پایان نامه ارشد رشته حسابداری: عوامل مؤثر تحت کنترل مدیریت بر سودآوری عملکرد مالی مدیریت شعب بانک نمونه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

با عنوان : عوامل مؤثر تحت کنترل مدیریت بر سودآوری عملکرد مالی مدیریت شعب بانک نمونه

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد پردیس علوم و تحقیقات قم

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری(M.A)

عنوان:

عوامل مؤثر تحت کنترل مدیریت بر سودآوری عملکرد مالی مدیریت شعب بانک نمونه

استاد راهنما:

دکتر رویا دارابی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد
تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
فهرست مطالب:
چکیده……………………………………………………………………………………………………………………..۱
فصل اول: کلیات پژوهش
۱-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………۳
۲-۱- اظهار مسأله………………………………………………………………………………………………………..۴
۳-۱- اهمیت و ضرورت پژوهش…………………………………………………………………………………………۶
۴-۱- اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………….۷
۵-۱- مروری بر ادبیات و مبانی نظری فرضیه های پژوهش…………………………………………………………۷
۶-۱- سؤال پژوهش……………………………………………………………………………………………………..۹
۷-۱- متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………۹
۸-۱- فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………………..۱۰
۹-۱- روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………..۱۰
۱۰-۱- جامعه آماری و روش نمونه گیری……………………………………………………………………………۱۰
۱۱-۱- قلمرو پژوهش…………………………………………………………………………………………………..۱۱
۱۲-۱- روش گردآوری داده ها و اطلاعات……………………………………………………………………………۱۱
۱۳-۱- بهره گیری کنندگان از نتایج پژوهش…………………………………………………………………………….۱۱
۱۴-۱- تعریف عملیاتی مفاهیم و واژه های کلیدی پژوهش……………………………………………………….۱۲
۱۵-۱- ساختار پژوهش…………………………………………………………………………………………………۱۳
۱۶-۱- اختصار فصل…………………………………………………………………………………………………….۱۳
فصل دوم: ادبیات، مبانی نظری و پیشینه پژوهش
۱-۲- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….۱۵
بخش اول: مبانی نظری پژوهش
۲-۲- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….۱۶
۳-۲- آشنایی با مفهوم بانک………………………………………………………………………………………….۱۷
۴-۲- تاریخچه بانک و بانکداری………………………………………………………………………………………..۱۷
۱-۴-۲- بانک و بانکداری در جهان…………………………………………………………………………………….۱۷
۲-۴-۲- بانک و بانکداری در ایران……………………………………………………………………………………..۱۹
۵-۲- ترازنامه بانک ها…………………………………………………………………………………………………۲۳
۶-۲- صورت سود و زیان بانک ها…………………………………………………………………………………….۲۸
۷-۲- تجزیه و تحلیل صورت سود و زیان بانک ها…………………………………………………………………..۳۴
۱-۷-۲- انواع تجزیه و تحلیل صورت های مالی…………………………………………………………………….۳۴
۲-۷-۲- تجزیه و تحلیل ترازنامه………………………………………………………………………………………۳۶
۳-۷-۲- تجزیه و تحلیل صورت سود و زیان………………………………………………………………………….۳۹
۸-۲- ارزیابی عملکرد مالی بانک ها………………………………………………………………………………..۴۳
۱-۸-۲- مدل های ارزیابی عملکرد………………………………………………………………………………….۴۴
۲-۸-۲- مدل های حسابداری ارزیابی عملکرد…………………………………………………………………….۴۴
۳-۸-۲- مدل های اقتصادی ارزیابی عملکرد……………………………………………………………………….۴۶
۴-۸-۲- چالش های ارزیابی عملکرد……………………………………………………………………………….۵۱
۵-۸-۲- ارزیابی مالی………………………………………………………………………………………………..۵۱
۶-۸-۲- عملکرد مالی بانک ها……………………………………………………………………………………..۵۱
۹-۲- شناسایی معیارهای سودآوری بانک ها……………………………………………………………………۵۳
۱-۹-۲- مفاهیم سود و سودآوری………………………………………………………………………………….۵۳
۲-۹-۲- عوامل تحت کنترل مدیریت (داخلی)……………………………………………………………………..۵۴
۳-۹-۲- عوامل خارج از کنترل مدیریت (خارجی)………………………………………………………………….۶۲
بخش دوم: پیشینه پژوهش
