پایان نامه ارشد رشته جغرافیا : مکانیابی پهنه های مناسب احداث پارکینگ های عمومی و طبقاتی در شهر لاهیجان

دانلود  و برنامه ریزی شهری

با عنوان :  مکانیابی پهنه های مناسب احداث پارکینگ های عمومی و طبقاتی در شهر لاهیجان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

 دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی جغرافیا

 پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد    

  رشته: جغرافیاو برنامه ریزی شهری

عنوان:

مکانیابی پهنه های مناسب احداث پارکینگ های عمومی و طبقاتی در شهر لاهیجان

استاد راهنما:

دکتر اکبر معتمدی مهر

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

عنوان          صفحه  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                       

چکیده ۱

مقدمه. ۲

فصل اول

۱-۱-شرح و بیان مساله پژوهش… ۵

۱-۲-سابقه و پیشینه ی پژوهش… ۶

۱-۳-اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش… ۱۰

۱-۴-اهداف پژوهش… ۱۰

۱-۵- سوالات پژوهش… ۱۱

۱-۶- فرضیه های پژوهش… ۱۱

۱-۷- کاربرد نتایج تحقیق.. ۱۱

۱-۸-روش و ابزار گردآوری اطلاعات… ۱۲

۱-۹- روش تجزیه و تحلیل داده ها ۱۳

۱-۱۰-جامعه ی آماری و روش نمونه گیری.. ۱۳

۱-۱۱- محدودیتها و موانع تحقیق.. ۱۶

۱-۱۲- قلمرو مکانی ، زمانی و موضوعی تحقیق.. ۱۸

فصل دوم

۲-۱- مقدمه. ۲۱

۲-۲- پیشینه ی تاریخی پارکینگ… ۲۱

۲-۳- جای پارک.. ۲۲

فهرست مطالب

عنوان    صفحه  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                      

۲-۴- فضا – ساعت… ۲۲

۲-۵- جابجایی(واگردان) ۲۲

۲-۶-عرضه پارکینگ… ۲۲

۲-۷ -تقاضای پارکینگ… ۲۳

۲-۸-تعیین میزان تقاضای پارکینگ… ۲۳

۲-۹-روابط مربوط به عرضه، کاربری و تقاضای پارکینگ… ۲۳

۲-۱۰- استخراج میزان عرضه و تقاضای پارکینگ… ۲۴

۲-۱۱- گروه ها و منافع متأثر از پارکینگ… ۲۵

۲-۱۲- سطح توقف خودرو. ۲۵

۲-۱۳- حریم و استانداردهای فضای پارک.. ۲۵

۲-۱۴- ترافیک… ۲۶

۲-۱۵- عوامل تشکیل دهنده ترافیک… ۲۶

۲-۱۶- مدیریت ترافیک… ۲۷

۲-۱۷- تسهیلات ترافیک… ۲۷

۲-۱۸- پارکینگ… ۲۸

۲-۱۹- پارکینگ عمومی.. ۲۸

۲-۲۰- دسترسی به پارکینگ… ۲۸

۲-۲۱- برآورد پارکینگ لازم. ۳۰

۲-۲۲- مشکلات احداث پارکینگ… ۳۰

۲-۲۳- اشباع پارکینگ… ۳۱

فهرست مطالب

عنوان          صفحه  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                      

۲-۲۴- محل پارکینگ… .۳۲

۲-۲۵-تولید سفر. ۳۳

۲-۲۶- مطالعات مبدأ و مقصد. ۳۴

۲-۲۷- برنامه ریزی برای معلولین.. ۳۴

۲-۲۸- تقسیم بندی پارک حاشیه ای بر اساس مدت توقف… ۳۷

۲-۲۹- استانداردهای خودرو. ۳۷

۲-۳۰-محدوده مورد مطالعه پارکینگ… ۳۸

۲-۳۱-متوسط مدت زمان پارک : ۴۰

۲-۳۲- محل های دارای اولویت برای انجام مطالعات پارک حاشیه ای.. ۴۱

۲-۳۳-اهمیت احداث پارکینگهای طبقاتی.. ۴۲

۲-۳۴- مقایسه هزینه های ایجاد یک واحد پارکینگ… ۴۳

