پایان نامه ارشد در رشته روانشناسی عمومی: مقایسه اثربخشی روش های آموزشی سخنرانی و بحث گروهی بر یادگیری مهارت …

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

گرایش : عمومی

عنوان : مقایسه اثربخشی روش های آموزشی سخنرانی و بحث گروهی بر یادگیری مهارت خودآگاهی دانش آموزان پسر دوره ی راهنمایی شهر تویسرکان سال تحصیلی ۸۹ – ۸۸

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روان شناسی عمومی

موضوع:

مقایسه اثربخشی روش های آموزشی سخنرانی و بحث گروهی بر یادگیری مهارت خودآگاهی دانش آموزان پسر دوره ی راهنمایی شهر تویسرکان سال تحصیلی ۸۹ – ۸۸

استاد راهنما:

دکتر رسول کردنوقابی

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………… ۲۰

۱ – ۱ بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………….. ۴۰

۲ – ۱ اهمیت و ضرورت تحقیق …………………………………………………………………………………. ۱۰

۳ – ۱ اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………….. ۱۷

۴ – ۱ فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………………….. ۱۷

۵ – ۱ تبیین متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………………………………… ۱۷

تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی تحقیق…………………………………………………………………….. ۱۸

۶ – ۱ روش های آموزشی………………………………………………………………………………… ۱۸

۱– ۶ – ۱ آموزش به روش سخنرانی ………………………………………………………………….. ۱۹

۲ – ۶ – ۱ آموزش به روش بحث گروهی ……………………………………………………………. ۲۰

۷ – ۱ یادگیری مهارت خودآگاهی ……………………………………………………………………………. ۲۰

فصـــل دوم

پیشینه ی تحقیق

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………. ۲۳

۱ – ۲ مهارت های زندگی…………………………………………………………………………………………. ۲۴

۲– ۲ مهارت های زندگی کدامند؟ …………………………………………………………………………… ۲۹

۳- ۲ اجزاء مهم خودآگاهی ………………………………………………………………………………………. ۳۵

۱-۳-۲ ویژگی ها و صفات خود………………………………………………………………………… ۳۶

۱-۱-۳-۲ شناخت ویژگی های جسمانی…………………………………………………… ۳۶

۲-۱-۳-۲ شناخت ویژگی های هیجانی …………………………………………………… ۳۷

۳-۱-۳-۲ شناخت ویژگی های رفتاری ……………………………………………………. ۳۸

۲-۳-۲ شناخت توانایی ها ، استعدادها ، پیشرفت ها و تجربیان منفی ……………………………. ۳۸

۳-۳-۲ شناخت نقاط قوت و ضعف ……………………………………………………………………. ۳۸

۴-۳-۲ عزت نفس و خودپنداره…………………………………………………………………………. ۳۹

۵-۳-۲ شناخت افکار و عقاید و ارزش های خود……………………………………………………. ۴۱

۶-۳-۲ خودارزیابی صحیح ………………………………………………………………………………. ۴۲

۴-۲ انواع اگاهی از خود …………………………………………………………………………………………… ۴۳

۵-۲ عوامل مؤثر در رشد خودآگاهی ………………………………………………………………………….. ۴۵

۶-۲ موانع رشد خودآگاهی……………………………………………………………………………………….. ۴۷

۱-۶-۲ توقعات و انتظارات بیش از حد ………………………………………………………………… ۴۷

۲-۶-۲ کمال طلبی …………………………………………………………………………………………. ۴۷

۳-۶-۲ غرورها ……………………………………………………………………………………………… ۴۸

۷-۲ وپژگی های افراد خودآگاه ………………………………………………………………………………… ۴۸

۸-۲ آموزش …………………………………………………………………………………………………………. ۴۹

۹-۲ یادگیری ………………………………………………………………………………………………………… ۵۰

۲-۹-۲ تعریف یادگیری ………………………………………………………………………………….. ۵۰

۴-۹-۲ اصول یادگیری ……………………………………………………………………………………. ۵۱

۱۰-۲ نظریه های آموزشی و یادگیری ………………………………………………………………………….. ۵۳

