پایان نامه ارشد رشته حسابداری: بررسی و مقایسه محتوای اطلاعاتی کیفیت سود طی مراحل چرخه عمر شرکتها

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان : مطالعه و مقایسه محتوای اطلاعاتی کیفیت سود طی مراحل چرخه عمر شرکتها

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

موضوع:

مطالعه و مقایسه محتوای اطلاعاتی کیفیت سود طی مراحل چرخه عمر شرکتها

استاد راهنما:

دکتر فرزین رضایی


برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
فهرست مطالب:
چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………۱
۱-۱) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………۳
۱-۲) اظهار مسئله ………………………………………………………………………………………………………..۳
۱-۳) اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………………………….۴
۱-۴) فرضیه های پژوهش ……………………………………………………………………………………………..۴
۱-۵) قلمرو پژوهش ……………………………………………………………………………………………………..۵
۱-۵-۱)محدوده زمانی …………………………………………………………………………………………………۵
۱-۵-۲) مکانی ……………………………………………………………………………………………………………۵
۱-۶) روش پژوهش ………………………………………………………………………………………………………۵
۱-۷) روش تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………….۵
۱-۸) ساختار پژوهش ……………………………………………………………………………………………………۵
فصل دوم : ادبیات پژوهش
۲-۱) بخش اول : کیفیت سود……………………………………………………………………………………….۸
۲-۱-۱) اهداف حسابداری و گزارشگری مالی………………………………………………………………..۸
۲-۱-۲) ظهور نظریه کیفیت سود…………………………………………………………………………………۱۰
۲-۱-۳) مفهوم کیفیت سود………………………………………………………………………………………….۱۱
۲-۱-۴) تعریف کیفیت سود………………………………………………………………………………………..۱۲
۲-۱-۵) اهمیت ارزیابی کیفیت سود……………………………………………………………………………..۱۴
۲-۱-۶) عناصر تأثیرگذار بر کیفیت سود……………………………………………………………………….۱۵
۲-۱-۶-۱)روشهای حسابداری…………………………………………………………………………………….۱۵
۲-۱-۶-۲) برآوردهای حسابداری ………………………………………………………………………………۱۷
۲-۱-۶-۳) سیستم کنترلهای داخلی و مدیریت……………………………………………………………….۱۸
۲-۱-۶-۴) نوع صنعت………………………………………………………………………………………………..۱۸
۲-۱-۶-۵) ویژگیهای مالی…………………………………………………………………………………………..۱۸
۲-۱-۶-۶) عوامل سیاسی……………………………………………………………………………………………۱۹
۲-۱-۷) شاخص کیفیت سود………………………………………………………………………………………۲۰
۲-۱-۸) تحلیل کیفیت سود ………………………………………………………………………………………۲۰
۲-۱-۹) تحلیل بنیادی کیفیت سود ………………………………………………………………………………۲۲
۲-۲) بخش دوم : تئوری چرخه عمر شرکت…………………………………………………………………۲۵
۲-۲-۱) مراحل چرخه عمر شرکت………………………………………………………………………………۲۶
۲-۲-۱-۱) دوران رشد……………………………………………………………………………………………. ۲۶
ایجاد……………………………………………………………………………………………………………………….۲۶
طفولیت…………………………………………………………………………………………………………………….۲۷
رشد سریع…………………………………………………………………………………………………………………۲۷
بلوغ………………………………………………………………………………………………………………………….۲۸
تکامل……………………………………………………………………………………………………………………….۲۹
۲-۲-۱-۲) دوران پیری ……………………………………………………………………………………………..۳۰
ثبات ………………………………………………………………………………………………………………………..۳۰
اشرافیت……………………………………………………………………………………………………………………۳۱
بوروکراسی اولیه…………………………………………………………………………………………………………۳۲
بوروکراسی و افول………………………………………………………………………………………………………۳۳
۲-۲-۲) چگونگی عملکرد و تعیین موقعیت واحد های تجاری در منحنی چرخه عمر ……………..۳۴
۲-۲-۳) ویژگی­های مالی واحد های تجاری در مراحل مختلف چرخه عمر شرکت…………….۳۵

