پایان نامه ارشد رشته حسابداری :بررسی دقت پیش بینی بهای عوامل تولید توسط مدیران

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

گرایش حسابداری

با عنوان : مطالعه دقت پیش بینی بهای عوامل تولید توسط مدیران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده مدیریت وحسابداری

گروه آموزشی حسابداری

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: حسابداری

عنوان:

مطالعه دقت پیش بینی بهای عوامل تولید توسط مدیران، در زمان انتشار گزارشات  پیش بینی مدیریت

استاد راهنما

دکتر غلامرضا محفوظی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
فهرست مطالب :
چکیده ۱
فصل اول: کلیات پژوهش
۱ – ۱ مقدمه. ۳
۲ – ۱ پیشینه و تاریخچه مطالعاتی داخلی و خارجی.. ۶
۲-۲-۱ پیشینه ی خارجی.. ۷
۳- ۱ اظهار مسئله. ۷
۴ – ۱ تعریف موضوع. ۷
۵ – ۱ فرضیه پژوهش…. ۸
۶ – ۱ اهداف و علت انتخاب موضوع. ۱۰
۷ – ۱ اهداف علمی.. ۱۰
۸ – ۱ اهداف کاربردی.. ۱۱
۹ – ۱ اهمیت پژوهش…. ۱۲
۱۰ – ۱ قلمرو پژوهش…. ۱۲
۱۱- ۱ روش پژوهش.. ۱۲
۱۲- ۱ تعریف کلید واژه ها و عبارات… ۱۴
۱- ۱۲- ۱ پیش بینی های مدیریت: ۱۴
۲-۱۲-۱ خطای پیش بینی در ارتباط با نرخ تغییرات هزینه: ۱۴
۱۳-۱ ساختار پایان نامه. ۱۵
۱۴-۱ اختصار فصل.. ۱۵
 فصل دوم: مبانی نظری پژوهش
۱ – ۲ مقدمه. ۱۷
۵ – ۲ اهداف گزارشات پیش بینی مدیریت و افشاء اطلاعات… ۲۳
۶ – ۲ گزارشات پیش بینی مدیریت و بهره گیری کنندگان از این گزارشات… ۲۴
۷- ۲ فواید پیش بینی های مدیریت برای مدیران ، سرمایه گذاران و سایر اشخاص…. ۲۵
۸ – ۲ خوش بینی مدیریت در پیش بینی عایدی.. ۲۶
۹-۲ تعریف تصمیم گیری.. ۲۸
۱۰-۲ رفتار هزینه بر اساس نظریه جدید. ۲۹
۱۱-۲ پیش بینی مدیریت و خطای پیش بینی مدیریت… ۲۹
۱۲-۲ عوامل موثر بر دقت سود پیش بینی شده ۳۱
۱-۱۲-۲ ساختار سرمایه. ۳۳
۲-۱۲-۲ ارتباط طول عمر شرکت، و تاثیر آن بر دقت پیش بینی مدیران. ۳۳
۳-۱۲-۲ نوع اظهار نظر حسابرس نسبت به گزارشات پیش بینی مدیریت… ۳۴
۱۳-۲ فرضیه انتظارات تطبیقی و تاثیر گزارشات پیش بینی مدیریت بر آن. ۳۴
۱۴-۲ اختصار فصل.. ۳۷
فصل سوم: روش پژوهش
۱ – ۳ مقدمه. ۳۹
۲- ۳ روش پژوهش…. ۳۹
۳ – ۳ تنظیم فرضیه ی پژوهش…. ۴۰
۴ – ۳ جامعه آماری و چگونگی ی انتخاب نمونه. ۴۰
۵ – ۳ چگونگی ی مطالعه فرضیه پژوهش…. ۴۳
۶ – ۳ چگونگی شکل گیری روابط محاسبه ی بتا های مورد بهره گیری در پژوهش…. ۴۵
۷- ۳ روش و ابزار های جمع آوری اطلاعات… ۴۷
۸ – ۳ اختصار فصل.. ۴۷
فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده ها
۱-۴ مقدمه. ۵۰
۲-۴ روش تجزیه وتحلیل داده ها ۵۰
۳-۴ آمار توصیفی: ۵۰
۱-۳-۴ آمار توصیفی داده های پژوهش.. ۵۱
۴-۴ آمار استنباطی.. ۵۳
۱-۴-۴ آزمون دیکی فولر تعمیم یافته (ADF) 53
۲-۴-۴ تعیین مدل مناسب برای تخمین مدل رگرسیون – آزمون چاو. ۵۴
۳-۴-۴ آزمون فروض کلاسیک رگرسیون. ۵۴
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۱- ۵ مقدمه. ۶۲
۲- ۵ نتایج آزمون فرضیه. ۶۲
۳- ۵ نتیجه گیری.. ۶۳
۴ – ۵ پیشنهاد ها ۶۳
۱- ۴ -۵ پیشنهاد های مبتنی بر نتایج پژوهش: ۶۳
۲ – ۴ -۵ پیشنهاد هایی برای پژوهش های آتی: ۶۴
۵- ۵ اختصار فصل.. ۶۴
منابع و ماخذ. ۶۵
پیوست ها ۶۸
چکیده
هدف اصلی این پژوهش، مطالعه دقت برآورد بهای عوامل تولید توسط مدیران در زمان انتشار گزارشات پیش بینی مدیریت در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به بیانی دیگر در این پژوهش کوشش شده می باشد به این سوال، پاسخ داده گردد که آیا ظهور آثار چسبندگی در زمان کاهشی شدن فروش، می تواند باعث ایجاد خطا و شکاف بیشتر، در پیش بینی مدیران از نرخ تغییرات بهای عوامل تولید، با نرخ تغییرات واقعی ارائه شده در گزارشات پیش بینی مدیریت، گردد یا خیر؟ برای پاسخ به این پرسش نمونه ای به حجم ۴۰۰ نظاره (سال- شرکت)، از ۲۰۱ شرکت، طی سالهای ۱۳۸۷تا سال منتهی به ۱۳۹۱ هجری شمسی، جمع آوری گردید. برای آزمون فرضیه پژوهش، مبنی بر اینکه مدیران در زمان کاهشی بودن فروش، نسبت به زمان افزایش بودن آن؛ در پیش بینی نرخ تغییرات هزینه، دچار خطای بیشتری می شوند، از بتاهای مدل کنجی یاسوکاتا ۲۰۱۳ بهره گیری نمودیم. یافته های پژوهش نشان می دهد که در حالت کلی، مدیران در زمان کاهشی بودن فروش، مدیران در پیش بینی نرخ تغییرات بهای عوامل تولید، که در گزارشات پیش بینی مدیریت ارائه می کنند؛ دچار خطای بیشتری نسبت به زمان افزایشی بودن فروش، می شوند.محقق نیز با در نظر داشتن نتیجه حاصل، پیشنهاد می کند که در زمان بهره گیری از گزارشات پیش بینی مدیریت، همواره اندازه خطای تعیین شده در پژوهش، مد نظر قرار گیرد تا از انحراف در نتایج پیش بینی هزینه های شرکت تا حد امکان کاسته گردد.
واژه های کلیدی: پیش بینی های مدیریت، پیش بینی های بهای عوامل تـولید، رفتـارهزینه، چسـبندگی هزینه،هزیـنه های چسبنده
۱ – ۱ مقدمه
شرکت های ثبت شده در بورس تهران، با در نظر داشتن الزامات دستورالعمل افشاء، گزارشات پیش بینی مدیریت را ارائه می کنند؛ این گزارشات معمولا” قبل از شروع دوره ی مالی یا بصورت دوره ای و یا حتی به صورت مقایسه ای در انتهای دوره، ارائه می گردد.
این گزارشات اطلاعات مفیدی را در ارتباط با پیش بینی مدیریت از آینده بنگاه تجاری، در اختیار تحلیلگران، حسابرسان، سرمایه گذاران و سایر علاقه مندان از اطلاعات مالی و غیر مالی قرار می دهد.
تحقیقات اخیر پیرامون رفتار هزینه؛ اصول سنتی شناخته شده ی رفتار هزینه را زیر سوال می برد؛ زیرا در گذشته ما معتقد بودیم که هزینه ها، فارغ از سمت و جهت حرکتشان، همواره با یک رفتار خطی، از محرک خود متاثر خواهند گردید؛ حال آنکه تحقیقات اخیر، مفهوم چسبندگی هزینه را به ادبیات حسابداری مدیریت می افزاید؛ که این مفهوم جدید، معتقد می باشد؛ هزینه ها علاوه بر محرک هزینه، تحت تاثیر سمت و جهت حرکت محرک نیز قرار    می گیرند؛ وبین رفتار هزینه در زمان مثبت (افزایشی) بودن جهت حرکت محرک هزینه[۱](عامل هزینه) و در زمان منفی (کاهشی) بودن جهت حرکت محرک هزینه تفاوت قائل می گردد.
از آنجایی که در بیشترموارد، پیش بینی تغییرات هزینه، تابعی از پیش بینی تغییرات در فروش می باشد۲[۲]؛ پس هزینه ها زمانی افزایش می یابند که فروش افزایش یابد؛ با این تفاسیر، در نظر داشتن ارتباط و یافتن ارتباط ی بین و هزینه های پیش بینی شده، و با بستر قرار دادن اصول چسبندگی هزینه ها، زمینه لازم برای عمق بخشی به تصمیم گیری ها را فراهم خواهد آورد.
ارائه گزارشات پیش بینی مدیریت، فراهم کننده ی فرصتی مناسب برای مطالعه اندازه تطابق پیش بینی مدیران و واقعیت موجود می باشد؛ همچنین می توان اندازه اشتباه مدیریت درپیش بینی ها را سنجید تا شاید بتوان توجیهی برای رفتار چسبنده هزینه و پیش بینی مدیریت پیدا نمود.
با بستر قرار دادن مدل هایی همچون مدل “پیش بینی هزینه های مدیران” و مدل “چسبندگی هزینه” می توان تحقیقات جدیدی، در ارتباط با پیش بینی نرخ تغییرات هزینه های تولید در قیاس با نرخ واقعی تغییرات آنها به اقدام آورد. در این پژوهش مطالعه خواهد گردید؛
پیش بینی مدیران در ارتباط با فروش و هزینه های عملیاتی تا چه اندازه با واقعیت تطابق دارد؛ و همچنین مطالعه این موضوع که آیا می توان شاهد رفتار مشابهی همچون مدل چسبندگی هزینه های اندرسن در مدل               پیش بینی مدیران، بود یا خیر.
پی بردن به اندازه اشتباه مدیران در پیش بینی فروش و هزینه های عملیاتی، می تواند دیدعمیق تری را برای تجزیه و تحلیل اطلاعات فراهم آورد تا بتوان با نگاهی منطقی تر تصمیم گرفت.
زمانی که مدیران با کاهش فروش مواجه می شوند، ممکن می باشد این وضعیت را موقتی تصور کرده و انتظار بازگشت فروش به حالت اولیه را داشته باشند. از این رو، بعضی مدیران در دوره هایی که فروش، روندی نزولی دارد، منابع لازم برای انجام فعالیت های عملیاتی را کاهش نمی دهد. این رفتار از آنجا قابل توجیه و منطقی می باشد که همواره حفظ منابع، موجب کاهش هزینه ها در بلندمدت می گردد، زیرا در صورت کاهش منابع و دارایی ها در واکنش به کاهش فروش مقطعی؛ احتمال آن می رود که با افزایش فروش در آینده مواجه شویم و نیاز به بازگرداندن مجدد همان منابع و دارایی های خارج شده از سیستم داشته باشیم، که متاسفانه هزینه های تحصیل مجدد همان منابع و دارایی ها به شرکت، هزینه های مضاعف را تحمیل خواهد نمود.از این رو، مدیران برای کاهش هزینه ها و در نتیجه افزایش سود شرکت در بلند مدت، اقدام به حفظ منابع می کنند.( اندرسن و بنکر[۳] ، ۲۰۰۳)
