پایان نامه ارشد در رشته روانشناسی بالینی: پیش بینی اضطراب اجتماعی بر اساس مؤلفه های حساسیت اضطرابی، عدم تحمل …

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی

عنوان : پیش­ بینی اضطراب اجتماعی بر اساس مؤلفه­ های حساسیت اضطرابی، عدم تحمل بلاتکلیفی و ذهن آگاهی در دانشجویان با توجه به جنسیت

دانشگاه شاهد

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی (M.A)

عنوان:

پیش­ بینی اضطراب اجتماعی بر اساس مؤلفه­ های حساسیت اضطرابی، عدم تحمل بلاتکلیفی و ذهن آگاهی در دانشجویان با توجه به جنسیت

استاد راهنما:

دکتر محمد ابراهیم مداحی

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل ۱- کلیات پژوهش

۱-۱- بیان مسأله…………………. ……………………………………………….۲

۱-۲-اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۸

۱ -۳-هدف های تحقیق.. ۱۰

۱-۴-فرضیه های تحقیق.. ۱۱

۱-۵-تعاریف عملیاتی.. ۱۱

۱-۵-۱-اضطراب اجتماعی……… ۱۱

۱-۵-۲-حساسیت اضطرابی  ۱۲

۱-۵-۳-عدم تحمل بلاتکلیفی.. ۱۲

۱-۵-۴-ذهن­آگاهی………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳

فصل ۲-  مروری بر پیشینه­های نظری و پژوهشی

۲-۱-مقدمه……………….. ۱۵

۲-۲-مروری بر تاریخچه اختلال اضطراب اجتماعی.. ۱۵

۲-۳-تعریف و ملاک­های تشخیصی اختلال اضطراب اجتماعی.. ۱۸

۲-۳-۱-انواع اختلال اضطراب اجتماعی.. ۲۰

۲-۳-۲-پیوستار اضطراب اجتماعی.. ۲۱

۲-۳-۳-همبودی اختلال اضطراب اجتماعی با سایر اختلالات روانپزشکی.. ۲۲

۲-۳-۴-اختلال اضطراب اجتماعی و اختلال شخصیت اجتنابی.. ۲۳

۲-۳-۵-شیوع……………  ۲۴

۲-۴-تفاوت­های جنسیتی و بین فرهنگی.. ۲۵

۲-۵-پیامدهای اختلال اضطراب اجتماعی.. ۲۷

۲-۶-سبب­شناسی اختلال اضطراب اجتماعی.. ۲۸

۲-۶-۱-عوامل ژنتیکی…………………. ۲۸

۲-۶-۲-عوامل شناختی……………  ۲۹

۲-۶-۳-نقص مهارت های اجتماعی.. ۳۰

۲-۶-۴-عوامل محیطی…………….  ۳۳

۲-۶-۴-۱-تعامل والد/ کودک…………. ۳۳

۲-۶-۴-۲-تجارب اجتماعی ناخوشایند. ۳۴

۲-۷-آسیب­شناسی شناختی اختلال اضطراب اجتماعی.. ۳۶

۲-۸-مدل­های سبب­شناسی اختلال اضطراب اجتماعی.. ۳۸

۲-۸-۱-مدل کلارک و ولز  (۱۹۹۵) ۳۸

۲-۸-۲-مدل رپی و هیمبرگ (۱۹۹۷) ۳۹

۲-۸-۳-مدل بارلو و هافمن (۲۰۰۲) ۴۰

۲-۸-۴-مدل رپی و اسپنس(۲۰۰۴) ۴۱

۲-۸-۵-مدل جامع و خاص اختلال اضطراب اجتماعی؛ هافمن(۲۰۰۷) ۴۳

۲-۸-۶-مدل کیمبرل برای اختلال اضطراب اجتماعی تعمیم یافته (۲۰۰۸) ۴۵

۲-۸-۷-مدل شناختی اختلال اضطراب اجتماعی کلارک و بک (۲۰۱۰) ۴۶

۲-۹-حساسیت اضطرابی.. ۴۹

۲-۱۰-عدم تحمل بلاتکلیفی.. ۵۲

