پایان نامه ارشد رشته جغرافیای سیاسی : نقش توسعه فضای سایبر در روابط ژئو پلتیک ایران و کشورهای عربی

دانلود

گرایش سیاسی

با عنوان :  نقش توسعه فضای سایبر در روابط ژئو پلتیک ایران و کشورهای عربی

دانشگاه آزاد اسلامی رشت

دانشکده علوم انسانی

گروه تحصیلات تکمیلی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته:جغرافیای سیاسی

عنوان:

نقش توسعه فضای سایبر در روابط ژئو پلتیک ایران و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس

استاد راهنما:دکتر عمران علیزاده

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست  
صفحه   عنوان
۱   چکیده فارسی
۲   چکیده­انگلیسی
۳   فصل اول
۴ مقدمه ۱-۱
۵ بیان مسئله ۲-۱
۶ سوال تحقیق ۳-۱
۶ فرضیه تحقیق ۴-۱
۶ اهداف تحقیق ۵-۱
۶ روش تحقیق ۶-۱
۸ اهمیت و ضرورت تحقیق ۷-۱
۹ تنگناها و محدودیت های تحقیق ۸-۱
۹ پیشینه تحقیق ۹-۱
۱۰ محدوده مورد مطالعه ۱۰-۱
۱۱ موقعیت جمهوری اسلامی ایران درمنطقه ۱-۱۰-۱
۱۲ خلیج فارس هارتلند انرژی جهان ۱-۱۰-۲
۱۳ قلمرو تحقیق ۱-۱۱
۱۳ محدوده زمانی ۱-۱۱-۱
۱۳ سازمان دهی تحقیق ۱۱-۱
۱۴ تعریف مفاهیم و اصطلاحات ۱۲-۱
۱۷   فصل دوم
۱۸ مفهوم ژئوپلتیک اطلاعات ۱-۲
۱۹ عوامل ژئوپلیتیک اطلاعات ۱-۱-۲
۱۹ نقش ژئوپلیتیک اطلاعات در امنیت کشورها ۲-۱-۲
۲۴ کارکردهای ژئوپلیتیک اطلاعات ۳-۱-۲
۲۴ کارکرد امنیتی ۱-۳-۱-۲
۲۷ کارکرد نظامی ۲-۳-۱-۲
       

۲۷ کارکرد اقتصادی ۳-۳-۱-۲
۲۸ کارکرد سیاسی ۴-۳-۱-۲
۳۰ کارکرد همگرایی ۵-۳-۱-۲
۳۱ کارکرد واگرایی ۶-۳-۱-۲
۳۲ مفهوم مرزومرزنشینی ۲-۲
۳۲ مفاهیم مرتبط با مرز و مرزنشینی ۱-۲-۲
۳۲ خطوط مرزی ۱-۱-۲-۲
۳۲ اختلافات مرزی ۲-۱-۲-۲
۳۴ کارکرد مرز ۳-۱-۲-۲
۳۵ عوامل تأثیرگذاربر تحولات مرزهای سیاسی ۲-۲-۲
۳۹ مفهوم همگرایی و واگرایی ۳-۲
۴۳ عوامل تأثیرگذار بر همگرایی ۱-۳-۲
۴۳ عوامل تأثیرگذار بر واگرایی ۲-۳-۲
۴۴ دیدگاه های مختلف درباره ی همگرایی و واگرایی ۴-۲
۴۴ دیدگاه سیاسی-امنیتی ۱-۴-۲
۴۵ دیدگاه اجتماعی   ۲-۴-۲
۴۵ دیدگاه اقتصادی ۳-۴-۲
۴۶ دیدگاه ایدئولوژیکی ۴-۴-۲
۴۶ چشم انداز ژئوپلیتیک همگرایی و واگرایی ۵-۲
۴۶ تحلیل سنتی ۱-۵-۲
۴۸ تحلیل مدرن ۲-۵-۲
۵۰ تحلیل پست مدرن ۳-۵-۲
۵۳ تحلیل پسامدرن ۴-۵-۲
۵۴ امنیت ملی ۲-۶
۵۶ عوامل تعیین کننده امنیت ملی ۱-۲-۶
۶۰ منابع ناامنی ایران از حوزه خلیج فارس ۲-۲-۶
     

