پایان نامه ارشد حقوق : مقایسۀ مالکیت زمانی با مهایات در فقه و حقوق ایران

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

پایان نامه ی کارشناسی ارشد رشته ی فقه و حقوق –

عنوان:

مقایسۀ مالکیت زمانی با مهایات در فقه و حقوق ایران

استاد راهنما :

دکتر محمد جواد باقی زاده

استاد مشاور:

دکترمهدی  ذوالفقاری

سال تحصیلی ۹۱-۸۹

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
 
چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………………۱
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………۲
فصل اول: کلیات
۱-۱مالکیت و انواع آن………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸
۱-۱-۱تعریف لغوی مالکیت……………………………………………………………………………………………………………………………….۸
۱-۱-۲تعریف حقوقی مالکیت……………………………………………………………………………………………………………………………۹
۱-۲ اوصاف مالکیت………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱
۱-۲-۱وصف اطلاق…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱
۱-۲-۲ وصف انحصاری بودن مالکیت……………………………………………………………………………………………………………..۱۳
۱-۲-۳دوام مالکیت………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴
۱-۳آثار مالکیت……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۸
۱-۳-۱ مالکیت منافع……………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۸
۱-۳-۲مالکبت تبعی بر متعلقات ملک…………………………………………………………………………………………………………..۱۹
۱-۴عناصر مالکیت………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۹
۱-۴-۱حق استعمال………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۹
۱-۴-۲حق استتثمار……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۹
۱-۴-۳حق اخراج از منکیت……………………………………………………………………………………………………………………….۲۰
۱-۵انواع مالکیت…………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۰
۱-۵-۱مالکیت مادی………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۰
۱-۵-۲مالکیت تبعی…………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۰
۱-۵-۳ مالکیت حکمی………………………………………………………………………………………………………………………………۲۱
۱-۵-۴ مالکیت معنوی………………………………………………………………………………………………………………………………۲۲
۱-۵-۵ مالکیت موقت……………………………………………………………………………………………………………………………….۲۲
فصل دوم: مالکیت  زمانی و مقایسه آن با عقود معین
۲-۱ مالکیت زمانی…………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۸
۲-۱-۱ تعریف مالکیت زمانی…………………………………………………………………………………………………………………….۲۸
۲-۱-۱-۱تعریف لغوی………………………………………………………………………………………………………………………………۲۸
۲-۱-۱-۲ تعرفی اصطلاحی………………………………………………………………………………………………………………………۲۹
۲-۱-۲تاریخچه مالکیت زمانی…………………………………………………………………………………………………………………..۳۰
۲-۱-۲-۱ مالیکت زمانی در کشورهای خارجی………………………………………………………………………………………..۳۰
۲-۱-۲-۲ مالیکت زمانی در ایران…………………………………………………………………………………………………………….۳۳
۲-۱-۳ بررسی مبانی مشروعیت مالکیت زمانی ………………………………………………………………………………………۳۳
۲-۱-۳-۱ بررسی مبنای مشروعیت حقوقی مالکیت زمانی……………………………………………………………………۳۴
۲-۱-۳-۱-۱ اجاره و صلح منافع……………………………………………………………………………………………………………..۳۴
۲-۱-۳-۱-۲ اصل حاکمیت اراده……………………………………………………………………………………………………………۳۴
۲-۱-۳-۱-۳ اصل نفوذ و اعتبار تعهدات…………………………………………………………………………………………………۳۶
۲-۱-۳-۱-۴ دکترین حقوقی………………………………………………………………………………………………………………….۳۶
۲-۱-۳-۱-۵بنای عقلا و قاعد تسلیط…………………………………………………………………………………………………….۳۷
۲-۱-۳-۱-۶عرف…………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۸
۲-۱-۳-۲بررسی مبنای فقهی مشروعیت مالکیت زمانی……………………………………………………………………….۳۸
۲-۱-۳-۲-۱ بررسی موضوع در فقه امامیه……………………………………………………………………………………………۳۹
۲-۱-۳-۲-۲کتاب………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۰
۲-۱-۳-۲-۳سنت…………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۰
۲-۱-۴ روش انجام معامله از طریق مالکیت زمانی……………………………………………………………………………….۴۱
.۲-۱-۴-۱انواع کلی مالکیت زمانی………………………………………………………………………………………………………..۴۲
۲-۱-۴-۲منافع طرفین و جامعه در انعقاد قراراد مالکیت زمانی………………………………………………………….۴۳
۲-۱-۴-۲-۱ محاسن مالکیت زمانی برای خریدار………………………………………………………………………………..۴۳
۲-۱-۴-۲-۲ محاسن مالکیت زمانی برای فروشنده…………………………………………………………………………….۴۴
