پایان نامه ارشد رشته حسابداری: بررسی رابطه ساختار مالکیت و نگهداری موجودی های نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان : مطالعه ارتباط ساختار مالکیت و نگهداری موجودی های نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات کرمان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری (M.A)

عنوان:

مطالعه ارتباط ساختار مالکیت و نگهداری موجودی های نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما:

دکتر امید پورحیدری


برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
فهرست مطالب:
چکیده ۱
فصل اول: کلیات پژوهش
۱-۱- مقدمه. ۳
۱-۲- تعریف مسأله، اهداف، و سوالات پژوهش.. ۴
۱-۲-۱ تعریف مسأله. ۴
۱-۲-۲ اهداف اساسی از انجام پژوهش.. ۵
۱-۳- سوالات پژوهش.. ۶
۱-۴- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش.. ۶
۱-۵- جنبه جدید بودن و نوآوری.. ۶
۱-۶- فرضیه های پژوهش.. ۷
۱-۷- نتایج مورد انتظار پس از انجام پژوهش.. ۷
۱-۹- تعریف واژ ها و اصطلاحات تخصصی.. ۸
۱-۱۰- روش اجرای پژوهش.. ۸
۱-۱۰-۱ روش پژوهش.. ۸
۱-۱۰-۲ روش های گردآوری اطلاعات… ۸
۱-۱۰-۳ قلمرو پژوهش.. ۸
۱-۱۰-۴ قلمرو زمانی پژوهش.. ۸
۱-۱۰-۵ قلمرو مکانی پژوهش.. ۹
۱-۱۰-۶ جامعه ی آماری(N) 9
۱-۱۰-۷ نمونه ی آماری(N) 9
۱-۱۰-۸ روش یا روش های نمونه گیری.. ۹
۱-۱۰-۹ روش های مورد نظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیات… ۹
۱-۱۰-۹-۱ متغیر وابسته. ۹
۱-۱۰-۹-۲ متغیرهای مستقل.. ۹
۱-۱۰-۹-۳ متغیرهای کنترل. ۱۰
۱-۱۰-۹-۴ مدل آزمون فرضیات… ۱۰
۱-۱۱- ساختار پژوهش.. ۱۰
فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه پژوهش
۲-۱- مقدمه. ۱۲
۲-۲- ساختار مالکیت… ۱۳
۲-۲-۱ مالکیت و مدیریت واحدهای اقتصادی.. ۱۳
۲-۲-۲ گروه بندی های مختلف سهامداران. ۱۴
۲-۲-۲-۱ انواع سهامداران با در نظر داشتن اندازه کنترل بر هیأت مدیره ۱۴
۲-۲-۲-۲ انواع سهامداران با در نظر داشتن نوع وابستگی به شرکت سرمایه پذیر. ۱۴
۲-۲-۲-۳ انواع سهامداران با در نظر داشتن درصد مالکیت… ۱۵
۲-۲-۳ ساختارهای مالکیت… ۱۵
۲-۲-۳-۱ سرمایه گذاران نهادی.. ۱۶
۲-۲-۳-۲ سرمایه گذاران دولتی.. ۱۸
۲-۲-۳-۲-۱ تعریف شرکت های دولتی.. ۲۰
۲-۲-۳-۲-۲ طبقه بندی شرکت های دولتی در ایران. ۲۰
۲-۲-۳-۲-۳ تعداد شرکت های دولتی.. ۲۱
۲-۲-۳-۳ سرمایه گذاران شرکتی.. ۲۱
۲-۲-۳-۴ سرمایه گذاران مدیریتی.. ۲۲
۲-۲-۳-۵ سرمایه گذاران خارجی.. ۲۳
۲-۲-۴ تمرکز مالکیت… ۲۴
۲-۲-۵ عوامل موثر بر تمرکز  و پراکندگی مالکیت… ۲۴
۲-۳- نگهداری موجودی های نقدی.. ۲۵
۲-۳-۱ انگیزه های نگهداری موجودی های نقدی توسط شرکت ها ۲۵
۲-۳-۲ اندازه بهینه موجودی های نقدی شرکت ها ۲۶
۲-۳-۳ آیا در شرکت ها سطح نقدینگی هدف هست؟. ۲۸
۲-۴- ارتباط ی بین ساختار مالکیت و نگهداری موجودی های نقدی.. ۲۹
۲-۴-۱ ارتباط بین درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی و نگهداری موجودی های نقدی.. ۲۹
۲-۴-۲ ارتباط بین درصد مالکیت دولتی و نگهداری موجودی های نقدی.. ۲۹
۲-۴-۳ ارتباط تمرکز مالکیت و نگهداری موجودی های نقدی.. ۳۰
۲-۵- مروری بر تحقیقات پیشین.. ۳۰
۲-۵-۱ مروری بر تحقیقات مرتبط داخلی.. ۳۰
۲-۵-۲ مروری بر تحقیقات مرتبط خارجی.. ۳۳
فصل سوم: روش اجرای پژوهش
۳-۱- مقدمه. ۴۰
۳-۲- پروسه آزمون پژوهش.. ۴۰
۳-۳- روش پژوهش.. ۴۱
۳-۴- روش گردآوری اطلاعات و داده های پژوهش… ۴۱
۳-۵- ابزار گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات… ۴۱
۳-۶- قلمرو پژوهش.. ۴۱
۳-۷- جمع آوری داده ها ۴۲
۳-۷-۱ بورس اوراق بهادار تهران. ۴۲
۳-۸- فرضیه های پژوهش.. ۴۲
۳-۹- جامعه و نمونه آماری.. ۴۲
۳-۱۰- چگونگی محاسبه متغیرهای پژوهش.. ۴۳
۳-۱۰-۱ متغیر مستقل (ساختار مالکیت) ۴۳
۳-۱۰-۲ متغیر وابسته (نگهداری موجودی های نقدی) ۴۵
۳-۱۰-۳ متغیرهای کنترل. ۴۵
۳-۱۱- روش آزمون فرضیه ها ۴۵
۳-۱۲- آزمون های آماری لازم در مدل. ۴۶
۳-۱۲-۱ آزمون های معناداربودن درالگوی رگرسیون. ۴۶
۳-۱۲-۱-۱ آزمون معناداربودن معادله خط رگرسیون. ۴۶
۳-۱۲-۱-۲ آزمون معناداربودن ضرایب رگرسیون. ۴۶
۳-۱۲-۲ آزمون کولموگروف- اسمیرنوف (K-S) 47
۳-۱۲-۳ آزمون همبستگی.. ۴۷
۳-۱۳- اختصار فصل.. ۴۸
 
