پایان نامه ارشد : رابطه بین ابعاد شخصیتی مدیران و عملکرد شغلی کارکنان براساس پنج الگوی بزرگ شخصیتی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت

گرایش : منابع انسانی

عنوان : رابطه بین ابعاد شخصیتی مدیران و عملکرد شغلی کارکنان براساس پنج الگوی بزرگ شخصیتی

دانشگاه آزاد اسلامی

                       واحد رشت

دانشکده مدیریت وحسابداری

گروه مدیریت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته: مدیریت دولتی گرایش: مدیریت منابع انسانی

 

 

عنوان تحقیق:

رابطه بین ابعاد شخصیتی مدیران و عملکرد شغلی کارکنان براساس پنج الگوی بزرگ شخصیتی

(مطالعه موردی: مدیران مدارس دوره دوم متوسطه آموزش و پرورش  شهرستان رشت)

استاد راهنما:

دکتر محمدرضا آزاده دل

تابستان ۱۳۹۳

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 
 
«فهرست مطالب»
عنوان                                         صفحه
 
چکیده…………………………………………. ۱
فصل اول. کلیات تحقیق……………………………. ۲
۱-۱- مقدمه…………………………………….. ۳
۱-۲- بیان مسئله……………………………….. ۴
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق………………………… ۵
۱-۴- چارچوب نظری تحقیق………………………….. ۶
۱-۵- اهداف تحقیق……………………………….. ۷
۱-۶- فرضیات تحقیق………………………………. ۷
۱-۷- تعریف متغیرهای تحقیق……………………….. ۷
۱-۷-۱- تعریف مفهومی متغیرهای تحقیق……………….. ۷
۱-۷-۲- تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق………………. ۸
۱-۸- قلمرو تحقیق……………………………….. ۹
۱-۹- نتیجه گیری………………………………… ۱۰
 فصل دوم. ادبیات تحقیق………………………….. ۱۱
مقدمه…………………………………………. ۱۲
۲-۱- بخش اول (شخصیت)……………………………. ۱۴
۲-۱-۱- تعاریف و مفاهیم شخصیت…………………….. ۱۴
۲-۱-۱-۱- منشأ شخصیت ……………………………. ۱۴
۲-۱-۱-۲- ناخودآگاه فردی و شخصیت………………….. ۱۵
۲-۱-۱-۳-تجزیه و تحلیل مراوده ای………………….. ۱۶
۲-۱-۱-۴- انواع مراودات………………………….. ۱۷
۲-۱-۲- مدل پنج عاملی شخصیت………………………. ۱۸
۲-۱-۳- تئوری ها و مدل ها………………………… ۲۲
۲-۱-۴- ویژگی های مهم شخصیتی……………………… ۲۴
۲-۲- بخش دوم: عملکرد شغلی……………………….. ۲۷
۲-۲-۱-تعاریف و مفاهیم عملکرد شغلی………………… ۲۷
۲-۲-۲- ارزیابی عملکرد شغلی………………………. ۳۰
۲-۲-۳- اهمیت و ضرورت عملکرد شغلی…………………. ۳۱
۲-۲-۴- کاربردهای ارزیابی عملکرد شغلی……………… ۳۲
۲-۲-۴-۱- مراحل مختلف ارزیابی عملکرد شغلی………….. ۳۲
۲-۲-۴-۲- عوامل موثر در تعیین نوع ارزیابی عملکرد شغلی.. ۳۳
۲-۲-۵- معیارهای عملکرد شغلی……………………… ۳۳
۲-۲-۶- عوامل و ویژگیهای موثر بر اثربخشی سیستم های ارزشیابی عملکرد   ۳۸
۲-۳- بخش سوم : پیشینه…………………………… ۴۱
۲-۳-۱- پیشینه داخلی…………………………….. ۴۱
۲-۳-۲- پیشینه خارجی…………………………….. ۴۳
 فصل سوم. روش اجرای تحقیق……………………….. ۴۶
۳-۱- مقدمه…………………………………….. ۴۷
۳-۲- روش تحقیق…………………………………. ۴۷
۳-۴- جامعه آماری………………………………. ۴۸
۳-۵- نمونه آماری……………………………….. ۴۸
۳-۶- روش و ابزار جمع آوری داده ها………………… ۴۸
۳-۷- روایی و پایایی ابزار گرد آوری اطلاعات…………. ۴۹
۳-۷-۱- روایی ………………………………….. ۴۹
۳-۷-۲- پایایی………………………………….. ۵۰
۳-۸- روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………… ۵۱
۳-۸-۱- آمار توصیفی……………………………… ۵۱
۳-۸-۲- آمار استنباطی …………………………… ۵۱
۳-۹- نتیجه گیری………………………………… ۵۱
فصل چهارم. تجزیه و تحلیل داده ها………………….. ۵۳
۴-۱- مقدمه…………………………………….. ۵۴
۴-۲- آمار توصیفی……………………………….. ۵۵
۴-۲-۱- توصیف متغیرهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان……. ۵۵
۴-۳- بررسی نرمال بودن متغیرها……………………. ۶۵
۴-۴- آمار استنباطی……………………………… ۶۶
فصل پنجم. نتیجه گیری و پیشنهادها………………….. ۷۱
۵-۱- مقدمه…………………………………….. ۷۲
۵-۲- نتایج و یافته ها…………………………… ۷۲
۵-۳- پیشنهادات بر اساس یافته های تحقیق……………. ۷۷
۵-۴- پیشنهادات برای تحقیقات آتی………………….. ۷۸
۵-۵- محدودیت های تحقیق………………………….. ۷۸
منابع و ماخذ…………………………………… ۷۹
پیوست…………………………………………. ۸۵
«فهرست جداول»
عنوان                                         صفحه
 
