پایان نامه ارشد : رابطه درگیری شغلی با تمایل به ترک شغل کارکنان با توجه به نقش تعهد سازمانی …

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت

گرایش : منابع انسانی

عنوان : رابطه درگیری شغلی با تمایل به ترک شغل کارکنان با توجه به نقش تعهد سازمانی و رضایت شغلی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

 گروه آموزشی مدیریت دولتی

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته: مدیریت دولتی      گرایش: مدیریت منابع انسانی

 

عنوان

« رابطه درگیری شغلی با تمایل به ترک شغل کارکنان با توجه به نقش تعهد سازمانی و رضایت شغلی  (مطالعه موردی: کارکنان اداره امور مالیاتی استان گیلان) »

 

استاد راهنما

دکتر بیژن شفیعی

  

بهمن  ۱۳۹۳


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                         صفحه
چکیده: ۱
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱) مقدمه ۳
۱-۲) بیان مساله ۳
۱-۳) اهمیت و ضرورت تحقیق ۵
۱-۴) اهداف تحقیق ۶
۱-۵) چارچوب نظری تحقیق ۶
۱-۶) فرضیه های تحقیق ۷
۱-۷) تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق ۸
۱-۸) قلمرو تحقیق ۱۰
فصل دوم: ادبیات نظری وپیشینه تحقیق
بخش اول: ترک شغل
۲-۱-۱) مقدمه ۱۲
۲-۱-۲) تعاریف و مفاهیم ترک شغل (خدمت) ۱۲
۲-۱-۳) عوامل زمینه ساز ترک شغل ۱۴
۲-۱-۴) هزینه های ترک شغل ۱۶
۲-۱-۵) مدل عوامل موثر بر ترک خدمت کارکنان ۱۷
بخش دوم: رضایت شغلی
۲-۲-۱) مقدمه ای بر رضایت شغلی ۱۸
۲-۲-۲)  تعاریف و مفاهیم رضایت شغلی ۱۸
۲-۲-۳) اهمیت رضایت شغلی ۲۰
۲-۲-۴) نظریه های رضایت شغلی ۲۰
۲-۲-۵) اندازه گیری رضایت از شغل ۲۱
۲-۲-۶) ابزار اندازه گیری رضایت از شغل ۲۲
۲-۲-۷) عوامل موثر بر رضایت شغلی ۲۲
۲-۲-۸) پیامدهای رضایت شغلی ۲۵
بخش سوم: تعهد سازمانی
۲-۳-۱) تعهد سازمانی ۲۸
۲-۳-۲) انواع تعهد ۲۹
۲-۳-۳) عوامل موثر بر تعهد سازمانی ۳۵
۲-۳-۴) مراحل رشد وتوسعه مفهوم تعهد سازمانی ۴۰
۲-۳-۵) نتایج و پیامدهای تعهد سازمانی ۴۱
بخش چهارم: درگیری شغلی
۲-۴-۱) مقدمه بر در گیری شغلی ۴۳
۲-۴-۲) تعریف درگیری شغلی ۴۴
۲-۴-۳) فرآیند ایجاد درگیری شغلی ۴۶
۲-۴-۴) درگیری شغلی و ویژگیهای فردی ۴۷
۲-۴-۵) درگیری شغلی و ویژگی های شغل ۴۹
۲-۴-۶) درگیری شغلی و طراحی شغل ۵۱
۲-۴-۷) درگیری شغلی و پیامدهای حاصل از کار ۵۲
۲-۴-۷-۱) درگیری شغلی و رفتار شهروند سازمانی ۵۳
۲-۴-۷-۲) درگیری شغلی و رضایت شغلی ۵۴
۲-۴-۷-۳) درگیری شغلی و فرسودگی شغلی ۵۵
۲-۴-۷-۴) درگیری شغلی و عملکرد کارکنان ۵۶
۲-۴-۷-۵) درگیری شغلی و حمایت سرپرستان ۵۸
۲-۴-۷-۶) درگیری شغلی و فرآیند اجتماعی سازی ۵۸