  • مرحله تولد یا ظهور………………………………………………………………………………………. ۳۶
  • مرحله رشد   ……………………………………………………………………………………………… ۳۶
  • مرحله بلوغ ………………………………………………………………………………………………….۳۶
  • مرحله افول یا سکون   ………………………………………………………………………………….۳۶

۲-۳)بخش سوم:پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………۳۶
۲-۳-۱)پیشینه مرتبط با کیفیت سود………………………………………………………………………………۳۷
۲-۳-۱-۱)تحقیقات خارجی مرتبط با کیفیت سود …………………………………………………………۳۷
۲-۳-۱-۲) تحقیقات داخلی مرتبط با کیفیت سود ………………………………………………………….۴۲
۲-۳-۲)پیشینه مرتبط با چرخه عمر ……………………………………………………………………………..۴۴
۲-۳-۲-۱) پیشینه تحقیقات خارجی مرتبط با چرخه عمر شرکت…………………………………….۴۴
۲-۳-۲-۲) پیشینه تحقیقات داخلی مرتبط با چرخه عمر شرکت………………………………………۴۷
فصل سوم : روش شناسی پژوهش
۳-۱) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………۵۰
۳-۲) تدوین فرضیه ها………………………………………………………………………………………………..۵۰
۳-۲-۱) فرضیه های اصلی………………………………………………………………………………………….۵۱
۳-۲-۲-۱) فرضیه های فرعی (مربوط به فرض اصلی اول)……………………………………………۵۱
۳-۲-۲-۲) فرضیه های فرعی (مربوط به فرض اصلی دوم)…………………………………………….۵۱
۳-۲-۲-۳) فرضیه های فرعی (مربوط به فرض اصلی سوم)……………………………………………۵۱
۳-۳) روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………..۵۱
۳-۴) گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………….۵۲
۳-۵) جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………..۵۲
۳-۶) دوره زمانی پژوهش……………………………………………………………………………………………..۵۲
۳-۷) شرایط انتخاب نمونه آماری…………………………………………………………………………………۵۲
۳-۸) چگونگی تفکیک شرکتها به مراحل چرخه عمر……………………………………………………………۵۳
۳-۹) مدل پژوهش ………………………………………………………………………………………………………۵۴
۳-۱۰) محاسبه متغیر ها با بهره گیری از داده های پژوهش……………………………………………………..۵۵
۳-۱۰-۱) متغیر مستقل ………………………………………………………………………………………………۵۵
الف) کیفیت سود با بهره گیری از الگوی پنمن…………………………………………………………….۵۵
ب) کیفیت سود با بهره گیری از الگوی بارتون – سیمکو………………………………………………۵۶
ج) کیفیت سود با بهره گیری از الگوی لویز…………………………………………………………………۵۶
۳-۱۰-۲)متغیر وابسته:      …………………………………………………………………………………………۵۷
۳-۱۰-۲-۱) بازده سالانه سهام (SRE) ……………………………………………………………………….57
۳-۱۰-۲-۲)قیمت سهام………………………………………………………………………………………………۵۸
۳-۱۰-۳)متغیر کنترل: ………………………………………………………………………………………………..۵۸
۳-۱۰-۳-۱) اندازه شرکت (SIZE) …………………………………………………………………………………58
۳-۱۰-۳-۲) سرعت گردش داراییها(TOR) ……………………………………………………………………58
۳-۱۱)روش اجرای آزمون ها……………………………………………………………………………………….۵۸
گام اول:آزمون نرمال بودن داده ها…………………………………………………………………………………۵۹
گام دوم :آزمون همبستگی……………………………………………………………………………………………۵۹
گام سوم:رگرسیون چندگانه…………………………………………………………………………………………۵۹
گام چهارم:مطالعه خطاها………………………… …………………………………………………………………۶۰
الف)خود همبستگی……………………………………………………………………………………………..۶۰
ب)نرمال بودن خطاها……………………………………………………………………………………………۶۰
۳-۱۲)اختصار فصل سوم……………………………………………………………………………………………۶۱
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات
۴-۱)مقدمه………………………………………………………………………………………………………………..۶۳
۴-۲) یافته های توصیفی متغیرهای پژوهش ……………………………………………………………………۶۳
۴-۳) یافته های استنباطی …………………………………………………………………………………………..۶۵
۴-۳-۱) آزمون نرمال بودن متغیرها ……………………………………………………………………………..۶۵
۴-۳-۲)آزمون فرضیه ها و نتایج آن …………………………………………………………………………….۶۵
۴-۳-۲-۱)آزمون فرضیه ی اول ………………………………………………………………………………….۶۵
۴-۳-۲-۲)آزمون فرضیه ی دوم …………………………………………………………………………………۷۰
۴-۳-۲-۳)آزمون فرضیه ی سوم ………………………………………………………………………………..۷۵
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………۸۲
۵-۲) مروری بر خطوط کلی پژوهش……………………………………………………………………………..۸۲
۵-۳) یافته های مهم پژوهش و نتیجه گیری……………………………………………………………………..۸۳
۵-۴) پیشنهادات برخاسته از پژوهش……………………………………………………………………………..۸۵
۵-۵) پیشنهادات برای تحقیقات آتی…………………………………………………………………………….۸۵
پیوست ها…………………………………………………………………………………………………………………۸۷
منابع و ماخذ
منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………..۱۰۸
منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………۱۰۹
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………..۱۱۱
فهرست اشکال و جداول
جدول ۲-۱)تفاوت های بین شرکت­های دردوران رشد و شرکت­های دردوران پیری…………..۳۴
شکل ۲-۱) چگونگی عملکرد و تعیین موقعیت واحد های تجاری در منحنی چرخه عمر…………۳۵
جدول ۳-۱) مدل چرخه عمر………………………………………………………………………………………۵۴
جدول ۳-۲) تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش……………………………………………………………….۵۴
جدول ۳-۳) متغیرهای الگوی پژوهش……………………………………………………………………………۵۴
جدول ۴-۱) آمار توصیفی متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………..۶۳
جدول ۴-۲) آمار توصیفی متغیرهای پژوهش مرحله رشد…………………………………………………۶۴
جدول ۴-۳) آمار توصیفی متغیرهای پژوهش مرحله بلوغ………………………………………………….۶۴
جدول ۴-۴) آمار توصیفی متغیرهای پژوهش مرحله افول…………………………………………………۶۴
جدول ۴-۵) آزمون نرمال بودن متغیرها…………………………………………………………………………۶۵
جدول۴-۶) نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و پنمن
طی مرحله رشد ……………………………………………………………………………………………………….۶۶
جدول۴-۷) نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و پنمن
طی مرحله رشد ……………………………………………………………………………………………………….۶۷
جدول۴-۸) نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و پنمن
طی مرحله بلوغ ……………………………………………………………………………………………………….۶۷
جدول۴-۹) نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و پنمن
طی مرحله بلوغ ……………………………………………………………………………………………………….۶۸
جدول۴-۱۰) نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و پنمن
طی مرحله افول ……………………………………………………………………………………………………….۶۹
جدول۴-۱۱) نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و پنمن
طی مرحله افول ……………………………………………………………………………………………………….۶۹
جدول۴-۱۲) نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و
بارتون-سیمکو طی مرحله رشد ………………………………………………………………………………….۷۱
جدول۴-۱۳) نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و
بارتون-سیمکو طی مرحله رشد ………………………………………………………………………………….۷۱
