پایان نامه ارشد رشته حقوق : بررسی مباحث مهم و پرچالش مسئولیت مدنی مطبوعاتی

دانلود  

عنوان :  بررسی مباحث مهم و پرچالش مسئولیت مدنی مطبوعاتی

دانشگاه آزاد شیراز

پایان نامه حقوق

با موضوع :

بررسی مباحث مهم و پرچالش مسئولیت مدنی مطبوعاتی 

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   شماره صفحه

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱

فصل اول: کلیات……………………………………………………………………………………………………………………. ۵

مبحث اول: تعاریف……………………………………………………………………………………………………………. ۵

گفتار اول: فعالیت مطبوعاتی…………………………………………………………………………………………. ۵

بند اول: معنای عام ………………………………………………………………………………………………. ۶

بند دوم: معنای خاص……………………………………………………………………………………………. ۷

گفتار دوم: مطبوعات…………………………………………………………………………………………………….. ۷

بند اول: تعریف لغوی……………………………………………………………………………………………… ۷

بند دوم: تعریف اصطلاحی…………………………………………………………………………………….. ۸

گفتار سوم: روزنامه نگاران ……………………………………………………………………………………………… ۱۰

بند اول: نویسنده……………………………………………………………………………………………………. ۱۱

بند دوم: خبرنگار ………………………………………………………………………………………………….. ۱۱

بند سوم: مدیرمسئول…………………………………………………………………………………………….. ۱۲

بند چهارم: صاحب امتیاز……………………………………………………………………………………….. ۱۲

بند پنجم: سردبیر………………………………………………………………………………………………….. ۱۲

مبحث دوم: تاریخچه مطبوعات و قوانین مطبوعاتی …………………………………………………………… ۱۳

گفتار اول: تاریخچه ی مطبوعات ……………………………………………………………………………………. ۱۳

بند اول: قبل از مشروطه………………………………………………………………………………………… ۱۴

بند دوم: بعد از مشروطه………………………………………………………………………………………… ۱۶

گفتار دوم: تاریخچه قوانین مطبوعاتی …………………………………………………………………………… ۲۰

بند اول: قبل از انقلاب اسلامی ……………………………………………………………………………… ۲۰    

بند دوم: بعد از انقلاب اسلامی ……………………………………………………………………………… ۲۱

مبحث سوم: اقسام مسئولیت های مطبوعاتی………………………………………………………………………. ۲۵

گفتار اول: مسئولیت مدنی……………………………………………………………………………………………. ۲۵

گفتار دوم: مسئولیت کیفری………………………………………………………………………………………….. ۲۶

مبحث چهارم: قوانین حاکم بر فعالیت های مطبوعاتی ………………………………………………………… ۲۷

گفتار اول: قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۲۸

گفتار دوم: قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ و الحاقیات و اصلاحیات مصوب ۱۳۷۹٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۲۹