پیش بینی های مدیریت از سود یکی از مکانیزم های کلیدی افشای اختیاری (در مورد شرکتهای پذیرفته شده در بورس، اجباری) می باشد که به وسیله ی آن مدیران، انتظارات بازار از سود را تعدیل می کنند. با این تفاصیل، اطلاعات مدیران از چشم اندازهای سود شرکت، می تواند به دلیل عدم اطمینان های محیط اقتصادی و عملیاتی شرکت، همراه با خطا باشد. از طرفی مدیران ممکن می باشد کاربرد انتخابهای حسابداری را در گرفتن تصمیمات عملیاتی یا پیش بینی های سود نادیده بگیرند. علاوه براین پیش بینی مدیران می تواند تحت تاثیر انگیزه های خود خدمتی[۴] به جای انگیزه ی پیش بینی صحیح سود قرار گیرد. پس پیش بینی مدیران از سود الزاما” خالی از خطا نیست ( سان و ژو[۵]، ۲۰۱۲). به علت حفظ منابع بلا بهره گیری در دوره های کاهش فروش، چسبندگی هزینه ها، موجب افزایش هزینه ها و کاهش بیشتر سود می گردد و کاهش مضاعف سود، نوسان پذیری سود پیش بینی را افزایش می دهد. از این رو، در دوره های افزایش سطح فعالیت نیز تحلیلگران، سود مربوط به شرکتی را که هزینه هایش چسبنده می باشد، کمتر پیش بینی می کنند. به همین علت، خطای پیش بینی سود، هم هنگام افزایش سطح فعالیت و هم هنگام کاهش سطح فعالیت، بیشتر خواهد بود (وایس دن[۶]، ۲۰۱۰).
اما مطالعه ها نشان می دهد که مدیران برغم رفتار چسبنده هزینه ها، در زمان پیش بینی هزینه ها، باز هم دچار خطا و افزایش شکاف بین هزینه های واقعی و هزینه های پیش بینی می شوند.
در این مطالعه، به مقصود بالا بردن دقت؛ پیش بینی های مربوط به فروش و هزینه ها بصورت مجزا مورد تحلیل قرار می گیرد؛ به عنوان مثال ما می توانستیم اندازه سود ناویژه واقعی و پیش بینی شده را، که حاصل جمع جبری
دو مورد بالا می باشد (عایدی وهزینه ها) را مطالعه کنیم، اما این کار خالی از اشکال نخواهد بود زیرا اگر جمع جبری سود واقعی وپیش بینی شده با هم برابر می نمود، این به معنی نیست که خطایی در پیش بینی رخ نداده و دقیقا” رقم پیش بینی شده ی عایدی وهزینه ها با رقم واقعی عایدی و هزینه ها برابر بوده می باشد؛ فرض کنید که اندازه عایدی و هزینه های واقعی شرکت آلفا، به ترتیب ۳۰ و ۱۰ باشد، و اندازه عایدی و هزینه های پیش بینی شده ی مدیریت، برای همان دوره ی مالی، به ترتیب ۵۰ و ۳۰ باشد؛ پس از محاسبه، سود واقعی معادل ۲۰ واحد (۱۰-۳۰) و سود پیش بینی شده نیز ۲۰ واحد (۳۰-۵۰) می باشد؛ درظاهر خطایی در پیش بینی رخ نداده؛ اما ما در پیش بینی عایدی و هزینه ها شاهد خطا هستیم.
علاوه برمباحث فوق، ما معتقد به این هستیم که همواره خطا در پیش بینی هزینه ها، هم از اشتباهات مدیریت در پیش بینی اندازه فروش آینده، نشأت می گیرد و هم از اشتباهات در پیش بینی نرخ تغییرات هزینه و هم ازجهت تغییرات فروش پیش بینی شده ناشی می گردد؛ در فصول مربوط، چگونگی دخالت عوامل بالا، به روشنی نشان داده خواهد گردید.
۲ – ۱ پیشینه و تاریخچه مطالعاتی داخلی و خارجی
در زمینه مطالعه دقت برآورد بهای عوامل تولید[۷] توسط مدیران در زمان انتشار گزارشات پیش بینی مدیریت با    مد نظرقرار دادن تاثیر چسبندگی هزینه ها در پیش بینی مدیریت؛ تحقیقی در ایران پیدا نمود نشد؛ و تنها مقاله ای لاتین تحت عنوان:
” پیش بینی مدیریت در ژاپن: آیا مدیران، بهای عوامل تولید را در زمان انتشار گزارشات پیش بینی مدیریت، بدرستی برآورد می کنند؟ ” (یاسوکاتا، ۲۰۱۳).
و از متون مقالات داخلی وخارجی ذیل برای زمینه سازی مفهوم چسبندگی هزینه ها در پایان نامه بهره گیری شده می باشد:
۱-۲-۱ پیشینه ی داخلی