جدول۴-۱۴) نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و
بارتون-سیمکو طی مرحله بلوغ ………………………………………………………………………………….۷۲
جدول۴-۱۵) نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و
بارتون-سیمکو طی مرحله بلوغ ………………………………………………………………………………….۷۳
جدول۴-۱۶) نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و
بارتون-سیمکو طی مرحله افول ………………………………………………………………………………….۷۴
جدول۴-۱۷) نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و
بارتون-سیمکو طی مرحله افول ………………………………………………………………………………….۷۴
جدول۴-۱۸) نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت سهام وکیفیت سود با الگوهای پنمن و
بارتون-سیمکو طی مرحله رشد ………………………………………………………………………………….۷۵
جدول۴-۱۹) نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده سهام وکیفیت سود با الگوهای پنمن و
بارتون-سیمکو طی مرحله رشد ………………………………………………………………………………….۷۶
جدول۴-۲۰) نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت سهام وکیفیت سود با الگوهای پنمن و
بارتون-سیمکو طی مرحله بلوغ ………………………………………………………………………………….۷۷
جدول۴-۲۱) نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده سهام وکیفیت سود با الگوهای پنمن و
بارتون-سیمکو طی مرحله بلوغ ………………………………………………………………………………….۷۸
جدول۴-۲۲) نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت سهام وکیفیت سود با الگوهای پنمن و
بارتون-سیمکو طی مرحله افول ………………………………………………………………………………….۷۸
جدول۴-۲۳) نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده سهام وکیفیت سود با الگوهای پنمن و
بارتون-سیمکو طی مرحله افول ………………………………………………………………………………….۷۹
جدول ۵-۱) ضرایب کیفیت سود الگوهای پژوهش حاصل از رگرسیون(قیمت سهام)…………۸۴
جدول ۵-۲) مقایسه ضرایب کیفیت سود الگوهای پژوهش (قیمت سهام)……………………………۸۴
جدول ۵-۳) ضرایب کیفیت سود الگوهای پژوهش حاصل از رگرسیون(بازده سهام)…………..۸۴
جدول ۵-۴) مقایسه ضرایب کیفیت سود الگوهای پژوهش (بازده سهام)…………………………….۸۵
جدول الف) شرکت های عضو نمونه آماری………………………………………………………………….۸۸
جدول ب-۱) آزمون نرمال بودن داده ها……………………………………………………………………….۸۹
جدول ب-۲) نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله رشد با الگوی پنمن………………………۸۹
جدول ب-۳) نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله بلوغ با الگوی پنمن………………………۹۱
جدول ب-۴): نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله افول با الگوی پنمن……………………..۹۳
جدول ب-۵) نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله رشد با الگوی بارتون-سیمکو………..۹۵
جدول ب-۶) نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله بلوغ با الگوی بارتون-سیمکو………..۹۷
جدول ب-۷) نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله افول با الگوی بارتون-سیمکو………..۹۹
جدول ب-۸) نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله رشد با الگوی لویز………………………۱۰۱
جدول ب-۹) نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله بلوغ با الگوی لویز………………………۱۰۳
جدول ب-۱۰) نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله افول با الگوی لویز……………………۱۰۵
