های مشابه آن با رویکردی بر نظریات مطرح در حوزه جرم شناسی وجامعه شناختی می پردازیم ودر نهایت در بخش سوم به تحلیل و بررسی مداخله حقوق جزا در کنترل پوشش وظاهراشخاص با تکیه بر مبانی جرم انگاری جرم «عدم رعایت حجاب شرعی»و ارکان تحقق این بزه همت می گماریم.
مقدمه:
نوع لباس، نمادی از فرهنگ جامعه
لباس فراتر از یک نیاز طبیعی در زندگی انسانها، امروزه بعنوان نمادی از فرهنگ جامعه محسوب می شود. که این نماد و شاخص فرهنگی در قالب خرده فرهنگها و سنتهای قومی و قبیله ای بیشتر تجلی می کند به گونه ای که برای بازشناسی و تمایز فرهنگهای مختلف از یکدیگر می توان از الگوی پوشش آنان بهره گرفت. در گذشته و در میان قبائل، نوع لباس افراد، نشانگر تعلق آنها به قوم یا قبیله خاصی بوده است. لباس در زندگی امروزه انسانها نیزکارکردهای گسترده و متنوعی دارد. از جمله کارکردهای فردی این مقوله، پاسخگوئی به نیاز فطری خود استتاری است. براساس این نیاز، انسان در هر شرایطی حتی در محیطی که کسی نباشد، تمایل درونی به برخورداری از حداقل میزان پوشش دارد و از برهنگی می پرهیزد. همچنین تأمین امنیت فردی از جهت محافظت بدن از گرما و سرما و شرایط متنوع جوی و جلوگیری از تحریک هوسبازان برای هرگونه اقدام احتمالی، عامل مهمی برای رعایت پوشش در محیط خارج ازخانه محسوب میشود.پوشش و بهره گیری از لباس به نیاز طبیعی خودآرائی و زیبائی دوستی انسان نیز پاسخ می دهد. تنوع الگوهای پوششی در میان افراد و نیز زیبائیها و جذابیتهای بکار رفته در لباسها مؤید این مسئله، می باشد. افراد با توجه به سلایق، انگیزه ها و فرهنگ حاکم بر محیط، در انتخاب شکل، رنگ و جنس لباس مورد علاقه خود اعمال نظر می کنند و با جلوه گری از طریق آن به حس خودآرائی و زیبائی دوستی درونشان پاسخ می دهند. متأسفانه امروزه با زیاده روی در پرداختن به این امر، جنبه های منفی پوشش در قالب تجمل گرائی، مدپرستی و خودنمائی نمود بیشتری یافته است که می توان گفت علت اصلی آن غفلت از خودآرائی درونی و تهذیب نفس است.
از سوی دیگر کارکردهای اجتماعی لباس را نمی توان نادیده گرفت. امروزه لباس هویت خاصی را به افراد و حتی جوامع بخشیده است. لباس در میان افراد جامعه نوعی منزلت و شخصیت اجتماعی را بوجود می آورد و در ابعاد منفی ایجاد تفاخر و چشم هم چشمی می کند. الگوهای مختلف پوشش ضمن ایجاد شخصیت و منزلت فردی می توانند بیانگر سنتها، ارزشها و نوع فرهنگ حاکم بر جوامع باشند. مهمتر از همه، لباس امروزه نماد فرهنگی جوامع و جزئی از پیکره آن محسوب می شود تا جائیکه با هنجارها و ارزشهای حاکم بر جوامع گره خورده و بعنوان یکی از ابزار مهم در جهت شناسائی فرهنگهای مختلف و حتی تحول در ساختار فرهنگی یک جامعه بکار گرفته می شودپوشش وحجاب علاوه بر پیشینه ای تاریخی وفرهنگی از منظر ادیان الهی هم از جایگاه مخصوصی برخوردار بوده چنانچه در دین مبین اسلام طبق آیات قرآن و روایات، پوشش اندام و زیبایی های بدن به نحوی که زینت زنان را پنهان کند و حجم اندام را به نحو تحریک آمیز نشان ندهد برای زن مسلمان لازم و واجب است.
به لحاظ جرم­شناسی وبررسی موضوع ازنگاه حقوق جزا با ذکر مقدمه­ای به اصل موضوع می پردازیم.
حقوق کیفری کلاسیک کانون توجه خود را بر مساله جرم و مجرم مستقر ساخته بود و با تفکیک بزهکار ازبی گناه در مقام مجازات و تنبیه مجرم بود.
حقوق کیفری نوین اما به مرحله پیش از جرم یعنی وضعیت پیش مجرمانه توجه خاص مبذول می دارد. چرا که معتقد است وضعیت پیش از ارتکاب جرم به مثابه کاتالیز و تسهیل کننده ای است که ارتکاب جرم را موجب می شود بنابراین با کنترل آن می تواند وقوع بزه را کنترل و پیشگیری نمود.