  1. معمولا” مدیران نسبت به گزارش زیان ها بی میل هستند؛ وجود استانداردهایی مبنی برالزام به تایید پذیری کمتربرای شناسایی زیان ها، می تواند موجب گردد اطلاعاتی را که مدیران تمایلی به افشاء آن ندارند؛ افشاء گردد. دوم اینکه اطلاعات قطعی، معیاری را فراهم می آورد تا با بهره گیری از آن حتی می توان از منابع غیر قطعی هم اطلاعات معتبری را سود های تایید پذیر، کسب نمود (مشکی و فتاحی،۱۳۹۰).
  2. انتظار افزایش فروش آتی توسط مدیریت، موجب کاهش چسبندگی بهای تمام شده فروش می گردد و هرچه این خوش بینی بیشتر باشد، چسبندگی بهای تمام شده فروش بیشتر کاهش می یباد. اما خوش بینی مدیریت، چسبندگی هزینه های فروش، عمومی واداری را افزایش می دهد؛ و چسبندگی این هزینه ها در صورت      خوش بینی زیاد مدیریت، بیشتر از حالت خوش بینی کم می باشد (کردستانی و مرتضوی، ۱۳۹۱).
  3. حسابداری محافظه کارانه به عنوان جایگزینی برای پیش بینی های مدیریت اقدام می کند .در واقع زیرا حسابداری محافظه کارانه به واسطه ی افشای به موقع اخبار بد، عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سهامداران را کم می کند و نیز ریسک حقوقی مدیران را کاهش میدهد، پس مدیران انگیزه ی کمتری دارند که به مقصود کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، با درنظرگرفتن محافظه کارانه بودن حسابداری، پیش بینی سود را صحیح تر ارایه نمایند (علی پناه و مشایخی، ۱۳۹۲).

