پایان نامه ارشد: رابطه بین رهبری تحول گرا و توانمندسازی روانشناختی با رفتارشهروندی سازمانی درآموزشکده های فنی و حرفه …

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته:مدیریت دولتی

گرایش :نیروی انسانی

عنوان : رابطه بین رهبری تحول گرا و توانمندسازی روانشناختی با رفتارشهروندی سازمانی درآموزشکده های فنی و حرفه ای استان گیلان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده  مدیریت و حسابداری، گروه آموزشی مدیریت دولتی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته مدیریت دولتی، گرایش نیروی انسانی

 

عنوان

رابطه بین رهبری تحول­گرا و توانمندسازی روانشناختی با رفتارشهروندی سازمانی درآموزشکده­های فنی و حرفه­ای استان گیلان

 

استاد راهنما

 

دکتر صادق تقی لو

  

زمستان ۱۳۹۳


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
چکیده………………………………………. ۱
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱) مقدمه…………………………………… ۳
۱-۲) بیان مسأله………………………………. ۴
۱-۳) ضرورت و اهمیت تحقیق………………………. ۶
۱-۴) اهداف تحقیق……………………………… ۷
۱-۵) چارچوب نظری تحقیق………………………… ۸
۱-۶) فرضیه­های تحقیق…………………………… ۹
۱-۷) تعریف نظری  و عملیاتی  متغیرهای تحقیق………. ۱۰
۱-۷-۱) رهبری تحول­گرا………………………….. ۱۰
۱-۷-۲) رفتار شهروندی سازمانی…………………… ۱۰
۱-۷-۳) توانمندسازی……………………………. ۱۱
۱-۸) قلمرو تحقیق……………………………… ۱۲
۱-۸-۱) قلمرو موضوعی…………………………… ۱۲
۱-۸-۲) قلمرو زمانی……………………………. ۱۲
۱-۸-۳) قلمرو مکانی……………………………. ۱۲
فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق
بخش اول: توانمندسازی روانشناختی……………….. ۱۵
۲-۱-۱) قلمرو مکانی……………………………. ۱۶
۲-۱-۲) سیر تاریخی مطالعه توانمندسازی……………. ۱۹
۲-۱-۳) ابعاد توانمندسازی روانشناختی…………….. ۲۳
۲-۱-۴) رویکردها و مدل­های توانمندسازی……………. ۲۴
۲-۱-۵) راه کارهای اجرایی و مراحل توانمندسازی…….. ۳۵
۲-۱-۶) عوامل موثر بر توانمندسازی……………….. ۳۸
بخش دوم: رهبری تحول­گرا……………………….. ۴۳
۲-۲-۱) تعاریف و مفاهیم  رهبری………………….. ۴۴
۲-۲-۲) سبک های رهبری………………………….. ۴۴
۲-۲-۳) ابعاد  و اجزای رهبری تحول­گرا…………….. ۴۸
۲-۲-۴) عوامل مؤثر برسبک رهبری تحول گرا………….. ۵۳
۲-۲-۵) توسعه رهبری تحول­گرا…………………….. ۵۵
بخش سوم: رفتار شهروندی سازمانی………………… ۵۸
۲-۳-۱) تعاریف و مفاهیم رفتارشهروندی سازمانی……… ۵۹
۲-۳-۲) تاریخچه رفتار شهروندی سازمانی……………. ۶۲
۲-۳-۳) انواع رفتار شهروندی و ویژگی­های آن در سازمان.. ۶۳
۲-۳-۴) ابعاد رفتار شهروندی سازمانی از دیدگاه صاحب­نظران   ۶۵
۲-۳-۵) عوامل تأثیر گذار بر رفتار شهروندی سازمانی…. ۷۱
۲-۳-۶) پیش بینی کننده­های رفتار شهروندی سازمانی…… ۷۳
۲-۳-۷) پیامدهای فردی و سازمانی رفتار شهروندی سازمانی ۷۵
۲-۳-۸) رویکردهای رفتار شهروندی سازمانی………….. ۷۶
۲-۳-۹) سیاست­های تشویق رفتار شهروندی سازمانی……… ۷۷
بخش چهارم: پیشینه تحقیق………………………. ۸۰
۲-۴-۱) مطالعات انجام شده در داخل کشور…………… ۸۱
۲-۴-۲) مطالعات انجام شده خارج از کشور…………… ۸۵
فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱) مقدمه…………………………………… ۸۹
۳-۲) روش تحقیق……………………………….. ۸۹
۳-۲-۱) جامعه و نمونه آماری…………………….. ۹۰
۳-۳) روش­ و ابزار جمع­آوری داده­ها………………… ۹۱
۳-۳-۱) پرسش­نامه رفتارشهروندی سازمانی……………. ۹۱
۳-۳-۲) پرسش­نامه رهبری تحول­گرا………………….. ۹۱
۳-۳-۳) پرسش­نامه توانمدسازی روانشناختی…………… ۹۱
۳-۴) روایی و پایایی ابزار اندازه­گیری……………. ۹۱
۳-۴-۱) روایی…………………………………. ۹۲
۳-۴-۲) پایایی………………………………… ۹۲
۳-۵) روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………. ۹۳
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­های تحقیق
۴-۱) مقدمه…………………………………… ۹۵
۴-۲) توصیف متغیر های سئوالات عمومی پرسشنامه………. ۹۶
۴-۳) توصیف متغیرهای تحقیق……………………… ۱۰۱
۴-۴) آزمون فرضیه­های تحقیق……………………… ۱۰۴
فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات
۵-۱) مقدمه…………………………………… ۱۰۸
۵-۲) نتایج آمار توصیفی………………………… ۱۰۸
۵-۲-۱) توصیف پاسخ دهندگان……………………… ۱۰۸
۵-۲-۲) توصیف متغیر  رفتار شهروندی سازمانی……….. ۱۰۸
۵-۲-۳) توصیف متغیر رهبری تحول­گرا  ……………… ۱۰۸
۵-۲-۴) توصیف متغیر توانمند سازی روانشناختی………. ۱۰۹
۵-۳) نتایج آزمون فرضیه­ها………………………. ۱۰۹
۵-۴) پیشنهادات در راستای نتایج تحقیق……………. ۱۱۰
۵-۵) پیشنهاداتی برای محققین آینده………………. ۱۱۳
۵-۶) محدودیت­های تحقیق…………………………. ۱۱۳
منابع و مآخذ…………………………………
پیوست……………………………………….
 
