پایان نامه ارشد رشته حسابداری: تاثیر آموزش حسابداری و تجربه کاری بر هوش هیجانی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان : تاثیر آموزش حسابداری و تجربه کاری بر هوش هیجانی

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشکده علوم اداری و اقتصادی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان:

تاثیر آموزش حسابداری و تجربه کاری بر هوش هیجانی

استاد راهنما:

دکتر مهدی صالحی


برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات پژوهش.. ۱
۱-۱- مقدمه. ۲
۱-۲- تشریح و اظهار موضوع. ۳
۱-۳- ضرورت انجام پژوهش.. ۵
۱-۴- فرضیه های پژوهش.. ۵
۱-۵- اهداف اساسی پژوهش.. ۶
۱-۶- روش انجام پژوهش…. ۶
۱-۷- کاربرد نتایج پژوهش.. ۶
۱-۸- تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی پژوهش.. ۷
۱-۹- ساختار کلی پژوهش.. ۸
۱-۱۰- اختصار فصل اول.. ۸
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش.. ۹
۲-۱- مقدمه. ۱۱
۲-۲- هوش…. ۱۱
۲-۲-۱- تعریف هوش…. ۱۲
۲-۲-۲- انواع هوش…. ۱۲
۲-۳- هوش هیجانی.. ۱۴
۲-۳-۱- تعاریف هوش هیجانی.. ۱۵
۲-۳-۲- ابعاد هوش هیجانی.. ۱۷
۲-۳-۳- دیدگاه های هوش هیجانی.. ۱۹
۲-۳-۳-۱- دیدگاه توانمندی.. ۲۰
۲-۳-۳-۲- دیدگاه مختلط… ۲۰
۲-۳-۴- مدل های هوش هیجانی.. ۲۱
۲-۳-۵- اهمیت هوش هیجانی.. ۲۴
۲-۳-۶- اهمیت هوش هیجانی در حسابداری.. ۲۵
۲-۳-۷- پیشرفت در هوش هیجانی.. ۲۸
۲-۳-۸- آموزش حسابداری و هوش هیجانی.. ۲۹
۲-۳-۹- رشته ی حسابداری و هوش هیجانی.. ۳۰
۲-۳-۱۰- تجربه ی کاری و هوش هیجانی.. ۳۱
۲-۳-۱۱- جنسیت و هوش هیجانی و مطالعه آن در حرفه حسابداری.. ۳۱
۲-۳-۱۲- سلامت روان و هوش هیجانی.. ۳۲
۲-۴- پژوهش های پیشین.. ۳۴
۲-۴-۱- هوش هیجانی.. ۳۴
۲-۴-۲- آموزش حسابداری هوش هیجانی.. ۳۶
۲-۴-۳- تجربه کاری و هوش هیجانی.. ۳۷
۲-۴-۴- جنسیت و هوش هیجانی.. ۳۸
۲-۵- اختصار فصل.. ۴۰
فصل سوم: روش پژوهش.. ۴۱
۳-۱- مقدمه. ۴۲
۳-۲- سوال های پژوهش…. ۴۲
۳-۳- فرضیه های پژوهش.. ۴۳
۳-۴- اهداف اساسی پژوهش.. ۴۳
۳-۵- روش پژوهش.. ۴۴
۳-۶- قلمرو پژوهش.. ۴۴
۳-۶-۱- قلمرو موضوعی.. ۴۴
۳-۶-۲- قلمرو زمانی.. ۴۴
۳-۶-۳- قلمرو مکانی.. ۴۴
۳-۷- جامعه آماری.. ۴۵
۳-۸- نمونه آماری.. ۴۵
۳-۸-۱- حجم نمونه. ۴۶
۳-۹- روش جمع آوری دادهها ۴۷
۳-۱۰- ابزار اندازه گیری.. ۴۷
۳-۱۱- روایی و پایایی پرسشنامه. ۴۹
۳-۱۲- متغیرهای پژوهش.. ۵۰
۳-۱۲-۱- متغیر وابسته. ۵۰
۳-۱۲-۲- متغیرهای مستقل.. ۵۱
۳-۱۲-۳- متغیر کنترل.. ۵۲
۳-۱۳- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… ۵۲
۳-۱۴- اختصار فصل.. ۵۳
فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها ۵۴
۴-۱- مقدمه. ۵۵
۴-۲- نتایج آمار توصیفی.. ۵۵
۴-۳- تحلیل داده ها ۶۱
۴-۴- نرمال بودن توزیع متغیرها در جامعه. ۶۱
۴-۵- مطالعه فرض همگنی واریانس های متغیرهای پژوهشی.. ۶۲
۴-۶- فرضیه اول.. ۶۳
۴-۷- فرضیه دوم. ۶۴
۴-۸- فرضیه سوم. ۶۵
۴-۹- فرضیه چهارم. ۶۶
۴-۹-۱ تحلیل واریانس ۲×۲ هوش هیجانی با بهره گیری از متغیرهای سال تحصیلی (اول/ چهارم) با تجربه کاری (با تجربه کاری/ دانشجو) در گروه نمونه کل.. ۶۷
