پایان نامه ارشد در رشته روانشناسی: مقایسه توانایی خودنظم بخشی، ویژگی های شخصیتی وکارکرد خانواده دانش آموزان دختر تیزهوش …

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

گرایش : عمومی

عنوان : مقایسه توانایی خودنظم بخشی، ویژگی­های شخصیتی وکارکرد خانواده دانش آموزان دختر تیزهوش و عادی

دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

گروه روان­شناسی

عنوان:

مقایسه توانایی خودنظم بخشی، ویژگی­های شخصیتی وکارکرد خانواده دانش آموزان دختر تیزهوش و عادی

استادان راهنما:

دکتر مهناز خسرو جاوید

دکتر ایرج صالحی

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

پیش درآمد……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲

۱-۱بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳

۱-۲اهمیت وضرورت پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………….۵

۱-۳هدفهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………….۷

۱-۳-۱هدفهای اصلی……………………………………………………………………………………………………………………………………..۷

۱-۳-۲هدفهای جانبی…………………………………………………………………………………………………………………………………….۷

۱-۴فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………۷

۱-۴-۱فرضیه های اصلی………………………………………………………………………………………………………………………………..۶

۱-۴-۲یافته های جانبی…………………………………………………………………………………………………………………………………..۷

۱-۵تعاریف مفهومی…………………………………………………………………………………………………………………………………………۷

۱-۵-۱خودنظم بخشی…………………………………………………………………………………………………………………………………….۷

۱-۵-۲ویژگی های شخصیتی…………………………………………………………………………………………………………………………۸

۱-۵-۳کارکردخانواده……………………………………………………………………………………………………………………………………….۹

۱-۵-۴تیزهوشی………………………………………………………………………………………………………………………………………………۹

۱-۵-۵مدارس عادی………………………………………………………………………………………………………………………………………۹

۱-۶تعاریف عملیاتی…………………………………………………………………………………………………………………………………………۹

۱-۶-۱خودنظم بخشی…………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰

۱-۶-۲ویژگی شخصیتی…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰

۱-۶-۳کارکردخانواده………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰

۱-۶-۴تیزهوشی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰

فصل دوم:پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱

پیش درآمد……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲

۲-۱تعاریف ومفاهیم خودنظم بخشی…………………………………………………………………………………………………………….۱۲

۲-۱-۱خودنظم بخشی رفتار…………………………………………………………………………………………………………………………۱۲

۲-۱-۲انواع خودنظم بخشی………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳

۲-۱-۳خودنظم دهی بیرونی………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳

۲-۱-۴خودنظم دهی درون فکنی شده……………………………………………………………………………………………………….۱۴

۲-۱-۵ویژگی های یادگیرنده خودتنظیم……………………………………………………………………………………………………۱۴

۲-۱-۶منابع خودنظم بخشی…………………………………………………………………………………………………………………………۱۶

۲-۱-۷ تعیین کننده های شخصی……………………………………………………………………………………………………………..۱۶

۲-۱-۸تعیین کننده های رفتاری…………………………………………………………………………………………………………………۱۷

۲-۱-۹تعیین کننده های محیطی…………………………………………………………………………………………………………………۱۷

۲-۱-۱۰اصول آموزش برای خودنظم بخشی…………………………………………………………………………………………………۱۷

۲-۱-۱۱ضرورت آموزش خودنظم بخشی در مدارس…………………………………………………………………………………..۱۷

۲-۱-۱۲الگوهای یادگیری خودنظم بخشی……………………………………………………………………………………………………۱۸

۲-۱-۱۳الگوی کرنو………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۸

۲-۱-۱۴الگوی بوگارتس……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۸

۲-۱-۱۵الگوی کارور وشییر………………………………………………………………………………………………………………………..۱۹

۲-۱-۱۶الگوی باتلر ووین……………………………………………………………………………………………………………………………..۲۱

۲-۱-۱۷الگوی پنتریچ…………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۲

۲-۱-۱۸راهبردهای شناختی یادگیری…………………………………………………………………………………………………………۲۵

۲-۱-۱۹راهبردهای خودگردانی جهت کنترل شناخت……………………………………………………………………………..۲۵

۲-۱-۲۰راهبردهای مدیریت منابع……………………………………………………………………………………………………………….۲۵

۲-۱-۲۱دیدگاه هاو نظریه های یادگیری خودگردان………………………………………………………………………………….۲۵

۲-۱-۲۲پدیدارشناسان………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۵

۲-۱-۲۳کنشگران…………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۵

