پایان نامه ارشد رشته حقوق: احترام به حق مکتسب و بررسی مصادیق عمده آن در حقوق داخلی و بین …

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق (M.A)

گرایش خصوصی

عنوان:

احترام به حق مکتسب و بررسی مصادیق عمده آن در حقوق داخلی و بین الملل خصوصی ضمن تطبیق با فقه

استاد راهنما

دکتر خدیجه مرادی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب:

چکیده
مقدمه
طرح موضوع
انگیزه ی انتخاب موضوع
ضرورت انجام تحقیق و محدودیت های آن
پیشینه ی تحقیق
اهداف تحقیق
سؤالات تحقیق
فرضیات تحقیق
روش انجام تحقیق
ساختار تحقیق
۱
۲
۲
۳
۴
۴
۴
۴
۵
۶
۶
فصل اول: احترام به حق مکتسب ۷
مبحث اول: مفهوم وپیشینه ی حق مکتسب ۸
گفتار اول: مفهوم حق مکتسب ۸
گفتار دوم: پیشینهی نظریه یحق مکتسب
بند اول: نظریه ی کلاسیک
۱۱
۱۱
الف: آثار مستقیم و ضروری وقایع گذشته ۱۲
ب: آثار غیر مستقیم وقایع گذشته ۱۲
بند دوم: نظریه های اصلاحی
بند سوم:نقد نظریه ها
۱۳
۱۵
مبحث دوم: مبانی حق مکتسب در فقه و حقوق ۱۷
گفتار اول: مبانی حق مکتسب در فقه ۱۷
بند اول:استناد به اصل عملی استصحاب ۱۷
بند دوم: استناد به قواعد فقهی ۱۸
الف: دفع مفسده اولی من جلب مصلحت ۱۸
ب:المشقت تجلب التیسر ۱۹
ج: لا یدفع الضرر باضرار الغیر ۱۹
د :قد لا یملک شیئا ، یملک اَن یملک ۲۰
ه: الحق القدیم لا یبطله شیء ۲۰
و: الحق للمتقدم
ر:جب
۲۰
۲۰
بند سوم : نمونه هایی تاریخی از نحوه برخورد با نظریه ی حق مکتسب ۲۱
الف: نظریه ی حق مکتسب در آئینه عدل امیر المؤمنین (ع) ۲۱
ب:قضیه ی فدک و ارتباط آن با نظریه ی حق مکتسب ۲۱
گفتار دوم: مبانی حق مکتسبه در حقوق ۲۳
بند اول: حق مکتسبه ی داخلی ۲۴
بند دوم: حق مکتسبه ی بین المللی ۲۴
مبحث سوم: آثار و نتایج حق مکتسب ۲۵
گفتار اول: آثار و نتایج حق مکتسبه ی داخلی ۲۵
بند اول :آثار و نتایج کلی ۲۵
بند دوم :آثار و نتایج حقوق عینی مکتسبه ۲۷
بند سوم: آثار و نتایج حقوق دینی (تعهدات) مکتسبه ۲۹
گفتار دوم: آثار و نتایج حق مکتسبه ی بین المللی ۳۰
بند اول: آثار و نتایج حق مکتسبه از نظر کمی ۳۰
بند دوم : آثار و نتایج حق مکتسبه از نظر کیفی ۳۱
فصل دوم : قلمرو حکومت قانون در زمان و مکان ۳۳
مبحث اول: قلمرو حکومت قانون در زمان ۳۴
گفتار اول: قانون و ارتباط آن با عنصر زمان ۳۴
گفتار دوم: مفهوم تعارض در فقه و حقوق ۳۵
بند اول: مفهوم تعارض در فقه ۳۵
بند دوم: مفهوم تعارض در حقوق ۳۷
گفتار سوم: حقوق انتقالی ۳۹
گفتار چهارم: قواعدحل تعارض زمانی قوانین ۴۰
بند اول: قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین ۴۰
الف– مفهوم قاعده ۴۰
ب– مبانی قاعده ۴۱
ج- قلمرو قاعده ۴۳
د-استثنائات قاعده ۴۴
۱-قوانین تفسیری ۴۴
۲-تغییررویه قضایی ۴۴
۳-قوانین مربوط به صلاحیت و آئین دادرسی و اجرا ۴۵
۴-قوانین مربوط به حذف یا تخفیفمجازات ها ۴۵
بنددوم: قاعده اثرفوری قانون یا حکومت قانون برآینده ۴۷
الف-مفهوم قاعده ۴۷
ب-مبانی قاعده ۴۷
ج-قلمرو قاعده ۵۰
د-استثنائات قاعده ۵۰
گفتار پنجم: شیوه های رفع تعارض قوانین در زمان ۵۱
بنداول: شیوه ی شخصی ۵۱
بنددوم: شیوه ی نوعی ۵۲
الف: موقعیت های حقوقی گذشته ۵۲
ب: موقعیت های درجریان تکوین ۵۳
بندسوم: انتخاب شیوه ی برتر ۵۴
