پایان نامه ارشد رشته حسابداری: بررسی تاثیر اطلاعات حسابداری منابع انسانی بر ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

گرایش : حسابداری

عنوان : مطالعه تاثیر اطلاعات حسابداری منابع انسانی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانشگاه آزاد اسلامی

پردیس علوم و تحقیقات کهگیلویه و بویراحمد

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان:

مطالعه تاثیر اطلاعات حسابداری منابع انسانی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما:

دکتر فریبرز عوض زاده


برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
فهرست مطالب:
چکیده ۱
فصل اول: کلیات پژوهش.. ۲
۱-۱- مقدمه. ۲
۱-۲- اظهار مساله. ۳
۱-۳- اهمیت پژوهش.. ۵
۱-۴- اهداف پژوهش.. ۵
۱-۵- سوالات پژوهش.. ۶
۱-۶- فرضیه‏های پژوهش.. ۶
۱-۷- روش پژوهش.. ۷
۱-۸- قلمرو پژوهش.. ۷
۱-۸-۱- قلمرو موضوعی پژوهش.. ۷
۱-۸-۲- قلمرو مکانی پژوهش.. ۸
۱-۸-۳- قلمرو زمانی پژوهش.. ۸
۱-۹- جامعه و نمونه آماری.. ۱۰
۱-۱۰- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… ۱۰
۱-۱۱- واژگان کلیدی.. ۱۰
۱-۱۲- ساختار پژوهش.. ۱۱
فصل دوم: ادبیات پژوهش.. ۱۳
۲-۱- مقدمه. ۱۳
۲-۲ انواع سرمایه سازمانی.. ۱۴
۲-۲-۱- سرمایه فیزیکی.. ۱۶
۲-۲-۲- سرمایه ساختاری.. ۱۷
۲-۲-۳- سرمایه انسانی.. ۱۸
۲-۳- حسابداری منابع انسانی.. ۲۰
۲-۳-۱ – تعریف حسابداری منابع انسانی.. ۲۰
۲-۳- ۲- تاریخچه حسابداری منابع انسانی.. ۲۲
۲-۳- ۳ – حسابداری منابع انسانی چیست؟. ۲۸
۲-۳- ۴- اندازه گیریهای غیر پولی منابع انسانی.. ۲۹
۲-۳-۵ – روشهای گزارشگری منابع انسانی.. ۳۹
۲-۳- ۶- معضلات حسابداری داراییهای انسانی.. ۴۰
۲-۳-۷- اهداف حسابداری منابع انسانی.. ۴۱
۲-۳-۸ – روش های حسابداری اندازه گیری منابع انسانی.. ۴۲
۲-۴- پیشینه پژوهش.. ۴۶
۲-۴-۱- تحقیقات خارجی.. ۴۶
۲-۴-۲- تحقیقات داخلی.. ۴۹
فصل سوم: روش پژوهش.. ۵۴
۳-۱- مقدمه. ۵۴
۳-۲- روش پژوهش.. ۵۵
۳-۳- تعریف جامعه آماری.. ۵۵
۳-۴- نمونه انتخابی و روش نمونه گیری.. ۵۶
۳-۵- فرضیه های پژوهش.. ۵۶
۳-۶- مدل پژوهش و متغیر های آن.. ۵۷
۳-۶-۱- مدل بهای تمام شده فلم هلتز. ۵۷
۳-۶-۲- متغیر های پژوهش.. ۵۸
۳-۷- روش های گردآوری داده های پژوهش و کاربرد آن ها ۶۱
۱-۸- قلمرو پژوهش.. ۶۲
۱-۸-۱- قلمرو موضوعی پژوهش.. ۶۲
۱-۸-۲- قلمرو مکانی پژوهش.. ۶۲
۱-۸-۳- قلمرو زمانی پژوهش.. ۶۲
۳-۹- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… ۶۲
۳-۱۰- روش های آماری مورد بهره گیری پژوهش.. ۶۳
فصل چهارم: تجزیه تحلیل داده ها و نتایج.. ۶۶
۴-۱- مقدمه. ۶۶
۴-۲- آمار توصیفی متغیرها ۶۶
۴-۳- آمار استنباطی.. ۷۱
۴-۴- آزمون فرضیه ها ۷۱
۴-۴-۱- آزمون فرضیه اول: بین هزینه های منابع انسانی و ارزش بازار سرمایه شرکت ارتباط معناداری هست. ۷۲
۴-۴-۲- آزمون فرضیه دوم: بین نسبت هزینه های منابع انسانی به کل دارائیها و ارزش شرکت ارتباط معنا داری هست. ۷۳