۱۰-۲- تحقیقات داخلی……………………………………………………………………………………………..۶۵
۱۱-۲- تحقیقات خارجی…………………………………………………………………………………………….۶۸
۱۲-۲- اختصار فصل………………………………………………………………………………………………….۷۰
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
۱-۳- مقدمه………………………………………………………………………………………………………….۷۲
۲-۳- روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………..۷۳
۳-۳- جامعه آماری، نمونه مورد مطالعه و روش نمونه گیری……………………………………………………۷۴
۱-۳-۳- جامعه آماری مورد مطالعه…………………………………………………………………………………۷۴
۲-۳-۳- نمونه مورد مطالعه………………………………………………………………………………………….۷۴
۳-۳-۳- روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………………۷۴
۴-۳- قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی پژوهش……………………………………………………………………۷۵
۱-۴-۳- قلمرو موضوعی……………………………………………………………………………………………..۷۵
۲-۴-۳- قلمرو زمانی…………………………………………………………………………………………………۷۶
۳-۴-۳- قلمرو مکانی………………………………………………………………………………………………..۷۶
۵-۳- منابع اطلاعاتی و روش گردآوری اطلاعات………………………………………………………………….۷۷
۱-۵-۳- منابع اطلاعاتی……………………………………………………………………………………………..۷۷
۲-۵-۳- روش گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………….۷۸
۶-۳- فرضیه پژوهش………………………………………………………………………………………………….۷۸
۷-۳- متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………………………..۷۹
۱-۷-۳- متغیرهای مستقل………………………………………………………………………………………….۷۹
۲-۷-۳- متغیر وابسته………………………………………………………………………………………………..۸۳
۸-۳- روش تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات…………………………………………………………………….۸۴
۹-۳- اختصار فصل……………………………………………………………………………………………………۸۷
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
۱-۴- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………..۸۹
۲-۴- تحلیل توصیفی داده ها……………………………………………………………………………………….۹۰
۳-۴- روش ها و مراحل تجزیه و تحلیل آماری (تحلیل استنباطی)……………………………………………..۹۱
۱-۳-۴ آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته پژوهش…………………………………………………………….۹۲
۲-۳-۴- تحلیل رگرسیون متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………..۹۵
۳-۳-۴- مطالعه همبستگی میان متغیرهای پژوهش……………………………………………………………۱۰۲
۴-۴- مطالعه فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………۱۰۳
۵-۴- جمع بندی تجزیه و تحلیل آماری……………………………………………………………………………۱۰۹
۶-۴- اختصار فصل…………………………………………………………………………………………………..۱۱۰
فصل پنجم: اختصار، نتیجه گیری و پیشنهادهای پژوهش
۱-۵- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………۱۱۲
۲-۵- اختصار موضوع پژوهش……………………………………………………………………………………….۱۱۳
۳-۵- روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………..۱۱۴
۴-۵- اختصار یافته های پژوهش و توصیف آن…………………………………………………………………….۱۱۵
۵-۵- محدودیت های پژوهش………………………………………………………………………………………۱۱۶
۶-۵- پیشنهادهای پژوهش…………………………………………………………………………………………۱۱۷
۱-۶-۵- پیشنهادهای مبتنی بر نتایج پژوهش…………………………………………………………………….۱۱۷
۲-۶-۵- پیشنهادها برای تحقیقات آتی……………………………………………………………………………۱۱۹
۷-۵- اختصار فصل……………………………………………………………………………………………………۱۲۰
منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………………….۱۲۱
منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………۱۲۲
منابع لاتین……………………………………………………………………………………………………………۱۲۵
پیوست ها……………………………………………………………………………………………………………۱۲۶
چکیده:
افزایش سودآوری یکی از اهداف اصلی و مهم واحدهای اقتصادی می باشد؛ شناسایی عوامل تاثیرگذار بر سودآوری می تواند مدیران مالی را در شناخت بهتر از واحد اقتصادی کمک کند. عوامل سودآوری بانک ها به دو عامل تحت کنترل مدیریت(داخلی) و خارج از کنترل مدیریت(خارجی) تقسیم بندی می گردد.
