پایان نامه ارشد: رابطه هوش هیجانی و سلامت روانی معلمان تربیت بدنی شهرستان خواف

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : تربیت بدنی

گرایش : عمومی

عنوان : رابطه هوش هیجانی و سلامت روانی معلمان تربیت بدنی شهرستان خواف

دانشگاه پیام نور – واحد گرمسار

پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد

تربیت بدنی –گرایش عمومی

عنوان پایان نامه :

رابطه هوش هیجانی و سلامت روانی معلمان تربیت بدنی شهرستان خواف

استاد راهنما:

دکتر لقمان کشاورز

استاد مشاور:

دکترطاهره موسوی راد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………۱       

۱-۲ بیان مساله …………………………………………………………………………………………۴

۱-۳ اهمیت و ضرورت  تحقیق……………………………………………………………………………۹

۱-۴ اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………….۱۳

هدف کلی…………………………………………………………………………………………….۱۳

اهداف اختصاصی……………………………………………………………………………………..۱۳

۱-۵ سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………….۱۳

۱-۶ فرضیه ها……………………………………………………………………………………………۱۴

۱-۷ تعریف اصطلاحات………………………………………………………………………………….۱۴

سلامت روانی ………………………………………………………………………………………۱۴

هوش هیجانی………………………………………………………………………………………….۱۵

دبیران تربیت بدنی………………………………………………………………………………..۱۵

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱) مقدمه……………………………………………………………………………………………۱۷

۲-۲) هیجان……………………………………………………………………………………………۱۷

۲-۲-۱) تاریخچه ی هوش هیجانی………………………………………………………………….۲۰

۲-۲-۲) پیامدهای هوش هیجانی:………………………………………………………………۲۲

۲-۲-۳ ) رویکردهای هوش هیجانی…………………………………………………………….۲۴

۲-۲-۴) نظریه ها و تعاریف هوش هیجانی……………………………………………………..۲۵

۲-۳) سلامت روان………………………………………………………………………………..۳۱

۲-۳-۱) تعریف………………………………………………………………………………………۳۱

۲-۳-۲) تاریخچه مطالعات درباره سلامت روان…………………………………………………۳۳

۲-۳-۳) ویژگی های افراد دارای سلامت روان از دیدگاه روان شناسان……………………..۳۵

۲-۳-۴) ویژگی های افراد دارای سلامت روان از دیدگاه اسلام………………………………۳۶

۲-۳-۵) اصول سلامت روانی از دیدگاه اسلام………………………………………………..۳۷

۲-۳-۶) دیدگاه ها مختلف در مورد سلامت روان…………………………………………….۳۸

۲-۳-۷) سلامت روان از دیدگاه قرآن…………………………………………………………….۴۳

۲-۳-۸) فعالیت بدنی…………………………………………………………………………..۴۷

۲-۳-۹) ابعاد سلامت……………………………………………………………………….۴۹

۲-۳-۱۰) فعالیت های بدنی و سلامت روان………………………………………………..۵۱

۲-۳-۱۱) مدل های سلامت روانی…………………………………………………………..۵۴

۲-۴) پیشینه ی تحقیق……………………………………………………………………….۵۷

۲-۵) نتیجه گیری…………………………………………………………………………….۷۳

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱) مقدمه……………………………………………………………………………………..۷۵

۳-۲) روش تحقیق……………………………………………………………………………..۷۵

۳-۳) جامعه آماری…………………………………………………………………………….۷۵

۳-۴) نمونه آماری……………………………………………………………………………۷۶

۳-۵) روشهای گردآوری دادهها……………………………………………………………..۷۶

۳-۵-۱) مطالعات کتابخانه ای………………………………………………………………۷۶

۳-۵-۲)تحقیقات میدانی……………………………………………………………………..۷۷

۳-۶) قابلیت پایایی و روایی ابزار تحقیق…………………………………………………..۸۱

۳-۶-۱) تعیین پایایی پرسشنامه ها……………………………………………………….۸۱

۳-۶-۲) تعیین روایی پرسشنامه …………………………………………………………..۸۲

۳-۷)  روش های آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده ها …………………….۸۳