۴-۴-۳- آزمون فرضیه سوم: – بین نسبت هزینه های منابع انسانی به دارائیهای سرمایه ای و ارزش شرکت ارتباط معنا داری هست. ۷۴
فصل پنجم: بحث ونتیجه گیری.. ۲
۵-۱- مقدمه. ۲
۵-۲- اختصار پژوهش.. ۳
۵-۳- بحث و نتیجه گیری.. ۴
۵-۴- پیشنهادات پژوهش.. ۷
۵-۴-۱- پیشنهادات کاربردی پژوهش.. ۷
۵-۴-۲- پیشنهادات آتی پژوهش.. ۷
فهرست منابع.. ۹
پیوست ها ۱۴
فهرست جداول
جدول شماره ۳-۱: نمونه انتخابی.. ۵۶
جدوا شماره ۳-۲: اختصار ای از متعیرهای مورد مطالعه پژوهش.. ۶۱
جدول ۴-۱: آمار توصیفی داده های پژوهش…. ۶۷
جدول ۴-۲ آمار توصیفی متغیر های پژوهش…. ۶۷
جدول ۴-۳: طریقه ارزش منابع انسانی برای دوره ۴ ساله. ۶۸
جدول شماره ۴-۴: میانگین نسبت هزینهای منابع انسانی به کل دارایی ها در طول دوره چهار ساله  ۶۹
جدول شماره ۴-۵: نسبت میانگین هزینه های منابع انسانی به میانگین دارایی های کل در طول دوره چهار ساله  ۷۰
جدول شماره ۴-۶: نسبت میانگین هزینه های منابع انسانی به میانگین حقوق و دستمزد در طول دوره چهار ساله  ۷۰
جدول شماره ۴-۷: نسبت میانگین هزینه های منابع انسانی به میانگین سود عملیاتی خالص در طول دوره چهار ساله  ۷۰
جدول شماره ۴-۸: نسبت میانگین هزینه های منابع انسانی به میانگین سود خالص قبل از مالیات در طول دوره چهار ساله  ۷۱
جدول ۴-۹: مطالعه مقدار همبستگی.. ۷۱
جدول ۴-۱۰: برازش مدل رگرسیونی به داده ها ۷۲
جدول ۴-۱۱: برازش مدل رگرسیونی به داده ها ۷۳
جدول ۴-۱۲: برازش مدل رگرسیونی به داده ها ۷۴
جدول ۴-۱۳: برازش مدل رگرسیونی به داده ها ۷۵
فهرست شکل ها
نمودار شماره ۴-۱: طریقه هزینه های (ارزش) منابع انسانی.. ۶۸
چکیده
هدف از انجام پژوهش مطالعه تاثیر اطلاعات حسابداری منابع انسانی بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری پژوهش شر.تهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که تعدا د ۹۴ شرکت به عنوان نمونه انتخاب و داده های مربوط به هزینه های منابع انسانی و ارزش شرکت استخراج و به کمک نرم افزارهای آماری Eviews و Excel و روش همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته می باشد.یافته ها نشان می دهد بین متغیرهای مستقل هزینه های منابع انسانی، نسبت هزینه های منابع انسانی به کل دارائی ها، نسبت هزینه های منابع انسانی به سود خالص عملیاتی و نسبت هزینه های منابع انسانی به سود خالص قبل از مالیات و متغیر وابسته ارزش بازار شرکت با هم ارتباط معنا داری هست و بین متغیرهای مستقل، نسبت هزینه های منابع انسانی به دارائی های سرمایه ای، نسبت هزینه های منابع انسانی به حقوق و دستمزد و پاداش با متغیر وابسته ارزش بازار شرکت ارتباط معناداری وجود ندارد.
۱-۱- مقدمه