۶۴ فصل سوم
۶۵ مواد تحقیق ۱-۳
۷۰ روش تحقیق ۲-۳
۷۰ جامعه آماری تحقیق ۳-۳
۷۱ نمونه وروش نمونه گیری ۴-۳
۷۱ روش و ابزار جمع آوری اطلاعات ۵-۳
۷۱ روش کتابخانه ای ۱-۵-۳
۷۱ روش میدانی ۲-۵-۳
۷۱ روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات ۷-۳
۷۳   فصل چهارم
۷۴ فضای سایبر در خدمت جنگ نرم ۱-۴
۷۴ تبیین اجمالی مفهوم قدرت و فضای سایبر ۲-۴
۷۵ تازگی فضای سایبر و پیچدگی فهم روابط موجود در این فضا ۳-۴
۷۷ جنگ سایبری چیست؟ ۴-۴
۷۸ تبلیغی درباره جنگ سایبری ۵-۴
۷۸ مسئله امنیت ملی ۶-۴
۷۸ مسئله دنیای مجازی و فضای سایبر ۷-۴
۷۹ گسترش نفوذ فناوری اطلاعات (IT) ۸-۴
۸۲ نگاهی اجمالی به رتبه ایران در اینترنت پرسرعت و موبایل ۹-۴
۱۰۷   فصل پنجم
۱۰۸ ارزیابی فرضیه ها ۱-۵
۱۰۸ ارزیابی فرضیه اول ۱-۱-۵
۱۰۹ ارزیابی فرضیه دوم ۲-۱-۵
۱۱۰ نتیجه گیری ۲-۵
۱۱۲ بیان محدودیتها ۳-۵
۱۱۳ پیشنهادها و راهکارها ۴-۵
۱۱۴   منابع

چکیده

توسعه ارتباطات درقالب ارتباطات فضای مجازی،امکان تبادل اطلاعات،دستیابی و دسترسی افرادونهادها به یکدیگرازطریق اینترنت به صورت همزمان،پارادایم جدیدی را برزندگی بشرحاکم کرده که به عنوان مزیتی برای بشرامروزه به شمارمیرود. واین درحالی است که فضای مجازی به دلیل ماهیت فراکشوری ونیزقابلیت برقراری ارتباط وجا به جایی اطلاعات وداده درمقیاس جهانی عملاً درتعارض با منافع حکومتها ودولتهای ملی قرارمیگیرد. در چنین فضایی، هم ژئوپلیتیک وجغرافیای سیاسی وهم مفاهیم مرتبط با آن دچارتحول شده اندکه این تحول به ویژه درمفهوم حاکمیت نمایان است. ازطرفی نیز منطقه خلیج فارس تبدیل به هدفی برای حملات سایبرشده است وشاهد کشمکش مخفی درحوزه سایبر میان ایالات متحده،اسرائیل وکشورهای عرب این منطقه دریک طرف وایران وروسیه درطرف دیگرهستیم.همچنین باید توجه داشت که امروزه همگرایی و واگرایی میان کشورها به طرز روز افزونی وجوه سایبرنتیک یافته است.نوشتارحاضربااستفاده ازروش توصیفی–تحلیلی به تبیین توسعه فضای سایبری درروابط ژئوپلیتیک ایران وکشورهای عرب حوزه خلیج فارس پرداخته و ضمن بررسی توان سایبر بازیگران این منطقه براین نظر است که کشورهای منطقه افزایش توان سایبری ایران را تهدیدی بالقوه برای خود تلقی میکنند همچنان تهدید امنیتی بالقوه ای علیه دیگرکشورهای خلیج فارس است وبااین که کشورهای عرب حوزه خلیج فارس شروع به توسعه توان سایبری دفاعی خودنموده اند بااین حال هنوز نیاز به گسترش توان دفاعی وهمکاری کارآمدترمیان آنها برای ممانعت ازتهدیدات پیش روی حس می شود.