۴-۹-۲ تحلیل واریانس ۳×۲ هوش هیجانی با بهره گیری از متغیرهای سال تحصیلی (اول/ چهارم/ ارشد) با تجربه کاری (با تجربه کاری/ دانشجو) در گروه نمونه کل.. ۶۸
۴-۹-۳ تحلیل واریانس ۳×۲ هوش هیجانی با بهره گیری از متغیرهای سال تحصیلی (اول/ چهارم/ ارشد) با تجربه کاری (با تجربه کاری/ دانشجو)در گروه نمونه حسابداری.. ۷۰
۴-۱۰- فرضیه پنجم.. ۷۳
۴-۱۱- فرضیه ششم.. ۷۴
۴-۱۲- سلامت روان.. ۷۵
۴-۱۲-۱- همبستگی متغیر سلامت روان با هوش هیجانی.. ۷۵
۴-۱۲-۲- مقایسه سلامت روان در گروه های مورد مطالعه. ۷۶
۴-۱۳- تحلیل کوواریانس جهت مقایسه هوش هیجانی در سال اول با سال چهارم و ارشد پس از تعدیل کردن نمرات آسیب شناسی روانی در دانشجویان رشته حسابداری.. ۸۳
۴-۱۴- تحلیل کوواریانس جهت مقایسه هوش هیجانی در سال اول با سال چهارم پس از تعدیل کردن نمرات آسیب شناسی روانی در دانشجویان رشته های غیرحسابداری.. ۸۵
۴-۱۵- تحلیل کوواریانس جهت مقایسه هوش هیجانی در سال اول با سال چهارم پس از تعدیل کردن نمرات آسیب شناسی روانی، مقایسه بین دو رشته حسابداری و غیرحسابداری.. ۸۶
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها ۸۹
۵-۱- مقدمه. ۹۰
۵-۲- تحلیل یافته ها و نتایج.. ۹۰
۵-۳- محدودیت های پژوهش.. ۹۴
۵-۴- پیشنهادهای پژوهش…. ۹۵
۵-۴-۱- پیشنهادهای مبتنی بر نتایج پژوهش.. ۹۵
۵-۴-۲- پیشنهاد برای پژوهش های آتی.. ۹۶
منابع و مآخذ. ۹۷
چکیده:
هیجانات تأثیر مهمی را در مدیریت سازمان اعمال می کنند، هوش هیجانی مهارتی می باشد که عملکرد افراد را در زمینه های رهبری، کار گروهی، ارتباط با مشتری و تصمیم گیری بهبود می بخشد. پژوهش حاضر با هدف مطالعه ارتباط بین آموزش های دروس حسابداری در دانشگاه های دولتی و غیر دولتی و همچنین تجربه ی کاری بر هوش هیجانی دانشجویان رشته حسابداری می باشد. این مطالعه توصیفی- مقطعی از نوع همبستگی می باشد. حجم نمونه ی پژوهش شامل ۴۷۶ نفر از دانشجویان رشته های حسابداری، ادبیات، علوم سیاسی، زبان انگلیسی و علوم اجتماعی دانشگاه های شهر مشهد در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب گردید. برای جمع آوری داده ها از آزمون هوش هیجانی بار-آن و پرسشنامه اس سی ال ۹۰ (SCL 90) بهره گیری شده می باشد. ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس و کواریان و همچنین تحلیل رگرسیون برای تجزیه تحلیل داده ها مورد بهره گیری قرار گرفت. بدین مقصود متغیر هوش هیجانی به عنوان متغیر وابسته پژوهش و متغیرهای سال تحصیلی، رشته ی تحصیلی، نوع دانشگاه (دولتی و غیردولتی)، تجربه ی کاری، جنیست و مقطع تحصیلی به عنوان متغیرهای مستقل درنظر گرفته شدند همچنین در این پژوهش متغیر سلامت روان (اختلال شخصیت) به عنوان متغیر کنترل مقصود گردید. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان از عدم ارتباط ی معناداری بین هوش هیجانی و سالهای تحصیلی (سال اول و چهارم) دارد. اما بین هوش هیجانی دانشجویانی که همراه با تحصیل مشغول به کار می باشند نسبت به آنهایی که مشغول کار نیستند تفاوت معناداری هست، بدین معنی که هوش هیجانی دانشجویانی که با تحصیل مشغول به کار بوده اند نسبت به دانشجویانی که فقط مشغول به تحصیل بوده اند افزایش یافته می باشد. همچنین بین هوش هیجانی و جنسیت تفاوت معناداری نظاره گردید.
