پایان نامه ارشد رشته حسابداری: رابطه بین مدیریت سود و تغییرات آن و پیش بینی سودهای آتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان : ارتباط بین مدیریت سود و تغییرات آن و پیش بینی سودهای آتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات (هرمزگان)

پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری (M.A )

عنوان :

ارتباط بین مدیریت سود و تغییرات آن و پیش بینی سودهای آتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما :

دکتربیژن عابدینی


برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
فهرست مطالب:
فهرست مطالب.. د
فصل اول: ۱
۱- ۲
۱-۱- اظهار مساله. ۳
۱-۲- اهمیت و ضرورت پژوهش.. ۴
۱-۳- اهداف پژوهش.. ۵
۱-۴- سوالات پژوهش…. ۶
۱-۵- فرضیه های پژوهش: ۷
۱-۶- روش پژوهش و مدل تحلیلی پژوهش…. ۹
۱-۷- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. ۱۰
۱-۸- ساختار پژوهش.. ۱۴
فصل دوم: ۱۵
۲- ۱۶
۲-۱- مروری بر مفهوم بنیادی سود و اهمیت آن : ۱۷
۲-۲- مفهوم سود در سطح ساختار ( قواعد و تعاریف) ۱۹
۲-۳- مفهوم سود در سطح معانی ( ارتباط با واقعیت های اقتصادی ) ۱۹
۲-۴- مفهوم سود در سطح اقدام( چگونگی بهره گیری از آن توسط بهره گیری کنندگان): ۲۰
۲-۵- ثبات و پایداری سود : ۲۱
۲-۵-۱- ثبات سود (سود همیشگی) ۲۱
۲-۵-۲- اجزای همیشگی پیش روی اجزاء موقتی سود. ۲۳
۲-۶- نقاط قوت و اشکال وارد بر سود حسابداری.. ۲۵
۲-۶-۱- نقاط قوت سود حسابداری.. ۲۵
۲-۶-۲- انتقادات و ایرادات وارد بر سود حسابداری.. ۲۶
۲-۷- مدیریت سود و راهکارهای مربوط به آن.. ۲۷
۲-۸- وجود یا عدم وجود یکنواخت سازی سود. ۳۳
۲-۹- معانی و تعاریف مدیریت سود سود. ۳۴
۲-۱۰- انواع مدیریت سود. ۴۲
۲-۱۰-۱- مدیریت سود طبیعی: ۴۲
۲-۱۰-۲- سودهایی که به گونه طبیعی هموار نیستند و تعمداً توسط مدیریت هموار شده اند: ۴۳
۲-۱۰-۳- مدیریت سود واقعی( مدیریت سود معاملاتی یا اقتصادی): ۴۳
۲-۱۰-۴- مدیریت سود مصنوعی ( مدیریت سود حسابداری): ۴۳
۲-۱۱- دستکاری حسابها ۴۴
۲-۱۲- ابعاد و جوانب و تئوری های مربوط به مدیریت سود: ۴۵
۲-۱۳- انگیزه ها و اهداف مدیریت سود سود. ۴۸
۲-۱۳-۱- افزایش رفاه سهامداران: ۴۹
۲-۱۳-۲- تسهیل قابلیت پیش بینی سود: ۵۰
۲-۱۳-۳- افرایش رفاه مدیریت: ۵۱
۲-۱۴- معیارهای شناخت مدیریت سود. ۵۹
۲-۱۵- ابزارها و روش های مورد بهره گیری در مدیریت سود ( مصنوعی) ۶۲
۲-۱۵-۱- ۱ زمان بندی رویدادها ۶۲
۲-۱۵-۲- مدیریت سود از طریق انتخاب روش های تخصیص…. ۶۳
۲-۱۵-۳- مدیریت سود از طریق طبقه بندی.. ۶۳
۲-۱۶- عوامل موثر بر مدیریت سود سود. ۶۵
۲-۱۷- موافقین و مخالفین هموار سازی سود. ۶۶
۲-۱۸- دشواری های کار پژوهش در زمینه مدیریت سود سود : ۶۸
۲-۱۹- روش های مطالعه مدیریت سود. ۷۰
۲-۱۹-۱- مدل سنتی: ۷۱
۲-۱۹-۲- مدل ایمهاف: ۷۲
۲-۱۹-۳- مدل ایکل: ۷۳
۲-۲۰- تحقیقات صورت گرفته در مورد مدل قیمت گذاری دارائی های سرمایه ای.. ۷۶
۲-۲۱- تحقیقات صورت گرفته در زمینه مدیریت سود. ۸۱
فصل سوم: ۸۶
۳- ۸۷
۳-۱- اهداف پژوهش.. ۸۹
۳-۲- سوالات پژوهش…. ۹۰
۳-۳- فرضیه های پژوهش: ۹۱
۳-۴- جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری.. ۹۲
۳-۵- نمونه آماری(n) 93
۳-۶- روش پژوهش.. ۹۳
۳-۷- روش گردآوری اطلاعات.. ۹۵
۳-۸- روش آزمون فرضیه. ۹۵
۳-۹- روش تجزیه و تحلیل داه ها ۹۵
۳-۱۰- تحلیل عاملی.. Error! Bookmark not defined.
۳-۱۱- تحلیل رگرسیون چندگانه. ۹۶
۳-۱۲- آزمون معنی دار بودن ضرایب کلی (f) 98
۳-۱۳- آزمون معنی دار بودن ضرایب جزئی رگرسیون(t) 98
 
