پایان نامه ارشد رشته حقوق: بررسی تطبیقی عقد کفالت و بکارگیری آن برای اشتغال اتباع خارجی

متن کامل پایان نامه با عنوان : بررسی تطبیقی عقد کفالت و بکارگیری آن برای اشتغال اتباع خارجی در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی کار قزوین

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته:

حقوق خصوصی

عنوان:

بررسی تطبیقی عقد کفالت و بکارگیری آن برای اشتغال اتباع خارجی در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر علیرضا رجب زاده

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر هادی احتشامی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
چکیده…………………………………………………………………………………………………………..۱
فصل اول : کلیات………………………………………………………………………………………………۳
۱-۱ بیان مسئله ………………………………………………………………………………………………۴
۱-۲ اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………۴
۱-۳ اهمیت یا ضرورت موضوع ……………………………………………………………………………….۴
۱-۴ سولات و فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………….۴
۱-۵ تعریف اصطلاحات و متغیرها ……………………………………………………………………………۵
۱-۶ پیشینه تحقیق در ایران و جهان و مبانی نظری ………………………………………………………۵
۱-۶- ۱پیشینه پژوهش در جهان …………………………………………………………………………….۵
۱-۶-۲پیشینه پژوهش در ایران ………………………………………………………………………………۶
۱-۶-۳ مبانی نظری …………………………………………………………………………………………..۶
۱-۷ روش کار تحقیق و موانع و مشکلات تحقیق ………………………………………………………….۷
فصل دوم : عقد کفالت در حقوق ایران …………………………………………………………………….۸
۲-۱ مقدمه …………………………………………………………………………………………………….۹
۲-۲ کلیات …………………………………………………………………………………………………….۱۰
۲-۳ اوصاف عقد کفالت ……………………………………………………………………………………..۱۲
۲-۴ کفالت طلب و کفالت ملاقات ………………………………………………………………………….۱۵
۲-۵ تفاوت کفالت با ضمان ………………………………………………………………………………….۱۵
۲-۶ کفالت و وکالت ………………………………………………………………………………………….۱۶
۲-۷ متعلق کفالت ……………………………………………………………………………………………۱۶
۲-۸ کفالت به اعتبار زمان ……………………………………………………………………………………۱۷
۲-۹ مقتضای کفالت احضارمکفول است یا پرداخت دین ؟ ……………………………………………….۱۸
۲-۱۰ مواردی که کفالت ممنوع است ………………………………………………………………………۱۹
۲-۱۱ ترامی و دور در کفالت …………………………………………………………………………………۲۰
۲-۱۲ تسلیم مکفول ………………………………………………………………………………………….۲۲
۲-۱۳ کفالت قهری ……………………………………………………………………………………………۲۲
۲-۱۴ سقوط تعهد کفیل ……………………………………………………………………………………..۲۴
۲-۱۵ مواردی که موجب سقوط تعهدات کفیل نیست ……………………………………………………۲۷
۲-۱۶ رجوع کفیل به مکفول …………………………………………………………………………………۲۸
فصل سوم: عقد کفالت در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس(پادشاهی بحرین وامارت متحده عربی)…۳۰
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………….۳۱
گفتار اول: عقد کفالت در حقوق کشور امارت متحده عربی ……………………………………………..۳۱
۳-۱-۱ کلیات ……………………………………………………………………………………………………۳۱
۳-۱-۲ انواع ضمان ……………………………………………………………………………………………..۳۲
۳-۱-۳ تسلیم مکفول ………………………………………………………………………………………….۳۲
