پایان نامه ارشد رشته حسابداری: بررسی و مقایسه محتوای اطلاعاتی کیفیت سود طی مراحل چرخه عمر شرکتها- قسمت ۲

ه افول…………………………………………………۶۴
جدول ۴-۵) آزمون نرمال بودن متغیرها…………………………………………………………………………۶۵
جدول۴-۶) نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و پنمن
طی مرحله رشد ……………………………………………………………………………………………………….۶۶
جدول۴-۷) نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و پنمن
طی مرحله رشد ……………………………………………………………………………………………………….۶۷
جدول۴-۸) نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و پنمن
طی مرحله بلوغ ……………………………………………………………………………………………………….۶۷
جدول۴-۹) نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و پنمن
طی مرحله بلوغ ……………………………………………………………………………………………………….۶۸
جدول۴-۱۰) نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و پنمن
طی مرحله افول ……………………………………………………………………………………………………….۶۹
جدول۴-۱۱) نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و پنمن
طی مرحله افول ……………………………………………………………………………………………………….۶۹
جدول۴-۱۲) نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و
بارتون-سیمکو طی مرحله رشد ………………………………………………………………………………….۷۱
جدول۴-۱۳) نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و
بارتون-سیمکو طی مرحله رشد ………………………………………………………………………………….۷۱
جدول۴-۱۴) نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و
بارتون-سیمکو طی مرحله بلوغ ………………………………………………………………………………….۷۲
جدول۴-۱۵) نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و
بارتون-سیمکو طی مرحله بلوغ ………………………………………………………………………………….۷۳
جدول۴-۱۶) نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و
بارتون-سیمکو طی مرحله افول ………………………………………………………………………………….۷۴
جدول۴-۱۷) نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و
بارتون-سیمکو طی مرحله افول ………………………………………………………………………………….۷۴
جدول۴-۱۸) نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت سهام وکیفیت سود با الگوهای پنمن و
بارتون-سیمکو طی مرحله رشد ………………………………………………………………………………….۷۵
جدول۴-۱۹) نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده سهام وکیفیت سود با الگوهای پنمن و
بارتون-سیمکو طی مرحله رشد ………………………………………………………………………………….۷۶
جدول۴-۲۰) نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت سهام وکیفیت سود با الگوهای پنمن و
بارتون-سیمکو طی مرحله بلوغ ………………………………………………………………………………….۷۷
جدول۴-۲۱) نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده سهام وکیفیت سود با الگوهای پنمن و
بارتون-سیمکو طی مرحله بلوغ ………………………………………………………………………………….۷۸
جدول۴-۲۲) نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت سهام وکیفیت سود با الگوهای پنمن و
بارتون-سیمکو طی مرحله افول ………………………………………………………………………………….۷۸
جدول۴-۲۳) نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده سهام وکیفیت سود با الگوهای پنمن و
بارتون-سیمکو طی مرحله افول ………………………………………………………………………………….۷۹
جدول ۵-۱) ضرایب کیفیت سود الگوهای پژوهش حاصل از رگرسیون(قیمت سهام)…………۸۴
جدول ۵-۲) مقایسه ضرایب کیفیت سود الگوهای پژوهش (قیمت سهام)……………………………۸۴
جدول ۵-۳) ضرایب کیفیت سود الگوهای پژوهش حاصل از رگرسیون(بازده سهام)…………..۸۴
جدول ۵-۴) مقایسه ضرایب کیفیت سود الگوهای پژوهش (بازده سهام)…………………………….۸۵
جدول الف) شرکت های عضو نمونه آماری………………………………………………………………….۸۸
جدول ب-۱) آزمون نرمال بودن داده ها……………………………………………………………………….۸۹
جدول ب-۲) نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله رشد با الگوی پنمن………………………۸۹
جدول ب-۳) نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله بلوغ با الگوی پنمن………………………۹۱
جدول ب-۴): نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله افول با الگوی پنمن……………………..۹۳