جدول۲-۱- شاخص های ابعاد مدل پنج عاملی شخصیت……….. ۲۲
جدول۴- ۱- توصیف متغیر جنسیت …………………….. ۵۵
جدول۴- ۲- توصیف میزان تحصیلات…………………….. ۵۶
جدول۴- ۳- توصیف سابقه  خدمت……………………… ۵۷
جدول۴- ۴- توصیف متغیر روان نژندی(روان رنجورخویی)…… ۵۸
جدول۴- ۵- توصیف متغیر برون گرایی ( درون گرایی)…….. ۵۹
جدول۴- ۶-  توصیف متغیر گشودگی( اشتیاق به تجارب تازه).. ۶۰
جدول۴- ۷- توصیف متغیر توافق پذیری………………… ۶۱
جدول۴- ۸- توصیف متغیر باوجدان بودن(مسئولیت پذیری)….. ۶۲
جدول۴- ۹-  توصیف متغیر عملکرد شغلی……………….. ۶۳
جدول ۴-۱۰- نتایج آزمون کولموگراف-اسمیرنوف…………. ۶۵
جدول۴-۱۲- ضریب همبستگی بین برون گرایی مدیران و عملکرد شغلی کارکنان  ۶۷
جدول۴-۱۳- ضریب همبستگی گشودگی مدیران و عملکرد شغلی کارکنان    ۶۸
جدول۴-۱۴- ضریب همبستگی توافق پذیری مدیران و عملکرد شغلی کارکنان    ۶۹
جدول۴-۱۵- ضریب همبستگی با وجدان بودن مدیران و عملکرد شغلی کارکنان   ۷۰
جدول ۵-۱- توصیف سوالات پرسشنامه…………………… ۷۳
 
«فهرست اشکال»
عنوان                                         صفحه
 
شکل۱-۱- مدل مفهومی تحقیق………………………… ۶
شکل۲-۱- مدل ارزیابی عملکرد در سازمانها……………. ۲۹
 
 
«فهرست نمودارها»
عنوان                                         صفحه
 
نمودار۴-۱- نمودار دایره ای جنسیت…………………. ۵۵
نمودار۴-۲- نمودار میله ای میزان تحصیلات……………. ۵۶
نمودار ۴-۳- نمودار میله ای سابقه خدمت…………….. ۵۷
نمودار ۴-۴- نمودار هیستوگرام روان نژندی(روان رنجورخویی)   ۵۸
نمودار۴-۵- نمودار متغیر برون گرایی ( درون گرایی)…… ۵۹
نمودار ۴-۶- نمودار هیستوگرام گشودگی( اشتیاق به تجارب تازه)    ۶۰
نمودار ۴-۷- نمودارهیستوگرام توافق پذیری…………… ۶۱
نمودار۴-۸- نمودار هیستوگرام باوجدان بودن(مسئولیت پذیری)   ۶۲
نمودار۴-۹-نمودار هیستوگرام عملکرد شغلی……………. ۶۳ 
 
 


