پایان نامه ارشد رشته حسابداری: عوامل مؤثر تحت کنترل مدیریت بر سودآوری عملکرد مالی مدیریت شعب بانک نمونه- قسمت ۲

زار رقابتی، امروزه به عنوان یک نیاز تعبیر می گردد.
نیاز روز افزون موسسات و سازمانها به اطلاعات صحیح و بهنگام جهت بکارگیری در پروسه تصمیم گیری مدیران، مقوله ای اجتناب ناپذیر می باشد. در این راستا سیستم اطلاعات حسابداری ، اطلاعات مالی متنوعی را در اختیار بهره گیری کنندگان این نوع اطلاعات، خصوصا “مدیران هر سازمان” قرار می دهد.
در این فصل به مطالعه کلیات پژوهش پرداخته شده می باشد. آغاز مسئله اصلی پژوهش اظهار می گردد و سپس به ضرورت انجام پژوهش و اهداف مربوطه پرداخته می گردد. در ادامه به گونه مختصر به چارچوب نظری پژوهش و سوال پژوهش مورد مطالعه قرار می گیرد و سپس به متعیرها و فرضیه های آن، پرداخته شده و در ادامه، به روش پژوهش، جامعه آماری، قلمرو پژوهش، روشهای گردآوری داده ها، بهره گیری کنندگان از نتایج پژوهش، تعریف عملیاتی واژه ها و در نهایت به ساختار پژوهش و اختصار ای از این فصل پرداخته می گردد.
۲-۱- اظهار مسئله
هر پژوهش در واقع با قصد پاسخگویی و راه حل یابی برای یک مساله ی اصلی که در قالب یک پرسش ظهور کرده می باشد، آغاز می گردد. هر پژوهش برای اینکه انسجام، هدف مندی و کاربردی بودن را حفظ کند بایستی بر حول یک مسأله ی اصلی سازماندهی گردد. به بیانی دیگر، مسأله ی اصلی پژوهش بایستی یک مسأله علمی باشد. مسأله علمی عبارت از یک دغدغه ذهنی یا واقعی می باشد که نیازمند به پاسخ از طریق پروسه علمی می باشد.
انتخاب یک مسأله و صورت بندی آن در قالب یک مسأله علمی و مطالعه آن با بهره گیری از روش های علمی، شناسایی علل و روابط مربوط به آن و در نهایت برگرداندن آن از زبان علمی به زبان ساده تر به مقصود ارائه راه حل ها و چاره جویی ها، وظایف اصلی یک پژوهشگر را تشکیل می دهد. اظهار موضوع پژوهش به زبان علمی، در واقع همان طرح مسأله ی پژوهش در قالبی روشن و دقیق براساس ضوابط علمی می باشد(محمدی،۱۳۹۲،ص۴۵).
بانک ها به عنوان واسطه منابع پولی از ارکان اصلی بازارهای مالی شمرده می شوند. آنها یکی از عوامل مهم سیاستهای پولی و مجریانی برای تصمیم های اقتصادی بانک مرکزی هستند. بانک ها با قبض و بسط اعتبارات بانکی و هدایت وجوه از بخشی به بخش دیگر، گذشته از کمک به تثبیت اقتصاد در سطح کلان، تأثیر موثری در تنظیم بخش های اقتصادی نیز عهده دارند. به دلیل عدم توسعه لازم بازار سرمایه در اقتصاد ایران، بانکداری از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد و در اقدام این بانک ها هستند که عهده دار تامین مالی بلندمدت می باشند(شادکام،۱۳۸۰،ص۳۷).
بانک ها از طریق ارائه خدمات بانکی به مشتریان کسب درآمد می نمایند که این از طریق جذب سپرده های مردم با نرخ بهره پایین و اعطای تسهیلات با نرخ بهره بالاتر و نتیجه اختلاف دو نرخ، عایدی بانک می باشد که به آن حاشیه سود و بهره گفته می گردد، صورت می پذیرد. پس هر چقدر بانک بتواند از مقیاس های اقتصادی بهره گیری کند سود حاصل از این اقدام بیشتر خواهد بود . اما سودآوری بانک ها تحت تاثیر عوامل داخلی قابل کنترل مدیریت بانک و عوامل و شرایط اقتصادی حاکم بر کشورها و عوامل محیطی که بر آن تاثیر می گذارند، می باشد. عوامل داخلی، قابل کنترل مدیریت بانک می باشند و آنها اساساً انعکاس اختلاف در سیاست های مدیریتی بانک و تصمیم گیری در در نظر داشتن منابع و بهره گیری از مدیریت پرتفوی دارایی ها و بدهی ها، کفایت سرمایه و مدیریت نقدینگی و هزینه ها هستند. انگیزه های بالای مدیریتی در انجام بهینه کارها در سودآوری بانک موثر می باشد که می تواند به وسیله مطالعه ترازنامه و حساب های صورت سود و زیان مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. اقلام ترازنامه روشن کننده و اظهار کننده تصمیمات و سیاست های مدیریت بانک در ارتباط با ترکیب منابع و بهره گیری از و جوه (مصارف) می باشد. هم چنین کارایی مدیریت در ایجاد درآمدها و کنترل هزینه ها در صورت سود و زیان منعکس می گردد (باقری، ۱۳۸۵ ص۲).