۲-۴-۷-۷) درگیری شغلی و قصد ترک شغل ۵۹
۲-۴-۷-۸) درگیری شغلی و تعهد سازمانی ۵۹
۲-۴-۸) ویژگی های سیستم با درگیری شغلی بالا ۶۰
۲-۴-۹) ابزارهای توسعه درگیری شغلی کارکنان ۶۱
بخش پنجم:پیشینه تحقیق
فصل سوم : روش تحقیق
۳-۱) مقدمه ۶۶
۳-۲) روش تحقیق ۶۶
۳-۳) جامعه و نمونه آماری ۶۶
۳-۴) روش جمع آوری اطلاعات ۶۸
۳-۵) ابزارهای جمع آوری داده ها و اطلاعات ۶۸
۳-۵-۱) روایی پرسشنامه ۶۹
۳-۵-۲) پایایی پرسشنامه ۷۰
۳-۶) روش تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات ۷۱
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات
۴-۱) مقدمه ۷۴
۴-۲) توصیف ویژگی های جمعیت شناختی ۷۵
۴-۳) توصیف متغیرهای تحقیق ۸۰
۴-۴)آزمون نرمالیته متغیروابسته تحقیق ۸۶
۴-۵) بررسی مدل اندازه گیری تحقیق ۸۶
۴-۶) بررسی مدل تحقیق ۸۷
۴-۶-۱) بررسی مدل تحقیق در حالت استاندارد ۸۷
۴-۶-۲) بررسی مدل تحقیق در حالت اعداد معنی داری ۸۸
۴-۶-۳) بررسی شاخص های معنی داری و برازش مدل کلی تحقیق ۸۹
۴-۷) تحلیل مسیر های غیر مستقیم ومستقیم حاصل از مدل ساختاری تحقیق ۹۰
۴-۸) آزمون فرضیه ها ۹۱
فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادات
۵-۱) مقدمه ۹۵
۵-۲) خلاصه تحقیق ۹۵
۵-۳) نتایج آمار توصیفی ۹۶
۵-۴) نتایج آمار استنباطی ۹۷
۵-۵)پیشنهادات در راستای نتایج تحقیق ۹۹
۵-۶) پیشنهاد برای تحقیقات آینده ۱۰۱
۵-۷) محدودیت های تحقیق ۱۰۱
منابع و ماخذ ۱۰۲
ضمائم ۱۰۹
 فهرست جداول
عنوان                                                         صفحه
جدول۲-۱) نتایج احتمالی سطوح تعهد (قربانی و چترسیماب،۱۳۸۶) ۴۲
جدول۳-۱) حجم نمونه به تفکیک واحد های اداری ۶۸
جدول۳-۲) صفات طیف پاسخی پرسشنامه ۶۹
جدول ۳-۳) تفکیک سوالات پرسشنامه ۶۹
جدول ۳-۴) ضریب آلفای کرونباخ مربوط به پایایی سوالات پرسشنامه ۷۱
جدول۴-۱) توصیف جنسیت پاسخ دهندگان ۷۵
جدول۴-۲) توصیف وضعیت تاهل پاسخ دهندگان ۷۶
جدول۴-۳) توصیف سن پاسخ دهندگان ۷۷
جدول۴-۴) توصیف  تحصیلات پاسخ دهندگان ۷۸
جدول۴-۵) توصیف  سابقه کار پاسخ دهندگان ۷۹
جدول۴-۶) توصیف متغیر درگیری شغلی ۸۰
جدول۴-۷) توصیف متغیر تعهد هنجاری ۸۱
جدول۴-۸) توصیف متغیر تعهد عاطفی ۸۲
جدول۴-۹) توصیف متغیر رضایت شغلی درونی ۸۳
جدول۴-۱۰) توصیف متغیر رضایت شغلی بیرونی ۸۴
جدول۴-۱۱) توصیف متغیر تمایل به ترک شغل ۸۵
جدول۴-۱۲) آزمون کولموگروف- اسمیرنف برای متغیر تمایل به ترک شغل ۸۶
جدول ۴-۱۳) علایم به کار رفته در مدل ۸۶
جدول ۴-۱۴) شاخص های معنی داری و برازش مدل ۸۹
جدول۴- ۱۵) جدول اثرات مستقیم، غیر مستقیم و اثرکل بر تمایل به ترک شغل ۹۰
 
 
 