۲-۱۱-ذهن آگاهی……….  ۵۵

۲-۱۲-پیشینه پژوهشی.. ۵۹

فصل ۳-  فرآیند روش­شناختی پژوهش

۳-۱-مقدمه……………….. ۶۹

۳-۲-نوع تحقیق………………………… ۶۹

۳-۳-آزمودنی ها………………….. ۶۹

۳-۳-۱-جامعه پژوهش………… ۶۹

۳-۳-۲-نمونه و روش نمونه­گیری.. ۶۹

۳-۴-ابزارهای تحقیق  ۷۱

۳-۴-۱-مقیاس اضطراب اجتماعی(SPIN) 71

۳-۴-۲-شاخص تجدید نظر شده حساسیت اضطرابی (ASI-R) 72

۳-۴-۳-مقیاس عدم تحمل بلاتکلیفی (IUS) 73

۳-۴-۴-پرسشنامه ذهن آگاهی(FFMQ) 74

۳-۵-شیوه انجام تحقیق.. ۷۵

۳-۶-شیوه تحلیل داده­ها ۷۶

فصل ۴-  نتایج پژوهش

۴-۱-مقدمه………………. ۷۸

۴-۲-یافته­های توصیفی مربوط به ویژگیهای جمعیت شناختی آزمودنیها ۷۸

۴-۳-یافته­های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش… ۸۰

۴-۴-بررسی فرضیه­های پژوهش… ۸۴

۴-۴-۱-فرضیه اول…………………………….. ۸۴

۴-۴-۲-فرضیه دوم……………… ۸۴

۴-۴-۳-فرضیه سوم……………………… ۸۴

۴-۴-۴-فرضیه چهارم………….. ۸۴

۴-۴-۵-فرضیه پنجم…………  ۸۴

۴-۵-نتایج تکمیلی مربوط به یافته­های پژوهش… ۹۲

۴-۵-۱-همبستگی اضطراب اجتماعی و خرده مقیاسهای مربوط به متغیرهای حساسیت اضطرابی، عدم تحمل بلاتکلیفی و ذهن­آگاهی……..  ۹۲

۴-۵-۲-رگرسیون مربوط به خرده مقیاسهای متغیرهای پژوهش (حساسیت اضطرابی، عدم تحمل بلاتکلیفی و ذهن آگاهی) و اضطراب اجتماعی (کل دانشجویان) ۹۴

۴-۵-۳-رگرسیون مربوط به خرده مقیاسهای متغیرهای پژوهش(حساسیت اضطرابی، عدم تحمل بلاتکلیفی و ذهن­آگاهی) و اضطراب اجتماعی (دانشجویان پسر) ۹۶

۴-۵-۴-رگرسیون مربوط به خرده مقیاسهای متغیرهای پژوهش(حساسیت اضطرابی، عدم تحمل بلاتکلیفی و ذهن­آگاهی) و اضطراب اجتماعی(دانشجویان دختر) ۹۸

۴-۵-۵-مقایسه دو گروه دانشجویان دختر و پسر در متغیرهای پژوهش… ۱۰۰

۴-۵-۶-مقایسه دو گروه دانشجویان دختر و پسر در خرده مقیاسهای مربوط به متغیرهای پژوهش…. … ۱۰۱

فصل ۵-  بحث و نتیجه گیری

۵-۱-مقدمه……………. ۱۰۴

۵-۲-خلاصه نتایج….  ۱۰۶

۵-۳-بحث و نتایج….  ۱۰۶

۵-۴-جمع بندی……..  ۱۱۷

۵-۵-محدودیت ها…. ۱۱۸

۵-۶-پیشنهادات…….. ۱۱۹

۵-۶-۱-پیشنهادات پژوهشی…………  ۱۱۹

۵-۶-۲-پیشنهادات کاربردی  ۱۱۹

فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۰

پیوست­ها

پیوست الف. پرسشنامه حساسیت اضطرابی………………………………………………………………………………۱۳۳

پیوست ب. پرسشنامه عدم تحمل بلاتکلیفی……………………………………………………………………………..۱۳۵

پیوست ج. پرسشنامه ذهن آگاهی……………………………………………………………………………………………۱۳۷

پیوست د. پرسشنامه اضطراب اجتماعی……………………………………………………………………………………۱۴۱

 