۲-۱-۲۴ویگوتسکی………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۶

۲-۱-۲۵پردازش اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………………………….۲۸

۲-۲تعاریف ومفاهیم ویژگی های شخصیتی…………………………………………………………………………………………………۲۹

۲-۲-۱ماهیت شخصیت………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۰

۲-۲-۲کارکردهای روانشناختی………………………………………………………………………………………………………………………۳۰

۲-۲-۳دیدگاه های موجود درباره شخصیت…………………………………………………………………………………………………..۳۱

۲-۲-۴ساختار واندازه گیری شخصیت…………………………………………………………………………………………………………..۳۱

۲-۲-۵نظریه ها و رویکردهای شخصیت……………………………………………………………………………………………………….۳۳

۲-۲-۶رویکرد روان تحلیلگری……………………………………………………………………………………………………………………….۳۳

۲-۲-۷حالت من والدینی……………………………………………………………………………………………………………………………..۳۴

۲-۲-۸حالت من کودکی………………………………………………………………………………………………………………………………۳۵

۲-۲-۹حالت من بالغ…………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۵

۲-۲-۱۰رویکرد شناختی………………………………………………………………………………………………………………………………۳۶

۲-۲-۱۱رویکرد یادگیری………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۶

۲-۲-۱۲رویکرد زیستی…………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۷

۲-۲-۱۳رویکرد صفاتی………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۸

۲-۲-۱۴رویکرد یونگ…………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۹

۲-۲-۱۵ رویکرد انسانگرایی…………………………………………………………………………………………………………………………..۳۹

۲-۲-۱۶نظریه آیزنگ…………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۰

۲-۲-۱۷نظریه کتل…………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۱

۲-۲-۱۸الگوهای پنج عامل شخصیت……………………………………………………………………………………………………………۴۲

۲-۲-۱۹عوامل پنج گانه شخصیت………………………………………………………………………………………………………………..۴۳

۲-۳تعاریف و مفاهیم کار کرد خانواده…………………………………………………………………………………………………………..۴۶

۲-۳-۱راهبردهای خانواده………………………………………………………………………………………………………………………………۴۷

۲-۳-۲رویکردهاودیدگاه های تبیین خانواده…………………………………………………………………………………………………۴۷

۲-۳-۳رویکرد چند نسلی………………………………………………………………………………………………………………………………۴۸

۲-۳-۴رویکرد ساختاری……………………………………………………………………………………………………………………………….۴۸

۲-۳-۴-۱خانواده گسسته……………………………………………………………………………………………………………………………..۴۹

۲-۳-۴-۲خانواده به هم تنیده………………………………………………………………………………………………………………………۴۹

۲-۳-۵طرح سه محوری………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۹

۲-۳-۵-۱بد کارکردی رشدی خانواده……………………………………………………………………………………………………..۵۰

۲-۳-۵-۲بدکارکردی نظام خانواده……………………………………………………………………………………………………………۵۰

۲-۳-۵-۳بدکارکردی گروه خانواده…………………………………………………………………………………………………………..۵۰

۲-۳-۶دیدگاه راهبردی………………………………………………………………………………………………………………………………۵۱

۲-۳-۷ کارکردهای اساسی خانواده…………………………………………………………………………………………………………..۵۱

۲-۳-۸حمایت ومراقبت………………………………………………………………………………………………………………………………۵۲

۲-۳-۹جامعه پذیری…………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۲

۲-۳-۱۰عاطفه وهمراهی……………………………………………………………………………………………………………………………۵۳

۲-۳-۱۱مدل فرآیند کارکرد خانواده…………………………………………………………………………………………………………..۵۴

۲-۳-۱۲نقش ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۵

۲-۳-۱۳ارتباط……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۵

۲-۳-۱۴دخالت عاطفی…………………………………………………………………………………………………………………………………۵۶

۲-۳-۱۴-۱عدم دخالت یافقدان دخالت……………………………………………………………………………………………………….۵۶

۲-۳-۱۴-۲علاقه……………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۶

۲-۳-۱۴-۳آمیختگی خودخواهانه………………………………………………………………………………………………………………..۵۶

۲-۳-۱۴-۴دخالت دلسوزانه…………………………………………………………………………………………………………………………۵۶

۲-۳-۱۴-۵شبکه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۶

۲-۳-۱۵کنترل……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۷

۲-۳-۱۶ارزشها وهنجارها……………………………………………………………………………………………………………………………….۵۸

۲-۳-۱۷پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۸

۲-۳-۱۸پژوهش های انجام شده در ایران………………………………………………………………………………………………….۵۸

۲-۳-۱۹پژوهش های انجام شده خارج از ایران…………………………………………………………………………………………..۶۵

فصل سوم:

طرح پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………..۷۰

۳-۱پیش درآمد………………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۱

۳-۲طرح پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۱

۳-۳جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۱

۳-۴ابزارپژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۳

۳-۴-۱پرسشنامه پنج عاملی شخصیت………………………………………………………………………………………………………….۷۳

۳-۴-۲پرسشنامه عملکرد خانواده………………………………………………………………………………………………………………….۷۴

۳-۴-۳پرسشنامه خودتنظیمی بوفارد……………………………………………………………………………………………………………۷۷

۳-۵شیوه اجرا……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۸

۳-۶ روش آماری……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۸

فصل چهارم:یافته های پزوهش…………………………………………………………………………………………..۷۹

۴-۱پیش درآمد……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۰

۴-۲تحلیل توصیفی واستنباطی فرضیه یک………………………………………………………………………………………………..۸۰

۴-۳تحلیل توصیفی واستنباطی فرضیه دو……………………………………………………………………………………………………۸۲

۴-۴تحلیل توصیفی واستنباطی فرضیه سه……………………………………………………………………………………………………۸۶

۴-۵یافته های جانبی……………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۰

۴-۶یافته های جانبی یک……………………………………………………………………………………………………………………………..۸۹

۴-۷یافته های جانبی دو…………………………………………………………………………………………………………………………………۹۰

۴-۸یافته های جانبی سه………………………………………………………………………………………………………………………………۹۰

۴-۹یافته های جانبی چهار……………………………………………………………………………………………………………………………۹۱

۴-۱۰یافته های جانبی پنج……………………………………………………………………………………………………………………………۹۲

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………۹۵

۵-۱پیش درآمد…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۶

۵-۲مروری برمسئله وهدف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………..۹۶

۵-۳تبیین یافته ها به ترتیب………………………………………………………………………………………………………………………..۹۶

۵-۴فرضیه یک………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۶

۵-۵فرضیه دو…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۸

۵-۶فرضیه سه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۹

۵-۷یافته یک………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۰

۵-۸یافته دو………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۱

۵-۹یافته سه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۱

۵-۱۰یافته چهار…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۱

۵-۱۱یافته پنج……………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۲

۵-۱۲محدودیت های پزوهش…………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۲

۵-۱۳پیشنهادهای پژوهشی………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۳

۵-۱۴پیشنهادهای کاربردی……………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۳

فهرست منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۵

فهرست منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۱٫

پیوست………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۴

پرسشنامه کارکرد خانواده…………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۳

پرسشنامه شخصیت نئو…………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۶

پرسشنامه خودتنظیمی بوفارد…………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۳

فهرست جداول

جدول۴-۱ : شاخص­های توصیفی توانایی خودنظم بخشی در دانش آموزان تیزهوش، غیرتیزهوش و هنرستانی…………..۸۰          

جدول۴-۲: آزمون لون برای بررسی یکسانی واریانس   …………………۸۱

جدول ۴-۳ : نتایج آزمون مقایسه توانایی خود نظم بخشی در دانش­آموزان تیزهوش، غیرتیزهوش و هنرستانی……………….۸۱

جدول ۴-۴ : بررسی تفاوت توانایی خود نظم بخشی در دانش آموزان تیزهوش ، غیرتیزهوش و هنرستانی………………………..۸۲

جدول ۴-۵ : شاخص­های توصیفی ویژگی­های شخصیتی در دانش­آموزان تیزهوش، غیرتیزهوش و هنرستانی…………………..۸۳

جدول ۴-۶ : آزمون لون برای بررسی یکسانی واریانس ویژگی­های شخصیتی……………………………………………………………………..۸۴

جدول ۴-۷ : نتایج آزمون مقایسه ویژگی­های شخصیتی در دانش آموزان تیزهوش، غیرتیزهوش و هنرستانی………………….۸۴

جدول ۴-۸ : بررسی تفاوت ویژگی­های شخصیتی در دانش آموزان تیزهوش، غیرتیزهوش و هنرستانی…………………………….۸۵

جدول ۴-۹ : شاخص­های توصیفی کارکرد خانواده در دانش آموزان تیزهوش، غیرتیزهوش و هنرستانی……………………………۸۶

جدول ۴-۱۰ : آزمون لون برای یکسانی واریانس کارکرد خانواده در دانش آموزان تیزهوش، غیرتیزهوش و هنرستانی……۸۷

جدول ۴-۱۱ : نتایج آزمون مقایسه ابعاد کارکرد خانواده در دانش آموزان تیزهوش، غیرتیزهوش و هنرستانی…………………۸۸