واژگان کلیدی :حاکمیت،فضای سایبر،ژئوپلتیک،جغرافیای سیاسی، منافع ملی،خلیج فارس،همگرایی،واگرایی

۱- مقدمه

فضای مجازی و شبکه جهانی اینترنت به دلیل ماهیت عملکردی فراکشوری و نیز قابلیت برقراری ارتباط و جابه جایی اطلاعات و داده در مقیاس جهانی و اتصال کاربران و ابناء بشر از سراسر جهان صرف نظر از ملیت ، قومیت ، مذهب ، نژاد ، زبان و غیره عملاً در تعارض با منافع حکومتها و کشورها و دولت های محلی قرار می گیرد. به عبارتی فضای مجازی و شبکه اینترنت ، قدرت حکومتها و دولت های ملی و نیز حاکمیت آنها بر فضای ملی را به چالش می کشد. این خاصیت فضای مجازی می تواند به تولد و رشد نیروهای ضد حکومتی ، کاهش مقبولیت حکومتها نزد شهروندان افزایش قدرت مانور نیروهای ضد حکومتی چه در مقیاس شهروندی و فضای ملی و چه در مقیاس فراکشوری و جهانی و به طور کلی امکان تهدید ، تضعیف ، سقوط و جابجائی دولتها و حکومتهای ملی و ارزشهای مورد نظر آنها و جایگزینی نیروهای رقیب و نیز کاهش اقتدار حاکمیتی آنان منجر گردد.

از این رو حکومتها و دولتهای ملی به تکاپو افتاده اند تا از پس این چالش برآیند و تهدیدات بر علیه خود را کاهش داده و یا از بین ببرند. آنها گاهی اوقات تهدیدات علیه خود را به تهدیدات علیه امنیت ملی بقیه ، تفسیر و معنی می کنند و از آن بر علیه نیروهای رقیب و ضد خود استفاده می نمایند. بنابراین حکومتها و دولتها و نیروهای خود آنها چه با مبدأ و مقیاس ملی و چه با مبدأ و مقیاس فراکشوری و جهانی ، در فضای مجازی و بر سر فرصتها و قابلیت های آنان با یکدیگر به رقابت و نبرد می پردازند و هم دیگر را به چالش می کشند.

حاکمیت جمهوری اسلامی نیز ، به لحاظ ژئوپلیتیکی با فرصتها و چالشهای ویژه قرن حاضر مواجه است. عوامل ژئوپلیتیکی متعددی بر حاکمیت جمهوری اسلامی ایران تأثیر می گذارند این عوامل که در برگیرنده بعد ملی حاکمیت جمهوری اسلامی ایران با تهدیدهای منطقه ای و فرامنطقه ای که ناشی از رقابت کشور ما جهت تأمین هر چه بیشتر منافع ملی خود می باشند، مواجه است و اعتراضهای مردمی که هم زمان با انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری به وقوع پیوست گرچه ، از سوی حاکمیت کنترل شد. اما ، پیش بینی تحول تهدید حاکمیت جمهوری اسلامی ایران را اجتناب ناپذیر می نماید. نقش آفرینی جمهوری اسلامی و اعمال حاکمیت آن علاوه بر توجه به عوامل قدرت سخت ، توجه به عوامل قدرت نرم را نیز طلب می کند.

از این رو در پایان نامه حاضر ، ضمن تبیین چهارچوب تحقیق در فصل اول به تشریح مبانی نظری و به طور کلی به مفهوم حاکمیت و فضای سایبری در فصل دوم پرداخته می شود. و در فصل سوم به مواد و روشهای تحقیق پرداخته می شود و به تحلیل روند پیشرفت فضای سایبر بر چشم انداز ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران در فصل چهارم خواهیم پرداخت. ارزیابی فرضیه ها و نتیجه گیری نیز محتوای فصل پنجم را تشکیل می دهد.

