پایان نامه ارشد رشته حسابداری: بررسی رابطه کیفیت سود و تغییرپذیری بازده سهام

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان : مطالعه ارتباط کیفیت سود و تغییرپذیری بازده سهام

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم وتحقیقات آذربایجان شرقی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان:

مطالعه ارتباط کیفیت سود و تغییرپذیری بازده سهام

استاد راهنما:

دکتر حیدر محمدزاده سالطه


برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
فهرست مطالب:
– مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲
۱-۲- اظهار مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………. ۳
۱-۳ اهمیت و ضرورت انجام پژوهش…………………………………………………………………………………………….. ۶
۱-۴ اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………. ۶
۱-۵ سوالات پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………….. ۷
۱-۶ فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….. ۸
۱-۷ قلمرو پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………. ۹
۱-۸ تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی……………………………………………………………………………………… ۹
۱-۹ ساختار پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳
۱-۱۰ اختصار ی فصل……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴
 
فصل دوم: ادبیات و پیشینه­ی پژوهش
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۶
۲-۱- بخش اول : ادبیات و مبانی نظری کیفیت سود ……………………………………………………………….. ۲۰
۲-۱-۱ سود حسابداری…………………………………………………………………………………………………………………. ۲۱
۲-۱-۲ تعاریف مربوط به سود………………………………………………………………………………………………………. ۲۲
۲-۱-۳ سطوح مختلف سود………………………………………………………………………………………………………….. ۲۳
۲-۱-۳-۱مفهوم سود در سطح ساختاری…………………………………………………………………………………….. ۲۴
۲-۱-۳ -۲ مفهوم سود در سطح رفتاری……………………………………………………………………………………… ۲۴
۲-۱-۳ -۳ مفهوم سود در سطح معنایی……………………………………………………………………………………… ۲۴
۲-۱-۴ – مفهوم سود گزارش شده……………………………………………………………………………………………… ۲۵
۲-۱-۵ – اهداف گزارشگری سود………………………………………………………………………………………………… ۲۶
۲-۱-۶ – ظهور نظریی کیفیت سود…………………………………………………………………………………………….. ۲۷
۲-۱- ۷-کیفیت سود…………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۸
۲-۱-۸- اهمیت ارزیابی کیفیت سود…………………………………………………………………………………………… ۳۳
۲-۱-۹ -کیفیت سود برای چه کسانی اهمیت دارد؟…………………………………………………………………. ۳۴
۲-۱-۱۰-روشهای ارزیابی کیفیت سود………………………………………………………………………………………… ۳۵
۲-۱-۱۰-۱- مفهوم کیفیت سود مبتنی بر سری زمانی ویژگی های سود……………………………….. ۳۶
۲-۱-۱۰-۲- مفهوم کیفیت سود بر اساس ارتباط ی بین سوداقلام تعهدی و وجه نقد…………… ۴۳
۲-۱-۱۰-۳- مفاهیم کیفیت سود براساس ویژگی های چارچوب نظری هیئت استانداردهای
حسابداری مالی………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۵
۲-۱-۱۰-۴- مفاهیم کیفیت سود ناشی از تصمیمات اجرایی…………………………………………………… ۴۸
۲-۱-۱۱- عناصر تاثیر گذار بر کیفیت سود………………………………………………………………………………… ۴۹
۲-۱-۱۱- ۱-روش های حسابداری……………………………………………………………………………………………… ۴۹
۲-۱-۱۱- ۲-قابلیت اعتماد سود………………………………………………………………………………………………….. ۵۲
۲-۱-۱۱-۳- براوردهای حسابداری………………………………………………………………………………………………. ۵۲
۲-۱-۱۱-۴- هزینه های اختیاری………………………………………………………………………………………………… ۵۳
۲-۱-۱۱-۵- نوع صنعت……………………………………………………………………………………………………………….. ۵۳
۲-۱-۱۱-۶- ویژگی های مالی……………………………………………………………………………………………………… ۵۴
۲-۱-۱۱-۷- عوامل سیاسی………………………………………………………………………………………………………….. ۵۵
۲-۱-۱۱- ۸-سیستم کنترل داخلی…………………………………………………………………………………………….. ۵۵
۲-۱-۱۱- ۹-صداقت مدریت………………………………………………………………………………………………………… ۵۵
۲-۱-۱۱-۱۰- حفظ و نگهداشت سرمایه…………………………………………………………………………………….. ۵۵
۲-۱-۱۲-دیدگاه های مختلف درمورد کیفیت سود………………………………………………………………………. ۵۷
۲-۲-ادبیات و مبانی نظری تغییرپذیری بازده سهام……………………………………………………………………. ۶۰
۲-۲-۱-بازده…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۰
۲-۲-۲ تعریف بازده……………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۰
۲-۲-۳ بازده شکل گیری یافته درمقابل بازده مورد انتظار……………………………………………………………………. ۶۰
۲-۲-۴ حداکثر شدن سود هرسهم به عنوان یک معیار…………………………………………………………….. ۶۱
۲-۲-۵ حداکثر شدن قیمت هر سهم به عنوان یک معیار………………………………………………………… ۶۲
۲-۲-۶ بازده سرمایه گذاری………………………………………………………………………………………………………….. ۶۳
۲-۲-۷ تفاوت در رجحان سهام داران…………………………………………………………………………………………… ۶۳
۲-۲-۸ اجزای بازده……………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۴
۲-۲-۹ عوامل موثر بر بازدهی………………………………………………………………………………………………………. ۶۵
۲-۲-۱۰ روش های محاسبه بازده سهام……………………………………………………………………………………. ۶۷
۲-۲-۱۱محاسبه بازده کل…………………………………………………………………………………………………………….. ۷۱
۲-۲-۱۲ نوسان پذیری بازده سهام……………………………………………………………………………………………….. ۷۲
۲-۳- ارتباط بین متغیرهای پژوهش بصورت نظری…………………………………………………………………….. ۷۴
۲-۴- پیشینه تحقیقات………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۷
۲-۴-۱ تحقیقات انجام شده در خارج از کشور………………………………………………………………………….. ۷۷
۲-۴-۲ تحقیقات انجام شده در داخل کشور……………………………………………………………………………….. ۸۰
۲-۶ اختصار فصل…………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۴
 
