پایان نامه ارشد رشته حقوق: بررسی محدوده اقدامات تأمینی و تربیتی در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲

متن کامل پایان نامه با عنوان : بررسی محدوده اقدامات تأمینی و تربیتی در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با مقایسه قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه قم

دانشکده آموزش های الکترونیکی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

بررسی محدوده ی اقدامات تأمینی و تربیتی در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با مقایسه قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر عادل ساریخانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
مقدمه———-۱
بیان مسئله —۱
سوالهای تحقیق-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————۱
فرضیه———-۱
پیشینه——–۲
اهداف تحقیق -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–۲
ضرورت تحقیق -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–۳
سامانه تحقیق -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————-۳
فصل اول مفاهیم اصطلاحی و لغوی وپیشینه ————-۴
مبحث اول مفاهیم -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———۴
گفتار اول مفاهیم لغوی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—–۴
الف. تأمین—–۴
ب.تربیت——-۵
گفتار دوم مفاهیم اصطلاحی—————-۷
الف.مفهوم اصطلاحی تربیت-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد۷
ب.بررسی تعاریف اقدامات تأمینی و تربیتی —————۱۰
ج.اهداف اقدامات تأمینی و تربیتی ———۱۳
۱-پیشگیری از جرم و اصلاح مجرم ———۱۳
۲-جانشین کردن مجازات با اقدامات تأمینی و تربیتی —–۱۳
د.ویژگی ها وخصایص اقدامات تأمینی و تربیتی ———–۱۴
اول .نداشتن رنگ اخلاقی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–۱۴
دوم.نامعیّن بودن مدت-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——۱۴
سوم.قابلیت تجدیدنظر دائمی—————۱۵
پنجم .تحقیر آمیز نبودن -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-۱۶
ششم .رنج آور نبودن -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——۱۶
هفتم .جبران ضرروزیان ناشی از جرم——۱۷
ر.اقسام اقدامات تأمینی و تربیتی ———۱۷
مبحث دوم پیشینه اقدامات تأمینی و تربیتی ————-۱۸
گفتار اوّل بررسی اقدامات تأمینی و تربیتی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ————۱۸
گفتار دوّم اقدامات تأمینی و تربیتی پس از پیروزی انقلاب اسلامیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—–۲۲
گفتار سوّم پیشینه اقدامات تأمینی و تربیتی از دیدگاه اسلامبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———–۲۶
فصل دوم ارکان و شرایط اقدامات تأمینی و تربیتی ——–۲۹
مبحث اول ارکان اقدامات تأمینی و تربیتی -۲۹
گفتار اول ارکان عام حقوقی اقدامات تأمینی و تربیتی در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲
و قانون مجازات اسلامی۱۳۷۰—————۲۹
الف.لزوم ارتکاب جرم -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——-۲۹
ب.لزوم مسئولیت کیفری-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—۳۴
۱٫صغار و مجانین -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———–۳۵
۱-۱٫ صغار—–۳۵
۲-۱٫ مجانین -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—————۴۱
۱-۲-۱٫ جنون در قانون مجازات اسلامی —۴۱
۲-۲-۱٫جنون ومسئولیت کیفری درقانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———۴۳
۲٫اشخاص حقوقی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———۴۶
۱-۲٫ نظرات مختلف در مورد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———۴۶
۲-۲٫رویکرد قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ در قبال مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی—۴۷
۳-۲٫پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی درقانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲——–۴۹