فهرست نمودارها
عنوان                                                         صفحه
نمودار۴-۱) دایره ای جنسیت پاسخ دهندگان ۷۵
نمودار۴-۲) دایره ای وضعیت تاهل پاسخ دهندگان ۷۶
نمودار ۴-۳) میله ای سن پاسخ دهندگان ۷۷
نمودار۴-۴) میله ای تحصیلات پاسخ دهندگان ۷۸
نمودار۴-۵) میله ای سابقه کار پاسخ دهندگان ۷۹
نمودار۴-۶) هیستوگرام  متغیر درگیری شغلی ۸۰
نمودار۴-۷) هیستوگرام  متغیر تعهد هنجاری ۸۱
نمودار۴-۸) هیستوگرام  متغیر تعهد عاطفی ۸۲
نمودار۴-۹) هیستوگرام  متغیر رضایت شغلی درونی ۸۳
نمودار۴-۱۰) هیستوگرام  متغیر رضایت شغلی بیرونی ۸۴
نمودار۴-۱۱) هیستوگرام  متغیر تمایل ترک شغل ۸۵
نمودار ۴-۱۲) آزمون مدل تحقیق (حالت استاندارد) ۸۷
نمودار ۴-۱۳) آزمون مدل تحقیق (حالت اعداد معنی داری) ۸۸
 
 
فهرست اشکال
عنوان                                                         صفحه
شکل ۱-۱) مدل تحقیق ۷
شکل ۲-۱) عوامل موثر بر میزان و سطح رضایت شغلی جورج و جونز ۲۵
شکل۲-۲) عوامل موثر و نتایج ناشی از تعهد سازمانی ۳۶
شکل ۲-۳) عوامل موثر بر تعهد سازمانی از دیدگاه الن و می یر ۳۹
 

چکیده:

ارزیابی چرایی ترک سازمان بوسیله کارکنان از این جنبه حائز اهمیت است که می تواند اطلاعات مفیدی را در اختیار مدیران سازمان قرار دهد تا بتواند نرخ ترک خدمت کارکنان را کاهش داد چرا که حفظ کارکنان واجد شرایط یکی از موضوعات مهم منابع انسانی است، در این راستا شناسایی عوامل موثر برتمایل به ترک شغل کارکنان دارای اهمیت فراوانی است. تحقیق حاضرباهدف پاسخ گویی به این سوال که: آیا آیا بین درگیری شغلی با تمایل به ترک شغل با توجه به نقش تعهد سازمانی و رضایت شغلی در بین کارکنان اداره امور مالیاتی استان گیلان رابطه معنی داری وجوددارد؟ طراحی شده است. جامعه آماری تحقیق کلیه کارکنان سازمان امور مالیاتی استان گیلان است که تعداد آنها ۱۰۰۶بوده  و شیوه نمونه گیری دراین تحقیق به صورت تصادفی طبقه ای است. با بهره گرفتن از فرمول کوکران حجم نمونه مورد نیاز ۲۶۴ نفر برآورد گردید. ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات پرسشنامه استاندارد بوده و روش گردآوری اطلاعات میدانی است و برای تعیین روایی متغیرهای تحقیق از روش محتوایی و برای پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. به منظور تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های تحقیق از روش مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده نرم افزار Lisrel 8.53 و SPSS20 استفاده شد، و نتایج نشان داد که درگیری شغلی از طریق تعهد سازمانی  و رضایت شغلی با تمایل به ترک شغل رابطه دارد.
 
کلمات کلیدی: درگیری شغلی ، تمایل به ترک شغل، تعهد هنجاری، تعهد عاطفی، رضایت شغلی
 
 