۲-۳۵- شاخص های پارکینگ سلامت محور. ۴۳

۲-۳۶- شاخص های مکان یابی کاربریهای شهری.. ۴۵

۲-۳۷- تأسیسات پارکینگ… ۴۸

۲-۳۸- سایر فضاهای پارکینگ… ۵۲

۲-۳۹-انواع پارکینگ… ۵۲

۲-۴۰-تکنولوژی های جدید پارکینگ و روش های نوین مدیریت فضاهای پارک.. ۵۵

۲-۴۱- مشکلات احداث پارکینگ… ۶۳

۲-۴۲- سازۀ پارکینگ… ۶۳

۲-۴۳-مدیریت پارکینگ… ۶۴

فهرست مطالب

عنوان    صفحه  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                      

۲-۴۴-ابعاد وسایل نقلیه، استانداردها و سرانه های طراحی پارکینگ… ۶۶

۲-۴۵-فضای مورد نیاز پارکینگ برای کاربری های مختلف و نقش رعایت سرانه ها ۶۸

۲-۴۶-گشتن به دنبال جای پارک، معضل امروز شهرها ۷۰

۲-۴۷- مکانیابی.. ۷۱

۲-۴۸-مکان یابی پارکینگ… ۷۱

۲-۴۹- اهمیت مکانیابی صحیح در استقرار پارکینگهای عمومی.. ۷۲

۲-۵۰- معیارهای موثر در مکانیابی پارکینگ… ۷۳

۲-۵۱- سیستم اطلاعات جغرافیایی.. ۷۴

۲-۵۲- استفاده از GIS در شهرسازی و برنامه ریزی شهری.. ۷۵

۲-۵۳- استفاده از سیستم های اطلاعات جغرافیایی در حوزه حمل و نقل.. ۷۵

۲-۵۴-روش های مکان یابی پارکینگ… ۷۶

۲-۵۵-نتیجه گیری.. ۸۰

فصل سوم

۳-۱- مقدمه. ۸۲

۳-۲- موقعیت جغرافیایی شهرستان لاهیجان. ۸۲

۳-۳- موقعیت جغرافیایی شهر لاهیجان. ۸۶

۳-۴- موقعیت ارتباطی شهر لاهیجان. ۸۶

۳-۵- خصوصیات کلی آب و هوایی لاهیجان. ۸۷

۳-۶- درجه حرارت (دما) ۸۹

۳-۷- بارندگی.. ۹۰

فهرست مطالب

عنوان     صفحه  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                      

۳-۸- رطوبت… ۹۵

۳-۹- باد. ۹۶

۳-۱۰- زمین شناسی،توپو گرافی شهر لاهیجان. ۹۷

۳-۱۱-شیب وجهت توسعه ی شهر لاهیجان. ۹۹

۳-۱۲- منابع آب درلاهیجان. ۱۰۲

۳-۱۳- سوانح طبیعی : ۱۰۴

۳-۱۴- پوشش گیاهی شهرلاهیجان. ۱۰۴

۳-۱۵-ویژگیهای جغرافیایی انسانی.. ۱۰۵

۳-۱۶- پیشینه تاریخی لاهیجان. ۱۱۲

۳-۱۷ – وجه تسمیه لاهیجان. ۱۱۳

۳-۱۸- مراکز مذهبی –تاریخی شهر. ۱۱۴

۳-۱۹- بناهای عمومی شهر. ۱۱۵

۳-۲۰- مراکز دیدنی.. ۱۱۵

۳-۲۱- تأسیسات عمومی شهر لاهیجان. ۱۱۶

۳- ۲۲- محلات لاهیجان. ۱۱۸

۳-۲۳- اوضاع اقتصادی لاهیجان. ۱۱۸

۳-۲۴-نتیجه گیری.. ۱۲۱

فصل چهارم

۴-۱-مقدمه. ۱۲۳

۴-۲- آمار توصیفی پرسشنامه ها ۱۲۳

فهرست مطالب

عنوان         صفحه  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                       

۴-۳-نتیجه گیری.. ۱۴۷

فصل پنجم

۵-۱-مقدمه. ۱۵۱

۵-۲-مراحل مکانیابی پارکینگهای عمومی با بهره گرفتن از GIS و مدل AHP. 152

۵-۳- مشخصات کلی پارکینگ های موجود شهر لاهیجان. ۱۵۷

۵-۴-مکانیابی پارکینگ ها ی عمومی در شهر لاهیجان. ۱۵۸

۵-۵- وزن دهی به معیارها ۱۶۸

۵-۶-نتیجه گیری.. ۱۷۵

فصل ششم

۶-۱-بحث و نتیجه گیری.. ۱۷۷

۶-۲- آزمون فرضیات پژوهش… ۱۷۸

۶-۳-پاسخ به سوالات پژوهش… ۱۸۲

۶-۴- ارائه راهکار و پیشنهادات… ۱۸۴

منابع و ماخذ. ۱۸۸

پیوست الف… ۱۹۵

پیوست ب… ۱۹۹

چکیده:

مدیریت و هدایت جا بجایی انسان و کالا در سطح معابر یک شهر با هدف افزایش سرعت،امنیت و کاهش هزینه حمل و نقل مهمترین هدف ایجاد سیستمهای حمل و نقل شهری است.کارکرد این سیستم وابسته به وجود زیر ساختهای لازم و نیز قرارگیری مناسب اجزای مختلف آن و نیز هماهنگی این اجزا با یکدیگر است. یکی از مهمترین زیر ساختهای سیستم حمل و نقل، پارکینگهای عمومی هستند که نقش بسزایی در کاهش ترافیک شهری دارند.مکان یابی پارکینگ یکی از مهمترین ابزار در مدیریت شهرها می باشد.پارکینگ می تواند بر کارایی ترافیک و کیفیت زندگی شهری تاثیر بگذارد. بعد از گذشت چندین دهه و افزایش اتومبیل و نبود فضای کافی برای پارک و در نهایت هزینه های ساخت پارکینگ،لزوم مکان یابی مناسب برای پارکینگ نمایان گشت.

این پژوهش در بهار ۱۳۹۳ در شهر لاهیجان برای رفع معضل ترافیک انجام شده است و سعی دارد تا با توجه به شرایط و عوامل موثر بر مکان پارکینگ در شهر لاهیجان به مکان یابی مناسب این عنصر بپردازد.این پژوهش چند هدف را دنبال می نماید: ۱-دستیابی به الگوی مناسب جهت مکان یابی بهینه پارکینگهای عمومی با بهره گرفتن از سیستم GIS ؛۲-تجزیه و تحلیل عوامل موثردر مکان یابی پارکینگ؛۳-شناسایی نواحی نیازمند پارکینگ عمومی و طبقاتی؛۴-شناساندن اهمیت و کارایی GIS در انتخاب بهترین مکانها برای احداث پارکینگ.

در این تحقیق علاوه بر ارائه الگویی مناسب جهت مکان یابی بهینه پارکینگ به وسیله GIS به مقایسه روشهای مختلف وزندهی لایه های مکان یابی پارکینگ مانند AHP و منطق فازی بولین و …پرداخته      می شود.

کلید واژه: پارکینگ عمومی وطبقاتی، تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، مکان یابی ،سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)، شهر لاهیجان.

مقدمه:

با رشد سریع شهرنشینی در دهه های اخیر و افزایش تعداد وسایل نقلیه موتوری ترافیک در سطح معابر شهری به یکی از معضلات شهرهای بزرگ تبدیل شده است. بنابراین یکی از دغدغه های فکری مدیران شهری حل معضل ترافیک می باشد.جهت روان شدن حرکت وسایل نقلیه و حل مشکل ترافیک اقدامات زیادی از جمله احداث زیرساختهای حمل و نقل شهری مانند راه های ارتباطی ،زیرگذرها و روگذرها و گسترش حمل و نقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوسهای شهری توسط مدیران شهری صورت گرفته است. در این راستا احداث پارکینگهای عمومی متعدد در مجاورت معابر شهری به منظور جلوگیری از پارکهای طولانی و بی مورد در کنار خیابانها یکی از اقدامات موثر در کاهش ترافیک و به دنبال آن کاهش آلودگی هواست.

مکان یابی صحیح پارکینگ موجب کاهش سفرهای درون شهری می شود که اگر با کاهش یا عدم پارک حاشیه ای همراه باشد باعث افزایش عرض خیابان ها و روان شدن تردد وسایل نقلیه می گردد. بدین منظور بایستی معیارهای موثر طوری در نظر گرفته شود که باعث کاهش پارک حاشیه ای و روان تر شدن ترافیک معابر شود.

با توجه به مسائل مذکور پژوهش حاضر در ۶ فصل تنظیم گردیده است:

فصل اول: کلیات تحقیق که شامل بیان مسئله، سابقه و پیشینه ی تحقیق،اهمیت و ضرورت موضوع

تحقیق، اهداف ، فرضیه ها، متغیرها و روش تحقیق می باشد نگارش شده است سپس به مقطع زمانی تحقیق و جامعه آماری شهر لاهیجان اشاره شده است.

فصل دوم: به مبانی نظری، پیشینه و ادبیات تحقیق اشاره می گردد .

فصل سوم : ویژگیهای جغرافیایی ،اجتماعی ،اقتصادی ،کالبدی لاهیجان نگارش شده است.