۱-۲- بیان مسئله

منطقه خاورمیانه، محل مناقشه های سیاسی خاصی است. این مناقشات ،از یک طرف به مسئله فلسطین و اسراییل و از طرف دیگر به نقش ویژه و جدید ایران اسلامی از نظر ژئوپلیتیک بازمی گردد. اگرچه مناقشه های ایران و سایر کشورهای این منطقه از قبل از انقلاب نیز وجود داشت ولی وقوع انقلاب اسلامی ویژگی خاصی به این روابط مناقشه برانگیز بخشیده است. به عبارت دیگر، با وقوع انقلاب اسلامی و حمایت ایران از فلسطین و تعارض با رژیم صهیونیستی، این مناقشات وارد عرصه خاصی شده است. از طرف دیگر، بعد از انقلاب اسلامی ایران تلاش برخی از کشورهای منطقه در فروکاستن از مناقشه و تعارض با رژیم صهیونیستی و نزدیکی بیشتر به آن رژیم، باعث گردید که ایران به عنوان یکی از قطب های اصلی مبارزه با نفوذ این رژیم در منطقه مطرح گردد. جنگ ایران و عراق و مناقشه بر سر جزایر سه گانه و استفاده از میدان های گازی و نفتی و همچنین کنترل تنگه هرمز از طرف ایران نیز از جمله عواملی بوده است که روابط ژئوپولیتیک ایران با سایر کشورها را بحرانی نموده است. از آخرین رویدادهایی که این مناقشات قدیمی را وارد مرحله جدید ی نموده، پی گیری و اصرار ایران بر سر انرژی هسته ای در دو دهه اخیربوده است.

در کنار این رقابت ها و مناقشات در میان کشورهای قدرتمند عربی حوزه خلیج فارس، در چند دهه اخیر تحولات اقتصادی و اجتماعی دیگری را در منطقه خاورمیانه شاهد بوده ایم که می تواند پاسخی به مناقشات پیش گفته و محملی برای برون رفت از این رقابت ها باشند. توسعه میدان های گازی در جنوب ایران، توسعه مناسبات بازرگانی در شیخ نشین های حوزه خلیج فارس و دریای عمان و تحولات موسوم به بهار عربی از جمله مواردی هستند که در صورت به کارگیری سیاست های مناسب، می توانند فرصتی برای ایران و سایر کشورهای قدرتمند این ناحیه در جهت تثبیت و حتی افزایش نفوذ خود در این منطقه را فراهم نمایند. بر طبق اصول متعارف روابط درون منطقه ای و بین المللی طبیعی است که هر یک از این کشورها به نوعی به دنبال منافع خود در روابط بین المللی خود باشند. پی گیری این منافع، مستلزم کاستن از فشار مناقشات و افزایش سطح همکاری های درون منطقه است.

یکی از زمینه های به وجود آمده برای بهره گیری از فرصت های پیش آمده در این منطقه از دنیا، استفاده از فضای سایبری است. در دنیای جدید، انقلاب الکترونیکی فرصت ها و در عین حال چالش های بسیار جدیدی را در اختیار دولت ها قرار داده است که بتوانند منافع خود را به شکل های مدرن پی گیری کنند. بزرگترین موفقیت انقلاب الکترونیکی، دسترسی سریع و آسان به منابع اطلاعاتی در اقصی نقاط دنیا است. در واقع این انقلاب اگرچه زیرساخت های الکترونیکی دارد ولی آنچه اهمیت آن را در دنیای امروز افزایش داده نقش اطلاعاتی آن است. بنابراین می توان گفت که این انقلاب بیش از آن که الکترونیکی باشد انقلاب اطلاعاتی است که زیر ساختی برای توسعه جامعه فراهم می نماید. توسعه روز افزون این فناوری و افزایش میزان وابستگی به خدمات آن ،بیشتر به دلیل نیاز دنیای مدرن به انبوه اطلاعات و داده هایی است که دسترسی به آنها می تواند مسیر توسعه را هموارتر نماید و در واقع، زیرساخت های حیاتی کشورها ،از جنبه های متفاوت،به این فناوری وابستگی شدیدی یافته است.

