پایان نامه ارشد رشته جغرافیا : بررسی تاثیر مدیریت یکپارچه در توسعه پایدار حوضه های رودخانه ای

دانلود طبیعی

 گرایش ژئومورفولوژِی در برنامه ریزی محیطی

با عنوان :  بررسی تاثیر مدیریت یکپارچه در توسعه پایدار حوضه های رودخانه ای

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

دانشکده علوم انسانی

گروه جغرافیا

پایان نامه تحصیلی برای اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: جغرافیای طبیعی- گرایش ژئومورفولوژِی در برنامه ریزی محیطی

عنوان :

بررسی تاثیر مدیریت یکپارچه در توسعه پایدار حوضه های رودخانه ای

مطالعه موردی: حوضه رودخانه پسیخان

استاد راهنما :

دکتر پرویز رضایی

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                      صفحه

چکیده……………………… ۱        

مقدمه……………………….. ۲

فصل اول: کلیات تحقیق……………………………………. ۴

۱-۱- بیان مسله و ضرورت انجام تحقیق………………………………. ۵                                

۱-۲- سوال تحقیق………………………. ۶                                

۱-۳- فرضیه های تحقیق………………….. ۶                                

۱-۴- اهداف تحقیق…………………………. ۶                                

۱-۵- دلایل انتخاب موضوع……… ۶                                

۱-۶- تنگناها و محدودیتهای تحقیق…………… ۶                                

فصل دوم: مرور منابع………………… ۸

۲-۱- مبانی نظری تحقیق………………… ۹                                

۲-۱-۱- آبخیز…………………. ۹                                

۲-۱-۲- مطالعه به روش حوضه ای……………………….. ۹

۲-۱-۳- حوضه آبریز……………………. ۹                                

۲-۱-۴- جریان رودخانه ای……………………………. ۱۰                               

۲-۱-۵- رابطه بین جریان رودخانه ای و متغیر های بستر رودخانه………………. ۱۰

۲-۱-۶- عوامل حوضه ای……………………………………… ۱۰                                                 

۲-۱-۷- شکل حوزه………………………………… ۱۰                               

۲-۱-۸- پروفیل طولی و شیب رودخانه……………………… ۱۰                               

۲-۱-۹- شیب(slope)……………………………………… 11                               

۲-۱-۱۰- زمین شناسی و خاک شناسی……………………. ۱۱                  

 2-1-11- ویژگی های پوشش گیاهی………………………. ۱۱                               

۲-۱- ۱۲- ویژگیهای اقلیمی و عوامل مؤثر بر آب و هوای حوضه…………………. ۱۲                               

۲-۱-۱۳- عوامل ناشی از بهره برداری و دخالت انسان……………….. ۱۳                               

۲-۱-۱۴- پایداری………………….. ۱۴                               

۲-۱-۱۵- توسعه پایدار…………………………………………… ۱۴                               

۲-۱-۱۶- مدیریت آب………………………. ۱۴                               

۲-۱-۱۷- مدل فرآیند مطالعات در برنامه ریزی توسعه و مدیریت پایدار رودخانه ها………….. ۱۶                               