جدول ۴-۱۲ : بررسی تفاوت کارکرد خانواده دانش آموزان تیزهوش، غیرتیزهوش و هنرستانی…………………………………………۸۹

جدول ۴-۱۳ : همبستگی­­های متقابل بین ویژگی­های شخصیتی و توانایی خودنظم بخشی……………………………………………….۹۰

جدول ۴-۱۴ : همبستگی­های متقابل بین ویژگی­های شخصیتی و کارکرد خانواده…………………………………………………………….۹۰

جدول۴-۱۵ : همبستگی بین توانایی خودنظم بخشی و کارکرد خانواده در دختران………………………………………………………….۹۱

جدول ۴-۱۶ : تحلیل رگرسیون برای پیش بینی توانای خودنظم بخشی بر اساس ویژگی­های شخصیتی……………………….۹۱

جدول ۴ -۱۷ :آزمون تحلیل واریانس معنی­داری پیش بینی توانایی خودنظم بخشی بر اساس ویژگی­های شخصیتی..۹۲

جدول ۴-۱۸ – خلاصه نتایج رگرسیون پیش بینی توانایی خودنظم بخشی بر اساس ویژگی­های شخصیتی………………….۹۲

جدول ۴-۱۹ : خلاصه تحلیل رگرسیون برای پیش­بینی کارکرد خانواده بر اساس ویژگی­های شخصیتی…………………….۹۳

جدول ۴ -۲۰ :آزمون تحلیل واریانس معنی­داری پیش­بینی کارکرد خانواده بر اساس ویژگی­های شخصیتی………………۹۳

جدول ۴-۲۱ خلاصه نتایج رگرسیون پیش­بینی کارکرد خانواده بر اساس ویژگی­های شخصیتی………………………………..۹۴

چکیده

نوجوانان سرمایه­های آینده جامعه هستند. مدارس ویژه پرورش استعدادهای درخشان دارای محیط نسبتاً متفاوت با مدارس عادی می­باشند تفاوت دو محیط آموزشی می­تواند موجب تقویت با ایجاد ویژگی­های شخصیتی متفاوت در دو گروه دانش­آموزان این مدارس شود. پژوهش حاضر برای بررسی تفاوت­های اجتماعی موجود در خود نظم بخشی، ویژگی­های شخصیتی و عملکرد خانواده دانش­آموزان تیزهوش، دبیرستانی و هنرستانی طراحی و اجرا گردید. روش پژوهش از نوع علی مقایسه­ای بوده ونمونه­گیری بصورت خوشه­ای چند مرحله­ای انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ناحیه یک آموزش و پرورش رشت در سال تحصیلی ۹۳- ۹۴بود، که به تعداد ۶۹۹۰ نفر بودند. نمونه آماری شامل ۱۸۰نفر از دانش آموزان دختر تیزهوش و عادی در سطح متوسطه بود. در این پژوهش از پرسشنامه خودتنظیمی بوفارد و همکاران (۱۹۹۵)، پنج عاملی شخصیت (کاستا و مک کری، ۱۹۸۵) و پرسشنامه عملکرد خانواده (اپشتاین، بالدوین و بیشاب، ۱۹۸۳) برای جمع آوری داده ها استفاده شد. به طور کلی نتایج نشان داد که تفاوت معناداری بین سه گروه دانش آموزان تیزهوش، دبیرستانی و هنرستانی در خود نظم بخشی (۰۵/۰>p)، ویژگی­های شخصیت (۰۵/۰>p).، و کارکرد خانواده (۰۵/۰>p)، وجود دارد. با توجه به نتایج پژوهش به نظر می­رسد که دانش­آموزان دبیرستان­های تیزهوشان از نظر برخی از ابعاد خودنظم بخشی، ویژگی­های شخصیتی و نیز عملکرد خانواده با دانش­آموزان عادی متفاوت هستند. شرایط مطلوب محیط آموزشی و نوع برخورد خانواده می­تواند در این تفاوت­ها نقش داشته باشد.

مقدمه

دانش بشری درباره نیازهای مختلف یک انسان، دست­اندرکاران آموزش و پرورش را به تحقق نیازهای دانش­آموزان در ابعاد گوناگون ملزم ساخته است. رشد همه جانبه نوجوان و برآوردن نیازهای آنان از جهت جسمی، حرکتی، شناختی، زبان و گفتار، عاطفی واجتماعی و بالاخره رشد خلاقیت و ابراز وجود مدنظر بسیاری از دست­اندرکاران تعلیم و تربیت می­باشد که در مراحل آموزشی بالاتر باید دنبال شوند (مفیدی،۱۳۹۰).