گفتار دوم ارکان خاص و قانونی اقدامات تأمینی و تربیتی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—————۵۱
الف.قانونی بودن اقدامات تأمینی و تربیتی —————-۵۱
۱٫اصل قانونی بودن اقدامات تأمینی و تربیتی در قانون مجازات اسلامی۱۳۷۰
و قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۰————۵۲
ب. رکن مادّی اقدامات تأمینی و تربیتی –۵۵
۱٫جرایمی که در آنها می توان از ابتدا اقدامات تأمینی و تربیتی مورد استفاده قرار گیرد –۵۵
۲٫جرایمی که با شرایط ویژه مشمول اقدامات تأمینی و تربیتی می شوند————-۶۰
۳٫جرایمی که امکان اجرای اقدامات تأمینی درباره آنها وجود نداردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——۶۳
مبحث دوم شرایط اعطای اقدامات تأمینی وتربیتی——-۶۵
گفتار اول شرایط ماهوی اعطای اقدامات تأمینی و تربیتیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–۶۵
الف.شرط وجود حالت خطرناک————۶۵
ب.شرط سابقه ارتکاب جرم وخطرارتکاب جرم در آینده –۶۷
ج.بررسی جرایمی که در مورد آنها اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال می شود
و شرایط اجرای اقدامات تأمینی و تربیتی —————-۶۸
د.تناسب میان جرم و اقدامات تأمینی و تربیتی ———۷۳
گفتاردوم شرایط قضایی اعطای اقدامات تأمینی و تربیتی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————-۷۵          
الف.اختیاری یااجباری بودن اقدامات تأمینی و تربیتی در قانون مجازات اسلامی۱۳۷۰
و قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲————۷۶
۱٫اختیاری بودن اقدامات تأمینی و تربیتی-۷۶
۲٫اجباری بودن اقدامات تأمینی و تربیتی -۷۸
ب.دادگاه صالح به اعطای اقدامات تأمینی و تربیتی در قانون مجازات اسلامی۱۳۷۰
و قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲————۸۱
ج.وجود مراکز مخصوص برای اجرای اقدامات تأمینی و تربیتیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———-۸۶
فصل سوم آثار کیفری ،مدنی،فرهنگی واجتماعی اقدامات تأمینی وتربیتی در قانون
مجازات اسلامی ۱۳۷۰ و قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲-۸۹
مبحث اول آثار کیفری اقدامات تأمینی و تربیتی———۸۹
گفتار اول اقدامات تأمینی و تربیتی مربوط به مکان —–۸۹
الف.اقدامات تأمینی و تربیتی مکانی در قانون مجازات اسلامی۱۳۷۰
و قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲———-۸۹
۱٫تبعید ،ممنوعیت از اقامت یا اجبار به اقامت———–۹۰
۲٫اقدامات تأمینی مکانی مربوط به اطفال بزهکار در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲–۹۵
۳٫منع خروج اتباع ایران واخراج بیگانگان —————-۹۵
گفتاردوم آثار کیفری اقدامات تأمینی و تربیتی (محروم کننده) محرومیت از حقوق
اجتماعی و ممنوعیت شغلی———-۹۷
۱٫محرومیت از حقوق اجتماعی——–۹۷
الف.محرومیت از حقوق اجتماعی بعنوان مجازات اصلی در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰
و قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۰———۹۸
ب.محرومیت ار حقوق اجتماعی بعنوان مجازات تکمیلی و تبعی در قانون مجازات
اسلامی ۱۳۷۰ وقانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲——–۹۸
محرومیت از حقوق اجتماعی بعنوان مجازات تبعی در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰
و قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ——-۹۹
۲٫ممنوعیت ومحرومیت شغلی——-۱۰۳
الف.ممنوعیت شغلی عام در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰و قانون مجازات
اسلامی ۱۳۹۲-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——-۱۰۴
ب.ممنوعیت شغلی خاص در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ و قانون مجازات
اسلامی ۱۳۹۲ -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——-۱۰۶
گفتارچهارم «آثارکیفری اقدامات تأمینی نگهداری اشیاء و بستن موسسات ——۱۰۹
الف.ضبط اشیا خطرناک —————۱۰۹
ب.بستن موسسات جرم زا ———–۱۱۴