هدف از ارائه صورتهای مالی نشان دادن وضعیت مالی (ترازنامه)، عملکرد مالی (صورت سود و زیان) و انعطاف پذیری مالی (صورت جریان وجوه نقد) می باشد. برای ارزیابی و اندازه گیری عملکرد مالی در نظر داشتن سودآوری از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد؛ به مقصود داشتن سودآوری مناسب شناسایی عوامل مؤثری که قابلیت کنترل و هدایت دارد مورد توجه مدیران مالی می باشد تا بتوانند طیفی از نقاط قوت و اشکال را شناسایی و در جهت بهبود کاستی ها حرکت نمایند.
پس در این پژوهش به مطالعه و تأثیر اهم عوامل مالی موثر بر سودآوری که قابلیت کنترل توسط مدیریت دارد، پرداخته می گردد.
۳-۱- اهمیت و ضرورت پژوهش
در این قسمت محقق در یک نگاه کلی اهمیت پژوهش خود را با نوع مساله ای که انتخاب کرده می باشد اظهار می کند. اما بایستی مشخص کند که این پژوهش در چه زمینه ای از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد.
محقق کوشش می کند اهمیت پژوهش را از دو بعد زیر تشریح کند:
الف) اهمیت پژوهش از نظر تئوری: محقق بایستی با توجه با دانش و ادبیات موجود ضرورت انجام پژوهش خود را اظهار کند.
ب) اهمیت پژوهش از نظر مدیران اجرایی و ضرورت های سازمانی: می توان از طریق ارائه اختصار ای از نوشته های نظریه پرداز و خبرگان آگاه که موضوع را مهم می دانند و خواستار پژوهش بر روی این مسائل هستند اهمیت پژوهش را به اثبات رسانید و یا درمورد ی آن استدلال نمود(محمدی،۱۳۹۲،ص۵۲).
برای انجام رقابت در بازارهای خدمات مالی، در نظر داشتن سودآوری عملکرد مالی بانک ها از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد با شناسایی و بهبود عوامل تحت کنترل می توان موجبات افزایش توان رقابت پذیری را فراهم آورد.
سودآوری یکی از کارکردهای مهم بانک به عنوان واسطه مالی می باشد و از آنجا یی که یک بانک سودآور توان بیشتری برای مقابله با شوکهای منفی بازار را داراست، پس در نظر داشتن شاخص سودآوری به عنوان یکی از شاخص های ارزیابی عملکرد در بانک ها و اهمیت تأثیر آن در تصمیمات مرتبط با چگونگی تجهیز منابع، تامین مالی و همچنین چگونگی تخصیص منابع، ضروری می باشد (رستمی،۱۳۹۰،ص۶).
بانک ها هم در جهت مطالعه و ارزیابی عملکرد مالی مدیریت شعب استانها به عاملی مهم بعنوان «سودآوری» توجه ویژه ای دارند به همین مقصود اطلاع از عوامل موثر، که قابلیت کنترل و هدایت توسط مدیران مالی استانها در جهت سودآوری دارد، مفید بوده و در جهت حرکت صحیح و اعمال سیاست های مالی مناسب یاری می رساند.
پس در این پژوهش به دنبال شناسایی و تجزیه و تحلیل عوامل مالی مؤثر بر سودآوری استانهای بانک نمونه بوده تا در جهت بهبود عملکرد مالی راهکارهای عملی ارایه گردد.
۴-۱- اهداف پژوهش
هدف پژوهش در واقع پاسخگویی به یک نیاز می باشد ، نیازی که در ارتباط با مساله پژوهش می باشد. در مساله پژوهش مجهولی نهفته می باشد ، پاسخ به مجهول نیاز پژوهش تلقی می گردد. هدف پژوهش پس از شناسایی دقیق مساله ، متغیرها ، دامنه مطالعه و پیشینه پژوهش بطور روشن اظهار می گردد(محمدی،۱۳۹۲،ص۵۴).
۱) شناسایی عوامل مالی تحت کنترل مدیریت بر سودآوری مدیریت شعب استانهای کشور.
۲) ارائه راهکارهای عملی جهت بهبود وضعیت عملکرد مالی مدیریت شعب.
۳) مطالعه وضعیت سودآوری مدیریت شعب بانک نمونه.
۴) مطالعه شاخص های اصلی موثر بر سودآوری.
هدف آرمانی در این پژوهش پیاده سازی راهکارهای پیشنهادی و در نتیجه نظاره بهبود عملکرد مالی و افزایش سودآوری در مدیریت شعب بانک نمونه می باشد.
تعداد صفحه : ۱۴۸
قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***