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱- مقدمه. ۵۰
۴-۲- نتایج آمار توصیفی.. ۵۰
۴-۳- نتایج آزمون فرضیه ها ۵۳
۴-۳-۱ نتایج آزمون فرضیه ی اول. ۵۳
۴-۳-۲ نتایج آزمون فرضیه ی دوم. ۵۴
۴-۳-۳ نتایج آزمون فرضیه ی سوم. ۵۵
۴-۴- اختصار فصل.. ۵۵
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱- مقدمه. ۵۷
۵-۲- نتیجه گیری.. ۵۷
۵-۳- پیشنهادهای پژوهش.. ۵۸
۵-۳-۱ پیشنهادهای کاربردی پژوهش.. ۵۸
۵-۳-۲ پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی.. ۵۸
۵-۴- محدودیت های پژوهش.. ۵۹
۵-۵- اختصار فصل.. ۵۹
منابع و ماخذ. ۶۰
فهرست منابع فارسی.. ۶۰
فهرست منابع انگلیسی.. ۶۲
پیوست ها ۶۵
چکیده انگلیسی ۶۹
فهرست جداول
جدول ۱-۱: سازمان ها و نوع بهره گیری آن ها ۷
جدول ۴-۱: آمار توصیفی متغیرهای پژوهش.. ۵۱
جدول ۴-۲: آزمون مطالعه نرمال بودن متغیر وابسته(سطح نگهداشت وجه نقد) پژوهش… ۵۲
جدول ۴-۳: نتایج آزمون فرضیه ی اول. ۵۳
جدول ۴-۴: نتایج آزمون فرضیه ی دوم. ۵۴
جدول ۴-۵: نتایج آزمون فرضیه ی سوم. ۵۵
فهرست شکل ها
شکل ۲-۱- اندازه بهینه نگهداری موجودی های نقدی.. ۲۷
چکیده
موسسات اقتصادی درصد قابل توجهی از دارایی های خود را به صورت موجودی های نقدی نگهداری         می نمایند و این امر از دیرباز نظر پژوهشگران را به خود جلب کرده می باشد. پس شناسایی عوامل موثر بر نگهداری موجودی های نقدی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد (آقایی و همکاران ۱۳۹۰، ۷۰-۵۳). هدف این پژوهش مطالعه ارتباط ساختار مالکیت با نگهداری موجودیهای نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش ساختار مالکیت به سه طبقه مالکیت نهادی، تمرکز مالکیت و مالکیت دولتی تقسیم شده می باشد.همچنین در این پژوهش متغیر های ساختار مالکیت به عنوان متغیر های مستقل و نگهداری موجودی های نقدی به عنوان متغیر وابسته بهره گیری شده می باشد. جامعه آماری این پژوهش را شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره ی زمانی ۱۳۸۹-۱۳۸۲ تشکیل می دهد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش رگرسیون چند متغیره بهره گیری شده می باشد. نتایج پژوهش بیانگر آن می باشد که بین درصد مالکیت سهامداران نهادی و نگهداری موجودی های نقدی ارتباط منفی و معنا داری هست و همچنین بین تمرکز مالکیت و نگهداری موجودی های نقدی ارتباط منفی و معنا داری هست. اما بین درصد مالکیت دولتی و نگهداری موجودی های نقدی ارتباط مثبت و غیرمعناداری هست.
۱-۱- مقدمه