فهرست جداول
جدول ۳-۱ اطلاعات مربوط به جامعه و تعداد نمونه ارائه شده…………………………………………………….۷۰

جدول ۴-۱ توزیع گروه نمونه براساس جنسیت………………………………………………………………………….۷۹

جدول ۴-۲ توزیع گروه نمونه براساس سن……………………………………………………………………………….۷۹

جدول ۴-۳ توزیع گروه نمونه براساس دانشکده محل تحصیل……………………………………………………..۷۹

جدول ۴-۴ توزیع گروه نمونه براساس وضعیت تأهل…………………………………………………………………۸۰

جدول ۴-۵ توزیع گروه نمونه براساس مقطع تحصیلی………………………………………………………………..۸۰

جدول ۴-۶  شاخص­های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش در کل دانشجویان………………………….۸۱

جدول ۴-۷  شاخص­های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش در پسران………………………………………۸۲

جدول ۴- ۸ شاخص­های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش در دختران…………………………………….۸۳

جدول ۴-۹ ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش در کل دانشجویان……………………………………….۸۵

جدول ۴-۱۰ ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش در دانشجویان پسر……………………………………۸۵

جدول ۴-۱۱ ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش در دانشجویان دختر…………………………………..۸۵

جدول ۴-۱۲ خلاصه مدل رگرسیون…………………………………………………………………………………………۸۶

جدول ۴-۱۳ تحلیل واریانس مربوط به رگرسیون­های متعدد و اضطراب اجتماعی در کل دانشجویان……………………………………………………………………………………………………………………………..۸۶

جدول۴-۱۴ تعیین پیش­بینی اضطراب اجتماعی بر اساس متغیرهای حساسیت اضطرابی، عدم تحمل بلاتکلیفی و ذهن آگاهی…………………………………………………………………………………………………………..۸۷

جدول ۴-۱۵ خلاصه مدل رگرسیون………………………………………………………………………………………….۸۸

جدول ۴-۱۶ تحلیل واریانس مربوط به رگرسیون­های متعدد و اضطراب اجتماعی در دانشجویان پسر……………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۸

جدول۴-۱۷ تعیین پیش­بینی اضطراب اجتماعی براساس متغیرهای حساسیت اضطرابی، عدم تحمل بلاتکلیفی و ذهن آگاهی در دانشجویان پسر……………………………………………………………………………….۸۹

جدول ۴-۱۸ خلاصه مدل رگرسیون………………………………………………………………………………………….۹۰

جدول ۴-۱۹ تحلیل واریانس مربوط به رگرسیون­های متعدد و اضطراب اجتماعی در دانشجویان دختر……………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۰

جدول ۴-۲۰ تعیین پیش­بینی اضطراب اجتماعی بر اساس متغیرهای حساسیت اضطرابی، عدم تحمل بلاتکلیفی و ذهن آگاهی در دانشجویان دختر……………………………………………………………………………..۹۱

جدول ۴-۲۱ همبستگی اضطراب اجتماعی و خرده مقیاس­های حساسیت اضطرابی…………………………۹۲

جدول ۴-۲۲ همبستگی اضطراب اجتماعی و خرده مقیاس­های عدم تحمل بلاتکلیفی……………………..۹۳

جدول ۴-۲۳ همبستگی اضطراب اجتماعی و خرده مقیاس­های ذهن آگاهی……………………………………۹۳

جدول۴-۲۴ خلاصه مدل رگرسیون…………………………………………………………………………………………..۹۴

جدول۴-۲۵ تحلیل واریانس مربوط به رگرسیون خرده مقیاس­های متغیرهای پژوهش در اضطراب اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۴

جدول۴-۲۶ تعیین پیش­بینی اضطراب اجتماعی بر اساس خرده­ مقیاس­های مربوط به متغیرهای حساسیت اضطرابی، عدم تحمل بلاتکلیفی و ذهن آگاهی در کل دانشجویان…………………………………..۹۵