۲-۱-۱۸- حوضه آبریز از دیدگاه سیستمی……….. ۱۹                               

۲-۱-۱۹- محیط سیستم حوضه…………………….. ۲۱                               

۲-۱-۲۰- حفاظت از منابع………………………. ۲۲                               

۲-۱-۲۱- مشارکت و توسعه پایدار……………………………. ۲۲                               

۲-۱-۲۲- مدیریت یکپارچه……………………….. ۲۳                               

۲-۱-۲۳- اصل مشارکت…………………. ۲۴                               

۲-۲- پیشینه تحقیق ………………… ۲۴                               

۲-۲-۱- پیشینه تحقیق در خارج ………………. ۲۴                               

۲-۲-۲- پیشینه تحقیق در ایران …………………………. ۲۶                               

۲-۲-۳- پیشینه تحقیق در محدوده مطالعاتی ……………. ۲۷                               

فصل سوم: مواد و روشها……………….. ۲۸                               

۳-۱- موقعیت جغرافیایی محدوده تحقیق………………… ۲۹                               

۳-۲- راه های دسترسی به حوضه………….. ۳۲                               

۳-۳- موقعیت رودخانه های مهم حوضه رودخانه پسیخان…………………. ۳۳                               

۳-۴- داده های تحقیق……………………. ۳۶                               

۳-۴-۱- بررسی آمار و اطلاعات هواشناسی………………………….. ۳۷                               

۳-۴-۲-   بررسی آمار و اطلاعات هیدرولوژی…………… ۳۷                               

۳-۴-۳- بازسازی و تکمیل نواقص آماری…………………… ۳۷                               

۳-۴- ۴- بررسی داده‏های بارش……………… ۳۹                               

۳-۴- ۴-۱- بررسی بارش منطقه‏ای در حوضه رودخانه پسیخان…………….. ۴۰                               

۳-۴- ۴-۱-۱ – انتخاب پایه زمانی مشترک یا دوره شاخص آماری…………… ۴۰                               

۳-۴- ۴-۱-۲ – بازسازی داده‏های کمبود…………………… ۴۱                               

۳-۵- روش تحقیق………….. ۴۱                               

۳-۶- روش گردآوری اطلاعات………………. ۴۳                               

۳-۷- ابزارگردآوری اطلاعات…………………………………. ۴۳                               

۳-۸- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………………… ۴۳                               

۳-۹- ضرورت تحقیق………………………….. ۴۳                               

۳-۱۰- روش انجام کار……………………………….. ۴۷                               

 فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق……………… ۵۰                               

۴-۱- مقدمه……………………………….. ۵۱                               

۴-۲- فیزیوگرافی حوضه رودخانه پسیخان………………….. ۵۲                               

۴-۲-۱- شکل حوزه ………………………. ۵۲                               

۴-۲-۱-۱- روش هورتن ……….. ۵۲                               

۴-۲-۱-۲- روش گراولیوس …………………. ۵۲                               

۴-۲-۱-۳- روش میلر …………… ۵۲                               

۴-۲-۱-۴- روش شیوم …………………………… ۵۳                               

۴-۲-۱-۵- روش مستطیل معادل …………………. ۵۳                               

۴-۲-۲- پستی و بلندی حوضه …………………………. ۵۴                               

۴-۲-۳- پروفیل طولی و شیب رودخانه……………… ۵۴                               

۴-۲-۳-۱- شیب ناخالص………………

۴-۲-۳-۲- شیب متوسط وزنی ……………………… ۵۷                               