فصل دوم: مبانی مسئولیت مدنی ناشی از فعالیت های مطبوعاتی…………………………………………… ۳۲

مبحث اول: مبنای مسئولیت مدنی روزنامه نگاران ………………………………………………………………. ۳۳

گفتار اول: نظریه ی تقصیر……………………………………………………………………………………………… ۳۳

گفتار دوم: نظریه خطر………………………………………………………………………………………………….. ۴۲

گفتار سوم: نظریه ی تضمین حق…………………………………………………………………………………… ۴۸

مبحث دوم: مبنای مسئولیت مدنی سایر اشخاص مرتبط با مطبوعات…………………………………. ۵۲

فصل سوم: مسئولیت مدنی مطبوعاتی و آثار ناشی از آن………………………………………………………… ۵۴

مبحث اول: مسئولیت مدنی مطبوعاتی ……………………………………………………………………………… ۵۵

گفتار اول: مسئولیت مدنی روزنامه نگاران ……………………………………………………………………… ۵۶

بند اول: حدود مسئولیت نویسنده …………………………………………………………………………. ۵۶

بند دوم: حدود مسئولیت خبرنگار………………………………………………………………………….. ۵۸

بند سوم: حدود مسئولیت مدیر مسئول …………………………………………………………………. ۶۰

بند چهارم: حدود مسئولیت صاحب امتیاز……………………………………………………………… ۶۸

بند پنجم: حدود مسئولیت سردبیر ……………………………………………………………………….. ۶۹

گفتار دوم: مسئولیت مدنی سایر اشخاص مرتبط با مطبوعات………………………………………… ۷۰

گفتار سوم: تعیین مسئول مدنی در فضای مطبوعاتی ……………………………………………………. ۷۲

گفتار چهارم: نظریه های مسئولیت مدنی مطبوعاتی ………………………………………………………. ۷۸

بند اول: نظریه ی مسئولیت شخصی ………………………………………………………………………. ۷۸

بند دوم: نظریه ی مسئولیت جمعی یا تضامنی ………………………………………………………. ۸۰

بند سوم: نظریه ی مسئولیت ترتیبی……………………………………………………………………….. ۸۲

گفتار پنجم: روش های تقسیم مسئولیت مطبوعاتی………………………………………………………… ۸۴

بند اول: روش تضامنی…………………………………………………………………………………………… ۸۵

بند دوم: روش تساوی (بالسّویه)…………………………………………………………………………….. ۸۸

بند سوم: روش میزان مداخله ی اسباب…………………………………………………………………… ۸۹

بند چهارم: روش به نسبت درجه ی تقصیر …………………………………………………………….. ۹۱

مبحث دوم: جبران خسارات مطبوعاتی …………………………………………………………………………….. ۹۳

گفتار اول: بررسی صور مختلف خسارات در حوزه مطبوعات……………………………………………. ۹۳

بند اول: خسارات فردی و جمعی…………………………………………………………………………… ۹۴

بند دوم: خسارات مادی و معنوی…………………………………………………………………………… ۹۴

گفتار دوم: روش های شایع جبران خسارات مطبوعاتی…………………………………………………… ۹۵

بند اول: جبران خسارت از طریق وجه نقد یا پرداخت مادی ………………………………….. ۹۷

بند دوم: جبران خسارت از طریق دادن حق پاسخ …………………………………………………. ۱۰۲

بند سوم: جبران خسارت از طریق عذرخواهی و انتشار حکم در جراید ……………………. ۱۰۶

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۰

فهرست منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۳

چکیده

مسئولیت گاهی ریشه ی قراردادی دارد و با نقض تعهد قراردادی ایجاد می شود و گاهی نیز ریشه ی غیرقراردادی یا خارج از قرارداد دارد، که قسم اخیر از مسئولیت با عناوین متفاوتی از جمله مسئولیت مدنی، ضمان قهری و الزامات خارج از قرارداد، به کار برده می شود که در حوزه ی مطبوعات، قسم دوم از مسئولیت از اهمیت خاصی برخوردار است، چرا که در این زمینه با ابهامات و نواقص بسیاری از لحاظ منابع قانونی و کارهای علمی و پژوهشی روبرو هستیم. در رابطه با مباحث مبانی مسئولیت مدنی، نظریات متفاوتی بیان شده است که عبارتند از: نظریه ی تقصیر، نظریه ی خطر، نظریه ی تضمین حق، نظریه ی مختلط و نظریه ی واسط که مهم ترین آنها سه نظریه ی اول است و سؤال اصلی و کلیدی که در رابطه با این موضوع مطرح است این است که کدام یک از نظریات مذکور را بایستی به عنوان مبنای مسئولیت مدنی مطبوعاتی در نظر گرفت؟ که بایستی بر اساس قوانین و مقررات حقوقی موجود در این رابطه و شرایط و ضوابط مطبوعات و اعضای مطبوعاتی بررسی و تعیین گردد. دست اندرکاران مطبوعاتی (که ممکن است اعضای ثابت و دائمی مطبوعات باشند، که در اصطلاح روزنامه نگاران نامیده می شوند و یا سایر اشخاص مرتبط با مطبوعات، که به طور موقتی، فعالیتی را از طریق مطبوعات اعمال می نمایند)، از توانایی زیادی در نادیده گرفتن حقوق مردم و ورود ضرر به آنان برخوردارند که بایستی با وضع قوانین و مقررات متناسب با شرایط حال حاضر و انجام کارهای علمی و پژوهشی و ایجاد اصول حقوقی، از این توانایی کاست و حقوق افراد جامعه را حفظ نمود و یا در صورت ورود ضرر، بتوان مسئول واقعی و مستحق جبران را با در نظر گرفتن مبنای مسئولیت مطبوعاتی تعیین و با بررسی روش های جبران، روشی مناسب با نوع خسارت در حوزه ی مطبوعات و میزان زیان های وارده، برگزید تا در حدّ امکان خسارات وارده ترمیم شود و از سوی دیگر نیز، بایستی به حقوق و آزادی های مطبوعات توجه داشت تا بتوانند با اعمال حقوق و اختیارات خود و عدم هرگونه اخلال در عملکردشان، به وظایف و تکالیف خطیر خود بپردازند. اکثریت خسارات مطبوعاتی از نوع خسارات معنوی هستند که بایستی روش های خاصی را برای جبران آنها برگزید که عبارتند از: دادن حق پاسخ، عذرخواهی، انتشار حکم در جراید و پرداخت مادی، که با توجه به میزان خسارات و شرایط آن می توان از تمامی و یا بعضی از آنها استفاده نمود.