جدول ۴-۲۷  خلاصه مدل رگرسیون………………………………………………………………………………………..۹۶

جدول۴-۲۸ تحلیل واریانس مربوط به رگرسیون خرده مقیاس­های متغیرهای پژوهش در اضطراب اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۶

جدول۴-۲۹ تعیین پیش­بینی اضطراب اجتماعی براساس خرده­ مقیاس­های مربوط به  متغیرهای حساسیت اضطرابی، عدم تحمل بلاتکلیفی و ذهن آگاهی در دانشجویان پسر………………………………….۹۷

جدول ۴-۳۰ خلاصه مدل رگرسیون………………………………………………………………………………………….۹۸

جدول۴-۳۱ تحلیل واریانس مربوط به رگرسیون خرده مقیاس­های متغیرهای پژوهش در اضطراب اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۸

جدول۴-۳۲ تعیین پیش­بینی اضطراب اجتماعی براساس خرده ­مقیاس­های مربوط به متغیرهای حساسیت اضطرابی، عدم تحمل بلاتکلیفی و ذهن آگاهی در دانشجویان دختر………………………………………………۹۹

جدول۴-۳۳ مقایسه میانگین نمرات دو گروه دانشجویان دختر و پسر در متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۰

جدول ۴-۳۴ مقایسه میانگین نمرات دو گروه دانشجویان دختر و پسر در خرده مقیاس­های مربوط به متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………۱۰۱

چکیده
مقدمه: اضطراب­ اجتماعی یکی از ناتوان­ کننده­ترین اختلالات اضطرابی می­باشد که از ابتدای نوجوانی نشانه­های آن شروع شده و تا دوره­های بعدی تحول، تداوم پیدا می­کند و در زندگی شخصی، تعاملات اجتماعی، زندگی حرفه­ای و سایر ابعاد عملکردی فرد سازش نایافتگی ایجاد می­کند. مطالعات متعددی  عوامل مرتبط با این اختلال را بررسی کرده­اند، و با توجه به فقدان مطالعاتی که سهم متغیرهای حساسیت اضطرابی، عدم تحمل بلاتکلیفی و ذهن ­آگاهی را در اختلال اضطراب اجتماعی در ایران تصریح نماید مطالعه کنونی شکل گرفته است .

هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین الگوی پیش­بینی اضطراب­ اجتماعی از راه بررسی متغیرهای حساسیت اضطرابی، عدم تحمل بلاتکلیفی و ذهن­ آگاهی به عنوان پیش­بینی کننده­های اضطراب اجتماعی بوده است.

روش: روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان کارشناسی و دکتری حرفه­ای دانشگاه شاهد می­باشد. که تعداد ۳۹۰ نفر (۲۳۴ دختر و ۱۵۶ پسر) از بین آن­ها با روش نمونه­گیری خوشه­ای انتخاب شدند. برای جمع­آوری داده­ها از  پرسشنامه­های «هراس اجتماعی» (SPIN)، «حساسیت اضطرابی» (ASI)، «عدم تحمل بلاتکلیفی» (IUS)، و «ذهن آگاهی» (FFMQ)، استفاده شد. داده­های پژوهش با روش آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون چند­­­متغیره، توسط SPSS.19 تجزیه تحلیل شد.

یافته­ها: همه متغیرها به طور معناداری با اضطراب اجتماعی همبستگی داشتند. نتایج رگرسیون چند متغیره نشان داد که الگوی پیش­بینی اضطراب اجتماعی شامل حساسیت اضطرابی، عدم تحمل بلاتکلیفی، و ذهن­ آگاهی می­باشد. و البته این نتایج تا حدودی بر اساس جنس متفاوت بود.

نتیجه­گیری: متغیرهای پیش­بین (حساسیت اضطرابی، عدم تحمل بلاتکلیفی، و ذهن­ آگاهی) ۴۸ درصد از واریانس اضطراب اجتماعی را تبیین می­کنند. این متغیرها در زنان ۵۰ درصد از واریانس اضطراب اجتماعی و در مردان ۴۴ درصد از واریانس اضطراب اجتماعی را تبیین می­کنند.

تعداد صفحه : ۱۵۶

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***