۳-۸) روش اجرای تحقیق…………………………………………………………………۸۳

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری

۴-۱ ) مقدمه…………………………………………………………………………………۸۵

۴-۲) آمار توصیفی……………………………………………………………………………۸۵

۴-۳) آمار استنباطی……………………………………………………………………..۸۹

فصل پنجم: نتیجه گیری و تفسیر یافته ها

۵-۱ مقدمه………………………………………………………………………………..۱۰۵

۵-۲ خلاصه تحقیق  …………………………………………………………………….۱۰۵

۵-۳) بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………۱۰۶

۵-۴) محدودیت های در اختیار محقق……………………………………………….۱۱۴

۵-۵ ) پیشنهادات برخاسته از تحقیق…………………………………………………۱۱۴

۵-۶ پیشنهادات برای تحقیقات آینده……………………………………………………..۱۱۵

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر رابطه هوش هیجانی و سلامت روانی معلمان تربیت بدنی بود.جامعه آماری تحقیق شامل ۱۰۰ نفر از معلمان تربیت بدنی شهرستان خواف بود و  روش نمونه گیری آماری به صورت کل شمار و حجم آن برابر با حجم جامعه در نظر گرفته شد، که ۵۰ دبیر زن و ۵۰ دبیر مرد را شامل می شد. برای دستیابی به اهداف تحقیق، از پرسشنامه هوش هیجانی سیبریا شرینگ و پرسشنامه سلامت عمومی GHQ استفاده شد، روایی هر دو پرسشنامه به تایید ۱۳ نفر از متخصصین رسید و پایایی آنها در یک مطالعه مقدماتی  با ۳۰ نفر آزمودنی ( معلمان تربیت بدنی) مورد بررسی قرار گرفت و پایایی آنها به ترتیب ۹۳۶/۰و ۸۵۹/۰ محاسبه شد. به منظور تجزیه و تحلیل  اطلاعات جمع آوری شده ، از روش های آماری توصیفی و روش های آماری استنباطی از جمله  کلموگروف –اسمیرنوف، t_ استودنت تک نمونه ای، رگرسیون خطی ساده، تحلیل واریانس یک راهه، آزمون تعقیبی شفه  و توسط  ۱۹ spss استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که میانگین هوش هیجانی دبیران تربیت بدنی در سطح مورد انتظار و سلامت عمومی پایین تر از سطح متوسط مورد انتظارمی باشد و برای تمام مقاطع تدریس براساس جنسیت بین هوش هیجانی و سلامت روانی معلمان هم بستگی مثبت و معنادار وجود دارد (p<0/01) اما  این همبستگی در مقطع ابتدایی برای معلمان زن معنادار نمی باشد(p>0/05). که برای تمام مقاطع تدریس براساس جنسیت بجز معلمان زن مقطع ابتدایی هوش هیجانی می توانند بخشی از وواریانس سلامت روان معلمان را به صورت معنادار تبین کنند و  ضرایب تاثیر  برای معلمان مرد مقطع ابتدایی (۶۶/۰)،زن مقطع راهنمایی (۸۷/۰)،مرد مقطع راهنمایی (۱)،زن مقطع دبیرستان (۷۵/۰)مرد مقطع دبیرستان (۹۸/۰) می باشد و با توجه به آماره های t  نشان می دهد که  هوش هیجانی با اطمینان ۹۹ درصد می تواند تغیرات مربوط به سلامت روان  در این مقاطع با توجه به جنسیت معلمان را پیش بینی کنند و  هم چنین شاخص F تحلیل  واریانس نشان داد که بین هوش هیجانی معلمان رابطه معناداری وجود ندارد ولی از نظر متغیر سلامت روانی، مقطع ابتدایی از دیگر مقاطع کمتر بود.