۳-۱-۴ تزاحم ضمانت و کفالت ………………………………………………………………………………..۳۳
۳-۱-۵ کفالت و ضمانت زن ……………………………………………………………………………………۳۳
۳-۱-۶ ترامی ضمانت ………………………………………………………………………………………….۳۳
۳-۱-۷ آثار کفالت ……………………………………………………………………………………………….۳۳
۳-۱-۸ اتمام کفالت …………………………………………………………………………………………….۳۴
گفتار دوم عقد کفالت در حقوق بحرین ………………………………………………………………………۳۵
۳-۲-۱ کلیات …………………………………………………………………………………………………….۳۵
۳-۲-۲ ارکان کفالت ……………………………………………………………………………………………..۳۵
۳-۲-۳ رابطه بین کفیل و دائن ………………………………………………………………………………….۳۶
۳-۲-۴ ترامی کفالت …………………………………………………………………………………………….۳۷
۳-۲-۵ تعدد کفیل ………………………………………………………………………………………………..۳۷
۳-۲-۶ رابطه بین کفیل و مدیون ………………………………………………………………………………..۳۷
فصل چهارم: بکارگیری از عقد کفالت برای اشتغال اتباع خارجی در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس….۳۸
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………..۳۹
گفتار اول کلیات …………………………………………………………………………………………………..۳۹
۴-۱-۱ سیستم کفالت برای اخذ ویزای کار چیست و چه ماهیت حقوقی دارد ؟ …………………………۳۹
۴-۱-۲ نقش سیستم کفالت در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس ………………………………………۴۰
گفتار دوم کشور امارات متحده عربی ………………………………………………………………………….۴۴
۴-۲-۱ اطلاعات عمومی و آشنایی اجمالی …………………………………………………………………..۴۴
۴-۲-۲ بررسی قانون کار کشور امارات متحده عربی …………………………………………………………۴۴
۴-۲-۳ شرایط اعطاء مجوز کار به کارگران خارجی …………………………………………………………….۴۶
۴-۲-۴ موارد لغو مجوز کار توسط وزیر کار در امارات متحده عربی …………………………………………..۴۶
۴-۲-۵ شرایط اخذ ویزای کار در امارات متحده عربی …………………………………………………………۴۷
۴-۲-۶ تغییر شغل …………………………………………………………………………………………………۴۸
۴-۲-۷ قرارداد های استخدام …………………………………………………………………………………….۴۸
۴-۲-۸ در قانون کار دو نوع قرارداد وجود دارد ……………………………………………………………………۴۸
۴-۲-۹ اتمام رابطه کاری ………………………………………………………………………………………….۴۸
گفتار سوم کشور عربستان سعودی :………………………………………………………………………….۴۸
۴-۳-۱ اطلاعات عمومی و آشنایی اجمالی ……………………………………………………………………۴۸
۴-۳-۲ شرایط استخدام کارگران خارجی با توجه به قوانین کار کشور عربستان سعودی………………….۵۰
۴-۳-۳ مسئولیت های کارفرما دربرابر کارگر …………………………………………………………………….۵۱
۴-۳-۴ جدیدترین اصلاحیه قانون کار عربستان سعودی و مسائل راجع به آن……………………………….۵۲
گفتار چهارم کشور قطر: ………………………………………………………………………………………….۵۵
۴-۴-۱ اطلاعات عمومی و آشنایی اجمالی ……………………………………………………………………۵۵
۴-۴-۲ مقررات استخدام کارگران خارجی در قطر ………………………………………………………………۵۵
۴-۴-۳ حقوق کارگران مهاجر در قطر با توجه به قانون کار …………………………………………………….۵۷
۴-۴-۴ قوانین استخدام و ایمنی در قطر ………………………………………………………………………..۵۸
۴-۴-۵ معیشت کارگر ……………………………………………………………………………………………..۵۹
۴-۴-۶ فقدان یا نامناسب بودن نظارت …………………………………………………………………………..۶۱
۴-۴-۷ عهدنامه ها و تعهدات بین المللی ……………………………………………………………………….۶۲