گفتار پنجم آثار کیفری اقدامات تأمینی و تربیتی مربوط به بازپروری بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد۱۱۵
الف.اقدامات تربیتی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-۱۱۶
ب.اقدامات درمانی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—–۱۲۲
۱٫اقدامات درمانی مجانین————–۱۲۲
۱-جنون در زمان ارتکاب جرم وبعد از آن—————-۱۲۳
۱-۲-جنون پس از ارتکاب جرم در جرایم حدی ———۱۲۶
۲٫اقدامات درمانی معتادین ————۱۲۷
۳٫حرفه آموزی واشتغال —————۱۲۸
گفتار ششم اقدامات تأمینی و تربیتی کنترل کننده و نظارتیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——۱۳۰
گفتارهفتم آثارکیفری انتشارحکم—–۱۳۲
مبحث دوم آثار مدنی اقدامات تأمینی وتربیتی——-۱۳۵
گفتاراوّل محرومیت از حق ولایت ،قیمومت و نظارت–۱۳۵
گقتاردوّم انتشارحکم-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–۱۳۶
مبحث سوم آثار اجتماعی اقدامات تأمینی و تربیتی-۱۳۶
گفتار اول پیشینه ومنافع کار عام المنفعه ————۱۳۶
گفتار دوم کار عام المنفعه در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———۱۳۸
گفتار سوم انجام کار عام المنفعه درسایر کشورها—۱۴۲
مبحث چهارم آثار فرهنگی اقدامات تأمینی وتربیتی–۱۴۳
گفتار اول آثار فرهنگی شرعی و دینی اقدامات تأمینی وتربیتی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—۱۴۴
گفتار دوم آثار فرهنگی دیگر———–۱۴۷
نتیجه گیری -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———-۱۵۰
پیشنهادات -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———–۱۵۲
منابع—–۱۵۴
چکیده
تصویب قوانین و مقررّات جزایی در جامعه، وسیله ای برای حفاظت از حقوق و آزادی های فردی واجتماعی است. عدالت کیفری ایجاب می کند جامعه واکنش مناسبی در قبال مجرم اتخّاذ کند. تصویب قوانین جزایی محدود به مجازات ها نمی شود وتوجّه به اقدامات تأمینی وتربیتی درکنار آنها الزامی است. این اقدامات، تدابیرپیشگیرانه ای هستند که برای اصلاح مجرم، رفع حالت خطرناک و جلوگیری از ارتکاب جرم در آینده وبازسازگاری اجتماعی مجرم وضع می شوند. البتّه این اقدامات در مورد اشیاء خطرناک نیز قابلیّت اجرا دارند وبه طورکلّی هدف تأمین امنیّت جامعه را دنبال می کنند. اقدامات تأمینی و تربیتی با راه های اصلاحی،درمانی وتربیتی بدنبال کاهش میزان جرایم و اصلاح مجرمین هستند. امروزه با گسترش جرایم وایجاد جرایم نوین توجّه به انواع این اقدامات وگسترش حوزه آن ها می توان کمک شایانی به دستگاه قضایی نماید. هدف از اجرای این پایان نامه بررسی اقدامات تأمینی وتربیتی به عنوان وسیله ای برای تأمین امنّیت و دفاع اجتماعی و اصلاح مجرم در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ و توسعه وپیشرفت ونوآوری های قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، در این زمینه با نگاهی مقایسه ای است. همچنین بررسی تأسیس های نوینی که ماهیتاً جنبه اقدامات تأمینی و تربیتی دارند و در قانون مجازات جدید به آنها برای اوّلین بار توجّه شده است.از مصادیق این اقدامات در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ می توان به اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال ونوجوانان اشاره کرد که نسبت به قانون قبل بسیار کامل تر و گسترده تر است وتا حدّ زیادی خلأ های قانون قبلی را ازبین برده است .مواردی مانند تعیین این اقدامات برای همه ی جرایم نابالغین، درنظرگرفتن معیار سن ّ شمسی درجرایم تعزیری ،تخفیف و تبدیل اقدامات تأمینی و تربیتی و..همچنین تأسیس های نوینی مانند مجازات های جایگزین حبس، خدمات عمومی رایگان، نظام نیمه آزادی ،تعویق مراقبتی در قانون جدید مورد توجّه قرار گرفته است . انجام تحقیق در این پایان نامه به شیوه توصیفی است. اقدامات تأمینی وتربیتی در قانون جدید بسیار گسترده ،متنوّع ومدرن است به نحوی که بسیاری از انواع این اقدامات در قانون مجازات اسلامی وجود نداشت. وجود موّادقانونی فراوانی از این قانون نشانگر توجه خاصّ قانونگذار به اعمال این تدابیر و مقوله اصلاح وبازسازگاری مجرمان است.
