پایان نامه ارشد رشته حسابداری: مطالعه ارتباط بین ریسک ورشکستگی و محافظه کاری غیرشرطی حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان : مطالعه ارتباط بین ریسک ورشکستگی و محافظه کاری غیرشرطی حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بندرعباس

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان:

مطالعه ارتباط بین ریسک ورشکستگی و محافظه کاری غیرشرطی حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما :

دکتر عبدالکریم مقدم


برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات پژوهش
۱-۱- مقدمه
۱-۲- اظهار مسئله
۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش
۱-۴- فرضیه ها
۱-۵- اهداف پژوهش
۱-۶- روش پژوهش
۱-۷- تعریف مفاهیم و واژه ها
۱-۸- قلمرو پژوهش
فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش
۲-۱- مقدمه
۲-۲- بخش اول: مبانی نظری پژوهش
۲-۲-۱- مروری بر ادبیات مربوط به محافظه کاری
۲-۲-۱-۱- تعریف محافظه کاری
۲-۲-۱-۲- اریب رفتاری محافظه کاری
۲-۲-۱-۳- طبقه بندی محافظه کاری در سه مقوله
۲-۲-۱-۴- تفاسیر محافظه کاری
۲-۲-۱-۴-۱- تفسیر قراردادی
۲-۲-۱-۴-۲- تفسیر دعاوی قضایی
۲-۲-۱-۴-۳- تفسیر مالیاتی
۲-۲-۱-۴-۴- تفسیر قانونگذاری
۲-۲-۱-۵- انتقاد از محافظه کاری
۲-۲-۱-۵-۱- نا اعتمادی
۲-۲-۱-۵-۲- پنهان کاری
۲-۲-۱-۵-۳- نفی اصول حسابداری
۲-۲-۱-۵-۴- سوگیری
۲-۲-۱-۵-۵- امر ذهنی
۲-۲-۱-۶-دفاع از محافظه کاری
۲-۲-۲- مروری بر ادبیات مربوط به ورشکستگی
۲-۲-۲-۱- تعریف ورشکستگی
۲-۲-۲-۲- ماهیت ورشکستگی
۲-۲-۲-۳- علت های ورشکستگی
۲-۲-۲-۴- مراحل ورشکستگی
۲-۲-۳- مطالعه قانون ورشکستگی در بعضی کشورها
۲-۲-۴- مطالعه قانون ورشکستگی در ایران
۲-۳- بخش دوم : پیشینه پژوهش
۲-۳-۱- تحقیقات خارجی
۲-۳-۲- تحقیقات داخلی
فصل سوم: روش پژوهش
۳-۱- مقدمه
۳-۲- روش پژوهش
۳-۳- اهداف پژوهش
۳-۴- متغیرها
۳-۵- جامعه و نمونه آماری
۳-۶- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها
۳-۷- آمار توصیفی
۳-۸- آمار استنباطی
۳-۹- آزمون کولموگروف – اسمیرنوف
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها
۴-۱- مقدمه
۴-۲- محاسبه وضعیت مالی شرکت ها با بهره گیری از نسبت Q توبین
۴-۳- آماره های توصیفی مربوط به نسبت Q توبین در سال ۸۹
۴-۴- آماره های توصیفی مربوط به وضعیت مالی شرکت ها در سال ۸۹
۴-۵- آماره های توصیفی مربوط به نسبت Q توبین در سال ۸۸
۴-۶- آماره های توصیفی مربوط به وضعیت مالی شرکت ها در سال ۸۸
۴-۷- آزمون نرمال بودن داده ها (کولموگروف – اسمیرنوف )
۴-۸- محاسبه ریسک ورشکستگی
۴-۹- محافظه کاری غیرشرطی
۴-۱۰- آماره های توصیفی مربوط به ریسک ورشکستگی شرکت های بحران زده
۴-۱۱- آماره های توصیفی مربوط به محافظه کاری غیرشرطی شرکت های بحران زده
۴-۱۲- مطالعه فرضیه ها
۴-۱۲-۱- مطالعه فرضیه اول
۴-۱۲-۱-۱- محاسبات رگرسیون
۴-۱۲-۲- مطالعه فرضیه دوم
۴-۱۲-۲-۱- مطالعه محافظه کاری غیرشرطی
۴-۱۲-۲-۲- مطالعه ریسک ورشکستگی
فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات
۵-۱- مقدمه
۵-۲- اختصار مطالعه
۵-۳- نتیجه­گیری
۵-۴- پیشنهادات
۵-۵- پیشنهاد برای مطالعات آتی
۵-۶- محدودیت­های پژوهش
منابع و مآخذ
منابع فارسی
منابع لاتین
پیوست ها
فهرست جدول ها
 