مبحث دوم: قلمرو حکومت قانون درمکان ۵۴
گفتار اول:قانون و ارتباط آن با عنصر مکان ۵۴
گفتار دوم: اصل سرزمینی بودن قوانین و استثنائات آن ۵۵
بنداول: اصل سرزمینی بودن قوانین ۵۵
بنددوم: استثنائات اصل سرزمینی بودن قوانین ۵۵
الف-قوانین مربوط به احوال شخصی ۵۵
ب-قوانین مربوط به اموال ۵۶
ج-قوانین مربوط به طرز تنظیم اسناد ۵۶
د-قوانین مربوط به نظم عمومی و امنیت ۵۶
گفتار سوم: تعارض قوانین درمکان ۵۷
گفتار چهارم: تعارض متحرک قوانین ۵۸
بند اول: تعریف و مفهوم ۵۸
بنددوم: حالتهای تعارض متحرک ۵۹
بندسوم: فایده ی تفکیک بین مرحله ی تشکیل حق و تاثیر بین المللی حق ۶۰
بندچهارم: شرایط تاثیر بین المللی حق ۶۱
بندپنجم: راه حل تعارض متحرک قوانین ۶۲
فصل سوم: مصادیق عمده ی حق مکتسبه داخلی و بین المللی ضمن تطبیق با فقه ۶۴
مبحث اول: مصادیق عمده ی حق مکتسب درحقوق داخلی ۶۵
گفتاراول: حقوق عینی ۶۵
بند اول: حقوق عینی اصلی ۶۵
الف: حق مالکیت ۶۵
ب: حق انتفاع ۶۶
ج: حق ارتفاق ۶۷
د: حق تحجیر ۶۸
ه: حق شفعه ۶۹
بند دوم: حقوق عینی تبعی ۷۱
گفتار دوم: حقوق معنوی (حقوق عینی در اموال غیرمادی) ۷۲
بنداول: مالکیتهای ادبی و هنری (حق مولف و هنرمند) ۷۳
بنددوم: مالکیتهای صنعتی و تجارتی (حق تاجر نسبت به نام و علائم صنعتی و تجارتی) ۷۴
الف-اسم تجارتی ۷۴
ب-علائم تجارتی و صنعتی ۷۵
بندسوم: حق اختراع ۷۶
بندچهارم: حق کسب و پیشه وتجارت ۷۷
بندپنجم: حق زارعانه (حق ریشه) ۷۹
گفتار سوم: حقوق دینی یا تعهدات ۸۱
بند اول : حق مکتسب ناشی از عقد معلق ۸۱
بند دوم: حق مکتسب ناشی از قولنامه «تعهد به بیع» ۸۳
بند سوم: حق مکتسب ناشی از تعهد به نفع شخص ثالث ۸۵
گفتارچهارم: نکاح و حق حبس زوجه ۸۷
گفتار پنجم:وصیت و حق موصی له ۸۸
گفتارششم: ارث و حق وارثان ۸۹
گفتار هفتم: آئین دادرسی و حقوق اصحاب دعوی ۹۰
بند اول: اعتبارامر مختوم یا قضیه محکوم بها ۹۰
بند دوم: حق تجدیدنظرخواهی
مبحث دوم:مصادیق عمده حق مکتسب در حقوق بین الملل خصوصی
۹۱
۹۲
گفتار اول: حق مکتسبه ی بین المللی در اموال ۹۲
بند اول: قاعده ی اجرای قانون محل وقوع مال ۹۲
بند دوم: استثنائات قاعده ۹۳
الف: وسایل نقلیه ی هوایی و دریایی، هواپیماها، ناوها و کشتی ها ۹۳
ب: وسایل نقلیه ی زمینی، اتوبوس ها، کامیون هاو قطارهای راه آهن ۹۴
گفتار دوم : حق مکتسبه ی بین المللی در احوال شخصیه ۹۴
بند اول: نکاح و طلاق ۹۴
الف: نکاح ۹۴
ب: طلاق ۹۵
بند دوم:روابط بین پدر و مادر و فرزندان ۹۶
بند سوم: روابط بین ولی و قیم با مولی علیه ۹۷
الف:روابط بین ولی و مولی علیه ۹۷
ب: روابط بین قیم و محجور ۹۷
بند چهارم: حقوق ارثیه ی اتباع خارجه ۹۸
گفتار سوم: حق مکتسبه ی بین المللی در اسناد و قراردادها ۹۸
بند اول: حق مکتسبه ی بین المللی دراسناد ۹۸
بند دوم: حق مکتسبه ی بین المللی در قراردادها ۱۰۰
گفتار چهارم: آثار بین المللی احکام قضایی ۱۰۲
گفتار پنجم: حق مکتسبه ی بین المللی در ملی سازی اموال ۱۰۳
فصل چهارم:خلاصه،نتایج و پیشنهادات ۱۰۵
مبحث اول:خلاصه ی فصول اول تا سوم ۱۰۶
گفتار اول:خلاصه ی فصل اول ۱۰۶
گفتار دوم:خلاصه ی فصل دوم ۱۱۵
گفتار سوم:خلاصه ی فصل سوم ۱۱۸
مبحث دوم:نتایج ۱۲۷
مبحث سوم:پیشنهادات ۱۳۳
منابع و ماخذ ۱۳۶