چکیده:
دراین پژوهش ارتباط بین مدیریت سود وتغییرات آن وپیش بینی سودهای آتی موردبررسی قرارگرفته می باشد.
این پژوهش ازلحاظ هدف جزتحقیقات کاربردی بوده وازلحاظ روش شناسی ازنوع تحقیقات همبستگی پس رویدادی می باشد.دراین پژوهش ۷۴شرکت به عنوان نمونه ازبین شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران برای دوره ی سه ساله انتخاب شده می باشد.داده های مورد نیازپژوهش ازصورتهای مالی استخراج شده می باشد وبرای انجام پژوهش از روش رگرسیون بهره گیری شده می باشد.
نتایج پژوهش  نشان می دهدکه میان فرضیه های:
۱-مدیریت سود وتغییرات سود
۲-سوددوره ی آتی وتغییرات سود
۳-سود دوره ی آتی واقلام تعهدی اختیاری
۴-سود دوره ی آتی واقلام تعهدی غیراختیاری
درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران ارتباط معناداری هست.
مقدمه
یکی از اقلام حسابداری که در گزارشهای مالی (صورت سود و زیان) تهیه و ارائه می گردد «سود خالص» می باشد که کاربردهای متفاوتی دارد. معمولاً سود به عنوان عاملی برای تدوین سیاستهای تقسیم سود و راهنمایی برای سرمایه گذاری و تصمیم گیری و بالاخره عاملی برای پیش بینی به شمار می آید.
سود، معیاری برای پرداخت سود تقسیمی و یا در تامین مالی داخلی سرمایه گذاری ها می باشد. به سبب تفاوت بین سود حسابداری تعهدی و حسابداری نقدی، یک سازمان می تواند مبلغی را به عنوان سود گزارش نماید اما وجوهی برای پرداخت سود تقسیمی نداشته باشد.
اختیار اقدام مدیران در بهره گیری از اقلام تعهدی اختیاری که در بهره گیری از آن مخیر می باشند کیفیت سود را تحت تاثیر قرار می دهد.زیرا که اقلام تعهدی موجب تغییر یا تعدیل در شناسایی جریانات نقدی در طول زمان می شوند و پس اقلام تعدیل شده ( سود ) عملکرد شرکت را بهتر ارزیابی می کند.
از سوی دیگر به دلیل آگاهی بیشتر آنها از شرکت، انتظار می رود به گونه ای اطلاعات تهیه و ارایه گردد که وضعیت شرکت را به بهترین نحو منعکس کند. از طرف دیگر ممکن می باشد بنا به دلایلی نظیر ابقا در شرکت، دریافت پاداش و سایر عوامل، مدیر خواسته یا ناخواسته وضعیت شرکت را مطلوب جلوه دهد. پس، کیفیت سود شرکتها تحت تاثیر مبانی گزارشگری و صلاحدید مدیران قرار می گیرد.
تعداد صفحه : ۱۳۳
قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***