گفتار پنجم کشور پادشاهی عمان : …………………………………………………………………………….۶۳
۴-۵-۱ اطلاعات عمومی و آشنایی اجمالی …………………………………………………………………….۶۳
۴-۵-۲ شرایط اشتغال اتباع خارجی در کشور عمان ……………………………………………………………۶۴
۴-۵-۳ محدودیت های کارفرما …………………………………………………………………………………….۶۵
۴-۵-۴ موارد ذیل تنها با تصمیم وزیر کار و نیروی انسانی صورت می گیرد …………………………………..۶۶
۴-۵-۵ مفاد این قانون در موارد ذیل اعمال نمی شود …………………………………………………………..۶۶
گفتار ششم کشور کویت : ………………………………………………………………………………………..۶۷
۴-۶-۱ اطلاعات عمومی و آشنایی اجمالی ………………………………………………………………………۶۷
۴-۶-۲شرایط اشتغال اتباع خارجی در کشور کویت ………………………………………………………………۶۸
گفتار هفتم پادشاهی بحرین : ……………………………………………………………………………………..۶۹
۴-۷-۱ اطلاعات عمومی و آشنایی اجمالی ……………………………………………………………………….۶۹
۴-۷-۲ شرایط اشتغال اتباع خارجی در بحرین …………………………………………………………………….۷۱
۴-۷-۳ شرایط صدور کارت کار در بحرین …………………………………………………………………………….۷۱
۴-۷-۴ لغو کارت کار کار کارگر خارجی ………………………………………………………………………………۷۲
۴-۷-۵ قانون استخدام در بحرین ۲۰۱۰ ……………………………………………………………………………..۷۲
فصل پنجم: بررسی اجمالی قانون کار کشور فرانسه و ایران در رابطه با اتباع خارجی ………………………۷۵
گفتار اول شرایط اشتغال اتباع خارجی در کشور فرانسه : ………………………………………………………۷۶
۵-۱-۱ قوانین جدید مهاجرتی برای کارگران خارجی ……………………………………………………………….۷۶
گفتار دوم وضعیت حقوقی اشتغال اتباع بیگانه در ایران……………………………………………………………۷۸
۵-۲-۱ شرایط اشتغال مجاز …………………………………………………………………………………………..۷۸
۵-۲-۲ شرایط صدور پروانه کار ………………………………………………………………………………………..۸۰
۵-۲-۳ موارد معافیت از شرایط صدور پروانه کار …………………………………………………………………….۸۱
۵-۲-۴ موارد صدور ،تمدید و تجدید پروانه کار بدون نیاز به نظر فنی هیات فنی اشتغال………………………..۸۳
۵-۲-۵ چگونگی تمدید ،تجدید ،ابطال و لغو پروانه کار اتباع خارجی ………………………………………………۸۴
۵-۲-۶ اهداف اداره کل کل اشتغال اتباع خارجی عبارتند از: ………………………………………………………۸۶
فصل ششم : جمع بندی و نتایج پژوهش و پیشنهادات برای مطالعات آینده ……………………………………۸۸
۶-۱ مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………۸۹
۲-۶ جمع بندی نتایج پژوهش ………………………………………………………………………………………….۸۹
۶-۳ اشتغال اتباع خحارجی در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس ……………………………………………….۹۱
۶-۴ پیشنهادات برای مطالعات آینده ………………………………………………………………………………….۹۲
منابع ……………………………………………………………………………………………………………………..۹۳
چکیده:
کفالت در حقوق ایران عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می کند . کفالت به رضایت کفیل و مکفول له واقع می شود. ولی در مورد اینکه آیا رضایت و یا قبول مکفول هم در عقد شرط است یا نه ، اختلاف نظر وجود دارد. عده ای از فقها بر سر این موضوع که کفالت با ایجاب از طرف کفیل و قبول از طرف مکفول له واقع می شود و مکفول در آن نقشی ندارد ادعای اجماع کرده اند، بدون توجه به این که عده ای از بزرگان فقه امامیه نظر مخالف دارند.