مقدمه
هیجانات تأثیر مهمی را در مدیریت سازمان اعمال می کنند. هوش هیجانی توانایی افراد را برای شناسایی،  مدیریت و بهره گیری از هیجانات افزایش می دهد (مایر، سالووی و کاروسو[۱]، ۲۰۰۱). هوش هیجانی مهارتی می باشد که عملکرد افراد را در زمینه های رهبری، کار گروهی، ارتباط با مشتری و تصمیم گیری بهبود می بخشد (کوک و همکاران[۲]، ۲۰۱۱) و زیدنر، متدوس و روبرت[۳] (۲۰۰۹)، هوش هیجانی را توانایی در جهت هدایت رفتار، افکار، ارتباط مؤثر با همکاران، سرپرستان، مشتریان و بهره گیری از زمان در چگونگی بجای آوردن کار برای ارتقای نتایج تعریف می کنند. تحقیقات روان شناسانی، مثل سالووی و مایر[۴] (۱۹۹۰)، گلمن، بویاتزیس و مک کی[۵] (۲۰۰۲) نشان می دهد که هوش هیجانی در حیطه های زیادی کارآیی دارد. مانند­ی این حیطه ها می توان به حیطه های ارتباط درون فردی (خودشناسی و خودشکوفایی)، ارتباط بین فردی (ارتباط اجتماعی)، مشاوره و راهنمایی، کار و اشتغال، مدیریت سازمانی و صنعتی، پیشرفت اقتصادی، رهبری جامعه و … تصریح نمود (براد بری و گریوز[۶]، ۱۳۸۶). ضرورت کاربرد هوش هیجانی،  پاسخی می باشد به پژوهش های رو به رشدی که عنوان می کنند محیط کاری صرفا یک محیط منطقی نیست. در نظر داشتن هیجانات درمحیط کار موجب بهبود عملکرد و نتایج می گردد (زیندر و همکاران، ۲۰۰۹). به نظر  می رسد که این توجه و علاقه نشان داده شده به هیجان، واکنشی در برابر افزایش عقل گرایی در بسیاری از حوزه های زندگی شخصی و عمومی افراد می باشد. بایستی توجه داشت که با در نظر داشتن تعهد کاری حسابداران و قواعد کاری مشخص و همچنین تعهد به این قواعد، زمینه خیلی محدودی برای هیجان ها هست. در واقع دیدگاه غالب در ادبیات سنتی این می باشد که حرفه حسابداری تابع عقلانیت می باشد (باربالت[۷]، ۲۰۰۱). تضاد اینجاست که، گرچه افراد در اتخاذ تصمیمات کاری براساس هیجانات با مشکل روبرو هستند اما تصمیم گیری در حوزه هایی مانند حسابداری که از عقل گرایی و قواعد مشخصی پیروی می کنند با وجود هیجانات بسیار دشوارتر می باشد. با این تفاصیل تحولات در مطالعات سازمانی و تئوری های تصمیم گیری، بعضی از فرضیه ها اصلی نهفته در غالب عقل و هیجان را به چالش می کشند. این تئوری ها نشان می دهند که هیجان در سازمان های سرمایه داری معاصر، ایجاد مشکل نمی کند بلکه در خدمت آن می باشد. هیجانات و عقل نقطه مقابل هم نیستند، بلکه ارتباط تنگاتنگی با هم دارند (آشکانسی، هارتل و داس[۸]، ۲۰۰۲). پس این دیدگاه که حرفه حسابداری صرفاً تابع عقلانیت می باشد پذیرفته نبوده و هیجانات به عنوان یک عامل موثر در حرفه حسابداری بایستی مدنظر قرار گیرد.
 
تعداد صفحه : ۱۲۰
قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***