۴-۲-۳-۳- شیب خالص ……………………….. ۵۷                               

۴-۲-۴- شیب …………………………. ۵۸                               

۴-۲-۴-۱- نقشه شیب حوزه…………………………. ۵۸                               

۴-۲-۴-۲- جدول و هیستو گرام توزیع شیب نسبت به سطح………………. ۵۹                               

۴-۲-۵- محاسبه شیب متوسط ……………. ۵۹                               

۴-۲-۵-۱- شیب متوسط وزنی……………………. ۵۹                               

۴-۲-۵-۲- شیب میانه ……………………. ۶۰                               

۴-۲-۵-۳- نمای شیب …………… ۶۰                               

۴-۲-۶- بررسی شیب اراضی اطراف رودخانه …………………….. ۶۰                               

۴-۲-۶-۱- رودخانه سیا مزگی ………………………………… ۶۰                               

۴-۲-۶-۲- رودخانه چوبر ………………………. ۶۰

۴-۲-۶-۳- رودخانه پسیخان………………………………. ۶۱

۴-۳- اقلیم(آب و هوای) حوضه رودخانه پسیخان……….. ۶۶

۴-۳- ۱- خصوصیات اقلیمی حوضه ……………………….. ۶۶

۴-۳- ۲- ویژگیهای اقلیمی و عوامل مؤثر بر آب و هوای حوضه…………………………….. ۶۷

۴-۳- ۴- محاسبه مقدار بارش حوضه …………………… ۶۸

۴-۳- ۴- تغییرپذیری بارندگی حوضه………………………. ۷۱

۴-۳- ۵- تعداد روزهای بارانی………………… ۷۲

۴-۳- ۶- توزیع بارندگی ماهانه و فصلی………………………….. ۷۳

۴-۳- ۷- حد اکثر بارندگی ۲۴ ساعته حوضه…………………. ۷۵

۴-۳- ۸- حداکثر بارش محتمل………………………… ۷۶

۴-۴- ویژگی های دمایی حوضه ………………………… ۷۷

۴-۴ – ۱ – رژیم حرارتی…………………………….. ۸۰

۴-۴ – ۲ – روند تغییرات میانگین ماهانه دما……………………………… ۸۱

۴ – ۴ – ۳ بررسی میانگین دمای ماهانه حداقل و حداکثر مطلق………………… ۸۳

۴-۴ – ۴ تغییرات روزانه و فصلی دما………………………… ۸۳

۴- ۴ – ۵ – رژیم فصلی دما در حوضه…………………… ۸۴

۴-۴ – ۶ تعداد روزهای یخبندان………………. ۸۴

۴-۴ – ۷ تعیین خط برف ماهانه با بهره گرفتن از گرادیان دما………………………….. ۸۷

۴- ۵ – رطوبت نسبی………………………………………………….. ۸۷

۴-۶ – تبخیر……………………………………………….. ۸۹

۴-۶ – ۱ بررسی تغییرات میزان تبخیر از طشت با ارتفاع در حوضه………………….. ۹۰

۴- ۷- تبخیر و تعرق……………………………………….. ۹۱

۴-۷ – ۲ تبخیر و تعرق واقعی ……………………………… ۹۶

۴-۷ – ۲ – ۱ تبخیر و تعرق واقعی به روش تورک………………………. ۹۶

۴-۸- وضعیت خاک حوضه……………… ۹۷

۴-۸-۱- مشخصات کلّی خاکهای حوضه…………….. ۹۸

۴-۸-۱-۱- شاخه (رودخانه) چوبر………………………….. ۱۰۰

۴-۸-۱-۱- شاخه ( رودخانه ) چنار رودخان………………………. ۱۰۱

۴-۸-۲- مشخصات خاک رودخانه پسیخان……………………… ۱۰۲

۴-۸-۳- رژیم های رطوبتی و حرارتی خاکها……………….. ۱۰۳

۴-۸-۳-۱-۱ رژیم یودیک………………….. ۱۰۳

۴-۸-۳-۱-۲ رژیم زریک………………………….. ۱۰۴

۴-۸-۳-۲- رژیم حرارتی خاک………………. ۱۰۴

۴-۸-۳-۲-۱ رژیم حرارتی ترمیک………………. ۱۰۵

۴-۸-۳-۲-۲ رژیم حرارتی مزیک…………………….. ۱۰۵

۴-۸-۴- خاکهای حوضه رودخانه پسیخان از لحاظ ارتفاعی………………. ۱۰۵

۴-۸-۴- ۱ خاکهای جلگه ای…………………… ۱۰۵

۴-۸-۴- ۲ خاکهای کوهپایه ای…………………. ۱۰۶

۴-۸-۴- ۳ خاکهای کوهستانی …………………… ۱۰۶

۴ ـ ۹- منابع اراضی…………………………………….. ۱۰۷

۴ ـ ۹-۱-گروه های هیدرولیکی خاکها………………. ۱۰۸

۴-۱۰- هیدرولوژی حوضه………………………………….. ۱۰۹

۴-۱۰-۱- تحلیل منطقه ای آبدهی ماهانه و سالانه حوضه پسیخان …………………. ۱۱۰

۴-۱۰-۲- تجزیه و تحلیل آمار روزانه جریان …………….. ۱۱۰

۴-۱۰-۲-۱- محاسبه متوسط دبی ماهانه و سالانه …………………. ۱۱۰

۴-۱۰-۲-۲- محاسبه دبی های حداکثر وحداقل………………. ۱۱۳

۴-۱۰-۲-۳- برآورد دبی حداکثر لحظه ای برای واحدهای هیدورلوژیک حوزه آبخیز پسیخان………. ۱۱۵