 
فصل اول
کلیات تحقیق
 

۱-۱) مقدمه

ترک خدمت[۱] به شکل های مختلف پویائی نیروی کار در درون سازمان و سرنوشت نهائی یک سازمان را تحت تأثیر قرار می دهد. ترک خدمت برای سازمان، هزینه های زیادی دارد، زیرا اغلب سازمان ها برای دستیابی به نیروی انسانی کارآمد و موثر، سرمایه گذاری های زیادی در حوزه های گزینش، آموزش و رشد و گسترش نیروی انسانی صرف می نمایند. ترک خدمت در بطور کلی، منعکس کننده علاقه کارکنان به جستجوی مشاغل جایگزین و ترک سازمان است (گل پرور و عریضی، ۱۳۸۷، ص.۸۵). از سوی دیگر این متغیر تحت تاثیر متغیر های گوناگونی می باشد که این تاثیرات می توانند مستقیم و غیر مستقیم باشند. تحقیق حاضر به دنبال بررسی تاثیر مستقیم و غیر مستقیم و از طریق تعهد سازمانی و رضایت شغلی،  متغیر درگیری شغلی بر تمایل به ترک خدمت کارکنان است. در حقیقت یکی از موضوعاتی که هم اکنون در حوزه ی پژوهش به آن توجه شده است، درگیری شغلی می باشد. درگیری شغلی به عنوان یک نگرش، متغیر مهمی است که در نهایت منجر به افزایش اثربخشی سازمان  خواهد شد. هرچه سطح درگیری شغلی کارکنان یک سازمان بالاتر باشد، اثربخشی آن نیز افزایش خواهد یافت (Elankumaran, 2004:p.117). با توجه به موارد مذکور در فصل نخست تحقیق بعد از بیان مساله ، به ضرورت واهمیت تحقیق پرداخته خواهد شد.سپس به سوالات واهداف تحقیق به همراه چهارچوب نظری تحقیق اشاره شده ودر نهایت با تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها و بیان قلمروتحقیق فصل به پایان خواهد رسید.
 