مقدمه
۱- بیان مسأله
قانون در مقابل جرم دو نهاد متفاوت با مجازات پیش بینی کرده است، که به آنها اقدامات تأمینی و تربیتی گفته می شود. اقدامات تأمینی معمولاً در مواقعی که مرتکّب حالت خطرناک یا حالت مزمن داشته باشد مورد استفاده قرار می گیرد. تجربه نشان داده است پاره ای از مجرمان (مجرمان به عادت، مجرمان مبتلا به امراض روحی و روانی) از درک واقعیت فلسفه مجازات عاجزند وآثار ارعابی آنرا احساس نمی کنند ، بنابراین به فعالیّت های بزهکارانه خود ادامه خواهند داد ودفاع جامعه در مقابل چنین افرادی منحصراً بااعمال مجازات تأمین نمی گردد .این اقدامات گاهی نسبت به مجانین برای حفظ جامعه از خطرات آنها وگاهی نسبت به مجرمین خطرناک اعمال می شود مثلاً ممکن است اقدام تأمینی در مورد اراذل و اوباش اعمال شود. اقدامات تربیتی نیز اقداماتی است که نسبت به دسته خاصی از مجرمین اعمال می شودوجنبه آموزشی، اصلاحی و ارشادی دارند. این تدابیر بیشتر نسبت به اطفال و نوجوانان بزهکار اجرا می شوند؛ برای مثال نگهداری این کودکان و نوجوانان در کانون اصلاح و تربیت و فرستادن آنها به مؤسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل و حرفه آموزی اقدامات تربیتی محسوب می شوند. البتّه در مورد مجرمین دیگر نیز اقدامات تربیتی اعمال می شود. برای مثال در تعویق مراقبتی دادگاه می تواند دستوری مبنی بر گذراندن دوره یا دوره های خاص آموزش ویادگیری مهارتهای اساسی زندگی یا شرکت در دوره های تربیتی ،اخلاقی ، مذهبی ،تحصیلی یا ورزشی مقرّر کند .این اقدامات و مجازات ها ،هردوبه دنبال هدف واحدی یعنی پیشگیری از انجام جرم واصلاح بزهکاران هستند امّا راه های رسیدن به این اهداف در آنها متفاوت است. در این اقدامات مانند مجازات ها باید اصل قانونی بودن رعایت شود.
۲- سؤال های تحقیق
۱- تمایز بارز اقدامات تأمینی و اقدامات تربیتی چیست؟
۲- تفاوت این نهاد در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ وقانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در چیست؟
۳- فرضیه
۱- اقدامات تأمینی ماهیّت حفظ و نگهداری و اقدامات تربیتی جنبه آموزشی و تربیتی دارند.
۲- قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ اقدامات تأمینی و تربیتی نسبت به قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ گسترش یافته است و نقایص آنرا برطرف کرده است و تأسیس های نوین تأمینی و تربیتی مورد توجّه قرار گرفته است. 
پیشینه
بدلیل اهمیّت موضوع اقدامات تأمینی و تربیتی، پژوهش در مورد آن همواره مورد توجّه بوده است. از پایان نامه هایی که به این موضوع اختصاص دارند می توان به اقدامات تأمینی و تربیتی در حقوق ایران (ناصر قاسمی)، اقدامات تأمینی و تربیتی در حقوق اسلام و حقوق موضوعه ایران (محسن رهامی)، اقدامات تأمینی و تربیتی در حقوق لبنان (نسرین محمودی)، اشاره کرد. در کتب حقوق جزا، مبحث مشخصی به این اقدامات اختصاص دارد. حقوق جزای عمومی (دکتر نوربها)، حقوق جزای عمومی جلد دوم (دکتر اردبیلی)، حقوق جزای عمومی جلد دوم (دکتر شامبیاتی)، حقوق جزای عمومی (دکتر صانعی ودکتر باهری) و… البته بعضی تألیفات به طور اختصاصی به این موضوع اختصاص دارند مانند اقدامات تأمینی و تربیتی دکتر محسن رهامی و اقدامات تأمینی و تربیتی در حقوق کیفری ایران. در ادامه به مقالاتی که به این موضوع پرداخته اند اشاره می کنیم. اقدامات تأمینی و تربیتی در حقوق کیفری (پرویز محمدنژاد)، اقدامات تأمینی (ابوطالب کردی)، اقسام اقدامات تأمینی (ناصر رسایی نیا)، نقش اقدامات تأمینی در اصلاح مجرم در ایران (حسین کاکویی)، علت قبول اقدامات تأمینی (ناصر رسایی نیا)، ماهیت اقدامات تأمینی و تربیتی ازنظر فقهی و حقوقی (فهیمه ملک زاده)، اقدامات تأمینی در حقوق تطبیقی (تاج زمان دانش).