۴-۱۰- ۲-۳-۱- برآورد دبی حداکثر لحظه ای برای واحده های هیدو لوژیک به روش کریگر………. ۱۱۵

۴-۱۰- ۲-۳-۲- بر آورد دبی حداکثر لحظه ای با بهره گرفتن از رابطه منطقه ای………………………………. ۱۱۶

۴-۱۰-۲-۴- بررسی دوره های کم آبی و پر آبی ……………………….. ۱۱۷

۴-۱۰-۲-۴-۱- دبی مشخصه حداکثر…………………………….. ۱۱۷

۴-۱۰-۲-۴-۲- دبی مشخصه متوسط یا ۶ ماهه………………………. ۱۱۷

۴-۱۰-۲-۴-۳- دبی مشخصه یک ماهه، سه ماهه و نه ماهه …………………….. ۱۱۷

۴-۱۰-۲-۴-۴- دبی مشخصه کم آبی……………………………. ۱۱۸

۴-۱۰- ۵- تعیین رژیم آبی رودخانه پسیخان………….. ۱۱۸

۴-۱۱- زمین شناسی حوضه…………………………………… ۱۱۸

۴-۱۱-۱- زمین شناسی سطحی حوضه پسیخان……………………………. ۱۱۹

۴- ۱۱-۱-۱- سازند زمان پرکامبرین…………………………….. ۱۲۰

۴-۱۱-۱-۱-۱- واحد Mtg…………………………………………………. 120

۴-۱۱-۱-۱-۲- واحد Mt………………………………. 120

۴-۱۱-۱-۲- سازند دوران اول(دیرینه زیستی یا پالئوزوئیک)……………………. ۱۲۰

۴-۱۱-۱-۲-۱- زیر واحد P …………………………. 120

۴-۱۱-۱-۲-۲- زیر واحد PV …………………………………. 121

۴-۱۱-۱-۳- سازند دوران دوم ( میان زیستی یا مزوزوئیک)…………………………….. ۱۲۱

۴-۱۱-۱-۳-۱- واحد TJS …………………………. 121

۴-۱۱-۱-۳-۲- زیرواحد jsh ……………………………………… 121

۴-۱۱-۱-۴-۱- واحد Q1da ( نهشته های کوهپایه ای و آبرفتی پلئیستوسین)………………… ۱۲۱

۴-۱۱-۱-۴- سازند دوران چهارم (کواترنر یا عهد حاضر)…………………… ۱۲۱

۴-۱۱-۱-۳-۳- واحد K1L …………………………………….. 121

۴-۱۱-۱-۴-۲- واحد Qal ( نهشته های آبرفتی و دشت سیلابی)……………………… ۱۲۲

۴-۱۲- فرسایش تشکیلات سطحی در حوضه آبریز پسیخان…………………….. ۱۲۵

۴-۱۲-۱- آب و هوا…………………………………………. ۱۲۵

۴-۱۲-۲- مورفولوژی ………………………… ۱۲۶

۴-۱۲-۳- چینه شناسی ……………………….. ۱۲۶

۴-۱۲-۴- پوشش گیاهی …………………. ۱۲۶

۴-۱۳- کاربری اراضی حوضه………………………… ۱۲۷

۴-۱۴- فرسایش در حوضه …………………… ۱۲۸

۴-۱۵- پوشش گیاهی حوضه ……………………… ۱۲۹

۴-۱۵-۱- اشکوب بندی پوشش گیاهی ( درختان ) به تناسب ارتفاع………………….. ۱۲۹

۴-۱۵-۱-۱- ارتفاع کمتر از ۵۰۰ متر با جنگل نیمه متراکم……………. ۱۲۹

۴-۱۵-۱-۲- ارتفاع ۵۰۰ تا ۱۵۰۰ متر با جنگل متراکم……………….. ۱۳۰

۴-۱۵-۲- نقش پوشش گیاهی در فرسایش خاک………….. ۱۳۰

۴-۱۶- مسائل اقتصادی- اجتماعی حوضه………………. ۱۳۱

۴-۱۶-۱- نحوه کشاورزی اهالی رودخانه پسیخان………………….. ۱۳۲

۴-۱۶-۲- آبادی های دارای سکنه …………….. ۱۳۲

۴-۱۶-۳- تعداد جمعیت، خانوار و بعد خانوار …………………. ۱۳۲

۴-۱۷- مدیریت یکپارچه و توسعه پایدار حوضه……………….. ۱۳۷

۴-۱۸- مصادیق و جنبه های تخریب و تهدیدات پیش روی منابع حوضه ی آبخیز پسیخان…………….. ۱۳۹

فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………… ۱۴۲

۵-۱- بحث ونتیجه گیری…………………………….. ۱۴۳

۵-۲- پاسخ به فرضیات تحقیق……………….. ۱۵۶

۵-۲-۱- فرضیه اول…………………. ۱۵۶

۵-۲-۲- فرضیه دوم…………. ۱۵۶

۵-۳- پیشنهادات………………………… ۱۵۷

منابع و ماخذ……………………………………… ۱۶۱

پیوست……………………………… ۱۶۸

چکیده

تأثیرات متقابل ناشی از منابع مختلف و اجزای زنده و غیرزنده ی موجود در یک حوضه ی آبخیز، ضرورت پیاده سازی مدل مدیریت سیستمی و یکپارچه را در حوضه های آبخیز با هدف بهره وری بهینه از منابع و هماهنگی و حرکت در راستای توسعه ی پایدار ایجاب کرده است.

محدوده مورد مطالعه در این تحقیق حوضه رودخانه پسیخان در استان گیلان از زیر حوضه های تالاب انزلی است. داده های مورد استفاده در این تحقیق داده های اقلیمی، هیدرولوژی و جغرافیایی حوضه است. فعالیتهای صورت گرفته از سوی نهادهای مرتبط در حوضه که از سازمان ها و نهادهای مرتبط بدست آمده نشان می دهد که در این حوضه ها عوامل بسیاری بر یکدیگر تأثیر می گذارند، که شناخت این عوامل و ارتباط بین آنها بصورت نگرش جامع و سیستمی می تواند از عوامل تخریب کاسته و روند اصلاحی حوضه را تسریع نماید. با بررسی وضعیت طبیعی و منابع آب و خاک حوضه ی پسیخان، چالش های پیش روی توسعه در این حوضه بررسی شده و به برخی از راهکارهای مدیریتی در غالب مدیریت یکپارچه و حوضه ای منابع طبیعی و انسانی به خصوص الزامات اساسی مربوط به هماهنگی مدیریت در واحدهای سیاسی – اداری استانی تابعه اشاره شده است.روش تحلیل داده های نتایج حاصل از تحقیقات نشان می دهد که برای کاهش سیلاب در حوضه پسیخان می توان سیلاب های بالادست این حوضه را کنترل نمود، که در این راستا باید نقاطی را برای مدیریت سیلاب های بالادست مکان گزینی کرد که با مطالعات میدانی موقعیت آنها نسبت به مسیل های فعلی به دست می آید. مدیریت سیلاب در حوضه بدون توجه به عناصر هیدروژئومورفولوژیکی امکان پذیر نمی باشد و با به کارگیری مدل یکپارچه سیلاب امکان حضور تمام شاخص ها در واحدبندی مدیریتی عملی می باشد. لذا در این تحقیق تلاش براین است با بهره گرفتن از نتایج مطالعات معتبر ملی و بین المللی و به موازات آن، نتایج مشاهدات و تحقیقات میدانی و مطالعات علمی دراز مدت ، همچنین با شناخت عوامل و ویژگی های محیطی به تحلیل علل و چگونگی ناپایداری محیطهای رودخانه ای پرداخته و راهبردهایی ارایه شد که کاربر آنها می تواند توسعه و مدیریت حوضه ها را به سوی پایداری سوق داده ودر نهایت برقراری توسعه پایدار منابع موجود، به منظور تأمین نیازهای ساکنین حوضه را تامین نماید.