۱-۱۰-۲ نظریه های رفتارگرایی …………………………………………………………………………. ۵۴

۲-۱۰-۲ نظریه های شناخت گرایی …………………………………………………………………….. ۵۶

۳-۱۰-۲ نظریه های ساخت گرایی یا سازندگی …………………………………………………….. ۶۵

۱۱-۲ الگوهای آموزشی …………………………………………………………………………………………… ۶۷

۱-۱۱-۲ الگوهای خبرپردازی …………………………………………………………………………… ۶۸

۲-۱۱-۲ الگوهای اجتماعی ………………………………………………………………………………. ۶۹

۳-۱۱-۲ الگوهای فردی ………………………………………………………………………………….. ۷۰

۴-۱۱-۲ الگوهای نظام های رفتاری ……………………………………………………………………. ۷۰

۵-۱۱-۲ الگوهای آموزشی سازندگی …………………………………………………………………. ۷۱

۱۲-۲ راهبردهای آموزشی ………………………………………………………………………………………… ۷۱

۱-۱۲-۲ آموزش مستقیم ( معلّم محور ) …………………………………………………………….. ۷۱

۱-۱-۱۲-۲ روش سخنرانی ………………………………………………………………….. ۷۳

۲-۱-۱۲-۲ پیشینه ی روش سخنرانی ………………………………………………………. ۷۴

۳-۱۲-۲ روش آموزش غیر مستقیم …………………………………………………………………… ۷۵

۱-۳-۱۲-۲ روش آموزش تعاملی ………………………………………………………….. ۷۶

۲-۳-۱۲-۲ آموزش به کمک بحث گروهی ……………………………………………. ۷۷

۳-۳-۱۲-۲ مراحل آموزش به روش بحث گروهی ……………………………………. ۷۹

۴-۳-۱۲-۲ بحث گروه های کوچک …………………………………………………………………………. ۸۲

۴-۱۲-۲ راهبرد یادگیری از طریق تجربه …………………………………………………………….. ۸۴

۵-۱۲-۲ مطالعه ی مستقل ……………………………………………………………………………….. ۸۵

۱۳-۲ مروری بر پژوهش های انجام شده …………………………………………………………………….. ۸۵

۱-۱۳-۲ پژوهش های انجام شده در داخل کشور ………………………………………………….. ۸۵

۲-۱۳-۲ پژوهش های انجام شده در خارج از کشور ………………………………………………. ۹۶

۱۴-۲ جمع بندی پژوهش ها ……………………………………………………………………………. ۱۰۱

فصـــل سوم

روش تحقیق

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۳

۱-۳ جامعه ی آماری ………………………………………………………………………………………………. ۱۰۳

۲-۳ نمونه ی آماری و روش نمونه گیری …………………………………………………………………….. ۱۰۳

۳-۳ روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………. ۱۰۴

۴-۳ طرح تحقیق …………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۵

۵-۳ ابزار اندازه گیری ……………………………………………………………………………………………… ۱۰۶

۶-۳ شیوه نمره گذاری پرسشنامه خودآگاهی ………………………………………………………………… ۱۰۷

۷-۳ روش اجرا و جمع آوری داده ها …………………………………………………………………………… ۱۰۸

۸-۳ روش تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………….. ۱۰۹

فصـــل چهارم

یافته های پژوهش

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۱

یافته های توصیفی …………………………………………………………………………………………………… ۱۱۱

یافته های استنباطی ………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۷

۱-۴ آزمون فرضیه ی اوّل …………………………………………………………………………………………. ۱۱۷

۲-۴ آزمون فرضیه ی دوّم …………………………………………………………………………………………. ۱۲۰

۳-۴ آزمون فرضیه ی سوّم ………………………………………………………………………………………… ۱۲۱

فصـــل پنجم

۱-۵ خلاصه و جمع بندی …………………………………………………………………………………………. ۱۲۴

۲-۵ بحث و نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………….. ۱۲۵

۳-۵ محدودیت ها ………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۲

۴-۵ پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۳

منابع و مآخذ

فهرست منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………… ۱۳۶