جدول ب-۵) نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله رشد با الگوی بارتون-سیمکو………..۹۵
جدول ب-۶) نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله بلوغ با الگوی بارتون-سیمکو………..۹۷
جدول ب-۷) نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله افول با الگوی بارتون-سیمکو………..۹۹
جدول ب-۸) نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله رشد با الگوی لویز………………………۱۰۱
جدول ب-۹) نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله بلوغ با الگوی لویز………………………۱۰۳
جدول ب-۱۰) نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله افول با الگوی لویز……………………۱۰۵
چکیده:
در­این­پژوهش­،­ارتباط­بین­کیفیت سود با بازده و قیمت بازار سهام طی مراحل مختلف چرخه عمر شرکتها برای­شرکتهای پذیرفته شده در بورس­اوراق بهادار تهران­مطالعه­شده­می باشد.هدف از این پژوهش مطالعه تاثیر­چرخه­عمر­شرکت بر­محتوای اطلاعاتی کیفیت سود می باشد.در این پژوهش ارتباط بازده و قیمت بازار سهام­با­بهره گیری­از­۳ الگوی کیفیت سود:لویز(۲۰۰۳) ، بارتون-سیمکو(۲۰۰۲) و پنمن(۲۰۰۱) طی مراحل چرخه عمر­شرکتها مورد مطالعه قرار­گرفت.تحلیل داده­های­گرد­آوری­شده­در­این­پژوهش­در­۲ مرحله انجام گردید.نخست ، شرکتهای عضو نمونه آماری به مراحل رشد­،­بلوغ­و­افول طبقه بندی شدند.سپس هر یک­از­شرکتهای­مراحل­رشد­،­بلوغ و افول با­بهره گیری­از­روشهای­آماری­تحلیل همبستگی­و­رگرسیون مقطعی فرضیه های پژوهش مورد آزمون قرار­گرفتند.نتایج حاصل از مطالعه­۳۹۰ سال-شرکت(۶۵ شرکت) طی دوره ۱۳۸۳-۱۳۸۸ نشان داد­برازش­رگرسیون­با الگوهای لویز و بارتون-سیمکو در هر سه مرحله رشد­،­ بلوغ و­افول معنی­دار و الگوی پنمن در هر سه مرحله بی معنی می باشد . در مرحله رشد­، الگوی بارتون-سیمکو ارتباط قویتری­با بازده و قیمت بازار سهام نسبت به الگوی لویز دارد. در مرحله بلوغ کیفیت­سود با الگوی بارتون-سیمکو ارتباط قویتری با قیمت بازار سهام نسبت به الگوی لویز­،­­و ارتباط ضعیفتری­با بازده سهام نسبت به الگوی لویز دارد­. در مرحله افول ، الگوی لویز ارتباط قویتری با قیمت بازار سهام نسبت به الگوی بارتون-سیمکو ، و ارتباط ضعیفتری با بازده سهام نسبت به الگوی بارتون-سیمکو دارد­.­پس­،­تفاوت معنادار بین الگوهای لویز و بارتون-سیمکو طی­مراحل­چرخه عمر هست .
۱-۱)مقدمه:
گزارشهای مالی یکی از مهمترین فرآورده های سیستم حسابداری می باشد که یکی ازاهداف عمده آن فراهم کردن اطلاعات لازم برای ارزیابی عملکرد و توانایی سود آوری بنگاه اقتصادی می باشد.یکی از اقلام حسابداری که در گزارشهای مالی تهیه و ارائه می گردد سود خالص می باشد که کاربردهای متفاوتی دارد.معمولا سود به عنوان عاملی برای تدوین سیاستهای تقسیم سود و راهنمایی برای سرمایه گذاری و تصمیم گیری و بالاخره عاملی برای پیش بینی به شمار می رود.تعدادی از پژوهشگران ارتباط بازده و قیمت بازار سهام باکیفیت سود را مورد مطالعه قرار داده اند.لکن این پژوهشگران تاثیر عامل کلیدی همچون چرخه عمر شرکت را بر روی بازده و قیمت بازار سهام و کیفیت سود مورد مطالعه قرار نداده اند.طبق تئوری چرخه عمر، شرکت ها در مراحل مختلف چرخه عمر از نظر مالی و اقتصادی دارای نمودگرها و رفتارهای خاصی هستند ، بدین معنی که ویژگی های مالی و اقتصادی یک شرکت تحت تاثیر مرحله ای از چرخه عمر می باشد که شرکت در آن قرار دارد.نتایج پژوهشهای پیشین نیز بیانگر این می باشد که واکنش و پاسخ های بازار سرمایه به اطلاعات حسابداری در مراحل مختلف چرخه عمر ارتباط معناداری با هم دارند.
با در نظر داشتن مطالب فوق ، هدف اصلی این پژوهش مطالعه ارتباط بازده و قیمت سهام با کیفیت سود طی مراحل چرخه عمر شرکتها می باشد.در این پژوهش با بهره گیری از الگوهای لویز(۲۰۰۳) ، بارتون- سیمکو(۲۰۰۲) و پنمن(۲۰۰۱)کیفیت سود محاسبه و ارتباط آن با بازده و قیمت بازار سهام در طی مراحل مختلف چرخه عمر شرکتها مطالعه می گردد.
تعداد صفحه : ۱۲۴
قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***