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
۳-۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۶
۳-۲فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………. ۸۶
۳-۳ روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۷
۳-۴ جامعه ونمونه اماری پژوهش……………………………………………………………………………………………….. ۸۷
۳-۵ قلمرو پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۰
۳-۵-۱ قلمرو زمانی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………… ۹۰
۳-۵ -۲قلمرو مکانی پژوهش………………………………………………………………………………………………………….. ۹۰
۳-۵-۳ قلمرو موضوعی پژوهش……………………………………………………………………………………………………. ۹۰
۳-۶ تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش و چگونگی اندازه گیری انها……………………………………………….. ۹۰
۳-۶-۱ کیفیت سود……………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۱
۳-۶-۲ تغییر پذیری بازده سهام…………………………………………………………………………………………………… ۹۲
۳-۶ -۳تعریف عملیاتی متغیرهای کنترل……………………………………………………………………………………. ۹۴
۳-۷ روش وابزار گرداوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………. ۹۶
۳-۸ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها……………………………………………………………… ۹۶
۳-۸-۱ رگرسیون……………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۷
۳-۸-۱-۱ آزمون کولمو گوروف-اسمیرنوف (k-s)……………………………………………………………………… 97
۳-۸-۱-۲ آزمون همبستگی…………………………………………………………………………………………………………. ۹۷
۳-۸-۱-۳ آزمون دوربین-واتسن………………………………………………………………………………………………….. ۹۸
۳-۸-۱-۴ آزمون هم خطی…………………………………………………………………………………………………………… ۹۹
۳-۹ اختصار ی فصل……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۰
 
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۲
۴-۲- یافته های توصیفی………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۳
۴-۳- آزمون نرمال بودن داده ها…………………………………………………………………………………………………. ۱۰۶
۴-۵- ازمون فرضیه ها…………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۰
۴-۵-۱-آزمون فرضیه اول…………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۰
۴-۵-۱-۱ آزمون هم خطی فرضیه اول……………………………………………………………………………………….. ۱۱۱
۴-۵-۱-۲ آزمون نرمال بودن خطاهای فرضیه اول……………………………………………………………………. ۱۱۲
۴-۵-۲-آزمون فرضیه دوم…………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۴
۴-۵-۲-۱ آزمون هم خطی فرضیه دوم………………………………………………………………………………………. ۱۱۵
۴-۵-۲-۲-آزمون نرمال بودن خطاهای فرضیه دوم…………………………………………………………………… ۱۱۵
۴-۵-۳-ازمون فرضیه سوم……………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۸
۴-۵-۳-۱آزمون هم خطی فرضیه سوم……………………………………………………………………………………… ۱۱۹
۴-۵-۳-۲آزمون نرمال بودن خطاهای فرضیه سوم……………………………………………………………………. ۱۱۹
۴-۶-اختصار ازمون فرضیه ها……………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۲
۴-۷- اختصار فصل………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۲
 