البته در ادبیات مطالعات سایبری بیش از آن که این انقلاب اطلاعاتی را به عنوان فرصتی برای توسعه روابط بین کشورها بدانند، از آن بیشتر به عنوان تهدیدی برای امنیت کشورها یاد شده است و از نقش توسعه ای آن در جهت افزایش امنیت غفلت شده است. در حالی که پدیده های مدرن امروزی را هم می توان برای اهداف صلح آمیز و هم برای افزایش امنیت جامعه مورد استفاده قرار داد. بنابراین، می توان پرسید که چگونه می توان توانایی این وسیله ارتباطی را برای کاهش مناقشات و افزایش سطح همکاری های امنیتی کشورهای حوزه خلیج فارس ارتقاء داد؟ هدف این پژوهش نشان دان نقش فضای سایبری در گسترش روابط ژئوپولیتیک ایران با سایر کشورهای حوزه خلیج فارس و کاهش تنش ها و رونق مناسبات این کشورها است.در این پایان نامه روابط ژئوپلیتیک ایران و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به عنوان متغیر وابسته و توسعه فضای سایبر به عنوان متغیر مستقل مورد مطالعه قرار می گیرد.

۱-۳- سوال تحقیق

توسعه فضای سایبر بر روابط ژئوپلیتیک ایران و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس چه تاثیری دارد؟

۱-۴- فرضیه های تحقیق

۱-توسعه فضای سایبری می تواند با تغییر فضای امنیتی روابط ژئوپلیتیک ایران را با کشورهای عربی خلیج فارس تغییر دهد.

۲-توسعه فضای سایبر می تواند با عث افزایش همکاریهای مشترک بین ایران و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس می شود.

۱-۵- اهداف تحقیق

۱- تبیین توسعه فضای سایبری در روابط ژئوپلیتیک ایران و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس

۲-تحلیل آثار منفی و مثبت توسعه فضای سایبری بر روابط خارجی ایران

۳-ارایه راهکارهای لازم جهت استفاده بهینه از فضای سایبری برای گسترش همگرایی بین ایران و این دسته از کشورها

۱-۶- روش تحقیق

تحقیق علمی عبارتست از یک روش گام به گام، منطقی، منظم و دقیق برای شناسایی مشکلات، گردآوری داده ها، تجزیه و تحلیل داده ها و استنتاج های معتبر از آنها می باشد. از این رو تحقیق علمی صرفاً مبتنی بر تجزیه یا برداشت های شخصی و درک مستقیم نیست بلکه هدفمند و دقیق است. پایه هر علمی به روش شناختی مبتنی است که در آن علم به کار می رود منظور از این روش شناسی تحقیق، شیوه انجام تحقیق است که در آن علم به کار می رود. هدف از انتخاب روش تحقیق اتخاذ شیوه ای مشخص است که محقق را هر چه دقیق تر و آسان تر به پاسخ های احتمالی برساند، این روش بستگی به اهداف و ماهیت موضوع و همچنین امکانات و منابع دارد.

تحقیقات علمی بر اساس اهداف تحقیق به سه دسته تقسیم می شوند : کاربردی و تحقیقی و توسعه ای. پژوهش حاضر از حیث هدف، از نوع کاربردی می باشد. زیرا با هدف کاربردی نمودن یک زمینه خاص علمی تلاش دارد پیش نیازهای اجرا موضوع تحقیق را در عمل بررسی نماید. انتخاب روش اجرایی تحقیق بستگی به ماهیت موضوع، اهداف پژوهش، فرضیه های تدوین شده، ملاحظات اخلاقی و انسانی حاکم بر موضوع تحقیق و وسعت امکانات اجرایی آن دارد. در این مرحله محقق بایستی روش تحقیقی را که برای پژوهش او مناسب است، انتخاب نماید. چون هدف کلی این تحقیق نقش توسعه فضای سایبر در روابط ژئو پلتیک ایران و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس بود از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی استفاده شده است. طبق نظر سرمد و همکاران (۱۳۷۹) تحقیق پیمایشی شعبه ای از تحقیق توصیفی است که هدف آن بررسی وضعیت موجود می باشد. نادری و سیف نراقی (۱۳۶۴) نیز روش تحقیق توصیفی را مطالعه واقعی و منظم خصوصیات یک موقعیت یا یک موضوع می دانند که در آن محقق سعی می کند آنچه هست را بدون هیچگونه دخالت یا استنتاج ذهنی گزارش دهد و نتایج عینی از موقعیت بگیرد.