 

واژه های کلیدی: ۱- مسئولیت مدنی ۲- روزنامه نگاران ۳- فعالیت های مطبوعاتی ۴- جبران خسارات معنوی

 مقدمه  

امروزه بحث رسانه ها به طور عام و رسانه های نوشتاری به صورت خاص (مطبوعات)، در رشته های گوناگونی نظیر علوم ارتباطات، جامعه شناسی (وسایل ارتباط جمعی)، روانشناسی و حقوق از زوایای مختلف مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. علم حقوق به صورت سنتی متکفل نظم دهی به قلمروهای گوناگون اجتماعی و از جمله مطبوعات بوده است.

مسئولیت مدنی، که با عناوین متفاوتی از جمله ضمان قهری، الزامات خارج از قرارداد، جبران خسارات، به کار برده می شود یکی از موضوعات مهم و پرچالش در حوزه ی حقوق خصوصی است. وجود قواعد عام و خاص و در عین حال متعدد در این بحث باعث پیچیدگی آنها از یک سو و مورد ابتلا و فراگیر بودن آنها موجب اهمیت این بخش از سوی دیگر شده است. در حقوق ایران به دلیل استفاده از منابع و مبانی مختلط اسلامی و حقوق خارجی و عدم تنقیح مبانی مذکور و احکام ناشی از آنها تا حدی شاهد پراکندگی هستیم. علاوه بر این که کتب و مقالات تألیفی در این زمینه نیز محدود و غیرکافی می باشد. به همین دلیل، بررسی و تبیین اصول و مبانی مسئولیت مدنی و ضمان قهری در حقوق ما چندان آسان نیست.،که این چالش و دشواری، در حوزه ی مطبوعات، بیشتر است، چرا که در رابطه با موضوع مسئولیت مدنی مطبوعاتی با کمبود بیشتری از لحاظ منابع علمی و پژوهشی روبرو هستیم و همچنین منابع قانونی موجود نیز، دارای ابهامات و نواقص بسیاری می باشند.

در هر جامعه ای، مطبوعات از جایگاه ویژه ای برخوردارند، چرا که تأثیر بسزایی در روند اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی هر جامعه دارند و افکار عمومی مردم را تحت تأثیر فعالیت های خود قرار می دهند. سخن گفتن از نقش و تأثیر آن بر جوامع امروزی مقوله ی تازه ای نمی باشد، چرا که امروزه همه جوامع بشری کم و بیش در مورد اهمیت ویژه و جایگاه حساس این رسانه اتفاق نظر دارند. میزان تأثیرگذاری مطبوعات در روند امور جامعه آنچنان است که اغلب، جریان اجتماعی یکی از اصلی ترین محورهای تمرکز خود را معطوف به این عرصه می نماید و موفقیت یا عدم موفقیت خود را در گرو میزان توجه فعالیت مطلوب مطبوعاتی می داند. با این همه پرداختن به این مقوله در جامعه کنونی ما به ویژه از آن رو اهمیت می یابد که کشور ما در چند سال اخیر شرایط تازه ای را در عرصه های گوناگون اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تجربه نموده و می نماید.

فلذا در این پژوهش سعی شده است تا با تبیین و بررسی مباحث مهم و پرچالش مسئولیت مدنی مطبوعاتی، (که از جمله ی آنها می توان به بحث مبانی مسئولیت مدنی مطبوعاتی، قلمرو و حدود مسئولیت مطبوعاتی و مباحث جبران خسارات مطبوعاتی اشاره نمود) قواعد و معیارهای کاربردی و حقوقی را در  این رابطه تبیین و مشخص نماییم، تا حدودی از ابهامات و نواقص موجود در این زمینه، مرتفع گردد.سؤالاتی که در این پژوهش، سعی در پاسخگویی به آنها شده است را در دو قسم سؤالات اصلی و فرعی بیان می نماییم:

سؤالات اصلی و کلی در این پژوهش عبارتند از: ۱- مبنای مسئولیت مدنی روزنامه نگاران و سایر اشخاص مرتبط با مطبوعات، که دارای فعالیت های مطبوعاتی می باشند چیست؟

۲- حدود مسئولیت هر یک از اعضای مطبوعاتی چیست؟ و در نهایت بار مسئولیت مدنی بر دوش چه شخصی می باشد؟

۳- نحوه ی جبران خسارات مطبوعاتی، به چه شکل است؟

سوالات فرعی که در این پژوهش سعی در تبیین پاسخی مناسب، برای آنها شده است عبارتند از:

۱- آیا مبنای مسئولیت مدنی روزنامه نگاران با مبنای مسئولیت مدنی سایر اشخاص مرتبط با مطبوعات که دارای فعالیت های مطبوعاتی هستند متفاوت است؟

۲-آیا می توان مسئولیت مدنی یکی از روزنامه نگاران (مدیر مسئول) را مفروض دانست؟ و یا در صورت قبول نظریه ی تقصیر، به عنوان مبنای مسئولیت مدنی روزنامه نگاران، تقصیر مدیر مسئول را مفروض دانست؟

۳- ابهامات و نواقص قانون مطبوعات سال ۱۳۶۴، در رابطه با چه مسائلی می باشد؟ و آیا قانون مطبوعات مذکور و الحاقیات و اصلاحیات آن (مصوّب ۳۰/۱/۱۳۷۹)، تماماً در رابطه با جرائم مطبوعاتی و مسئولیت کیفری ناشی از آن می باشد؟ و یا اینکه می توان در رابطه با موضوعات مسئولیت مدنی هم به آن استناد نمود؟

۴- آیا روابط کارگر و کارفرمایی موجود در قانون کار، در میان روزنامه نگاران هم دیده می شود؟ و آیا می توان آنها را مشمول ماده ی ۱۲ قانون مسئولیت مدنی سال ۱۳۳۹ دانست؟

۵- مسئولیت مطبوعاتی روزنامه نگاران و دیگر اعضای مطبوعاتی، به صورت انفرادی و در صورت اثبات تقصیر هر یک می باشد یا اینکه می توان همگی آنها را به نحو تضامن مسئول دانست؟

۶- خسارات مطبوعاتی از چه نوعی هستند و کدام روش برای جبران این گونه خسارات، مناسب تر است؟

۷- در صورت تعدّد مسئولین مطبوعاتی، تقسیم مسئولیت مدنی در بین آنها به چه شکل باید صورت پذیرد؟

روش گردآوری مطالب در این تحقیق، مراجعه ی مستقیم به منابع کتابخانه ای و مقالات موجود در این زمینه و جستجو در سایت های اینترنتی مربوطه می باشد و همچنین، روش تحقیق در این تدوین، شیوه توصیفی و نظریه پردازی است، که در کنار نظریات حقوقدانان مطرح، نظریات و بیاناتی از محقق آورده شده است.

این پژوهش در سه فصل مجزا با عنوان های ذیل، تهیّه و تدوین شده است که عبارتند از:

فصل اول: کلیات، که سعی در بیان مباحثی از جمله: تعاریفی از فعالیت مطبوعاتی، مطبوعات و روزنامه نگاران، تاریخچه از مطبوعات و قوانین مطبوعاتی در ایران، اقسام مسئولیت های مطبوعاتی و بررسی قوانین حاکم بر فعالیت های مطبوعاتی شده است.

فصل دوم: مبانی مسئولیت مدنی مطبوعاتی، که سعی در بیان و بررسی نظریات تقصیر، خطر و تضمین حق در مورد روزنامه نگاران و همچنین سایر اشخاص مرتبط با مطبوعات شده است.

فصل سوم: مسئولیت مدنی مطبوعاتی و آثار ناشی از آن، که در این فصل، که مهمترین فصل پژوهش می باشد، در مبحث اول پس از بیان و بررسی حدود مسئولیت هر یک از روزنامه نگاران و سایر اشخاص مرتبط با مطبوعات به موضوعاتی از قبیل: تعیین مسئول مدنی در فضای مطبوعاتی، نظریه های مسئولیت مطبوعاتی و روش های تقسیم مسئولیت، پرداخته شده است و در مبحث دوم نیز، موضوع جبران خسارات مطبوعاتی، مورد بحث و پژوهش واقع شده و در آخر هم به جمع بندی مطالب و نتیجه ی بدست آمده پرداخته ایم.