فصل چهارم :به بررسی وضعیت پارکینگ در شهر لاهیجان از دیدگاه شهروندان پرداخته ،و سپس وضعیت پارکینگ ها در این شهر مورد تجزیه و تحلیل واقع شده است .

فصل پنجم: با بهره گرفتن از روش تحلیل سلسله مراتبی و روش AHP نیز مکانیابی بهینه ای برای احداث پارکینگ های عمومی صورت پذیرفت و تعداد پارکینگ مورد نیاز و محل احداث آنها پیشنهاد گردید.

در فصل ششم به اثبات فرضیات و پاسخ به سوالات پژوهش پرداخته شده و در نهایت نتیجه گیری و پیشنهاداتی ارائه شده است .

۱-۱- شرح و بیان مساله پژوهش:

مدت زمان زیادی است که عناصر انسان، وسیله نقلیه و محیط به عنوان عناصر اصلی در حمل و نقل جاده ای مرسوم واقع شده اند و هدف از شناسایی کامل آنها، برقراری ایمنی آنهاست؛ چرا که این عناصر با هم روابط متقابل و تأثیر پذیر دارند. به عنوان مثال انسان و وسیله نقلیه با هم برروی محیط اثر می گذارند و باعث ایجاد ترافیک در شهرها و آلودگی های زیست محیطی می شوند و در قبال آن محیط نیز با ویژگی های خود باعث تغییر شرایط حمل و نقل می شود.

منشا ایجاد و گسترش روزافزون شهرها را در عوامل عمده ای از قبیل توسعه مبادلات کالا، پیشرفت تجاری و تمدن انسانی می توان دانست و در میان مهمترین عوامل پیدایش شهرها، بایستی توسعه شبکه راه ها را عادی ترین و قدیمی ترین عامل دانست.

گسترش شهرها، افزایش تعداد مسافرتهای شهری، پیشرفت تکنولوژی و ارزان شدن قیمت خودرو و بالارفتن درآمد خانواده سبب شده تعداد خودروها در شهرها افزایش قابل توجه ای داشته باشد که این امر باعث ایجاد ترافیک و همچنین کمبود فضای پارک خودرو شده است. حل مسئله ترافیک به برنامه ریزی های درازمدت و کوتاه مدت مختلفی از جمله کاهش سفرهای شهری، طراحی سیستم حمل و نقل عمومی فراگیر و غیره نیازمند است. تامین فضای پارکینگ خودرو در شهر، خارج از بحث ترافیک یکی از نیازهای ضروری است. با تامین پارکینگ در نقاط مختلف شهر می توان تا حد زیادی بر مشکلات ترافیکی فائق آمد.

تامین پارکینگ در بافت های شهری موجود ما، از مسائل و مشکلات طراحان شهری نبوده و اکثر فضاهای پیش بینی شده در طرح های جامع، یا تغییر کاربری داده و یا واگذار شده اند. وجود مراکز تجاری با جذب سفر بالا در برخی شهرها، استفاده از الگوی توقفگاههای چند طبقه را اجتناب ناپذیر ساخته و دستیابی به ضوابط این گونه توقفگاه ها را ضروری می سازد.

امروزه با ورود حجم بالایی از خودروها، سرانه خودرو از یک دستگاه به ازای هر واحد مسکونی به دو یا سه واحد در حال افزایش است. این امر باعث ازدحام خودروها در حاشیه خیابان ها و کوچه ها شده است. در این وضعیت می بایست روشی را پیشنهاد نمود که هم ارزان بوده و هم اجرای آ ن ساده باشد و حجم بالایی از پارکینگ را برای ساختمانها تامین نماید.