 
 
 
فهرست جداول
جدول ۲-۱): مقایسه توانمندسازی در پارادایم قدیم و جدید انگیزشی ۲۱
جدول ۲-۲): رویکردهای توانمندسازی روانشناختی……… ۲۵
جدول شماره ۳-۱): آلفای کرانباخ…………………. ۹۳
جدول ۴-۱): توصیف متغیر جنسیت پاسخ دهندگان……….. ۹۶
جدول ۴-۲): توصیف متغیر میزان تحصیلات پاسخ دهندگان…. ۹۷
جدول ۴-۳): توصیف متغیر سن پاسخ دهندگان………….. ۹۸
جدول ۴-۴): توصیف متغیر سابقه کار پاسخ دهندگان……. ۹۹
جدول ۴-۵):  لیست  آموزشکدهای فنی و حرفه ای  پرسشنامه های پخش شده…………………………………………… ۱۰۰
جدول ۴-۶): توصیف متغیررفتار شهروندی سازمانی……… ۱۰۱
جدول ۴-۷): توصیف متغیر رهبری تحول گرا…………… ۱۰۲
جدول ۴-۸): توصیف متغیر توانمند سازی…………….. ۱۰۳
جدول ۴-۹): همبستگی بین رهبری تحول­گرا و رفتارشهروندی سازمانی  ۱۰۴
جدول ۴-۱۰): ضریب همبستگی بین توانمند سازی و رفتارشهروندی سازمانی…………………………………………… ۱۰۵
جدول ۴-۱۱): آزمون رگرسیون چندگانه توانمندسازی روانشناختی رابطه بین رهبری تحول گرا و رفتارشهروندی سازمانی…………………….. ۱۰۶
 
