پایان نامه ارشد: رابطه بین قابلیت های بازاریابی و عملیاتی با عملکرد مالی در شرکت­های پذیرفته شده در …

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت بازرگانی

گرایش :مدیریت مالی

عنوان :رابطه بین قابلیت های بازاریابی و عملیاتی با عملکرد مالی در شرکت­های پذیرفته شده در

 بورس اوراق بهادار تهران: دیدگاه مبتنی بر منابع

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

 

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی مدیریت بازرگانی

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: مدیریت بازرگانی   گرایش: مدیریت مالی

عنوان:

رابطه بین قابلیت های بازاریابی و عملیاتی با عملکرد مالی در شرکت­های پذیرفته شده در

 بورس اوراق بهادار تهران: دیدگاه مبتنی بر منابع

استاد راهنما:

 دکتر مهدی همایون فر

 بهمن ۱۳۹۳

 
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
فصل اول. ۲
۱-۱- مقدمه. ۳
۱-۲- بیان مساله. ۳
۱-۳- اهمیت موضوع. ۶
۱-۴- اهداف تحقیق. ۷
۱-۵- فرضیه های تحقیق. ۷
۱-۵-۱- فرضیه های اصلی تحقیق. ۷
۱-۵-۲- فرضیه های فرعی تحقیق. ۸
۱-۶- قلمرو تحقیق. ۸
۱-۶-۱- قلمرو موضوعی. ۸
۱-۶-۲- قلمرو مکانی. ۸
۱-۶-۳- قلمرو زمانی. ۸
۱-۷- تعریف واژه ها و اصطلاحات. ۸
۱-۷-۱- قابلیت بازاریابی. ۸
۱-۷-۲- قابلیت عملیاتی. ۹
۱-۷-۳- عملکرد مالی. ۹
فصل دوم. ۱۰
۲-۱- مقدمه. ۱۱
۲-۲- عملکرد مالی. ۱۱
۲-۲-۱- رویکردهای مختلف ارزیابی عملکرد. ۱۲
۲-۲-۲- مدلهای ارزیابی عملکرد. ۱۳
۲-۲-۲-۱- مدلهای حسابداری ارزیابی عملکرد. ۱۳
۲-۲-۲-۲- مدلهای اقتصادی ارزیابی عملکرد. ۱۴
۲-۲-۳- نسبتهای مختلف مورد استفاده در ارزیابی شرکتها. ۱۵
۲-۲-۳-۱- نسبتهای نقدینگی. ۱۵
۲-۲-۳-۱-۱- مسئله نقدینگی. ۱۵
۲-۲-۳-۱-۲- شاخص های سنتی اندازه گیری نقدینگی. ۱۶
۲-۲-۳-۱-۳- شاخص های نوین اندازه گیری نقدینگی. ۱۷
۲-۲-۳-۱-۳-۱- شاخص فراگیر نقدینگی. ۱۷
۲-۲-۳-۱-۳-۲- شاخص دوره تبدیل وجه نقد. ۱۷
۲-۲-۳-۱-۳-۳- شاخص مانده نقدی خالص. ۱۷
۲-۲-۳-۲- نسبتهای فعالیت. ۱۷
۲-۲-۳-۳- نسبتهای سودآوری. ۱۸
۲-۲-۳-۴- نسبتهای سرمایه گذاری. ۱۹
۲-۲-۳-۵- نسبت پوشش. ۱۹
۲-۲-۳-۶- نسبتهای اهرمی. ۱۹