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه

مهم ترین عامل در نیل به اهداف هر سازمان ، نیروی انسانی است .در آموزش و پرورش به دلیل اهداف معنوی و تربیتی، معلمان به عنوان مهم ترین عوامل اثرگذار در تعلیم و تربیت محسوب می شوند( عسگریان،۱۳۶۵). سرمایه گذاری بیشتر روی نیروی انسانی آموزش و پرورش (معلمان) به معنای افزایش دانش و قدرتمند کردن زیر بنای جامعه است.معلم تربیت بدنی نیز به عنوان جزئی از این نیروی انسانی در آموزش و پرورش وظایف خطیری هم چون ایجاد آمادگی بدنی، ایجاد صفات اخلاقی و اجتماعی پسندیده، پر کردن صحیح اوقات فراغت و آموزش شیوه درست زندگی به دانش آموزان را بر عهده دارد(وزارت آموزش و پرورش ،۱۳۷۴). هم چنین معلمان تربیت بدنی از طریق فعالیت های جسمانی و حفظ بهداشت و تندرستی دانش آموزان، در دست یابی به اهداف تعلیم و تربیت عمومی وظیفه ی دشواری دارند و باید از سطح مطلوب توانمندی های فردی و مدیریتی برخوردار باشند ( قیومی،محمد، ۱۳۸۲) . به نظر می رسد شغل معلمان ،به ویژه در بخش تربیت ،از جمله مشاغلی است که به سطح بالایی از هوش هیجانی نیاز دارد. زیرا معلمان تربیت بدنی به رابطه ی تنگاتنگ با دانش آموزان نیاز دارند و نقش حیاتی در تکامل رفتار، نگرش، مهارت ها و دادن اطلاعاتی که آنها برای فعالیت بدنی در طول زندگی نیاز دارند، بازی می کنند( یارمحمدی منفرد و همکاران ۱۳۸۹).

هوش هیجانی [۱] شامل شناخت و کنترل هیجان های خود است. به عبارت دیگر، هوش هیجانی شامل توانایی انجام استدلال دقیق در مورد  احساسات عاطفی، برای ارتقاء سطح تفکر است (مایر [۲]وهمکاران ، ۲۰۰۸) و به عنوان زیرمجموعه ای از هوش اجتماعی تعریف شده است ؛ یعنی توانایی کنار آمدن با مردم، مهار هیجان ها در روابط با انسان ها و توانایی ترغیب یا راهنمایی دیگران. همچنین ویژگی هایی همچون توانایی برانگیختن خود، استقامت و پایداری در مقابل شکست، از دست ندادن روحیه، پس راندن افسردگی و یأس در هنگام تفکر، همدلی و صمیمیت و امید داشتن را در بر میگیرد (گلمن[۳]،۱۹۹۵). ویژگی های هوش هیجانی همچون درک، توصیف، فهم و مدیریت احساس، موجب مقابله کارآمد افراد با استرسهای روزانه و اتفاقات مهم زندگی میشود و نتایجی همچون سلامت روانی، کیفیت مطلوب روابط، رضایت شغلی و سلامت بدنی را در پی دارد (گلادیس[۴] و همکاران،۲۰۰۹).افراد دارای هوش هیجانی بالاتر می توانند با موفقیت بیشتری با مشکلات موجود در محیط های کاری و زندگی شان مقابله کنند و از سلامت بیشتری برخوردار باشند ، (گلمن، دانیل،۱۹۹۰) و هم چنین هوش هیجانی نقش مهمی در بهبود عملکرد جسمی و روانی افراد داشته و نظم هیجانی نقش تعیین کننده های در روابط بین عوامل فشارزا وسلامت جسمی ایفا می کند(تسایوسیس[۵] و نیکولا ،۲۰۰۵).

فعالیت های بدنی منظم راهی ایمن و مطمئن برای کاهش اختلالات روانی شایع در جامعه از قبیل اضطراب، تنیدگی و افسردگی است که تاثیر زیادی بر سلامت روانی افراد دارد (پور رنجبر و همکاران،۲۰۰۶)  که در همین راستا وانگ[۶] و همکاران (۲۰۰۴) در پژوهشی نشان داد فعالیت بدنی به هر شکلی می تواند در حفظ و تأمین سلامت روانی نقش داشته باشد.

در سالهای اخیر، بررسی وضعیت سلامت و ابعاد حرفه ی معلمی در پژوهش های متعدد مورد توجه و مطالعه پژوهشگران زیادی قرار گرفته است، به طوری که هر یک از این  پژوهشگران سعی در بررسی موقعیت و شرایط کاری معلمان به منظور شناسایی نقاط آسیب پذیر و مرتفع کردن این مشکلات برای رسیدن به آموزش وپرورش اثربخش داشته اند(کاووس[۷]،۲۰۰۶)  به طوری که با توجه به بافت، موقعیت، منابع و عناصر فرهنگی و اجتماعی، ابعاد سلامت روان شناختی شغل معلمی و منابع استرس زا ممکن است خود را به شکلی متفاوت از دیگر جوامع نشان دهد(حبیبی و همکاران ،۱۳۸۸).