به عبارت دیگر ، روش این تحقیق توصیفی – تحلیلی و بنا به سرشت بر پایه روش کتابخانه ای است ، ابزارهای گردآوری اطلاعات ، فیش ، جدول ، نقشه ، نمودار می باشند. در مراحل اجرایی و جهت تجزیه و تحلیل و اطلاعات از شیوه های قیاسی و استقرایی استفاده شده است به طور کلی ، پایان نامه حاضر ، از ابتدا تا نتیجه گیری چهار مرحله زیر را سپری کرده است :

– شناسایی و گردآوری منابع کتابخانه ای شامل ، منابع و اطلاعات موجود در سازمان ملل و کتابخانه ها

– مطالعه و بر حسب ضرورت ترجمه و کنکاش در منابع گردآوری شده و استخراج مطالب مورد نظر از طریق فیش برداری

– تدوین و جمع بندی اطلاعات جمع آوری شده و در صورت لزوم ارائه جدول ، نقشه و نمودار

– بررسی و تجزیه و تحلیل اطلاعات ، تهیه گزارش پایانی و نتیجه گیری.

 1-7- اهمیت و ضرورت تحقیق

تضمین امینت ملی از مهم ترین شاخصه های یک حکومت پویا و مقتدر است که رجال سیاسی، نظامی و امنیتی حاکمیت خود را متعهد به تأمین آن می دانند. در گفتمان مدرن، امنیت عبارت است از نیل به سطحی از اطمینان خاطر برای تحصیل و صیانت از منافع ملی به تعبیر «رابرت ماندل» امنیت ملی شامل تعقیب روانی و مادی ایمنی است و اصولاً جزء مسؤولیت حکومت های ملی است. بر همین اساس تدوین راهبرد امنیت ملی از راهبردی ترین اقدامات نرم افزاری در جهت تامین امنیت ملی محسوب می شود. نگاه مدرن به امنیت، نگاهی چندسویه است و طیفی از عوامل (فرصت ساز و تهدیدآفرین) را شامل می شود که در زمینه های گوناگون فرصت ظهور و بروز پیدا می کنند. یکی از عوامل مهم در این زمینه عامل ژئوپلیتیک و موقعیت سرزمینی است. کشور ایران به علت قرارگرفتن در منطقه راهبردی حساس خاورمیانه از یک موقعیت ویژه ای برخوردار است. بطوریکه نه تنها خود یک کانون ژئوپلیتیکی محسوب می شود، بلکه با ۶ حوزه مهم ژئوپلیتیکی در ارتباط می باشد. این حوزه ها با عنایت به وزن و موقعیت خود در تدوین راهبرد امنیت ملی ایران تاثیرگذار هستند. اما در میان این حوزه ها حوزه پلیتیکی خلیج فارس به خاطر شأن ژئوپلیتیکی در معادلات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی در منطقه و جهان، نقش بسیار فعال و تعیین کننده ای در امنیت ملی ایران دارد. بر این مبنا، در این تحقیق سعی می شود به روش کتابخانه ای و از طریق روش شناختی توصیفی- تحلیلی رابطه و تاثیر حوزه ژئوپلیتیکی خلیج فارس را در این خصوص از زوایای اصلی بررسی و روشن نماییم.

تعداد صفحه :۱۳۱

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com