از آنجایی که انسان­ها در ابعاد مختلف دارای تفاوت­هایی هستند، این تفاوت­ها در توانایی­ها، استعدادها، رغبت­ها و سرانجام در شخصیت آنها نمود می­یابد. شناخت ویژگی­های شخصیتی دانش آموزان این امکان را فراهم می­آورد تا با شناخت و آگاهی، مسائل را با علایق و صلاحیت­های آنها تطبیق داده و از نظر روحی روانی محیط زندگی و    زمینه­های تحصیلی را ایمن سازیم، تا دانش آموزان بتوانند در آن محیط، توانایی­ها و مهارت­های خویش را بکار گیرند. کیفیت افکار دانش آموزان برای یادگیری بسیار مهم است. دانش آموزان در پردازش، رمزگذاری، فراخوانی و سازماندهی و همچنین نحوه بکارگیری اطلاعات آموخته شده با هم متفاوت هستند. برخی از آنها یادگیرندگان متفکری هستند و برخی دیگر اطلاعات را به صورت کاملاً سطحی پردازش می­کنند (ابراهیم اوغلو[۱]، ۲۰۱۳).

عصرکنونی نیازمند افرادی با ویژگی­های شخصیتی است که توانایی خودنظم بخشی را داشته باشند. افراد علاوه بر تفاوت­های فردی، در چگونگی برخورد با یک تکلیف نیز با یکدیگر متفاوتند. اما این تفاوت­ها تنها بیانگر تفاوت سطح بهره هوشی یا الگوهای توانایی ویژه نیست، بلکه به راهبرد­های یادگیری خود – تنظیمی معطوف می­شود (زومبرن[۲] و همکاران، ۲۰۱۱). در حالی که پیشرفت­هایی در درک یادگیری خود- تنظیمی مشاهده می­شود، هنوز سوالاتی وجود دارند که بی­پاسخ مانده­اند. یکی از آنها به این موضوع می­پردازد که یادگیری خود– تنظیمی را می­توان یک ویژگی قابل یادگیری در نظر گرفت، یا باید آن ویژگی مربوط به تفاوت­های فردی دانست. به بیان دیگر، این که یادگیری خودتنظیمی تا چه حد در پیوند با گرایش­های شخصیتی ثابت است، هنوز به طور منظم بررسی نشده است (بیدجرانو و یون دای[۳]، ۲۰۰۷).

اخیراً کارشناسان تعلیم و تربیت به مقوله­های شناخت و انگیزش توجه بیشتری کرده­اند. شناخت دربرگیرنده  پاره­ای از توانایی و اعمال ذهنی از قبیل درک کردن و تشخیص و تفکر می­باشد که نقش آن در یادگیری مد نظر است. راهبردهای یادگیری خودتنظیمی شامل مهارت­های خودآموزی، سوال پرسیدن از خود، خود بازبینی و تقویت خود است که به یادگیرندگان کمک می­کند تا با بهره گرفتن از فرایندهای شناختی، یادگیری­شان تسهیل شود. عوامل مختلفی در جهت­گیری خودنظم­بخشی دانش­آموزان در موقعیت­های مختلف تأثیر دارد که از آن جمله می­توان به محیط خانواده و ویژگی شخصیتی دانش­آموزان اشاره نمود (پنتریچ [۴]، ۲۰۰۲؛ نقل ازسیف، ۱۳۸۸).

خانواده بعنوان اولین و مهمترین نماینده جامعه نقش اساسی را در آموزش شیوه زندگی به افراد بازی می­کند. تحقیقات بسیاری نشان­دهنده است که بیشتر بچه­هایی که از نظر تحصیلی موفق هستند از خانواده­هایی هستند که روابط سالمی بین اعضای خانواده برقرار است. همواره خانواده بعنوان مهم­ترین سیستم انسانی مورد توجه بوده است. به بیان نظریه­پردازان سیستم خانواده­، خانواده مانند بدن انسان است که هر جزء بر جزء دیگر تأثیر می­گذارد و از آن تأثیر می­پذیرد (قریشی، ۱۳۹۱).

با توجه به جایگاه و اهمیت سیستم آموزشی در تعیین سرنوشت تحصیلی دانش­آموزان، هدف در این پژوش بر این اصل استوار است که با شناخت ویژگی­های شخصیتی دانش­آموزان و اهمیت دادن به توانایی خودنظم­گری­شان با توجه به شرایط و ضوابط خانوادگی آنها دست­اندرکاران تعلیم و تربیت با جلب مشارکت والدین بتوانند آینده­سازان جامعه علمی را به مهارت­های لازم تجهیز کنند.

تعداد صفحه : ۱۴۰

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***