سلامت[۸] که امروزه به عنوان مفهومی مطرح است که متاثر از عوامل جسمانی، روانی و اجتماعی است، سابقه ای به اندازه طول عمر بشر دارد؛ چه جوامع در هر برهه ای از زمان درگیر عوامل مخل سلامت و درصدد بودند تا سطح جامعه و کیفیت زندگی را ارتقاء دهند. سازمان بهداشت جهانی، سلامت را چنین تعریف می کند: سلامت حالت بهزیستی کامل جسمانی، روانی و اجتماعی است و صرفا عدم بیماری و ضعف نیست(سارافینو[۹]، ۲۰۰۳). سلامت روانی [۱۰] نیز احساس رضایت و بهبود روانی و تطابق اجتماعی با موازین مورد قبول هر جامعه، وهمانند سلامت جسمی ، چیزی فراتر از نبودن بیماری یا سایر مشکلات است. پژوهشگران معتقدند سلامتی و بیماری یک حالت مطلق و مستقل نیست، بلکه فرایندی است که عوامل فرهنگی ، اجتماعی و روان شناختی بر آن تاثیر گذارند (برازیان و بشارت، ۱۳۸۸).تماس نزدیک معلم با دانش آموزان و نفوذی که بر آنها دارد ، نقش مهمی در سلامت فکری و روانی آنها ایفا می کند.با توجه به همسانی اهداف آموزش و پرورش و بهداشت روانی که مقصود هر دو ساختن انسان هایی سالم، مفید وخوشبخت است، ضرورت چنین بررسی هایی در آموزش و پرورش مهم تلقی می شود . اگر وضعیت سلامت روانی معلمان شناسایی گردد و به منظور بهبود سلامت روانی آنان برنامه ریزی شود ، عملکرد تحصیلی دانش آموزان نیزبه تبع بهتر می شود( فونتانا و آبوسیری،۲۰۰۳).

۲-۱- بیان مسأله

براساس تعریف سازمان بهداشت جهانی، سلامت عمومی عبارت است از رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی فرد، که بین این سه جنبه تأثیر متقابل و پویا وجود دارد. در همین رابطه مسأله ای است که امروزه پژوهشهای زیادی را به خود اختصاص داده است و مطالعات انجام شده در سالهای اخیر در حوزه بهداشت روانی و سلامت عمومی، رابطه تنگاتنگ عوامل شخصیتی و روانشناختی و سلامت را به وضوح نشان داده است ( فتحی آشتیان، ۱۳۸۵). به طوری که پیشرفت های اخیر در زمینه روانشناسی سلامت، بهداشت روان و طب رفتاری نقش هیجان را در سلامت و بیماری انسانها مورد توجه قرار داده است.(لیا [۱]و همکاران،  ۲۰۰۳). سلامت روانی[۲] یکی از بنیادی ترین مفاهیم اجتماعی است و عبارت است از مجموعه عواملی که در پیشگیری از ایجاد و یا پیشرفت روند وخامت اختلالات شناختی، احساسی و رفتاری در انسان، نقش مؤثر دارند. تحقیقات  نشان دهندۀ انواع اختلالات روانی شامل اضطراب، تنیدگی و افسردگی در جامعه امروزی است، به گونه ای که افراد زیادی از این مشکلات رنج و می برند سالانه هزینه های سرسام آوری صرف درمان این اختلالات می شود (دنیل [۳] ،۱۹۹۷).  تأمین سلامت روانی اقشار مختلف جامعه یکی از مهم ترین مسائلی است که مسئولین تعلیم و تربیت در جامعه اسلامی ما باید بطور جدی به آن بیندیشند و به رفع نقایص موجود بپردازند. در حال حاضر، آگاهی و دانش فزاینده مشترکی وجود دارد که فعالیت بدنی و ورزش منظم برای سلامت جسمانی انسان ها سودمند است (مهری و همکاران،۹۰). بر این اساس هیجان ها همیشه مورد توجه انسان بوده است، زیرا در هر تلاش و در هر اقدام مهم بشری، به طریقی نقش دارند (لیا [۴]و همکاران،  ۲۰۰۳).همچنین تحقیقات گسترده ای در خصوص اختلال در هوش هیجانی و اثرات آن بر کیفیت زندگی، موفقیت شغلی و تحصیلی، مقاومت در برابر استرس، سلامتی و کیفیت روابط اجتماعی و ازدواجی صورت گرفته است. این مطالعات از تأثیر هوش هیجانی بر موفقیت و شادکامی در زندگی حکایت دارند(نیلس [۵]و همکاران ۲۰۰۹)