 
فهرست نمودار
نمودار ۴-۱): میله ای  متغیر جنسیت پاسخ دهندگان…… ۹۶
نمودار ۴-۲): ) میله ای  متغیر میزان تحصیلات پاسخ دهندگان  ۹۷
نمودار ۴-۳): میله ای  متغیر سن پاسخ دهندگان……… ۹۸
نمودار ۴-۴): میله ای  متغیر سابقه کار پاسخ دهندگان.. ۹۹
نمودار ۴-۵): میله ای  متغیر آموزشکدهای فنی و حرفه ای     ۱۰۰
نمودار ۴-۶): هیستوگرام  متغیررفتار شهروندی سازمانی.. ۱۰۱
نمودار ۴-۷): هیستوگرام  متغیر رهبری تحول گرا   ….. ۱۰۲
نمودار ۴-۸): هیستوگرام  متغیر توانمند سازی………. ۱۰۳
 
 
 
فهرست اشکال
شکل ۱-۱): مدل مفهومی تحقیق…………………….. ۹
شکل ۲-۱): مددکاری اجتماعی و توانمندسازی…………. ۲۳
شکل ۲-۲): رویکردهای توانمندسازی………………… ۲۶
شکل ۲-۳): الگوی توانمندسازی چهارعاملی…………… ۲۸
شکل ۲-۴): مدل توانمندسازی کانگر………………… ۳۰
شکل ۲-۵): مراحل توانمندسازی……………………. ۳۸
شکل ۲-۶): مدل ارگان………………………….. ۶۷
 
 
 
چکیده
هدف کلی این بررسی رابطه بین رهبری تحول­گرا و توانمندسازی روانشناختی با رفتارشهروندی سازمانی کارکنان آموزشکده­های فنی حرفه­ای استان گیلان است. در تحقیق حاضر جامعه آماری مورد بررسی، کارکنان آموزشکده­های فنی حرفه­ای استان گیلان با تعداد ۳۵۳ نفر است. با در نظر گرفتن تعداد کل جامعه آماری و با توجه به جدول مورگان تعداد حجم نمونه ۱۸۶ نفر است که تعداد ۲۲۵ پرسشنامه با بهره گرفتن از روش نمونه­برداری تصادفی توزیع شد. در نهایت تعداد ۱۸۸ پرسشنامه از کارکنان جمع آوری شد. نتایج آزمون رگرسیون سلسله مراتبی چندگانه نشان داد بین رهبری تحول­گرا و رفتارشهروندی سازمانی کارکنان آموزشکده­های فنی حرفه­ای استان گیلان ارتباط معناداری وجود دارد و بین توانمندسازی روانشناختی و رفتارشهروندی سازمانی ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین توانمندسازی روانشناختی رابطه بین رهبری تحول­گرا و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان آموزشکده­های فنی حرفه­ای استان گیلان را تعدیل می­کند. بنابراین باید راﻫﻜﺎرﻫﺎ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﻳﻲ را ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ گرایش به سبک رهبری تحولی و تقویت توانمندسازی روانشناختی ­کردن ارائه کرد بدین منظور رئیس در نقش یک رهبر باید به­عنوان یک برانگیزاننده، راه­ها و روش­های مطمئن و مؤثری را برای پیشرفت کارمندان ایجاد کند.
کلمات کلیدی: توانمندسازی روانشناختی، رهبری تحول­گرا، رفتار شهروندی سازمانی
 
 