فهرست منابع خارجی ………………………………………………………………………………………………. ۱۴۵

پیوست ها

پروتکل آموزش به شیوه ی بحث گروهی ……………………………………………………………………. ۱۴۸

پروتکل آموزش به شیوه ی به شیوه ی سخنرانی……………………………………………………………… ۱۵۶

برگه های توزیعی……………………………………………………………………………………………………. ۱۶۴

پرسشنامه خودآگاهی پرسشنامه خودآگاهی ………………………………………………………………….. ۱۸۰

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………. ۱۸۲

فهرست جدول ها

جدول ۱-۳ طرح تحقیق……………………………………………………………………………………………. ۱۰۵

جدول ۱-۴ میانگین های تعدیل شده سه گروه………………………………………………………………. ۱۱۱

جدول۲-۴ مقایسه میانگین نمرات پس آزمون و افتراقی گروه سخنرانی و بحث گروهی ………….. ۱۱۲

جدول۳-۴ مقایسه میانگین نمرات پس آزمون و افتراقی بحث گروهی و کنترل ……………………… ۱۱۴

جدول۴-۴ مقایسه میانگین نمرات پس آزمون و افتراقی گروه سخنرانی و کنترل ……………………. ۱۱۵

جدول ۵-۴ جدول تحلیل واریانس یک طرفه ( ANOVA )…………………………………………… 117

جدول ۶-۴ مقایسه ترکیبی سه گروه از طریق آزمون شفه………………………………………………….. ۱۱۸

جدول ۷-۴ مقایسه ترکیبی شفه براساس سطح اطمینان بالا و پایین……………………………………….. ۱۱۹

جدول۸-۴ آزمونTمستقل برای مقایسه میانگین گروه کنترل و بحث گروهی………………………. ۱۲۱

جدول۹-۴ آزمونTمستقل برای مقایسه میانگین گروه کنترل و سخنرانی ……………………………. ۱۲۲

فهرست نمودارها

نمودار ۱-۴ مقایسه میانگین های تعدیل شده سه گروه …………………………………………………….. ۱۱۲

نمودار ۲-۴ مقایسه میانگین نمرات پس آزمون گروه سخنرانی و بحث گروهی………………………. ۱۱۳

نمودار ۳-۴ مقایسه میانگین نمرات افتراقی گروه سخنرانی و بحث گروهی…………………………….. ۱۱۳

نمودار ۴-۴ مقایسه میانگین نمرات پس آزمون گروه کنترل و بحث گروهی………………………….. ۱۱۴

نمودار ۵-۴ مقایسه میانگین افتراقی گروه کنترل و بحث گروهی………………………………………… ۱۱۵

نمودار ۶-۴ مقایسه میانگین نمرات پس آزمون گروه سخنرانی و کنترل………………………………… ۱۱۶

نمودار ۷-۴ مقایسه میانگین نمرات افتراقی گروه سخنرانی و کنترل………………………………………. ۱۱

چکیده

پژوهش حاضر به منظور مقایسه ی اثربخشی روش های آموزشی سخنرانی و بحث گروهی بر یادگیری مهارت خودآگاهی دانش آموزان پسر دوره ی راهنمایی شهر تویسرکان سال تحصیلی ۸۹ – ۸۸ صورت گرفته است . برای این منظور تعداد ۵۱ نفردانش آموز سال دوّم راهنمایی از یک مدرسه ی راهنمایی به طور تصادفی انتخاب و در قالب سه گروه ( دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل ) مرتب شدند . برای آزمودن فرضیه های پژوهش از طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد . دو گروه آزمایش سخنرانی و بحث گروهی به مدت یک ماه و نیم ( شش جلسه ) تحت تأثیر متغیر مستقل یعنی اجرای دو روش آموزشی سخنرانی و بحث گروهی قرار گرفتند امّا گروه کنترل در معرض هیچ آموزشی قرار نگرفت . در پایان ( جلسه هفتم ) برای هر سه گروه پس آزمون اجرا شد . برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه ی خودآگاهی استفاده شد . تحلیل داده ها با بهره گرفتن از آزمون T مستقل ، تحلیل واریانس یک راهه ( ANOVA ) و آزمون تعقیبی شفه ، نشان داد که آموزش به روش سخنرانی و بحث گروهی هر دو بر یادگیری مهارت خودآگاهی دانش آموزان تأثیر مثبت دارند امّا یادگیری دانش آموزان با بهره گرفتن از روش بحث گروهی بیشتر از روش سخنرانی بوده است .