در این نگاه پیشینی به جرم موضوع بزه دیده مداری به مثابه یکی از عوامل موجهه جرم مطرح می شود در واقع در فرایند تکوین جرم علاوه بر مجرم و خصوصیات فردی و اجتماعی که او در آن زندگی می کند بزه دیده و مجنی علیه نیز سهمی در حرکت مجرم از مرحله اندیشه و قصد مجرمانه به سوی عمل دارد که بر همین اساس بزه دیده شناسی را لازم و اجتناب ناپذیر می سازد. با پیشگیری از فرایند بزه دیدگی یعنی بزه دیده واقع شدن گروه هایی که بالقوه استعداد بزه دیده واقع شدن دارند و آسیب پذیر می باشند می تواند به طور غیر مستقیم مانع از تکوین جرم شد. این همان پیش گیری وضعی است که وضعیت پیش از جرم را تحت کنترل خود در می اورد.در واقع در این دیدگاه وضعیت بزه دیده خود سائق مجرم به سمت او به عنوان آماج بزه بوده است. این بزه دیده است که به صورت فعال و نه منفعلانه زمینه ساز جرم شده است و بنابراین این تصویر سنتی که بزه دیده قربانی مظلوم و منفعلانه جرم بوده است را باید در موارد بسیاری فروگذارد و نگاهی علت شناختی به بزه دیده داشت.
بی شک وضعیت زنانی که بدون رعایت حجاب در معابر عمومی ظاهر می شوند تحریک کننده بوده و سائق مجرم به ارتکاب جرم است. نمی توان برهنگی زنان را به رسمیت شناخت و آن گاه یکسره بر طبل مجازات متجاوزکوفت.جرم انگاری بد حجابی از این منظر ضرورتی است که منتفع اصلی آن خود زنان خواهند بود چرا که موجب پیشگیری از جرایم جنسی علیه ایشان می شود.
قانون کیفری نیز به این تناسب می بایست در نظام تعیین مجازات سهمی را به نقش بزه دیده و اثر گذاری او در ارتکاب جرم اختصاص دهد.در مورد جرایم علیه زنان نیز آن گاه که پوشش و وضعیت ایشان محرک به جرم بوده است می بایست حمایت حقوق کیفری از آن ها نیز کاهش یابد. و در مبارزه با جرایم جنسی از نقش مهم و بی بدیل ضرورت مبارزه با فرایند بزه دیدگی که بد پوششی از مصادیق بارز و مسلم آن است غفلت نورزید.پیشگیری از جرم از تکالیف حکومت ها ست. بنابراین مبارزه با پدیده شوم بد حجابی از وظایف ذاتی دولت و قوای انتظامی و قضایی است .بی توجهی حکومت به این مقوله زمینه ساز رشد چشم گیربد حجابی و جرایم ناشی از آن مانند مزاحمت و تجاوز خواهد شد.
پرداختن به انحرافات و آسیب های مذکور همواره توجه پژوهشگران و محققان دینی و غیر دینی را به خود جلب نموده و کتاب ها و مقالات و آثار متعددی تدوین، تنظیم و به مخاطبان ارایه گردیده است.دراین جا به دور از کلی گویی های رایج و تجزیه و تحلیل های خاصه مقالات و آثار تحقیقات و پژوهش های مفصل، سعی شده است، به بررسی ابعاد مختلف پوشش وظاهر اشخاص از نگاه حقوق جزا و در ادامه به ریشه یابی و ارایه راه کارهای عملی در مورد یکی از ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی و فرهنگی (یعنی بدحجابی) را مورد بحث قرار داده و متنی آموزشی مبتنی بر رویکرد حقوقی،جامعه شناختی و آموزه های وحیانی، به علاقه مندان ارایه شود.
بند اول: پرسش اصلی
آیا بد حجابی جرم است یا انحراف اجتماعی است؟ (اگر هر دو، مرز میان جرم و انحراف چگونه باید ترسیم شود؟)
بند دوم: پرسش فرعی
۱- از میان پاسخ های مختلف متصور نسبت به پدیده بدحجابی یا آرایش ها و پوشش های غیر متعارف یا نا مشروع ، کدام پاسخ ها و در چه مواردی تناسب بیشتری دارد؟ ( اعم از کیفری، اداری یا انظباطی، جامعوی و یا ترکیبی از آن ها ) .
۲- در صورتی که پاسخ کیفری در برخی موارد نا متناسب یا دارای آثار سوء تلقی می شود ، ابعاد و نتایج نامطلوب این نوع از پاسخ از لحاظ جرم شناسی چگونه قابل ارزیابی است؟
بند سوم: فرضیه ها
۱- بد حجابی و عدول از موازین شرعی در پوشش و آرایش در صورتی که با ماده ۶۳۸ ق . م . ا و تبصره آن دقیقاً منطبق باشد جرم بوده و در غیر این صورت فقط انحراف اجتماعی محسوب می شود، و لذا نباید با آن برخورد قهر آمیز شود.
۲- گزینش برخورد کیفری یا پلیسی با آن قسمت از پدیده مذکور که فقط انحراف اجتماعی محسوب می شود نه تنها فایده از لحاظ بازدارندگی و یا ارشاد اخلاقی افراد ندارد بلکه ضمن ضربه زدن به اصل حاکمیت قانون و نظارت عالیه قوه قضائیه ، موجب دین گریزی و ایجاد احساسات منفی نسبت به دستگاه قضایی و انتظامی شده و نهایتاً به علت ترویج نگاه منفی نسبت به مسئله حجاب ، آثار نا مطلوب فراوان در پی دارد.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۱۷۸

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان
 

***

—-

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***