امروزه کفالت درامور مدنی کمتر مورد استفاده قرارمی گیرد ولی ازنظرجزایی،یکی ازقرارهای تامینی در آیین دادرسی کیفری است که قاضی برای دسترسی به متهم، به آن متمسک می شود و کفیل متعهد می شود که در زمان مقتضی متهم را احضار کند در غیر اینصورت مسئول پرداخت وجه الکفاله است.مطالعه اخیر کوشیده است مسئله کفالت را درکشورهای امارت متحده عربی و بحرین بررسی کرده ومسئله بکارگیری این عقدرا برای اشتغال کارگران مهاجردر کشورهای عربی حوزه خلیج فارس شرح دهد . ازاقسام عقد ضمان در قانون مدنی کشور امارات متحده عربی،عقد کفالت است.عقد کفالت در حقوق این کشورتا حدود زیادی شبیه به حقوق ایران است. کفیل در حقوق این کشور مانند حقوق ایران تعهد دراحضار مکفول دارد.با این تفاوت که اگر درعقد وجه التزام عدم انجام تعهد (وجه الکفاله) پیش بینی نشده باشد ،دادگاه می تواند کفیل را به پرداخت غرامت محکوم کند و اگر ثابت شود که بنا به دلایل خاص که پس از عقد ایجاد شده توانایی احضار مکفول را ندارد،دادگاه می تواند او را از پرداخت غرامت معاف کند . حتی در صورتی که وجه التزام عدم انجام تعهد (وجه الکفاله) در عقد پیش بینی شده باشد اگر قاضی تشخیص دهد که این شرط عادلانه نبوده می تواند بخشی یا تمام مبلغ پیش بینی شده در عقد را ببخشد . پرداخت دین مکفول تنها در صورتی است که در عقد بدان تصریح شده باشد (در صورت عجز از احضار مکفول) با این وجود برای کفیل این تخییر از ابتدا وجود دارد که با احضار مکفول و یا پرداخت دین او به این عقد خاتمه دهد.در صورتی که در کفالت یا ضمان بودن عقد شک و اختلاف باشد ، اصل ضمانت است و مدعی کفالت باید ادای سوگند یاد کند. کفالت در حقوق بحرین یک عقد متزلزل و قابل رجوع است و برای کفیل مسئولیت زیادی بوجود نمی آورد .کفیل در بحرین تعهد بر احضار مکفول ندارد. درحقوق بحرین برای انعقاد عقد کفالت فرد کفیل باید دارای خانواده و ساکن در بحرین باشد. به نظر می رسد این عقد در این کشور ماهیتی دارد که نمی توان آنرا با حقوق ایران منطبق ساخت ویا اینکه حتی شبیه عقد ضمان معرفی کرد. اتباع خارجی برای کار در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس احتیاج به کفیل دارند که بنا به قوانین کشور میزبان شرایط این کفالت متفاوت است ( در حالی که در قوانین کار کشور فرانسه که از نظام های حقوقی معتبر جهان است چنین نهادی مشاهده نمی شود). مثلا در کشور امارات متحده عربی فرد جویای کار قبل از ورود به کشور باید توسط موسسه هایی که از وزارت کار و امور اجتماعی مجوز دارند کفالت شود.افراد جویای کار عملا دراین کفالت نقشی ندارند و کارفرماها باید برای اخذ ویزای کار باتوجه به ملیت آنها مبالغ مختلفی را به این موسسه ها بپردازند،که مسائل سیاسی و ملیتی در میزان این مبلغ نقش بسزایی را ایفا می کند. در کشور عربستان کفیل کارجوی کارفرمایش نیز می باشد و کارگر خارجی با شرایط بسیار سنگینی می تواند کفیل خود را عوض کند، کارفرما نمی تواند به کارگرش اجازه دهد تا برای خود کار کند و کارگر نیز اجازه ندارد شخصا برای خودش کار کند.سایر کشورهای عربی خلیج تقریبا از نظام مشابهی استفاده می کنند،کفیل ها که اغلب همان کارفرمایان هستند، میتوانند ویزاها را کنسل کنند و یا از دادن ویزای خروج به کارگران ممانعت کنند. تعهد کفالت کاری براساس تعریف سازمان بین المللی کار،اسارت کاری (برده شدن)یا یک نوع کار اجباری است.باتوجه به فشارهای سازمان های بین المللی مثل دیده بان حقوق بشر و سازمان بین المللی کار، این کشورها در جهت تغییر قوانین کار و همسو شدن آن با قواعد بین المللی هستند. کشور بحرین و کویت در این راه پیش قدم شده و مبادرت به حذف سیستم کفالت کرده اند.