چکیده
هدف این تحقیق بررسی رابطه ابعاد شخصیتی مدیران و عملکرد شغلی کارکنان است. روش تحقیق بکار گرفته شده، توصیفی از نوع همبستگی بوده و از نظر هدف یا ماهیت ازنوع کاربردی است. روش گردآوری داده ها به صورت میدانی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه است. جامعه آماری تحقیق حاضر مدیران مدارس دوره دوم متوسطه آموزش و پرورش شهرستان رشت به تعداد ۱۵۰ نفر و کارکنان مربوطه در جامعه ی آماری حدود ۴۵۰ نفر بوده اند. نمونه آماری با بهره گرفتن از جدول مورگان به تعداد ۱۰۸ نفر برای هر کدام بود. از آنجایی که این تحقیق به بررسی ابعاد شخصیتی مدیران و عملکرد شغلی کارکنان پرداخته، لذا ۱۰۸ پرسشنامه ابعاد شخصیتی را مدیران و ۱۰۸ پرسشنامه عملکرد شغلی را کارکنان پاسخ دادند و سپس همبستگی بین این دومتغیر سنجیده شد. روش تجزیه و تحلیل داده ها، با بهره گرفتن از ضریب همبستگی پیرسون انجام گرفت. روایی تحقیق با بهره گرفتن از روایی محتوا از طریق اساتید محترم و خبرگان مورد سنجش قرار گرفت. پایایی تحقیق نیز با بهره گرفتن از روش آلفای کرونباخ سنجیده شد که میزان آلفای بالاتر از  ۷۰/۰  است. نتایج تحقیق نشان دادکه بین روا ن نژندی یا روان رنجورخویی، برون گرایی، گشودگی ، توافق پذیری و با وجدان بودن مدیران و عملکرد شغلی کارکنان رابطه وجود دارد.
کلمات کلیدی: روا ن نژندی ، برون گرایی ، گشودگی ، توافق پذیری ، با وجدان بودن ، عملکرد شغلی
 
 
۱-۱- مقدمه
مدیریت در هر سازمان به عنوان هسته مرکزی و مغز متفکر آن عمل می کند. این عنصر در واحدهای آموزشی از حساسیت و اهمیت خاصی برخوردار است و بهبود عملکرد در این زمینه تحت تأثیر عوامل گوناگونی است که از آن جمله می توان به شخصیت مدیران اشاره کرد(حسینیان،۱۳۸۶).
در بسیاری از محیط ها و موقعیت های آموزشی و شغلی بر توانایی های فردی به عنوان عامل اصلی موفقیت تاکید می شود. اما باید توجه داشت که این توانایی ها به تنهایی نمی توانند عامل موفقیت باشند بلکه باید تفاوت های فردی بین افراد را به عنوان عامل مهم و موثر در موفقیت شغلی و تحصیلی آنان در نظر گرفت. تحلیل تفاوت های فردی همواره از نظر روانشناسی در سازمان ها به خصوص آموزش و پرورش مورد توجه قرار گرفته است. یکی از متغیرهای تفاوت فردی ویژگی های شخصیتی است.شناخت و یژگی های شخصیتی افراد و استفاده از الگوهای اثربخش در برنامه های آموزشی از اهمیت زیادی برخوردار است(عیسائی و همکاران،۱۳۹۲).  عملکرد معیار پیش بینی شده یا معیار وابسته ی کلیدی در چارچوبی که ارائه می دهیم، می باشد که این چارچوب بعنوان وسیله ای برای قضاوت در مورد اثر بخشی افراد، گروه ها و سازمانها عمل می کند. اگر مدیران ما در سازمانها  با بهره گرفتن از استعداد کارکنان آموزش مورد نیاز را در اختیار کارکنان قراداده و ضمن دادن فرصت مناسب و امکانات مورد نیاز  به آنان و ایجاد انگیزه می توانند بهترین عملکرد را در کارکنان شاهد باشند اما متاسفانه در بعضی از سازمانها شاهد آن هستیم که مدیران عمدتا به عملکرد کارکنان توجه کافی نداشته و عمدتا بر اساس امیال خود تصمیم می گیرند. یکی از عواملی که بر عملکرد کارکنان تاثیر گذار است شخصیت و ابعاد آن است. ابعاد شخصیت در  این تحقیق روان نژندی(روان رنجورخویی)، برون گرایی ( درون گرایی)، گشودگی( اشتیاق به تجارب تازه)، توافق پذیری و باوجدان بودن(مسئولیت پذیری) بوده است.
آنچه در این فصل مورد بررسی قرار می گیرد، بررسی رابطه بین ابعاد شخصیتی مدیران و عملکرد شغلی کارکنان براساس پنج الگوی بزرگ شخصیتی می باشد. در این فصل ابتدا مساله تحقیق ،   اهمیت وضرورت موضوع تحقیق بیان شده و سپس به اهداف و سوالات تحقیق به همراه چارچوب نظری و فرضیات و تعاریف نظری و عملیاتی تحقیق و در خاتمه به قلمرو پژوهش پرداخته شده است.
 