در شرایط کنونی رشد روزافزون شهرها که متأثر از رشد جمعیت و مهاجرت می باشد منجر به ساخت و سازهای بدون برنامه ریزی و تغییرات متعددی در کاربری های شهری شده است. هجوم بیش از اندازه جمعیت به شهرها به همراه رشد ناخواسته و ناموزون و توسعه غیر اصولی آنها به علت عدم تناسب بین کاربری های مختلف شهری و نبود مدیریت واحد شهری، مشکلات عدیده ای را در سیستم شهری به وجود می آورد. شهر لاهیجان با داشتن ۸۲۱۱۰ نفر جمعیت در سال ۱۳۹۰ و با مساحت ۹ کیلومتر مربع و با توجه به موقعیت توریستی بودن شهر و افزایش روز افزون وسایل نقلیه موتوری،کم بودن عرض خیابانهای شهر و محدودیت زمین بخصوص در مرکز شهر همه روزه با تعدد بیشماری از ماشینهای پارک شده در گوشه و کنار خیابانهای شهر مواجه هستیم که علاوه بر ایجاد مزاحمت برای تردد عابرین موجب بروز ترافیک در شهر می شوند، بنا براین نیاز به احداث پارکینگهای عمومی و بخصوص طبقاتی به وضوح در شهر محرز می باشد.با توجه به موارد گفته شده تا کنون در شهر لاهیجان اقدام به احداث پارکینگ طبقاتی نشده است؛ بنابراین در این پژوهش سعی شده است برای رفع مشکل ترافیک در شهر به جانمایی مکان های بهینه برای احداث پارکینگ های عمومی به کمک GIS بپردازد. مکان یابی صحیح پارکینگ موجب کاهش سفرهای درون شهری می شود که اگر با کاهش یا عدم پارک حاشیه ای همراه باشد باعث افزایش عرض خیابان ها و روان شدن تردد وسایل نقلیه می گردد.

۱-۲- سابقه و پیشینه ی پژوهش:

مطالعه پیرامون مکان یابی بهینه برای پارکینگهای عمومی و طبقاتی از دیدگاه برنامه ریزان شهری و مهندسین ترافیک و علوم مربوطه دارای اهمیت فراوانی بوده است .در سالهای اخیر با توجه به محدودیت زمین به خصوص در شهرهای بزرگ و بویژه در مرکز شهر و برای استفاده بهینه زمین و ارزش افزوده آن ساخت و توسعه پارکینگ های طبقاتی توجه خاصی به خود گرفته است.به طول کلی در زمینه مکانیابی با بهره گرفتن از سیستم اطلاعات جغرافیایی و مدل تحلیل سلسله مراتبی در زمینه حمل و نقل شهری و به طور اخص کاربری پارکینگ، مطالعات گوناگونی صورت گرفته است.

که به چند مورد از آنها درزیر اشاره شده است که عبارتند از :

  • وانگ و سان (۲۰۱۰) در مقاله ای با عنوان[۱] Combinatiorial Optimization Of Congested Road And Parking Charging، به انبوهی ترافیک به عنوان مشکل عمده که توسعه پایدار حمل و نقل شهری را مسدود نموده، اشاره و به تجزیه و تحلیل شبکه حمل و نقل، هزینه سفر و تقاضای ترافیک پرداخته اند. ایشان در این پژوهش به این نتیجه رسیده اند که: TDM راه حلی مؤثر در کاهش تراکم ترافیک مناطق شهری می باشد و می توان با بهره گرفتن از مدل بهینه سازی ترکیبی، تراکم ترافیک مناطق شهری را به طور چشم گیری کاهش داد.
  • فرزانمنش و همکاران (۲۰۱۰) در مقاله ای تحت عنوان Parking Site Selection Management Using Fuzzy Logic And multi Criteria Decision Making[2] به مکانیابی پارکینگ در مناطق پرترافیک شهر اصفهان پرداخته اند و به این نتیجه رسیده اند که: از میان مدل های گوناگون تصمیم گیری چند معیاره جهت مکانیابی، استفاده از مدل AHP و منطق فازی در GIS، بهترین ابزار مکانیابی پارکینگ های عمومی می باشند.
  • کاسیدو (۲۰۱۰) در مقاله ای با عنوان Real- Time Parking Information Management To Reduce Search Time, Vehicle Displacement And Emissions[3] به مدیریت اطلاعات زمان واقعی پارک کردن، به منظور کاهش جستجوی پارک پرداخته؛ به آلودگی محیطی قابل ملاحظه ناشی از مدت زمانی که صرف پیدا کردن فضاهای پارک خالی می شود اشاره نموده و به این نتیجه رسیده است که: با بررسی رفتار رانندگان و پارکینگ های در دسترس هنگامی که رانندگان به مقصد می رسند، ارزیابی سود و مدیریت اطلاعات پارک می توان زمان و مسافت جستجوی پارکینگ را کاهش داده و از آلودگی های محیطی ناشی از این جستجو، کاست.
  • کرمی،محمد،مکان یابی بهینه پارکینگهای طبقاتی در شهر قم با بهره گرفتن از GIS.در این پژوهش با ارایه الگوی مناسب جهت مکان یابی بهینه پارکینگهای طبقاطی به وسیله GIS ،به مقایسه روشهای مختلف وزن دهی به لایه های مکان یابی پارکینگ نیز پرداخته شده است.

تعداد صفحه :۲۲۴

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com