واژگان کلیدی: حوضه آبخیزپسیخان، حوضه رودخانه ای، مدیریت یکپارچه و جامع، توسعه پایدار

مقدمه

توسعه ی پایدار در گرو مراقبت از زمین است و بشر به عنوان بخشی از طبیعت نمی تواند آینده ای داشته باشد مگر آن که از طبیعت و منابع طبیعی حفاظت به عمل آورد(وهابزاده،۱۳۷۷). وضعیت مکانی قرارگیری منابع آب و خاک و پوشش گیاهی در طبیعت اغلب در چارچوب حوضه های آبخیز است و به همین دلیل در مطالعات این بخش در جنبه های مختلف و تأثیرات عملکرد سیستم های طبیعی در مباحث هیدرولوژی و آب شناسی، اقتصادی و اجتماعی، کشاورزی و پوشش گیاهی، خاک شناسی و فرسایش و سایر مباحث نظیر این، حوضه ی آبخیز به عنوان پایه و واحد مطالعاتی مدنظر قرار می گیرد. از این رو تأثیرات متقابل ناشی از منابع مختلف و اجزای زنده و غیرزنده ی موجود در یک حوضه ی آبخیز، ضرورت پیاده سازی مدل مدیریت سیستمی و یکپارچه را در حوضه های آبخیز با هدف بهره وری بهینه از منابع و هماهنگی و حرکت در راستای توسعه ی پایدار ایجاب نموده است. حوضه ی آبخیز پسیخان رود دارای شعبات رودهایی است که از جهات گوناگون جغرافیایی به حوضه پسیخان منتهی می شوند. مهم ترین رودهایی که به این حوضه می ریزد سیاهمزگی، چوبر(امامزاده ابراهیم)، چناران و … است. که از نواحی مختلف شامل مناطقی با کوهستان های متراکم، نیمه کوهستانی، جلگه و دشتی می گذرد و پسیخان رود و شعب کوچک و بزرگ آن از سرچشمه تا مصب عامل وحدت این نواحی است. تصمیم گیری جهت مدیریت منابع طبیعی بسیار پیچیده است زیرا بهره برداران متعددی را شامل می شود و مکانیسم های ارتباط متقابل بین آن ها وجود دارد. و تصمیم گیران معمولاً با بهینه کردن همزمان چندین هدف مواجه اند(محسنی ساروی،۱۳۸۲). مدیریت بهینه ی منابع آب و خاک جز با حفظ منابع و استفاده ی صحیح، مستمر و پایدار و نیز حداقل هدررفت و خسارت به آن ها به وقوع نمی پیوندد(صدرالاشرافی ،۱۳۷۱). این مدیریت یک مدیریت سیستمی است که در جهت به کارگیری و هدایت مفید و مؤثر عوامل و منابع به منطور رسیدن به حالت بهینه و با هدف دستیابی به حداکثر سود، حداقل هزینه و حداکثر کارایی توسط مدل های برنامه ریزی اعمال می گردد(ملک محمدی،۱۳۶۲). خلاصه اینکه نوع نگرش مدیران به رودخانه ها و توسعه حوضه آنها به گونه ای بوده است که اکنون در بسیاری از حوضه ها مسایلی از قبیل بحران آب ، ناپایداری توسعه و بحران مدیریت به صورت چالشهایی بسیار جدی مطرح می باشد.دررویکرد صرفاً مهندسی ، مدیران ، تنها به تهیه و انتقال آب پرداخته اند. در رویکرد دیگری که اقتصاد بوده است سعی نموده اند به راه حل بهینه ای برای تخصیص منابع آب دست یابند و یا اینکه با تمرکز بر رویکرد هیدرولوژیکی سعی کرده اند فقط فن آوری اجرای طرحها را توجیه نمایند.