۲-۲-۳-۶-۱- نسبت بدهی جاری. ۲۰
۲-۲-۳-۶-۲- نسبت بدهی بلند مدت به حقوق صاحبان سهام. ۲۱
۲-۲-۳-۷- شاخص کارایی ۲۲
۲-۲-۴- بازده داراییها. ۲۲
۲-۲-۴-۱- نرخ بازده دارایی ها. ۲۴
۲-۲-۴-۲- ایرادات وارد بر نرخ بازده دارائی ها. ۲۵
۲-۲-۵- بازده حقوق صاحبان سهام. ۲۹
۲-۲-۵-۱- نسبت ارزش دفتری به قیمت بازار. ۳۱
۲-۲-۵-۲- نسبت سود به قیمت. ۳۲
۲-۲-۵-۳- شاخص های کلان اقتصادی. ۳۲
۲-۲-۵-۳-۱- نرخ تورم. ۳۳
۲-۲-۵-۳-۲- نرخ ارز. ۳۳
۲-۲-۵-۳-۳- نرخ رشد نقدینگی. ۳۴
۲-۲-۵-۳-۴- درآمد نفتی. ۳۴
۲-۲-۵-۴- اجزای بازده. ۳۵
۲-۳- مفهوم قابلیت. ۳۶
۲-۴- قابلیت های بازاریابی. ۳۷
۲-۴-۱- اهمیت قابلیت بازاریابی در شرکت. ۴۱
۲-۴-۲- دسته بندی قابلیت بازاریابی. ۴۱
۲-۴-۳- مدل بلوغ فرایندهای بازاریابی. ۴۳
۲-۴-۴- اصول بنیادین مدل بلوغ فرآیندی. ۴۳
۲-۴-۵- قابلیت های تخصصی شده بازاریابی. ۴۵
۲-۴-۶- قابلیت های معماری بازاریابی. ۴۵
۲-۴-۷- ارتباط بین قابلیت های معماری و تخصصی شده بازاریابی با عملکرد بازار. ۴۶
۲-۵- قابلیت های عملیاتی. ۴۷
۲-۶- پیشینه تحقیق. ۴۸
۲-۶-۱- تحقیقات داخلی. ۴۸
۲-۶-۲- تحقیقات خارجی. ۴۹
فصل سوم. ۵۱
۳-۱- مقدمه. ۵۲
۳-۲- روش تحقیق. ۵۲
۳-۳- جامعه آماری. ۵۳
۳-۴- روش نمونه گیری و اندازه نمونه. ۵۴
۳-۵- ابزار گردآوری داده ها. ۵۴
۳-۶- روش تجزیه و تحلیل داده ها. ۵۵
۳-۷- مدل ریاضی تحقیق. ۵۵
۳-۸- متغیرهای تحقیق. ۵۶
۳-۹- روش آماری مورد استفاده در تجزیه و تحلیل داده ها. ۵۶
۳-۱۰- ماهیت و منابع داده ها برای تحلیل اقتصاد سنجی. ۵۷
فصل چهارم. ۵۸
۴-۱- مقدمه. ۵۹
۴-۲- توصیف متغیرهای تحقیق. ۵۹
۴-۲-۱- توصیف آماری متغیرهای تحقیق. ۶۰
۴-۳- آمار استنباطی. ۶۰
۴-۳-۱- آزمون پایایی. ۶۰
۴-۳-۲- آزمونهای چاو و هاسمن. ۶۱
۴-۳-۳-  بررسی فرضیات تحقیق. ۶۲
فصل پنجم. ۶۷
۵-۱- مقدمه. ۶۸
۵-۲- چکیده ای از ماهیت و تحلیل های پژوهش. ۶۸
۵-۳- نتایج حاصل از آزمون فرضیه. ۶۸
۵-۴- مقایسه نتایج آزمون فرضیه با نتایج پیشین. ۷۰
۵-۵- محدودیت های تحقیق. ۷۰
۵-۶- پیشنهادات تحقیق. ۷۱
۵-۶-۱- پیشنهادهایی برگرفته از یافته های پژوهش. ۷۱
۵-۶-۲- پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی. ۷۱
منابع. ۷۲
پیوست . ۷۸
 