موجودی های نقدی همواره درصد قابل توجهی از دارایی های شرکت ها را به خود اختصاص داده اند، این رقم در شرکت های آمریکایی برابر با ۶/۸ درصد از مجموع دارایی ها (کیم و همکاران ۱۹۹۸، ۳۵۹-۳۳۵) و در شرکت های انگلیسی برابر با ۹/۹ درصد از دارایی ها بوده می باشد (ازکان ۲۰۰۴، ۲۸). کینس (۱۹۳۶) سه انگیزه نیاز به انجام معاملات[۱]، انجام اقدامات احتیاطی[۲] و مقابله با شرایط دارای ریسک[۳] را سبب نگهداری وجه نقد می دانست. نگهداری موجودی های نقدی برای شرکت ها مزایایی درپی خواهد داشت مانند اینکه: برای انجام پرداخت ها نیازی به نقد ساختن دارایی ها نمی باشد، شرکت ها برای افزایش سرمایه متحمل هزینه های معاملاتی کمتری می شوند، درصورتیکه سایر منابع تامین مالی بسیار هزینه بر باشند شرکت می تواند دارایی های نقدی را برای تامین مالی فعالیت های خود بکار بگیرد و از آن ها برای سرمایه گذاری بهره گیری نماید و …، از طرف دیگر نگهداری دارایی ها بصورت موجودی های نقدی نیز دارای هزینه فرصت می باشد (اپلر و همکاران، ۱۹۹۹، ۴۶-۳). پس مدیران به دنبال سطحی از موجودی های نقدی هستند که با در نظر داشتن مزایا و معایب نگهداری موجودی های نقدی حالت بهینه داشته باشد. به بیانی دیگر، شرکت ها در جستجوی آن سطح از نقدینگی هستند که به دلیل کمبود نقدینگی، ضررهای عمده به شرکت وارد نیاید و از طرفی با نگهداری وجه نقد اضافی، فرصت ها از دست نرود و این مورد همان سطح نقدینگی هدف در شرکت ها می باشد که البته با در نظر داشتن ویژگی های گوناگون شرکت ها و دوره های زمانی مختلف، متفاوت می باشد. ویژگی های گوناگونی می توانند چگونگی تعیین سطح نقدینگی را توصیف نمایند. آگاهی از عوامل موثر بر سطح نقدینگی، مدیران را قادر خواه ساخت تا بتوانند اصلاحات لازم در نگهداری موجودی های نقدی را انجام داده و به سطح نقدینگی هدف خود دست یابند.
تا کنون در تحقیقات انجام شده درمورد نگهداری موجودی های نقدی  و عوامل موثر بر آن، اثر ساختار مالکیت بر این ارتباط مورد مطالعه قرار نگرفته می باشد. هدف از این پژوهش مطالعه ارتباط بین ساختار مالکیت  و نگهداری موجودی های نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
پس تعداد ۱۱۸ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در طی دوره ی زمانی ۱۳۸۲ الی ۱۳۸۹، به مقصود مطالعه این موضوع مورد آزمون قرار گرفته اند. در این پژوهش برای اندازه گیری اندازه نگهداری موجودی های نقدی از نسبت وجوه نقد شرکت به جمع کل دارایی های شرکت بهره گیری شده می باشد. همچنین برای سنجش ساختار مالکیت از چند شاخص بهره گیری شده می باشد، که این شاخص ها عبارتند از:درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی، تمرکز مالکیت، درصد مالکیت دولتی.
تعداد صفحه : ۹۰
قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***