فصل پنجم: تفسیر یافته ها ، نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۴
۵-۲- نتایج آزمون فرضیه ها………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۴
۵-۲-۱- نتیجه آزمون فرضیه اول………………………………………………………………………………………………… ۱۲۵
۵-۲-۲- نتیجه آزمون فرضیه دوم……………………………………………………………………………………………….. ۱۲۵
۵-۲-۳- نتیجه آزمون فرضیه سوم………………………………………………………………………………………………. ۱۲۵
۵-۲-۴- اختصار نتایج پژوهش………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۶
۵-۳- مقایسه نتایج پژوهش حاضر با تحقیقات قبلی……………………………………………………………………. ۱۲۶
۵-۴- نتیجه گیری کلی و تفسیر نتایج آزمون فرضیه ها…………………………………………………………… ۱۲۷
۵-۵- پیشنهادهای حاصل از پژوهش…………………………………………………………………………………………….. ۱۲۹
۵-۵- ۱-پیشنهادات مبتنی بر فرضیه ها…………………………………………………………………………………….. ۱۲۹
۵-۵-۲ پیشنهاد برای تحقیقات اتی……………………………………………………………………………………………… ۱۳۰
۵-۶-محدودیت های انجام پژوهش………………………………………………………………………………………………… ۱۳۱
۵-۷- اختصار فصل………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۳
پیوست…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۴
منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۳
 
فهرست جداول
جدول (۲-۱): اختصار ای از تعاریف ارائه شده در ارتباط با کیفیت سودبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– ۳۲
جدول جدول (۲-۲): معیارهای ارزیابی کیفیت سود- ۳۵
جدول (۳-۱):تعداد شرکتهای بورس اوراق بهادارتهران سال۸۹طبق گزارش بورس——— ۸۸
جدول جدول (۳-۲): چگونگی انتخاب شرکت های نمونهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— ۸۸
جدول (۴-۱): علامت اختصاری متغیرهای پژوهش—- ۱۰۲
جدول (۴-۲): آمار توصیفی متغیرهای پژوهش—– ۱۰۳
جدول (۴- ۳): آمار توصیفی متغیر متغیرهای پژوهش پس ازگرفتن————– ۱۰۴
جدول (۴- ۴): نتیجه آزمون کولموگوروف-اسمیرنوف- ۱۰۵
جدول (۴-۵): نتیجه آزمون کولموگوروف- اسمیرنوفبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— ۱۰۷
جدول (۴-۶): آزمون همبستگی پیرسون———– ۱۰۹
جدول (۴-۷): آزمون هم خطی— ۱۱۱
جدول (۴-۸): آزمون فرضیه اول– ۱۱۳
جدول (۴-۹): آزمون هم خطی فرضیه دوم——— ۱۱۵
جدول (۴-۱۰): آزمون فرضیه دوم ————— ۱۱۶
جدول (۴-۱۱): آزمون هم خطی فرضیه سوم——- ۱۱۹
جدول (۴-۱۲): آزمون فرضیه سوم—————- ۱۲۰
جدول (۴-۱۳): جمع بندی نتایج کلیه فرضیه ها—- ۱۲۲
 