در این پژوهش به اهم عوامل مؤثر تحت کنترل مدیریت بر سودآوری تاکید شده می باشد و مورد مطالعه، مدیریت شعب بانک نمونه می باشد که برای سالهای ۱۳۹۱-۱۳۸۷ به مدت پنج سال، که ۳۰ مدیریت شعب مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. داده ها و اطلاعات پژوهش از طریق کتابخانه ای و مصاحبه گردآوری شده می باشد؛ در این پژوهش شش عامل حجم سپرده، مدیریت تسهیلات، مدیریت نقدینگی، ریسک اعتباری، مدیریت هزینه و تعادل بین منابع و مصارف بعنوان متغیر مستقل و بازده داراییها (ROA) بعنوان متغیر وابسته تلقی گردیده که اندازه تاثیرگذاری و معنی داری عوامل شش گانه بر سودآوری مورد آزمون قرار گرفته می باشد؛ روشهای آماری مورد بهره گیری در این پژوهش عبارتند از: آزمون فرضیه ها، آزمون دوربین واتسون، آماره کولموگروف- اسمیرنف(K-S)، آزمون فیشر، همبستگی پیرسون، تحلیل همبستگی و تحلیل رگرسیون که با بهره گیری از نرم افزار SPSS 20 می باشد.
نتایج این پژوهش حاکی از آن می باشد که بین همه متغیرهای مستقل (به غیر از متغیر مدیریت تسهیلات) با سودآوری، همبستگی معناداری هست که متغیرهای مدیریت نقدینگی و تعادل بین منابع و مصارف ارتباط مستقیم و متغیرهای حجم سپرده، ریسک اعتباری و مدیریت هزینه ارتباط معکوس با سودآوری دارند. باتوجه به مدل رگرسیون خطی مطرح شده در پژوهش با دو متغیر مدیریت هزینه و مدیریت تسهیلات می توان تا اندازه ۴/۸۴ درصد سودآوری را پیش بینی نمود.
فصل اول: کلیات پژوهش
۱-۱- مقدمه
بشر از بدو تولد تا پایان زندگی ارتباط ای دوجانبه و تنگاتنگ با سازمان ها داشته امروزه در اقتصاد کشورها سهم قابل توجهی به بخش خدمات تعلق دارد و در بخش خدمات نیز بانک ها و موسسات مالی و اعتباری از تأثیر برجسته و ممتازی برخوردارند. هر فعالیتی که مستلزم کسب سرمایه و منابع مالی باشد، بی تردید به دخالت بانک ها و موسسات مالی نیازمند می باشد. این نکته همواره مورد سوال بوده می باشد، که بانک ها چگونه می توانند موثرتر و ثمر بخش تر ارائه خدمت نمایند و با بکارگیری چه شیوه ای از مدیریت می توانند به این مهم دست یابند.
هدف اصلی بانک ها و یا هر واحد اقتصادی علاوه بر ایفای مسئولیت های اجتماعی، افزایش ارزش آن می باشد. در راستای دستیابی به هدف اصلی بانک، نیل به افزایش کارآیی و بهره وری، افزایش سهم بازار، افزایش سودآوری، رشد و توسعه مورد توجه قرار می گیرد.
بانک ها، بنگاه های اقتصادی هستند که ریشه در ساخت و ساز اقتصادی بخش خصوصی دارند و مشابه دیگر بنگاههای تولیدی در اقتصاد، تحت برنامه و هدف حداکثر کردن سود می توانند خدمات خود را به صورت بهینه عرضه کنند. از نگاه مؤسسین و سهامداران، بانک یک موسسه تجاری می باشد که برای کسب سود از طریق انجام معاملات پولی و اعتباری به وجودآمده می باشد. از نظر این گروه کوشش مدیران بانک بایستی متوجه تأمین حداکثر منافع ممکن باشد. پس مطالعه عوامل مؤثر مالی در سودآوری بانک ها با در نظر داشتن گستردگی شعب بانک ها و رشد روزافزون بانک های خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری در سراسر کشور و به دنیال آن حضور در بازار رقابتی، امروزه به عنوان یک نیاز تعبیر می گردد.
نیاز روز افزون موسسات و سازمانها به اطلاعات صحیح و بهنگام جهت بکارگیری در پروسه تصمیم گیری مدیران، مقوله ای اجتناب ناپذیر می باشد. در این راستا سیستم اطلاعات حسابداری ، اطلاعات مالی متنوعی را در اختیار بهره گیری کنندگان این نوع اطلاعات، خصوصا “مدیران هر سازمان” قرار می دهد.