فصل اول: کلیات
۱-۱- بیان مسأله
کفالت یکی از عقود مهم قانون مدنی است، و این عقد تقریبا درمتون فقهی اکثر مذاهب اسلامی که زیربنای قوانین کشورهای اسلامی است با اندک اختلافی وجود دارد.
یکی از مهمترین مسائل و مشکلات مهاجرت به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس برای کارجویان بیگانه بدست آوردن ویزای استخدام در این کشور هاست .برای بدست آوردن این ویزا شخص کارجو باید پروسه ای را طی کند که این پروسه در نوع خود با اخذ ویزا در بقیه کشورها متفاوت و متمایز است.در این پژوهش عقد کفالت در حقوق ایران و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و همچنین سیستم کفالت برای اخذ ویزای کار با مطالعه ی قانون کار کشور های، امارات، قطر، کویت، عربستان، عمان و بحرین و شرایط کار اتباع خارجی در ایران بطور تطبیقی بررسی شده است.
۲-۱- اهداف تحقیق
هدف این تحقیق شرح وتبیین صحیح قوانین کشورهای عربی راجع به عقد کفالت و بیان اختلافات و امتیازات آن نسبت به حقوق ایران و همچنین بررسی موانع و مشکلات مهاجرت به کشورهای عربی جهت اشتغال اتباع خارجی است.
۳-۱- اهمیت یا ضرورت موضوع
آثارمتعدد عقد کفالت و اختلافات موجود درمبانی آن بررسی و مطالعه دقیق آن را اهمیت می بخشد.
با توجه به این که در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس ایرانیان زیادی اقامت دارند وبتبع اشخاص زیادی علاقه مند به کار کردن در این کشورها هستند به نظر می رسد شرح و تبیین قواعد حقوقی کار اتباع خارجی در این کشورها ضروری باشد.
۴-۱- سوالات و فرضیه های تحقیق
۱- سیستم کفالت که برای اخذ ویزای کار در کشورهای عربی مورد استفاده قرار می گیرد دارای چه ماهیت حقوقی است؟
۲- آیا سیستم حقوقی کفالت برای اخذ ویزای کارکه در قانون اغلب کشورهای عربی حوزه خلیج فارس وجود دارد در نظام های حقوقی مترقی جهان وجود دارد؟
۳- آیا برای اخذ ویزای کار در کشورهای مورد نظر بین اتباع کشورهای مختلف تبعیض وجود دارد؟
فرضیه های ذیل براساس سوالات فوق تدوین شده است:
۱- به نظر می رسد ماهیت حقوقی این تعهد نوعی کفالت طلب و کفالت ملاقات است. و کفیل وظیفه ای بجز جست و جو و راهنمایی کردن به مکان مکفول و ترتیب ملاقات مکفول له و مکفول ندارد.
۲- باتوجه به بررسی های انجام شده به نظر می رسد که نهاد حقوقی کفالت از اتباع بیگانه برای اخذ ویزای کار سابقه ای در قوانین کار فرانسه نداشته است.
۳- با توجه به بررسی انجام شده، اتباع کشورهای عربی براتباع سایر کشورها جهت اخذ ویزای کار اولویت دارند.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۱۱۳

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان
 

***

—-

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***