مقدمه

همه ی ما در طول زندگی ، با فشارها و استرس های بزرگ و کوچکی مانند مراحل رشدی ، بلوغ ، بیماری ها ، فشار اقتصادی ، امتحان ، زلزله ، رقابت و یا از دست دادن اتوبوس ، دیر رسیدن به مدرسه یا محل کار ، امتحان ، سروصدای ماشین ها و … سروکار داریم . این دردسرها و گرفتاری ها روی احساس رضایت و شادی ما از زندگی تأثیر می گذارد و به تدریج سلامت ذهنی و جسمانی ما را تحت تأثیر قرار می دهد . برای رسیدن به یک سطح مطلوب از بهداشت روان برنامه های مختلفی ارائه شده است که به طور کلی این برنامه ها حول دو محور اصلی ارتقاء و پیشگیری طراحی شده است . برنامه آموزش مهارت های زندگی[۱] بر اساس ارتقاء بهداشت روان و پیشگیری از آسیب های اجتماعی تهیه و تدارک دیده شده است . مهارت های زندگی، مهارت های شخصی و اجتماعی است که کودکان و نوجوانان باید آنها را یاد بگیرند تا بتوانند در مورد خود ، انسان های دیگر و کل اجتماع به طور مؤثر ، شایسته و مطمئن عمل نمایند . یکی از این مهارتها ، مهارت خودآگاهی[۲] می باشد که به فرد کمک می کند خود را بشناسد و از خصوصیات ، نقاط ضعف و قدرت ، خواسته ها ، ترس ها و انزجارها آگاهی یابد ( غیاث فخری با همکاری بینازاده ، ۱۳۸۵ ) .

در طول تاریخ ، انسان همواره کوشیده است تجارب و یافته های خود را به فرزندان و نسل آینده منتقل کند . این نیاز به آموزش و یادگیری ، سبب بقای جوامع بشری شده و بدین سان ،       فرهنگ سازی و حفظ آن ، جزء لاینفک آرمان های انسانی و شناسنامه انسان گردیده است . آموزش و یادگیری یک وظیفه ی راهبردی است که همواره ، این سوال برای صاحب نظران تعلیم و تربیت مطرح بوده است که (( می خواهیم چه چیزی را یاد بدهیم و چگونه می خواهیم آن را یاد بدهیم . )) برای یک آموزش اثربخش و مؤثر ، استفاده از فنون و راهبردهای مطلوب ، حائز اهمیت است ( فضلی خانی ، ۱۳۸۱ ) .

” امروزه یادگیری[۳] رویدادی اکتشافی تلقی می شود که از طریق مشارکت فعال بین معلم و دانش آموزان صورت می گیرد . ضرورت شناخت روابط فعال بین عوامل تدریس اهمیت بسیار دارد . کسب تجربه به وسیله ی فرد یک فعالیت حداقل دو جانبه است . در فرایند جدید آموزش انتقال دانش و مفاهیم کارآیی کمتری دارد و بیشتر به فرایند تولید دانش توجه       می شود که این فرایند ، امکان شناخت موقعیت ها ، گزینش راهکارهای مناسب ، استنباط و تحلیل دقیق موضوع و در نهایت کشف حقیقت را برای فراگیران فراهم می آورد ” ( کیوانفر ، ۱۳۸۱، ص۴۲ – ۳۹ ) .                                                                                                آموزش و پرورش کلید کیفیت منابع انسانی است ، بنابراین ضروری است ، دانش آموزان را به ابزاری مجهز نماییم تا قادر باشند استعدادهای بالقوه خویش را از راه یادگیری واقعی برای مشارکت هوشمندانه در امور جامعه تحقق بخشند و برای روندهای تازه طرحی نو درافکنند .

نظامهای پیشرو آموزش و پرورش می کوشند ظرفیت تغییر ، نوآوری و بازسازی خود را در ابعاد گوناگون گسترش دهند . در این بین تأکید بر روش هایی خواهد بود که به توسعه ی توانایی ها در حین فعالیت های آموزشی منجر شود و مؤثرترین آنها در بهبود فرایند آموزش و یادگیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد

تعداد صفحه : ۱۹۹

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***