 
فهرست جداول
جدول۳-۱- مراحل نمونه گیری. ۵۴
جدول۴-۱- توصیف آماری متغیرهای تحقیق. ۶۰
جدول۴-۲- آزمون ریشه واحد. ۶۰
جدول۴-۳- آزمون های چاو و هاسمن. ۶۱
جدول۴-۴- بررسی زیر فرض اول فرضیه اول. ۶۲
جدول۴-۵- بررسی زیر فرض دوم فرضیه اول. ۶۳
جدول۴-۶- بررسی زیر فرض اول فرضیه دوم. ۶۴
جدول۴-۷- بررسی زیر فرض دوم فرضیه دوم. ۶۵
جدول۴-۸- بررسی فرضیه سوم. ۶۶
 
 
چکیده
دیدگاه مبتنی بر منابع شرکت (RBV) عملکرد مالی برتر را به منابع سازمانی و توانایی­ها نسبت می­دهد. قابلیت­ها به طور گسترده به عنوان “بسته­ای پیچیده از مهارت­ها و دانش انباشته شده که شرکت­ها را قادر به هماهنگ کردن فعالیت­ ها و استفاده از دارایی­های خود می­کند” تعریف می­شود. هدف این تحقیق بررسی رابطه بین قابلیت های بازاریابی و عملیاتی با عملکرد مالی (با دیدگاه مبتنی بر منابع) در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه نهایی تحقیق با بهره گرفتن از روش حذفی سیستماتیک و غیر تصادفی در بازه زمانی ۶ ساله، از سال ۱۳۸۷ الی سال ۱۳۹۲ انتخاب شد. فرضیات تحقیق با بهره گرفتن از رگرسیون خطی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد بین قابلیت های عملیاتی و بازاریابی با عملکرد مالی رابطه معناداری وجود ندارد. اما قابلیت بازاریابی تاثیر معناداری بر قابلیت عملیاتی دارد.
کلیدواژه: قابلیت بازاریابی، قابلیت عملیاتی، عملکرد مالی
 
 
 
 
 


 
 
فصل اول
کلیات تحقیق
 
 

 
۱-۱- مقدمه
در عصرگسترش روز افزون جهانی شدن، رقابت پذیری موضوعی مهم در بین سیاست گذاران سطوح  مختلف (کشور، صنعت و شرکت) در بخشهای مختلف دنیا تلقی می­شود(شورچلو،۲۰۰۲). آنچه در رقابت پذیری یک سازمان حایز اهمیت است، توانایی سازمان بر عمل و عکس العمل در درون محیط رقابتی است. عملکرد کسب و کار شامل عملکرد مشتری (رضایت و وفاداری مشتریان) و عملکرد بازار (حجم فروش و سهم بازار بالا) و عملکرد مالی (سود و بازگشت سرمایه در مقایسه با رقبا) است.
ادبیات بازاریابی نشان می­دهد که شرکت­ها از قابلیت­ها برای تبدیل منابع به خروجی بر اساس استراتژی آمیخته بازاریابی استفاده می­کنند و از این جهت قابلیت­های بازاریابی به عملکرد کسب و کار مرتبط است. سانگ و همکارانش استدلال کردند که قابلیت بازاریابی به ساختار شرکت و حفظ روابط بلند­ مدت با مشتریان و اعضای کانال توزیع کمک می­کند. قابلیت بازاریابی یک تصویر قوی از نام تجاری ایجاد می­کند که اجازه می­دهد تا شرکت­ها به عملکرد شرکتی برتر دسترسی داشته باشند. مطالعات تجربی بین قابلیت های بازاریابی و عملکرد مالی رابطه معناداری پیدا کرده است.
در این فصل از تحقیق به بیان کلیاتی از طرح تحقیق حاضر می­پردازیم. بیان مسئله، اهمیت موضوع، فرضیه های تحقیق و قلمرو تحقیق، بخشهای مهم این فصل از تحقیق می باشند.
تعداد صفحه : ۱۰۸
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***