      همچنین تحقیقات گسترده ای ارتباط مثبت بین ویژگی هوش هیجانی و متغیرهای مربوط به سلامت ارتباط منفی هوش هیجانی با آسیب شناسی تأیید نموده است (پتریدس[۶] و همکاران ۲۰۰۷). ضمن این که، این صفت میانجی مهمی در پاسخ به استرسها است (مایکل لاچک [۷]و همکاران ۲۰۰۸). این در حالی است که نتایج مطالعات سال های اخیر، حاکی از نقش مؤثر ورزش و فعالیت بدنی منظم در سلامت روان انسان های جامعه است (فاستینگ[۸]،  ۱۹۹۲). بنابراین امروزه نمی توان نقش کنترل هیجان ها و جهت دهی به آنها را در داشتن سلامت روانی نادیده گرفت(نوروزی سید حسینی و همکاران ،۹۰). مطالعه سلامت روانی جوامع، همواره با هیجان ها و عوامل مرتبط به آنها توجه ای ویژه می شود، از طرف دیگر، کاربرد هیجان ها در تعلیم و تربیت و برنامه های یادگیری اجتماعی و ورزشی، اجتناب ناپذیر است، زیرا در قرن حاضر علاوه بر توجه به رشد شناختی و آموزشی و مهارتی، باید به رشد هیجانی افراد توجه کرد و آنها را برای همکاری و مشارکت در تصمیم گیری های مسئولانه و مقاومت در مقابل فشار گروه همسالان آماده کرد، به گونه ای که نقش سازنده ای در اجتماعی که روز به روز بر دگرگونی های آن افزوده می شود، به عهده گیرند (علیان،۱۳۸۴). هوش هیجانی در سلامت افراد اثر مهمی دارد و از استرس موجود به هنگام مواجهه با وضعیت های دشوار نظیر بیماری های سخت ،اضطراب و نگرانی می کاهد (رجایی و همکاران ،۸۵) .

    تحقیقات انجام شده در دانشکده پزشکی هاروارد با عکس برداری از مغز نشان داد که همراه با تغییرات هوش هیجانی،تغییرات جسمانی در مغز شکل می گیرد. مهارت های هوش هیجانی، توانایی مغز برای مقابله با اضطراب را تقویت می کنند و این باعث می شود که دستگاه دفاعی بدن در مقابل بیماری ها مقاومت بیشتری داشته باشد (برادبری و همکاران،  ۱۳۸۴). نتایج یک فرا تحلیل، روابط مثبتی بین هو ش هیجانی و متغیرهای سلامت محور (شات [۹]و همکاران، ۲۰۰۷) و متغیرهای عملکردی[۱۰] (ون روی[۱۱] و همکاران، ۲۰۰۶) را نشان می دهد. پژوهش ها نشان داده اند که فعالیت بدنی منظم راهی ایمن و مطمئن برای کاهش اختلالات روانی شایع در جامعه از قبیل اضطراب، تنیدگی و افسردگی است. (پور رنجبر، ۲۰۰۶)