یکی از موضوعات جدید در دانش حسابداری، توجه جدید به منابع انسانی به عنوان یکی از موثرترین عوامل مولد در ایجاد درآمد موسسات می باشد. در این مبحث، ارزش اقتصادی منابع انسانی به مثابه دارایی با اهمیت موسسه تلقی و امکان ارایه آن در صورت های مالی مطرح می گردد.
حسابداری منابع انسانی عبارت می باشد از: شناسایی و ارزیابی منابع انسانی موسسه و گزارشگری به اشخاص ذینفع در این تعریف سه بخش اساسی پیرامون منابع انسانی هست:
۱- شناسایی: تشخیص کمیت و کیفیت آن و تهیه آمار مناسب.
۲- ارزیابی: اندازه گیری ارزش اقتصادی و تعیین اندازه مالی آن.
۳- گزارشگری : تنظیم و ارایه گزارش های مالی مناسب در مورد آن.
حسابداری در صدد گزارش وضعیت مالی و عملکرد اقتصادی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی می باشد، زمانی که پارامتر بشر در گزارش وضعیت مالی و نتیجه عملیات مد نظر قرار نگیرد، ارزشهای انسانی نیز جایی در حسابداری ندارد. به نظر میرسد به مقصود حصول اهداف ذیل بایستی حسابداری منابع انسانی جنبه های کمی و عملی پیدا کند:
۱)ثبت ارزش اقتصادی بشر در گزارشهای مالی
۲)احتساب سرمایه گذاری یک سازمان در منابع انسانی خود
۳)افزایش کارآیی مدیریت منابع انسانی و ایجاد امکاناتی برای ارزشیابی خط مشی های پرسنلی نظیر برنامه های آموزشی و توجیهی
۴)ارزیابی منابع انسانی یک سازمان از نظر حفظ شدن، تحلیل رفتن و یا توسعه یافتن .
۵)شناسایی سود غیر عملیاتی و بهره وری ایجاد شده ناشی از سرمایه گذاری در منابع انسانی.
۶)محاسبه اندازه ارزشی که منابع انسانی در سایر منابع مالی و فیزیکی یک سازمان ایجاد می کند.
با در نظر داشتن نیاز مدیریت به اطـــلاعات برای تصمیم گیری، حسابداری منابع انسانی اطــــلاعاتی فــــراهم می آورد که مدیران هر چه بهتر و مفیدتر بتوانند از منابع انسانی تحت اختیارشان بهره گیری کنند.
یکی از هدفهای عمده ی حسابداری منابع انسانی، گسترش کاربرد روشهای معتبر و درخور اطمینان برای اندازه گیری ارزش منابع انسانی (کارکنان) در سازمان می باشد. برای تعمیم روشهای اندازه گیری ارزش منابع انسانی بایستی ارزش خدمات کارکنان و عواملی را که روی این ارزش اثر می گذارند، مشخص کنیم.
ارزش در علم اقتصاد دارای دو معنی متفاوت به تبیین زیر می باشد:
الف) قابل بهره گیری بودن یک منبع
ب) قدرت خرید آن منبع
تمام نظریه های ارزش در اقتصاد مبتنی بر این فرضیه می باشد که منبع بتواند در آینده مطلوب باشد و خدمات ایجاد کند. لادویک وان اقتصاددان معروف در این مورد گفته می باشد «کسی که میخواهد یک نظریه مقدماتی ارزش و قیمت را بنا کند بایستی در درجه اول به مطلوب بودن آن فکر کند. » به گونه مشابه ایروینگ فیشر چنین میگوید:
»ثروت فعلی، ارزش تنزیل شدهی ارزش سرمای های درآمدهای آینده می باشد، اگر چیزی در آینده بازدهی مورد انتظار را نداشته باشد، ارزشی نخواهد داشت. « پس ارزش یک دارایی، ارزش بازدهی مورد انتظار آن در آینده می باشد.
تعداد صفحه : ۱۰۶
قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***