 
 
۱-۲- بیان مسئله
عملکرد شغلی عبارت است از آنچه شخص انجام می دهد و قابل مشاهده است و شامل آن دسته از فعالیت هایی است که در ارتباط با اهداف سازمان است و می توان آن را در اطلاعات تخصصی هر فرد اندازه گیری کرد(موچینکی[۱]، ۲۰۰۸). عملکرد شغلی هم به عمل، هم به نتیجه عمل اشاره دارد. به عبارت دیگر، عملکرد به عنوان عمل امروز که مقدمه تولید مقدار مشخصی از ارزش خروجی فرداست، تعریف می شود(آقا یوسفی و میرحسنی، ۱۳۹۱). عملکرد عبارتست مجموع رفتارهای در ارتباط با شغل که افراد از خود نشان می دهند(موچینکی، ۲۰۰۸).
فقدان عملکرد کارکنان باعث کاهش بهره وری سازمان و عقب ماندن از سایر رقبا خواهد شد. سازمان هایی که برای حفظ بقاء و رقابت تلاش می کنند و خود را نیازمند حضور در عرصه ملی و جهانی می دانند، باید اصل بهبود مستمر عملکرد شغلی کارکنان  را سرلوحه فعالیت خود قرار دهند. این نتیجه حاصل نمی شود، مگراینکه زمینه دستیابی به آن با مدیریت عملکرد شغلی کارکنان امکان پذیر شود(آقا یوسفی و میرحسنی، ۱۳۹۱).
عملکرد به عنوان رفتار فردی تابع شخصیت و متغیرهای موقعیتی(نظیر تقاضا های کاری، سازمانی و اجتماعی و…) است. تحقیقات صورت گرفته در این زمینه نشان داده است که علاوه بر دانش ، مهارت و توانایی های مختلف، شخصیت یکی از مهمترین پیش بینی کننده های عملکرد شغلی است(هارتز و دانووان[۲]، ۲۰۰۵).
عملکرد شغلی یکی از مهمترین عواملی است که  سازمان ها به دنبال آن هستند. سازمان آموزش و پرورش نیز از این قاعده مستثنی نیست مدیران مدارس می توانند با ویژگی های شخصیتی خود روحیه تدریس و آموزش اثربخش را در بین معلم ها افزایش دهند.همچنین براین اساس انگیزه دانش آموزان برای یادگیری افزایش خواهد یافت(شعبانی،۱۳۹۲).
شخصیت نقش تعیین کننده ای بر رفتار مشهود و آشکار فرد دارد . مدل پنج عاملی شخصیت یکی از مسلط ترین و تاریخی ترین مدل های ساختار شخصیت است و بسیاری از روان شناسان بیان کرده اند که مدل پنج عاملی بسیاری از متغیرهای شخصیت را در برمی گیرد. ابعاد شخصیت به ترتیب عبارتند از روا ن نژندی یا روان رنجورخویی[۳] ، برون گرایی[۴] ، گشودگی[۵]، توافق پذیری[۶] ، با وجدان بودن[۷] می باشد(لیندن و نیجنهویس[۸]، ۲۰۱۰). روان رنجورخویی، تمایل به تجربه پریشانی روان شناختی به شکل اضطراب، خشم، افسردگی، خجالت، تنفر و دامنه ای از هیجانات منفی را دربرمی گیرد. این بعد، همچنین شامل حساسیت به داشتن عقاید غیر واقعی است. برون گرایی، شامل حساسیت به داشتن عقاید غیرواقعی است. برون گرایی، شامل نیاز به فعالیت، هیجان و تحرک است. گشودگی، صفات مرتبط با حس زیبایی شناختی، کنجکاوی هوشمندانه، نیاز به تنوع، نگرش های غیرمتعصبانه و علایق گسترده را مشخص می کند. توافق پذیری نیز، صداقت، نوعدوستی و همدردی را دربردارد و در تضاد با خصومت بدبینانه و خودمحورانه است و سرانجام وجدانی بودن شامل کوششی منظم برای دستیابی به اهداف و پیروی جدی از اصول است(تکلو و همکاران[۹]، ۲۰۱۲).
یافته های تحقیقات پیرامون ارتباط بین شخصیت و عملکرد تا اواسط دهه ۱۹۸۰ نشان داد که رابطه معنا داری بین شخصیت و عملکرد وجود ندارد. تا اینکه با گسترش نظریه ها و مدل های شخصیتی نتایجی خلاف نتایج قبل بدست آمد و حاکی از این بود که ویژگی های شخصیتی از مهمترین پیش بینی کننده های عملکردشغلی است(پنی و همکاران[۱۰]، ۲۰۱۱). کلانگ (۲۰۱۲) نیز نشان داد که رابطه مثبتی بین ابعاد شخصیتی و عملکرد شغلی وجود دارد.
لذا با توجه به مسائل گفته شده این سوال مطرح می شود که آیا بین ابعاد شخصیت مدیران و عملکرد شغلی کارکنان براساس پنج الگوی شخصیتی رابطه معنا داری وجود دارد؟
[۱] Muchincky
[۲] Hurtz & Danovan
[۳] Neuroticism
[۴] Extroversion
[۵] Openness
[۶] Agreeableness
[۷] Conscientiousness
[۸] Linden & Nijenhuis
[۹] Takalu et al
[۱۰] Penney et al
تعداد صفحه : ۱۰۰
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***