     علاوه بر نقش تمرین و فعالیت بدنی منظم در سلامت روانی افراد، توجه به متغیرهای روانی تأثیرگذار در سلامت روانی افراد حائز اهمیت است (پور رنجبر، ۲۰۰۶). هوش هیجانی و سلامت روانی و احتمال تأثیر فعالیت بدنی منظم براین متغیر های روانی به عنوان مفاهیم کلیدی در بین محققان ورزشی ظاهر شده اند و موضوعاتی در حال رشد برای علاقه مندان در روانشناسی ورزش هستند (وسیلیکی[۱۲] و همکاران، ۲۰۰۹). ایمی[۱۳]و همکاران (۲۰۱۰) در پژوهشی نشان دادند که بین ابعاد محدودیت نقش ناشی از عملکرد بدنی، سلامت عمومی، احساس حیات و سرزندگی، عملکرد اجتماعی، محدودیت نقش ناشی از مشکلات احساسی، سلامت روانی و بعد روانی بین دو گروه ورزشکار و غیرورزشکار تفاوت معنی داری وجود دارد، اما بین ابعاد درد بدنی و عملکرد فیزیکی تفاوت معنی داری گزارش نکردند. سالگوئرو، گارسیا و گارسیا[۱۴] (۲۰۱۰) در تحقیقی به این نتیجه رسیدند که بین ابعاد عملکرد فیزیکی، محدودیت نقش ناشی از عملکرد بدنی، سلامت عمومی، احساس حیات و سرزندگی، عملکرد اجتماعی، سلامت روانی، درد بدنی، ابعاد روانی و جسمانی با فعالیت بدنی رابطه معنی داری وجود دارد اما بین محدودیت نقش ناشی از مشکلات احساسی با فعالیت بدنی رابطه معنی داری گزارش نشد. راس، میلسون و ریکل[۱۵] (۲۰۰۹) در تحقیقی گزارش کردند که تمامی ابعاد کیفیت زندگی به غیر از عملکرد فیزیکی، با فعالیت بدنی و آمادگی جسمانی ارتباط معنی داری دارد. موسوی (۱۳۸۱) در بخشی از تحقیق خود در زمینه بررسی نقش ورزش بر فشار عصبی، سلامت روانی و جسمانی استادان و کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی، به این نتیجه رسید که به طور کلی فشار روانی کارکنان ورزشکار در پاسخ های جسمی، رفتاری شناختی و هیجانی کمتر از کارکنان غیرورزشکار بود. همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که تمرینات بدنی و ورزش، شیوه مفید و مؤثری در مدیریت فشار روانی و کاهش فشار روانی و سلامت روانی و جسمی است که باید بیشتر مورد توجه کارکنان و مدیران سازمان ها قرار گیرد. آنونیماس[۱۶] (۲۰۰۵) در تحقیقی به این نتیجه رسید که دبیران تربیت بدنی از سلامت روانی بیشتری برخوردارند، اما به علت شغلشان که از نظر حرفه ای دارای تنش و استرس فراوانی است، بیشتر از دیگر مشاغل در تمرین و سلامت روانی در تحقیقی با عنوان معرض تحلیل رفتگی قرار دارند. راس و هایس[۱۷] (۲۰۰۸) در تحقیقی با عنوان (تمرین و سلامت روانی عموم مردم) به این نتیجه رسیدند که بین تمرین و سلامت روانی همبستگی مثبتی وجود دارد و تمرینات ورزشی با کاهش علائم افسردگی، اضطراب و احساس بیماری در عموم افراد جامعه همراه است.

       بررسی ادبیات پیشینه و مبانی نظری بیانگر این است که معلمین تربیت بدنی نقش مهمی در تربیت آینده سازان کشور داشته و سلامت روانی آنها به منظور تاثیر مهم در ایفای نقش و وظیفه افراد مزبور می­تواند داشته باشند، و عواملی که می تواند با سلامت روانی آنها ارتباط داشته باید مورد توجه قرار گیرد و نظر به این که هوش هیجانی به عنوان یکی از عوامل نامحسوس در هر سازمانی می تواند با هر عاملی از جمله سلامت روانی ارتباط داشته باشد و این موضوع کمتر در تحقیقات موجود در حوزه ورزش و تربیت بدنی مورد توجه قرار گرفته است، لذا پژوهش حاضر در صدد است به این سئوال پاسخ دهد آیا بین هوش هیجانی و سلامت روانی معلمان تربیت بدنی شهرستان خواف ارتباط وجود دارد؟

[۱]  Liau A.K

[۲]– Mental health

[۳]  Daniel M

[۴]  Liau A.K

[۵]  Nelis, D

[۶] Petrides, K.V

[۷]  Mikolajczak, M

[۸] Fasting k

[۹] Schutte NS

[۱۰]  performance variable

[۱۱] VanRooy DL

[۱۲] Vassiliki C

[۱۳] – Eime

[۱۴] – Salguero, Garcia & Garcia

[۱۵] – Ross, Milson & Rickel

[۱۶] – Anonymous

[۱۷] – Rass & Hayes

[۱] EQ

[۲] Mayer

[۳] Golman

[۴] Gladys

[۵] Tsaousis

[۶] Wang  [۷] Kovess

[۸] Health

[۹] Sarafino

[۱۰] Psychological health

تعداد صفحه : ۱۵۰

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***