در این فصل به مطالعه کلیات پژوهش پرداخته شده می باشد. آغاز مسئله اصلی پژوهش اظهار می گردد و سپس به ضرورت انجام پژوهش و اهداف مربوطه پرداخته می گردد. در ادامه به گونه مختصر به چارچوب نظری پژوهش و سوال پژوهش مورد مطالعه قرار می گیرد و سپس به متعیرها و فرضیه های آن، پرداخته شده و در ادامه، به روش پژوهش، جامعه آماری، قلمرو پژوهش، روشهای گردآوری داده ها، بهره گیری کنندگان از نتایج پژوهش، تعریف عملیاتی واژه ها و در نهایت به ساختار پژوهش و اختصار ای از این فصل پرداخته می گردد.
۲-۱- اظهار مسئله
هر پژوهش در واقع با قصد پاسخگویی و راه حل یابی برای یک مساله ی اصلی که در قالب یک پرسش ظهور کرده می باشد، آغاز می گردد. هر پژوهش برای اینکه انسجام، هدف مندی و کاربردی بودن را حفظ کند بایستی بر حول یک مسأله ی اصلی سازماندهی گردد. به بیانی دیگر، مسأله ی اصلی پژوهش بایستی یک مسأله علمی باشد. مسأله علمی عبارت از یک دغدغه ذهنی یا واقعی می باشد که نیازمند به پاسخ از طریق پروسه علمی می باشد.
انتخاب یک مسأله و صورت بندی آن در قالب یک مسأله علمی و مطالعه آن با بهره گیری از روش های علمی، شناسایی علل و روابط مربوط به آن و در نهایت برگرداندن آن از زبان علمی به زبان ساده تر به مقصود ارائه راه حل ها و چاره جویی ها، وظایف اصلی یک پژوهشگر را تشکیل می دهد. اظهار موضوع پژوهش به زبان علمی، در واقع همان طرح مسأله ی پژوهش در قالبی روشن و دقیق براساس ضوابط علمی می باشد(محمدی،۱۳۹۲،ص۴۵).
بانک ها به عنوان واسطه منابع پولی از ارکان اصلی بازارهای مالی شمرده می شوند. آنها یکی از عوامل مهم سیاستهای پولی و مجریانی برای تصمیم های اقتصادی بانک مرکزی هستند. بانک ها با قبض و بسط اعتبارات بانکی و هدایت وجوه از بخشی به بخش دیگر، گذشته از کمک به تثبیت اقتصاد در سطح کلان، تأثیر موثری در تنظیم بخش های اقتصادی نیز عهده دارند. به دلیل عدم توسعه لازم بازار سرمایه در اقتصاد ایران، بانکداری از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد و در اقدام این بانک ها هستند که عهده دار تامین مالی بلندمدت می باشند(شادکام،۱۳۸۰،ص۳۷).
بانک ها از طریق ارائه خدمات بانکی به مشتریان کسب درآمد می نمایند که این از طریق جذب سپرده های مردم با نرخ بهره پایین و اعطای تسهیلات با نرخ بهره بالاتر و نتیجه اختلاف دو نرخ، عایدی بانک می باشد که به آن حاشیه سود و بهره گفته می گردد، صورت می پذیرد. پس هر چقدر بانک بتواند از مقیاس های اقتصادی بهره گیری کند سود حاصل از این اقدام بیشتر خواهد بود . اما سودآوری بانک ها تحت تاثیر عوامل داخلی قابل کنترل مدیریت بانک و عوامل و شرایط اقتصادی حاکم بر کشورها و عوامل محیطی که بر آن تاثیر می گذارند، می باشد. عوامل داخلی، قابل کنترل مدیریت بانک می باشند و آنها اساساً انعکاس اختلاف در سیاست های مدیریتی بانک و تصمیم گیری در در نظر داشتن منابع و بهره گیری از مدیریت پرتفوی دارایی ها و بدهی ها، کفایت سرمایه و مدیریت نقدینگی و هزینه ها هستند. انگیزه های بالای مدیریتی در انجام بهینه کارها در سودآوری بانک موثر می باشد که می تواند به وسیله مطالعه ترازنامه و حساب های صورت سود و زیان مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. اقلام ترازنامه روشن کننده و اظهار کننده تصمیمات و سیاست های مدیریت بانک در ارتباط با ترکیب منابع و بهره گیری از و جوه (مصارف) می باشد. هم چنین کارایی مدیریت در ایجاد درآمدها و کنترل هزینه ها در صورت سود و زیان منعکس می گردد (باقری، ۱۳۸۵ ص۲).