جدول ۴-۱٫ آماره های توصیفی نسبت Q توبین سال ۸۹
جدول ۴-۲ – وضعیت مالی شرکت ها با در نظر داشتن Q توبین
جدول۴-۳ – شرکتهای دچار بحران مالی در سال ۸۹
جدول ۴-۴ – آماره های توصیفی سال ۸۸
جدول ۴-۵ وضعیت مالی شرکت ها در سال ۸۸
جدول۴-۶ – شرکتهایی که دچار بحران مالی در سال ۸۸
جدول ۴-۷- سطح معناداری داده ها
جدول۴-۸- متغیرهای ریسک ورشکستگی برای سال۸۹
جدول۴-۹ – متغیرهای ریسک ورشکستگی برای سال ۸۸
جدول ۴-۱۰ – آماره های توصیفی شرکت های دچار بحران مالی
جدول ۴-۱۱ – آماره های توصیفی محافظه کاری غیرشرطی
جدول ۴-۱۲- نتیجه آزمون پیرسون
جدول ۴-۱۳- محاسبات رگرسیون فرضیه اول
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۳
۴۴
۴۵
۴۷
۴۸
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
 
۱
۲
۳
۶
۶
۷
۷
۷
۸
۹
۱۰
۱۰
۱۰
۱۰
۱۱
۱۱
۱۲
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۵
۱۵
۱۵
۱۶
۱۶
۱۶
۱۷
۱۸
۱۸
۱۸
۱۹
۱۹
۲۰
۲۱
۲۳
۲۳
۲۷
۳۱
۳۲
۳۲
۳۲
۳۲
۳۲
۳۳
۳۵
۳۷
۳۷
۳۹
۴۰
۴۰
۴۰
۴۱
۴۳
۴۳
۴۵
۴۵
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۰
۵۱
۵۲
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۵
۵۶
۵۸
۶۰
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۵
 
 

فهرست نمودارها

نمودار ۴-۱ – وضعیت مالی شرکت ها در سال ۸۹
نمودار ۴-۲ – وضعیت مالی شرکت ها در سال ۸۹
نمودار ۴-۳ – وضعیت مالی شرکت ها در سال ۸۸
نمودار۴-۴ – وضعیت مالی سال ۸۸
نمودار ۴-۵ – وضعیت ریسک ورشکستگی شرکت های بحران زده   سال ۸۹
نمودار ۴-۶ – وضعیت مالی شرکت های دچار بحران مالی سال ۸۸
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۹
۴۹