 
فصل اول
کلیات تحقیق
  • مقدمه

شرایط کاملاً متحول و متغیر حاکم بر سازمان­ها و ورود آنها به اقتصاد دانش­محور، افزایش رقابت و لزوم اثربخشی سازمانها، امروزه نیاز به نسل ارزشمندی از کارکنان را با نام سربازان سازمانی آشکار می­کند. امروزه عملکرد و رفتارهایی فراتر از آنچه به­طور رسمی در شرح شغل بیان شده، مورد انتظار است. به­تازگی رفتارهای فرانقش یا رفتار شهروندی سازمانی، جزء جدایی­ناپذیر مدیریت عملکرد به­شمار رفته و موج نوینی را در دانش موجود از رفتارهای مزیت بخش سازمانی ایجاد کرده­اند(Erkutlu,2011).
 بررسی­های فرا تحلیلی در خصوص ارتباط بین رفتار شهروندی سازمانی و عوامل اثرگذار بر آن بیان­گر این واقعیت است که رفتارهای رهبری همچون؛ سبک رهبری تحول آفرین می­تواند بر رفتار شهروندی سازمانی تاثیرگذار باشد(Nielsen et al, 2011). رهبران تحول آفرین افراد جذابی هستند که زیردستان شان را به لحاظ عاطفی و احساسی شناسایی می­کنند و کارکنان زمانی به افزایش تلاش­ها و کوشش­های فوق العاده (اضافی) مبادرت خواهند کرد که آن­ها با رهبران حمایتی و تحول آفرین کار بکنند. به­علاوه رهبران تحول­آفرین یک چشم­انداز هدفمند و آرمانی را به شرکتی که کارکنان را برای اجرای اهداف موفقیت آمیز از طریق تأکید و علاقه­مندی به سازمان بیش از افراد کنار هم گرد می­آورد، ابلاغ می­کنند(یعقوبی و همکاران،۱۳۹۰). کارکنانی که برای رهبران تحول آفرین کار می­کنند اغلب فراتر از وظایف رسمی برای منفعت رساندن به سازمان انگیزش پیدا می­کنند، در ضمن وقتی که رهبران تحول آفرین روابط نزدیک، صمیمانه، حمایتی و توسعه یافته را پرورش دهند در آن صورت کارکنان برای بروز سطح بالای از رفتار شهروندی سازمانی تمایل خواهند داشت. به طور کلی سرپرستانی که با کارکنانشان پیوند و روابط ضعیفی را به وجود می آورند و با آنها دیر آشنا شوند و نیز هنگامی که کارکنان سرپرستانشان را ناآگاه و بی مطلع تلقی کنند احتمالاً کمتر در رفتار شهروندی سازمانی درگیر می­شوند(Zareei et al, 2011). از سویی دیگر یکی از عواملی دیگر که نقش اساسی در بروز این رفتارها و برتری سازمان­ها دارد، توانمندسازی روانی کارکنان است که طی سال­های گذشته، توجه تعداد زیادی از بزرگان مدیریت را به خود جلب کرده است (آقاجانی و همکاران، ۱۳۹۲). چرا که با توجه به محیط رقابتی و پیچیده عرصه سازمان، سازمان­ها محکوم به داشتن نیروی انسانی توانمند از بُعد روانی هستند، چون نیروی ضعیف، کم­توان و بی­تفاوت، مانعی برای رسیدن به­اهداف و آرزوهای بزرگ سازمان است. نیروی انسانی کارآمد را می­توان از شاخص­های عمده برتری سازمان­ها به سازمان­های دیگر دانست. از این جنبه، دنیا پس از سال­ها تجربه به این باور رسیده است که برای موفقیت و پیشتازی در عرصه اقتصادی و رقابتی، سازمان­ها باید از نیروی کار توانمند، متخصص و با انگیزه بالا برخوردار باشند(Bagheri et al, 2011). با توجه به هدف این تحقیق که بررسی رابطه بین رهبری تحول­گرا و توانمندسازی روانشناختی با رفتارشهروندی سازمانی است. در فصل اول به کلیات تحقیق حاضر پرداخته می­شود لذا اجزای آن شامل بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف، چارچوب نظری، فرضیه­های تحقیق، تعاریف عملیاتی و نظری متغیرها و قلمروهای تحقیق است.
تعداد صفحه : ۱۵۷
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***