چکیده:
در­این­پژوهش­،­ارتباط­بین­کیفیت سود با بازده و قیمت بازار سهام طی مراحل مختلف چرخه عمر شرکتها برای­شرکتهای پذیرفته شده در بورس­اوراق بهادار تهران­مطالعه­شده­می باشد.هدف از این پژوهش مطالعه تاثیر­چرخه­عمر­شرکت بر­محتوای اطلاعاتی کیفیت سود می باشد.در این پژوهش ارتباط بازده و قیمت بازار سهام­با­بهره گیری­از­۳ الگوی کیفیت سود:لویز(۲۰۰۳) ، بارتون-سیمکو(۲۰۰۲) و پنمن(۲۰۰۱) طی مراحل چرخه عمر­شرکتها مورد مطالعه قرار­گرفت.تحلیل داده­های­گرد­آوری­شده­در­این­پژوهش­در­۲ مرحله انجام گردید.نخست ، شرکتهای عضو نمونه آماری به مراحل رشد­،­بلوغ­و­افول طبقه بندی شدند.سپس هر یک­از­شرکتهای­مراحل­رشد­،­بلوغ و افول با­بهره گیری­از­روشهای­آماری­تحلیل همبستگی­و­رگرسیون مقطعی فرضیه های پژوهش مورد آزمون قرار­گرفتند.نتایج حاصل از مطالعه­۳۹۰ سال-شرکت(۶۵ شرکت) طی دوره ۱۳۸۳-۱۳۸۸ نشان داد­برازش­رگرسیون­با الگوهای لویز و بارتون-سیمکو در هر سه مرحله رشد­،­ بلوغ و­افول معنی­دار و الگوی پنمن در هر سه مرحله بی معنی می باشد . در مرحله رشد­، الگوی بارتون-سیمکو ارتباط قویتری­با بازده و قیمت بازار سهام نسبت به الگوی لویز دارد. در مرحله بلوغ کیفیت­سود با الگوی بارتون-سیمکو ارتباط قویتری با قیمت بازار سهام نسبت به الگوی لویز­،­­و ارتباط ضعیفتری­با بازده سهام نسبت به الگوی لویز دارد­. در مرحله افول ، الگوی لویز ارتباط قویتری با قیمت بازار سهام نسبت به الگوی بارتون-سیمکو ، و ارتباط ضعیفتری با بازده سهام نسبت به الگوی بارتون-سیمکو دارد­.­پس­،­تفاوت معنادار بین الگوهای لویز و بارتون-سیمکو طی­مراحل­چرخه عمر هست .
۱-۱)مقدمه:
گزارشهای مالی یکی از مهمترین فرآورده های سیستم حسابداری می باشد که یکی ازاهداف عمده آن فراهم کردن اطلاعات لازم برای ارزیابی عملکرد و توانایی سود آوری بنگاه اقتصادی می باشد.یکی از اقلام حسابداری که در گزارشهای مالی تهیه و ارائه می گردد سود خالص می باشد که کاربردهای متفاوتی دارد.معمولا سود به عنوان عاملی برای تدوین سیاستهای تقسیم سود و راهنمایی برای سرمایه گذاری و تصمیم گیری و بالاخره عاملی برای پیش بینی به شمار می رود.تعدادی از پژوهشگران ارتباط بازده و قیمت بازار سهام باکیفیت سود را مورد مطالعه قرار داده اند.لکن این پژوهشگران تاثیر عامل کلیدی همچون چرخه عمر شرکت را بر روی بازده و قیمت بازار سهام و کیفیت سود مورد مطالعه قرار نداده اند.طبق تئوری چرخه عمر، شرکت ها در مراحل مختلف چرخه عمر از نظر مالی و اقتصادی دارای نمودگرها و رفتارهای خاصی هستند ، بدین معنی که ویژگی های مالی و اقتصادی یک شرکت تحت تاثیر مرحله ای از چرخه عمر می باشد که شرکت در آن قرار دارد.نتایج پژوهشهای پیشین نیز بیانگر این می باشد که واکنش و پاسخ های بازار سرمایه به اطلاعات حسابداری در مراحل مختلف چرخه عمر ارتباط معناداری با هم دارند.
با در نظر داشتن مطالب فوق ، هدف اصلی این پژوهش مطالعه ارتباط بازده و قیمت سهام با کیفیت سود طی مراحل چرخه عمر شرکتها می باشد.در این پژوهش با بهره گیری از الگوهای لویز(۲۰۰۳) ، بارتون- سیمکو(۲۰۰۲) و پنمن(۲۰۰۱)کیفیت سود محاسبه و ارتباط آن با بازده و قیمت بازار سهام در طی مراحل مختلف چرخه عمر شرکتها مطالعه می گردد.
تعداد صفحه : ۱۲۴
قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***