فهرست نمودارها
نمودار (۴-۱):احتمال نرمال بودن متغیرvar………………………………………………………………………………. 106
نمودار (۴-۲) احتمال نرمال بودن متغیرvar بر اساس……………………………………………….. ۱۰۷
نمودار (۴-۳) توزیع خطاهای مدل رگرسیون برای فرضیه اول………………………………………………….. ۱۱۲
نمودار (۴-۴) توزیع خطاهای مدل رگرسیون برای فرضیه دوم…………………………………………………. ۱۱۶
نمودار (۴-۵) توزیع خطاهای مدل رگرسیون برای فرضیه سوم………………………………………………… ۱۲۰
چکیده
هدف از کیفیت سود،سود واقعی می باشد که بصورت منصفانه منعکس گردد و پایداری سود بصورت بلندمدت حفظ گردد و متفاوت از سود گزارشی(سود حسابداری) میباشد زیرا سود حسابداری ممکن می باشد بوسیله مدیران دستکاری گردد بدین ترتیب کفیت سود میتواند بر قیمت سهام ومتاقبا بر بازده سهام تاثیرگذار باشد این پژوهش، به مطالعه ارتباط بین کیفیت سود با تغییرپذیری بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام می پردازد. کیفیت سود براساس سه مدل بارتون و سیمکو (۲۰۰۲) ، لئوز و همکاران (۲۰۰۳) و مدل ریچاردسون (۲۰۰۴) مورد سنجش قرار گرفته می باشد. جامعه مورد مطالعه شامل ۷۹ شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. قلمرو زمانی پژوهش شامل یک دوره پنج ساله بر اساس صورتهای مالی سالهای ۱۳۸۵ الی ۱۳۸۹ شرکتهای مورد مطالعه می باشد. این پژوهش شامل سه فرضیه می باشد که در هر فرضیه ارتباط یکی از مدلهای کیفیت سود با تغییرپذیری بازده سهام مطالعه می گردد. جهت آزمون فرضیات از آزمون رگرسیون خطی چند متغیره بهره گیری شده می باشد در این پژوهش اثرات هفت متغیر که انتظار می رفت بر روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته اثر گذار باشد کنترل گردید. در کل نتایج پژوهش حاکی از عدم ارتباط کیفیت سود با تغییرپذیری بازده سهام می باشد.
مقدمه
تأثیر اصلی اطلاعات حسابداری در بازارهای مالی فراهم کردن زمینه­های لازم برای تخصیص بهینه­ی منابع می باشد. در پی رسوایی­های مالی اخیر، اطمینان و اعتماد سرمایه­گذاران به سیستم گزارش­گری مالی ضعیف شده و کیفیت سود به عنوان یک عامل مهم در تعیین اعتبار و قابلیت اعتماد ارقام گزارش شده پدیدار گشت. در نتیجه، تعیین کیفیت اطلاعات حسابداری و نتایج حاصل از آن، مورد علاقه­ی سرمایه­گذاران، مدیران، قانون­گذاران و تدوین­کنندگان استانداردها می باشد. تحلیل­گران مالی، مدیران و سرمایه­گذاران در سال­های اخیر به گزارش سودآوری شرکت­ها توجه زیادی داشته­اند. مدیران علاقه­مند به حفظ رشد سود هستند زیرا، پاداش آنان اغلب به سود شرکت وابسته می باشد. سود حسابداری و اجزای آن مانند اطلاعاتی محسوب می­گردد که در هنگام تصمیم­گیری توسط افراد در نظر گرفته می­گردد. سود حسابداری مبتنی بر ارقام تعهدی از نظر بسیاری از کاربران اطلاعات صورت­های مالی، ابزاری برای سنجش عملکرد شرکت­ها به شمار می رود. مقصود از ارزیابی عملکرد شرکت­ها ارزیابی کلی وضعیت مالی و نتایج عملیات برای تصمیم­گیر­ی­های منطقی می باشد (شباهنگ، ۱۳۸۹، ۱۸).
ارقام سود از طریق انتخاب­های مدیران و حسابداران بین اصول پذیرفته شده حسابداری و قضاوت­های شخصی مدیران در مورد رویه­های به کارگرفته شده برای ثبت اطلاعات حسابداری تحت­تاثیر قرار می­گیرد. گاهی اوقات مدیریت بنگاه اقتصادی از انتخاب­های حسابداری برای دستکاری سودها و گمراه کردن کاربران بهره می­گیرد. اضافه براین، مدیران ممکن می باشد عناصر سودها را برای بهتر از واقع نشان دادن وضعیت بنگاه اقتصادی دستکاری کنند و با این کار کیفیت سود گزارش شده را به حداقل می­رسانند، زیرا کسانی که برای تصمیم­گیری­های خود به سودهای مزبور اتکا می­کنند، دچار اشتباه شده و تحلیل­گران مالی نیز نمی­توانند پیش­بینی صحیحی از توان سودآوری بنگاه اقتصادی در آینده انجام دهند (دسای و همکاران[۱]، ۲۰۰۹).
تحلیل گران مالی کیفیت سود را بدین مقصود ارزیابی می کنند که یک سطح مربوط از سود را تعیین نموده و سود خالص آتی را پیش بینی کنند و در نتیجه قیمت سهام یک شرکت را تعیین کنند. بدین ترتیب کیفیت سود می تواند بر قیمت سهام و متعاقبا بر بازده سهام تاثیر گذار باشد.
 
تعداد صفحه : ۱۶۶
قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***