۲-۲-۱ پیشینه ی خارجی

  1. تحقیقات نشان داد هزینه ها در قبال افزایش سطح فروش افزایش می یابند. اما در زمان کاهش فروش، به همان نسبت، کاهش نمی یابند (اندرسن و همکاران[۸]، ۲۰۰۳).
  2. ارتباط مثبتی بین نامعلوم بودن افق و آینده شرکت های تولیدی و اشتباه مدیریت پیدا نمود. افق نامعلوم هم بر اندازه تولید واقعی وهم پیش بینی عاید ها اثر می گذارد (گونگ گوجین[۹]، ۲۰۰۸).
  3. تایید میشود نمود که هر چه چسبندگی هزینه های شرکت بیشتر باشد، اشتباه مدیریت درپیش بینی هزینه ها بیشتر خواهد بود (وایس دن[۱۰]، ۲۰۱۰).
  4. تایید میشود که اگر مدیران پیش بینی افزایش فروش در سال آتی داشته باشند؛ نرخ رشد بهای عوامل تولید را کمتر از واقع محاسبه و پیش بینی می کنند. وبرعکس زمانی که پیش بینی کاهش فروش در سال آتی داشته باشند؛

نرخ کاهش بهای عوامل تولید را بیشتر از واقع محاسبه و پیش بینی می کنند (یاسوکاتا کنجی[۱۱]، ۲۰۱۳).
۳- ۱ اظهار مسئله
ارائه گزارشات پیش بینی مدیریت، فراهم کننده ی فرصتی مناسب برای مطالعه اندازه تطابق پیش بینی مدیران و واقعیت موجود می باشد؛ همچنین می توان اندازه اشتباه مدیریت درپیش بینی ها را سنجید تا شاید بتوان توجیهی برای تاثیر رفتار چسبنده هزینه ها و پیش بینی مدیریت پیدا نمود.
با بستر قرار دادن مدل هایی همچون مدل”چسبندگی هزینه” و مدل ” پیش بینی هزینه های مدیران” که در ادامه بصورت کامل تشریح خواهد گردید؛ می توان تحقیقات جدیدی در ارتباط با پیش بینی نرخ تغییرات هزینه های تولید در قیاس با نرخ واقعی تغییرات آنها به اقدام آورد.
در این پژوهش مطالعه خواهد گردید: پیش بینی مدیران در ارتباط با فروش و بهای عوامل تولید تا چه اندازه با واقعیت تطابق دارد؛ و همچنین مطالعه این موضوع که آیا پیش بینی مدیران با مدل چسبندگی اندرسن همخوانی دارد یا خیر. پی بردن به اندازه اشتباه مدیران در پیش بینی فروش و بهای عوامل تولید، می تواند دیدعمیق تری را برای        تجزیه و تحلیل اطلاعات فراهم آورد تا بتوان با نگاهی منطقی تر تصمیم گرفت.
تعداد صفحه :۱۳۸
قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***