۴- اهداف تحقیق:
اهداف تحقیق: با تصویب ق.م.ا ۱۳۹۲ قانون مجازات اسلامی باب جدیدی در مورد اقدامات تأمینی و تربیتی گشوده شد. زیرا در این ق.م.ا ۱۳۹۲ توجّه زیادی به اعمال اینگونه اقدامات شده است و مقنّن در فصول و موّاد قانونی مختلفی به تشریح اینگونه اقدامات پرداخته است. بدلیل تازه تصویب بودن این قانون وتوسعه و پیشرفت های آن در زمینه اقدامات تأمینی و تربیتی و نوآوری های این قانون بررسی مواد قانونی مرتبط با این اقدامات اهمیّت زیادی دارد. به طور کلّی در ق.م.ا ۱۳۹۲ پیشرفت های قابل ملاحظه ای در زمینه پذیرش انواع گوناگون این اقدامات در قالب تعلیق اجرای مجازات، تعویق صدور حکم، آزادی مشروط، مجازات های تعزیری تکمیلی و تبعی، نظام نیمه آزادی، مجازات های جایگزین حبس، مجازات اشخاص حقوقی (این مجازات ها در مواردی جنبه تأمینی دارد) صورت گرفته است و نشان از اهمیّت ویژه قانونگذار به مبحث اصلاح مجرمان دارد. هدف از انجام این تحقیق تبیین اقدامات تأمینی و تربیتی در قانون مجازات اسلامی و ق.م.ا ۱۳۹۲ قانون مجازات اسلامی است و همچنین بررسی تشابه، تفاوت، نقایص، توسعه، پیشرفت ها، نقاط قوّت ونوآوری های قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با مقایسه با قانون مجازات اسلامی در رابطه با اقدامات تأمینی و تربیتی است.
۵- ضرورت تحقیق:
با دقّت در موارد تحقیقاتی مورد اشاره در بسیاری از آنها تنها اقدامات تأمینی مورد توجّه قرار گرفته و از اقدامات تربیتی غافل شده اند. زیرا در تعاریفی که در کتب و مقالات ارائه شده است به بحث اقدامات تربیتی توجّه نشده است. برای مثال در کتاب حقوق جزای عمومی دکتر نوربهاءتنها به اقدامات تأمینی اشاره دارد و در بیان ویژگی ها، اهداف و اقسام به اقدامات تربیتی اشاره ای نشده است. در تعاریف متعدّدی هم که از این اقدامات شده است به اقدامات تربیتی اشاره ای نشده است. برای مثال دکتر کی نیا در مبانی جرم شناسی، دکتر باهری و صانعی در حقوق جزای عمومی در تعاریف خود فقط به اقدامات تأمینی اشاره کرده اند. در صورتیکه اقدامات تربیتی با ویژگی های اصلاحی بارز ، نقش بسیار مهمّی در تأمین هدف بازسازگاری مجرم دارد. همچنین اهمیّت دادن به اقدامات تربیتی مخصوصاً در مورد اطفال بزهکار، ازشمار بزهکاران بزرگسال می کاهد. در ادامه باید یادآور شویم در زمینه اقدامات تأمینی و تربیتی در قانون مجازات جدید کتاب و مقالات زیادی وجود ندارد ویکی از دلایل پرداختن به این موضوع، این است. با توجّه به نوآوری ها و توسعه این قبیل اقدامات چه درمعنای خاص و چه در معنای عام، پرداختن به این اقدامات در ق.م.ا ۱۳۹۲ ضرورت پیدا می کند و مقایسه مواد تفاوت آن با قانون مجازات می تواند تا حدّ زیادی گویای توجّه بیشتر قانونگذاربه این اقدامات باشد.
۶- سامانه تحقیق:
این تحقیق در سه فصل گردآوری شده است. در بررسی موضوع مورد تحقیق ابتدا توجه به تعاریف و پیشینه اقدامات تأمینی و تربیتی (فصل اول)، سپس تبین ارکان و شرایط اقدامات تأمینی و تربیتی (فصل دوم) ضرورت دارد. با توجه به فصول اول و دوم، آثار کیفری، اجتماعی، فرهنگی این اقدامات نیز باید مورد بررسی قرار گیردتا بتوان تحقیق جامعی در مورد این موضوع انجام داد.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۱۸۹

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان
 

***

—-

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***