چکیده :
احترام به حقوق مکتسب اشخاص همواره و در طول تاریخ پر از فراز و نشیب زندگی بشر در پهنه هستی از آرمانهای انسانهای عدالتخواه بوده است.مبانی چنین حقی را می توان در قوانین عرف و عادت معمول در اجتماع انسانی و اصول و موازین اخلاقی و حقوقی پیدا کرد.علاوه بر این در فقه اسلامی نیز علیرغم اینکه مساله تعارض قوانین قدیم و جدید مطرح نبوده رسیدن به مبانی مذکور دور از دسترس نیست به طوریکه با بهره گرفتن از اصل استصحاب و استناد به قواعد فقهی حصول به این امر قابل امکان به نظر می رسد.نکته دیگر این که حق مکتسب فقط در حقوق داخلی متصور نبوده بلکه در حقوق بین الملل خصوصی نیز در مساله تعارض متحرک قوانین وجود این حق بروز و ظهور پیدا می کند.پایان نامه حاضر متضمن مباحث گونا گونی است که ضمن اشاره به کلیات و تاریخ تحول نظریه ی حق مکتسب ( شامل تعریف لغوی و اصطلاحی حق مکتسب ، مفهوم حقوق مکتسبه و آثار آن در حقوق داخلی و بین المللی خصوصی ، حقوق انتقالی داخلی و بین المللی ، تعارض قوانین در زمان و مکان ، تعارضهای متحرک قوانین)اصول و قوانین حاکم و همچنین شرایط بین المللی حق و حالت های تعارض قوانین و مصادیق عمده حق مکتسب در حقوق داخلی و بین الملل خصوصی ضمن تطبیق با فقه را مطرح نموده و به این نکته می پردازد که برای این که یک وضعیت حقوقی بتواند ، از لحاظ داخلی و بین المللی حق مکتسبه ای محسوب گردد و آثار آن معتبر شناخته شود چه شرایطی لازم است .
 
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۱۵۳

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان
 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***