در حالی که حفظ یا تأمین پایداری درحوضه رودخانه ها نیازمند توجهی عمیق به نگرشی جامع است که اساس آن برخوردی اکوسیستمی با رودخانه ها می باشد. در این نوع نگرش ، آبگیر، کانال اصلی رودخانه ، دشتهای سیلابی، حریم ها، تالابها، دریاچه ها و مصب ها همراه با همه ساکنان هر حوضه که

دارای احساس عمیقی از وابستگی به رودخانه ها هستند، اکوسیستم هررودخانه را تشکیل می دهند که خود بهترین واحد مدیریتی هم می باشد. تخریب و نابودی حوضه بسیاری از رودخانه ها، توسعه را از اساس با خطر ناپایداری روبه روساخته است . شناخت و تحلیل ناپایداری حوضه های رودخانه ای و چالشهایی که مدیران با آن روبه رو هستند ضرورتی قطعی دارد و هدفی است که در این تحقیق پیگیری شده است. تحقیقات محققانی از قبیل (نیوسون و غاز ی، ۱۹۹۵)، (وین پنی، ۱۹۹۷)، (وین پنی، ۱۹۹۸)، (جوبین، ۱۹۹۹) ، (آی ، یو، سی ، ان، ۲۰۰۰)، (دبلیو،سی ، دی، ۲۰۰۰) و (غازی، ۱۳۸۱) هریک ، از یک یا چند دیدگاه قابل توجه است . مدیریت یکپارچه حوضه های رودخانه ای به اندازه جنبه های اکولوژیکی و اقتصادی- اجتماعی با فن و صنعت نیز سروکار دارد و برای یک هدف یکپارچه مورد استفاده قرار می گیرد. در این میان فعالیت های مهم مرتبط با مدیریت رودخانه ها عبارتند از: مدیریت رودخانه ها- مدیریت یکپارچه کنترل سیل- مدیریت یکپارچه کنترل رسوب و توسعه طرح ریزی و سیاست گزاری اصلی رودخانه. نکته مهم در مدیریت یکپارچه حوضه های رودخانه ای برقراری توازن در فعالیت های مدیریت آب با توسعه اقتصادی و اکولوژیکی و بهره گیری درست محیطی و عقلانی از منابع طبیعی است(Vis،۲۰۰۱). ولی آنچه که به تحقیق حاضر بعد برجسته ای بخشیده است نگرشی جامع با هدف حفاظت و پایداری رودخانه ها است . همچنین معرفی و تحلیل مدلی که می تواند چارچوبی مطالعاتی برای دستیابی به توسعه و مدیریتی پایدار درحوضه ها در اختیار نهد، هدف نهایی تحقیق و تحلیل راتشکیل داده است .

این پایان نامه در پنج فصل تنظیم شده است، که به شرح ذیل می باشد:

۱- کلیات تحقیق

۲- مرور منابع

۳- مواد و روشها

۴- تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق

۵- بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات
۱-۱- بیان مسئله وضرورت انجام تحقیق    

امروزه اکثریت مردم و مسئولین بخشهای مختلف مدیریت منابع طبیعی به این امر واقف میباشند که تنها راه حل دائمی و پایدار جهت استفاده مناسب از منابع طبیعی و منابع آب برای اراضی کشاورزی همانا استفاده صحیح از فعالیتهای آبخیزداری در عرصه های کشاورزی و منابع طبیعی میباشد.

در حوضه های رودخانه ای عوامل بسیاری بر یکدیگر تأثیر می گذارند، شناخت این عوامل و ارتباط بین آنها بصورت نگرش جامع و سیستمی می تواند از عوامل تخریب کاسته و روند اصلاحی حوضه را تسریع نماید. حفاظت و بهره برداری مطلوب و مدیریت پایدار منابع در حوضه آبخیز به منظور تأمین نیازهای ساکنین حوضه از اولویت های مهم در دهه های اخیر است(قبادیان،۱۳۸۰).

مدیریتهای ناقص و نامناسب این منابع باعث تخریب محیط زیست ، کاهش تولید و بهره وری ، کاهش درآمد و نهایتا ناپایداری توسعه منطقه خواهد شد. بنابراین بهترین و مناسب ترین و طبیعی ترین جایگاه و ظرف مدیریت منابع حوزه های آبخیز با رویکرد توسعه پایدار بشمار می رود.