فصل اول: کلیات

در این فصل به کلیاتی از موضوع مورد نظر خواهیم پرداخت، که در مبحث اول به تعاریفی از فعالیت مطبوعاتی، مطبوعات و روزنامه نگاران خواهیم پرداخت و در مبحث دوم تاریخچه ای از مطبوعات و قوانین مطبوعاتی در ایران را بیان خواهیم نمود و در مبحث سوم به بیان اقسام مسئولیت های مطبوعاتی می پردازیم و در آخر هم به قوانین حاکم بر فعالیت های مطبوعاتی خواهیم پرداخت.

مبحث اول: تعاریف

در این مبحث به بیان تعاریفی از فعالیت مطبوعاتی، مطبوعات و روزنامه نگاران خواهیم پرداخت، که در گفتار اول، فعالیت مطبوعاتی را، در دو معنای عام و خاص و در قالب دو بند، مورد بررسی قرار خواهیم داد و در گفتار دوم هم، در قالب دو بند به تعریف لغوی و اصطلاحی یا قانونی از مطبوعات می پردازیم و در آخر هم به سراغ تعریف و تبیینی از روزنامه نگاران خواهیم رفت.

گفتار اول: فعالیت مطبوعاتی

در این گفتار، سعی در تعیین محدوه ی فعالیت های مطبوعاتی مورد بحث در پژوهش شده است تا مشخص شود که فعالیت های مطبوعاتی تا چه محدوده و وسعتی، مورد بحث در این پژوهش خواهد بود و لذا فعالیت مطبوعاتی را در دو معنای عام و خاص مطرح می نماییم، که لازمه ی این تعریف و معنا، بیان تعریفی دقیق از مطبوعات است: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در اصل یکصد و بیست و چهارم بیان می دارد: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند، تفصیل آن را قانون معین می کند.» از آن جایی که در هیچ یک از اصول دیگر قانون اساسی، اشاره ای به کتاب و دیگر مواد نوشتاری نشده است علی القاعده باید منظور از نشریات و مطبوعات در قانون اساسی، کلیه ی موارد چاپی، اعم از روزنامه ها، مجلات، کتب و غیره باشد[۱]. منتها به نظر می رسد که ماده ی ۱۲۴ از قانون اساسی، در مقام بیان این مطلب که، مطبوعات شامل کتب و سایر موارد نوشتاری که در فواصل معین و با نام ثابت، منتشر نمی شوند هم، می شود، نبوده است، چرا که در قوانین خاص مطبوعات، صراحتاً به این مطلب اشاره شده، که از جمله ی آنها ماده ی یک قانون مطبوعات مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۶۴ می باشد که بیان می دارد: «مطبوعات در این قانون عبارتند از نشریاتی که به طور منظم با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف، در زمینه های گوناگون خبری، انتقادی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، کشاورزی، فرهنگی، دینی، علمی، فنی، نظامی، هنری، ورزشی و نظایر آنها منتشر می شوند.»

بند اول: معنای عام

فعالیت مطبوعاتی در معنای عام، عبارت است از هرگونه فعالیتی که در حوزه ی مطبوعات صورت می گیرد، چه در مراحل تشکیل، تدوین، تنظیم، تأیید و چه در مراحل ویراستاری، انتشار، چاپ، توزیع، که فعالیت مطبوعاتی در این معنا، محدوده ی وسیعی از اشخاص را دربرمی گیرد و نکته ی حائز اهمیت در این است که آیا ویراستار، ناشر و توزیع کننده هم، دارای فعالیت مطبوعاتی است؟ که معنای عام از فعالیت مطبوعاتی، شامل تمامی این فعالیتها می شود. منتها این نکته را بایستی بیان نمود که در این پژوهش، بیشتر در مقام بیان مسئولیت مدنی ناشی از فعالیت مطبوعاتی در معنای خاص هستیم، چرا که، اصل مسئولیت متوجه اعضای مطبوعاتی (روزنامه نگاران) و سایر اشخاص مرتبط با مطبوعات، که وظایفی همچون وظایف آنان دارند، می باشد و مسئولیت ویراستار، ناشر و توزیع کننده، استثنایی می باشد و لازمه ی این مسئولیت، داشتن انگیزه برای ورود خسارت است، که البته در این میان، مسئولیت ناشر، بیشتر از ویراستار و مسئولیت ویراستار هم، بیشتر از توزیع کننده، قابل بحث است.

تعداد صفحه :۱۲۵

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***