چکیده
عدم قطعیت و ابهام همیشه در تمام جنبه های زندگی بشر وجود داشته می باشد . رویدادهای مالی نیز از این قاعده مستثنی نیستند.اولین و اصلی ترین راه روبرو شدن با ابهام موجود در رویدادهای مالی واحد اقتصادی کاربرد اصل محافظه کاری می باشد .این اصل یکی از اصولی می باشد که مبتنی بر بهای تمام شده می باشد.اگرچه محافظه کاری راهی برای مقابله با شک و تردید در رویدادهای مالی آتی به شمار می رود اما اگر بیش از حد از آن پیروی گردد به مطلوبیت اطلاعات کمکی نمی کند.این پژوهش به مطالعه ارتباط بین ریسک ورشکستگی و محافظه کاری غیرشرطی حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در تحقیقات اخیر این ارتباط به وسیله افزایش نقدینگی حسابداری و تأثیر اطلاعاتی آن مطالعه شده می باشد.در تحقیقات یاد شده استدلال می کنند که محافظه کاری حسابداری باعث کاهش جریان نقدینگی با افزایش سرمایه ، کاهش انتقال خطر ، تأخیر ضررهای اقتصادی و… می گردد. بعد از مطالعه ادبیات پژوهش ۲ فرضیه تدوین گردید .نمونه های آماری پژوهش شامل ۵۶ شرکت در ۴ گروه شرکت های مواد غذایی و آشامیدنی ، کانی های غیر فلزی ، دارویی و خودرو و ساخت قطعات می باشد که از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شدند. فرضیه اول با بهره گیری از آزمون همبستگی پیرسون مورد مطالعه قرار گرفت .نتایج نشان داد که بین دو متغیر ریسک ورشکستگی و محافظه کاری حسابداری ارتباط منفی هست .برای آزمون فرضیه دوم با در نظر داشتن اینکه شرکت های نمونه در ۴ گروه قرار دارند از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه بهره گیری گردید و نتایج آن نشان داد که محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی به نوع شرکت ها بستگی ندارد.
مقدمه
این پژوهش به مطالعه ارتباط بین محافظه کاری حسابداری و خطر ورشکستگی می پردازد. این ارتباط به دنبال ماهیت نتیجه محافظه کاری ، افزایش نقدینگی و ویژگی های اطلاعاتی و ورشکستگی ایجاد می گردد که در اصل شرایط عدم کفایت نقدینگی می باشد .در اصل ما شواهد تجربی را با در نظر داشتن ارتباط همزمان و علّی بین محافظه کاری غیر شرطی و خطر ورشکستگی بدست می آوریم. نتایج بدست آمده، ارتباط منفی بین محافظه کاری غیر شرطی و خطر ورشکستگی همزمان و آینده همراه با تأثیر محافظه کاری در کاهش خطر ورشکستگی را نشان می دهد.
بطور کلی یافته های ما ، تأثیر اقتصادی مهمی را برای محافظه کاری نشان می دهد که در بحث های جاری با در نظر گرفتن تأثیر مداوم آن به عنوان یک درک نافذ از حسابداری مالی آگاهی داده شده می باشد.
مطالعه روابط بین محافظه کاری حسابداری و خطر ورشکستگی ، شواهدی با در نظر گرفتن منطق سنتی برای محافظه کاری ایجاد می کند.
اگر محافظه کاری حسابداری باعث کاهش خطر ورشکستگی گردد مرکز سوددهی دارندگان بدهی ، دیگر سهام داران، مدیران، کارمندان ، مشتریان ، ارائه دهندگان ، حسابرسان و تنظیم کنندگان و دولت می گردد و بحران های اخیر مالی باعث عمیق شدن علائق مکانیسم ارتقاء کفایت و توانایی پرداخت بدهی می گردد .
با در نظر گرفتن تأثیرات گسترش خطر ورشکستگی بین صنایع همراه با زنجیره های عرضه و بین بخش های مالی و غیر مالی ، شواهدی با در نظر گرفتن روابط بین محافظه کاری و خطر ورشکستگی هست که پیشاهنگ مالکیت تأثیر آن در کاهش خطرات و بحران های اقتصادی با تداخل قابل توجه سیاست های اقتصادی می باشد. شواهد ارائه شده در این پژوهش نشان دهنده روابط بین محافظه کاری حسابداری و خطر ورشکستگی می باشند که به آگاهی در مورد بحث های اخیر و اهداف آینده با در نظر گرفتن تأثیر محافظه کاری به عنوان توان حسابداری مالی انجام می شود .
تعداد صفحه : ۸۰
قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***