هدف از ارائه صورتهای مالی نشان دادن وضعیت مالی (ترازنامه)، عملکرد مالی (صورت سود و زیان) و انعطاف پذیری مالی (صورت جریان وجوه نقد) می باشد. برای ارزیابی و اندازه گیری عملکرد مالی در نظر داشتن سودآوری از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد؛ به مقصود داشتن سودآوری مناسب شناسایی عوامل مؤثری که قابلیت کنترل و هدایت دارد مورد توجه مدیران مالی می باشد تا بتوانند طیفی از نقاط قوت و اشکال را شناسایی و در جهت بهبود کاستی ها حرکت نمایند.
پس در این پژوهش به مطالعه و تأثیر اهم عوامل مالی موثر بر سودآوری که قابلیت کنترل توسط مدیریت دارد، پرداخته می گردد.
۳-۱- اهمیت و ضرورت پژوهش
در این قسمت محقق در یک نگاه کلی اهمیت پژوهش خود را با نوع مساله ای که انتخاب کرده می باشد اظهار می کند. اما بایستی مشخص کند که این پژوهش در چه زمینه ای از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد.
محقق کوشش می کند اهمیت پژوهش را از دو بعد زیر تشریح کند:
الف) اهمیت پژوهش از نظر تئوری: محقق بایستی با توجه با دانش و ادبیات موجود ضرورت انجام پژوهش خود را اظهار کند.
ب) اهمیت پژوهش از نظر مدیران اجرایی و ضرورت های سازمانی: می توان از طریق ارائه اختصار ای از نوشته های نظریه پرداز و خبرگان آگاه که موضوع را مهم می دانند و خواستار پژوهش بر روی این مسائل هستند اهمیت پژوهش را به اثبات رسانید و یا درمورد ی آن استدلال نمود(محمدی،۱۳۹۲،ص۵۲).
برای انجام رقابت در بازارهای خدمات مالی، در نظر داشتن سودآوری عملکرد مالی بانک ها از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد با شناسایی و بهبود عوامل تحت کنترل می توان موجبات افزایش توان رقابت پذیری را فراهم آورد.
سودآوری یکی از کارکردهای مهم بانک به عنوان واسطه مالی می باشد و از آنجا یی که یک بانک سودآور توان بیشتری برای مقابله با شوکهای منفی بازار را داراست، پس در نظر داشتن شاخص سودآوری به عنوان یکی از شاخص های ارزیابی عملکرد در بانک ها و اهمیت تأثیر آن در تصمیمات مرتبط با چگونگی تجهیز منابع، تامین مالی و همچنین چگونگی تخصیص منابع، ضروری می باشد (رستمی،۱۳۹۰،ص۶).
بانک ها هم در جهت مطالعه و ارزیابی عملکرد مالی مدیریت شعب استانها به عاملی مهم بعنوان «سودآوری» توجه ویژه ای دارند به همین مقصود اطلاع از عوامل موثر، که قابلیت کنترل و هدایت توسط مدیران مالی استانها در جهت سودآوری دارد، مفید بوده و در جهت حرکت صحیح و اعمال سیاست های مالی مناسب یاری می رساند.
پس در این پژوهش به دنبال شناسایی و تجزیه و تحلیل عوامل مالی مؤثر بر سودآوری استانهای بانک نمونه بوده تا در جهت بهبود عملکرد مالی راهکارهای عملی ارایه گردد.
۴-۱- اهداف پژوهش
هدف پژوهش در واقع پاسخگویی به یک نیاز می باشد ، نیازی که در ارتباط با مساله پژوهش می باشد. در مساله پژوهش مجهولی نهفته می باشد ، پاسخ به مجهول نیاز پژوهش تلقی می گردد. هدف پژوهش پس از شناسایی دقیق مساله ، متغیرها ، دامنه مطالعه و پیشینه پژوهش بطور روشن اظهار می گردد(محمدی،۱۳۹۲،ص۵۴).
۱) شناسایی عوامل مالی تحت کنترل مدیریت بر سودآوری مدیریت شعب استانهای کشور.
۲) ارائه راهکارهای عملی جهت بهبود وضعیت عملکرد مالی مدیریت شعب.
۳) مطالعه وضعیت سودآوری مدیریت شعب بانک نمونه.
۴) مطالعه شاخص های اصلی موثر بر سودآوری.
هدف آرمانی در این پژوهش پیاده سازی راهکارهای پیشنهادی و در نتیجه نظاره بهبود عملکرد مالی و افزایش سودآوری در مدیریت شعب بانک نمونه می باشد.
تعداد صفحه : ۱۴۸
قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***