۱-۲) بیان مساله

ارزیابی چرایی ترک سازمان بوسیله کارکنان از این جنبه حائز اهمیت است که می تواند اطلاعات مفیدی را در اختیار مدیران سازمان قرار دهدتا بتواند نرخ ترک خدمت کارکنان را کاهش داد (مقیمی و رمضان، ۱۳۹۰،ص.۲۲۱). چرا که حفظ کارکنان واجد شرایط یکی از موضوعات مهم منابع انسانی است. تصمیمات مربوط به ترک خدمت، تصمیمی هدفمند و اثرگذار بر فعالیت ها است. نیات ترک خدمت تاثیر آنی و فاحش بر روند اجرای فعالیت ها وارد می سازد (Perry,2011:p211 & Humborstad). در اقتصاد جهانی به طور فزاینده، سازمان هایی که با موفقیت منابع انسانی خود را حفظ می کنند بیش از سازمان هایی که قادر به این کار نیستند مزیت دارند. در واقع، برخی از مطالعات نشان داده اند که ترک خدمت اثرات منفی بر عملکرد دارد. هچ و دایر یافته های مشاهدات خود را با عنوان ” عملکرد به طور قابل توجه پایین تر شرکت با ترک خدمت بالا، نسبت به رقبای خود” خلاصه کردند. به این ترتیب، رهبران سازمانی به درک علت اینکه چرا افراد شغل خود را ترک می کنند و دیدگاه هایی که می تواند برای حفظ کارکنان کمک کند، علاقه مندند. بر این اساس، محققان تلاش قابل توجهی برای توسعه و تست مدل هایی که دلایل ترک را توضیح می دهند صرف می کنند (۲۰۱۲,p:101  cho & son,). بنا بر گفته کاتن و تاتل[۲] (۱۹۸۶)تمایل به ترک خدمت به درک فردی مبنی بر احتمال ماندن یا خارج شدن از استخدام سازمان اشاره دارد. تمایل به ترک خدمت در پژوهش های بسیاری مد نظر قرار گرفته و توسط موبلی وهمکاران (۱۹۷۹) به صورت فرایند فکر کردن، برنامه ریزی و قصد ترک شغل تعریف شده است (دعایی و همکاران، ۱۳۸۹، ص.۱۴۷). ترک خدمت می تواند به دو شکل صورت گیرد یک پدیده آن به صورت مستقیم است که در این حالت کارکنان با میل و یا علیرغم میل خود محل کار خود را ترک می کنند. دومین پدیده آن بصورت غیر مستقیم و یا ترک خدمت مجازی است که با اخلاص کار نمی کنند. که در این حالت فرد حضور دارد ولی ذهن و فکر و تخصص ‎اش حضور ندارد، و این حالت خطرناک ترین حالت ممکن هست (کرمعلی زاده،۱۳۹۱، ص.۷). از این رو تحقیق حاضر می کوشد تا با بررسی ارتباط بین درگیری شغلی کارکنان از طریق متغیرهای میانجی رضایت شغلی وتعهد سازمانی در قالب یک مدل علّی و در چارچوب فرضیه های مورد نظرراهکارهای مناسبی را در جهت کاهش میل به ترک خدمت در سازمان های اجرایی را ارائه دهد. از جمله عوامل اثر گذار بر میل به ترک سازمان درگیری شغلی می باشد. درگیری شغلی از طریق تعهد سازمانی ورضایت شغلی بر میل به ترک خدمت کارکنان موثر است (p.129:Zopiatis et al., 2014). درگیری شغلی به عنوان یک نگرش، متغیر مهمی است که به افزایش اثر بخشی سازمان، کمک می کند. هر چه سطح درگیری شغلی کارکنان یک سازمان بالاتر باشد، اثر بخشی آن نیز افزایش خواهد یافت (Liao & Wen Lee,2009:p.22). درگیری شغلی بالا در حقیقت، یک ویژگی ذاتاً مطلوب کارکنان است. طبق تعریف کانونگو[۳](۱۹۸۲) درگیری شغلی، به میزان هویت روانشناختی فرد با شغل خود اشاره دارد. در واقع، افراد دارای درگیری شغلی بالا، ظاهراً از شغل خود رضایت دارند، روحیه ی مثبتی در کار نشان می دهند و نسبت به سازمان و همکاران خود تعهد بالایی ابراز می کنند اشخاص با درگیری شغلی بالا، به ندرت به دست کشیدن از شغلشان می اندیشند و انتظار می رود تا آینده ای قابل پیش بینی برای سازمان متبوع خود، کار کنند. کارکنان دارای درگیری شغلی بالا ظاهراً شغل شان با خیلی از هویت ها، علایق و اهداف زندگی آنان پیوند تنگاتنگ داشته و برای آنها اهمیت بسیار دارد(میرهاشمی و همکاران، ۱۳۸۷، ص۱۷). در ارتباط با تعهد سازمانی نیز باید گفت:تعهد سازمانی رفتارهای افراد را تحت تأثیر قرارمی دهد. تعهد بیانگر احساس هویت و وابستگی فرد به سازمان است. هیچ سازمانی نمی تواند بدون تعهد و تلاش کارکنان موفق گردد. کارکنانی که دارای تعهد و پایبندی هستند نظم بیشتری در کار خود دارند و مدت بیشتری درسازمان می مانند و کار می کنند (یعقوبی، ۱۳۸۸، ص.۲۵). از نظر وروم رضایت شغلی واکنشی است که کارکنان دربرابرنقشی که در کارشان ایفا می کنندمی داند. اسپکتور معتقداست رضایت شغلی نگرشی است که چگونگی احساس مردم رانسبت به مشاغلشان به طورکلی ویا نسبت به حیطه های مختلف آن نشان می دهد (امین بیدختی وصالح پور، ۱۳۸۶،ص.۳۱). با توجه به موارد فوق و اینکه امروزه مالیات به عنوان مهمترین جایگزین در آمد های نفتی محسوب می گردد و نقش مهمی در توسعه زیر ساخت ها و پیشرفت اقتصادی دارد،  وجود منابع انسانی  کارا ، آموزش دیده و حفظ این منابع برای سازمان ها امری حیاتی میباشد. زیرا اگر این کارکنان شایسته و آموزش دیده تصمیم به ترک سازمان بگیرند هزینه های بسیار زیادی برای سازمان خواهد داشت، چرا که سازمان امور مالیاتی برای دستیابی به نیروی انسانی کارآمد و موثر، سرمایه گذاری های زیادی در حوزه های گزینش، آموزش و رشد و گسترش نیروی انسانی صرف نموده است. بنابراین شناسایی و حذف عواملی کارکنان را به سوی ترک شغل خود تشویق می نماید بسیار مهم خواهد بود.با توجه به موارد فوق سوال اصلی تحقیق به صورت زیر مطرح می گردد:
آیا بین درگیری شغلی با تمایل به ترک شغل با توجه به نقش تعهد سازمانی و رضایت شغلی در بین کارکنان اداره امور مالیاتی استان گیلان رابطه معنی داری وجوددارد؟
[۱] Turnover
[۲] Cotton and Tuttle
[۳] Kanungo
تعداد صفحه : ۱۲۰
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***