محدوده مطالعاتی در این تحقیق، حوضه آبخیز پسیخان است که در محدوده سیاسی شهرستان شفت، صومعه سرا، و رشت می باشد. در این تحقیق تلاش شده است تا با بررسی ویژگی های محیطی و پتانسیل های حوضه و شناخت مشکلات و تنگناهای موجود در آن، به تأثیر مدیریت یکپارچه در آگاهی یافتن از توانائی ها و قابلیت های حوضه پرداخته شود و به دنبال آن، راه کارهای مناسب در جهت کاهش و یا حذف این مشکلات و افزایش قابلیت ها ارائه شود.

متغیرهای اصلی تحقیق شامل متغیرهای ادافیکی (خاک، شیب، جهت دامنه، ارتفاع و….)، اقلیمی (بارش، درجه حرارت و….)،هیدرومتری(دبی) و مدیریتی به عنوان متغیرهای مستقل است، و مدیریت حوضه و قابلیت های آن به عنوان متغیرهای وابسته محسوب می شوند.

مدیریت جامع و یکپارچه و استفاده صحیح از منابع در کاهش خسارات سیل و رسوب نقش اساسی داشته و هدفمند کردن و بهره برداری مطلوب همراه با مدیریت پایدار منابع، زمینه مناسب به منظور تأمین نیازهای ساکنین حوضه از اولویت های مهم در دهه های اخیر است.

بنابراین مدیریت یکپارچه حوضه ها بعنوان یک پارادایم جدید در برنامه ریزی ، توسعه و مدیریت منابع طبیعی با توجه به مسایل اجتماعی و اقتصادی حوزه های آبخیز و با رویکردی مشارکتی مطرح میباشد که نهایتا بدنبال یکپارجه سازی مدیریت منابع اجتماعی و طبیعی است.

۱-۲- سوال تحقیق

– آیا مدیریت یکپارچه بر روند استفاده بهینه از منابع آب در حوضه مؤثر است؟

۱-۳- فرضیه تحقیق

– به نظر می رسد عوامل انسانی و اجرای پروژه های مختلف بدون هماهنگی لازم بر روند تخریب حوضه مؤثر باشد.

– به نظر می رسد اجرای مدیریت یکپارچه درحوضه های رودخانه ای کشور در حفظ منابع آب و خاک بسیار تاثیر دارد.

۱-۴- اهداف تحقیق

در فرآیند تحقیق، اهداف مختلفی مد نظر است که در این تحقیق اهداف زیر مد نظر است:

۱- شناخت مشکلات موجود در حوضه و راه های اصلاح آن و یافتن بهترین روش جهت بهبود وضعیت حوضه.

۲- پتانسیل یابی و یافتن روشهای مناسب جهت بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی ساکنان حوضه.

۳- شناخت جاذبه های گردشگری و اکوتوریسم منطقه درجهت ایجاد اشتغال و درنتیجه عدم ورود به عرصه های منابع طبیعی.

۱-۵- دلایل انتخاب موضوع

از آنجا که تحقیق خاصی در این مورد صورت نگرفته و با توجه به اهمیت موضوع و علاقه اینجانب و با تبادل نظر با استاد راهنما موضوع فوق را انتخاب نموده و پژوهش را آغاز کردم ، امیدوارم زمینه را برای تحقیقات بعدی فراهم کرده باشم .

۱ -۶- تنگناها و محدودیت های تحقیق

هر تحقیقی مشکلات مخصوص به خود را دارد که برخی از آنها عبارتند از:

عدم وجود آمار و اطلاعات کافی منطقه مورد مطالعه

عدم همکاری سازمانها و مراکز دولتی در زمینه ارائه اطلاعات

وسعت زیاد محدوده ی مورد مطالعه در رابطه با موضوع

با توجه به محدودیت ها و تنگنا هایی در خصوص جمع آوری اطلاعات و آمار دقیق در نگارش این پایان نامه ، با تلاش و کوشش فراوان این مشکل برطرف گردید .

تعداد صفحه :۲۰۲

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com