۲-۱-۴-۲-۳ محاسن مالکیت زمانی برای دولت و جامعه………………………………………………………………..۴۵
۲-۱-۴-۳ مزایای مالکیت زمانی……………………………………………………………………………………………………….۴۵
۲-۱-۵ دیدگاه مخالفین و پاسخ موافقین مالکیت زمانی………………………………………………………………….۴۷
۲-۱-۶ اقسام مالکیت زمانی……………………………………………………………………………………………………………..۵۱
۲-۱-۶-۱مالکیت زمانی،بر مبنای حق ایجاد شده برای خریدار………………………………………………………۵۱
۲-۱-۶-۲ مالکیت زمانی بر مبنای محل اقامتگاه…………………………………………………………………………….۵۳
۲-۱-۶-۳ مالکیت زمانی بر مبنای زمان استفاده……………………………………………………………………………..۵۴
۲-۱-۷ خصوصیات قرارداد مالکیت زمانی…………………………………………………………………………………………۵۶
۲-۱-۸ نکاتی که خریداران احتمالی باید به آن توجه کنند………………………………………………………………۵۹
۲-۲ مالکیت زمانی در قالب عقود معین…………………………………………………………………………………………….۶۰
۲-۲-۱ مقایسه مالکیت زمانی با عقد قرض……………………………………………………………………………………….. ۶۱
۲-۲-۱-۱ تعریف عقد قرض…………………………………………………………………………………………………………………۶۲
۲-۲-۱-۲ اوصاف عقد قرض…………………………………………………………………………………………………………………۶۲
۲-۲-۲ مقایسه مالکیت زمانی با عقد معاوضه………………………………………………………………………………………۶۳
۲-۲-۲-۱ تعریف معاوضه……………………………………………………………………………………………………………………. ۶۳
۲-۲-۲-۲ اوصاف معاوضه……………………………………………………………………………………………………………………. ۶۳
۲-۲-۳ مقایسه مالکیت زمانی با عقد بیع……………………………………………………………………………………………… ۶۴
۲-۲-۳-۱ تعریف بیع……………………………………………………………………………………………………………………………….۶۴
۲-۲-۳-۲ویژگی های عقد بیع…………………………………………………………………………………………………………………۶۵
۲-۲-۳-۳ شرایط عقد بیع……………………………………………………………………………………………………………………….۶۵
۲-۲-۳-۴ نمونه کاربردی بیع زمانی………………………………………………………………………………………………………..۶۶
۲-۲-۳-۵ رویه قضایی………………………………………………………………………………………………………………………………۶۷
۲-۲-۳-۶ تقاوت مالکیت زمانی با عقد بیع……………………………………………………………………………………………..۶۸
۲-۲-۴ بیع موقت و مقایسه ی آن با مالکیت زمانی……………………………………………………………………………….۶۹٫
۲-۲-۴-۱ دلایل  بطلان بیع موقت…………………………………………………………………………………………………………۷۱
۲-۲-۴-۲ تفاوت بیع موقت با قرارداد  مالکیت زمانی…………………………………………………………………………….۷۴
۲-۲-۵ مقایسه مالکیت زمانی با عقد اجاره……………………………………………………………………………………………..۷۵
۲-۲-۵-۱تعریف عقد اجاره………………………………………………………………………………………………………………………۷۵
۲-۲-۵-۲ شرایط اساسی عقد اجاره………………………………………………………………………………………………………..۷۶
۲-۲-۵-۳ تفاوت عقد اجاره با مالکیت زمانی………………………………………………………………………………………….۷۶
۲-۲-۶مقایسه مالکیت زمانی با عقد صلح……………………………………………………………………………………………….۷۷
۲-۲-۶-۱تعریف صلح………………………………………………………………………………………………………………………………۷۸
۲-۲-۶-۲ تعریف عقد صلح…………………………………………………………………………………………………………………….۷۹
۲-۲-۶-۳ آیا مورد صلح باید معین باشد؟…………………………………………………………………………………………….۸۱
۲-۲-۶-۴ تفاوت مالکیت زمانی با عقد صلح…………………………………………………………………………………………۸۲
۲-۲-۷ مقایسه مالکیت زمانی با حق انتفاع………………………………………………………………………………………….۸۳
۲-۲-۷-۱ تعریف حق انتفاع………………………………………………………………………………………………………………….۸۴
۲-۲-۷-۲ماهیت حق نتفاع…………………………………………………………………………………………………………………..۸۴
۲-۲-۷-۳ انواع حق انتفاع………………………………………………………………………………………………………………………۸۵
۲-۲-۷-۴ موارد زوال حق انتفاع…………………………………………………………………………………………………………….۸۶
۲-۲-۷-۵تفاوت میان مالکیت منافع و حق انتفاع…………………………………………………………………………………۸۷
۲-۲-۷-۶شباهت مالکیت زمانی با حق انتفاع……………………………………………………………………………………….۸۷
۲-۲-۷-۷ تفاوت مالکیت زمانی با حق انتفاع………………………………………………………………………………………..۸۸
فصل سوم : ماهیت آثار و کاربردهای مهایات
۳-۱ کلیات…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۱
۳-۱-۱ انواع تقسیم………………………………………………………………………………………………………………………………۹۱
۳-۱-۱-۱ تقسیم عین………………………………………………………………………………………………………………………….۹۱
۳-۱-۱-۲ تقسیم دین و مطالبات ( قرض) ………………………………………………………………………………………..۹۱
۳-۱-۱-۳ تقسیم منافع (مهایات) ……………………………………………………………………………………………………..۹۱
۳-۱-۲ تعریف تقسیم منافع (مهایات ) …………………………………………………………………………………………….۹۱
۳-۱-۲-۱تعریف لغوی………………………………………………………………………………………………………………………..۹۱
۳-۱-۲-۲ تعریف اصطلاحی……………………………………………………………………………………………………………….۹۳
۳-۱-۳ ارکان مهایات………………………………………………………………………………………………………………………….۹۴
۳-۱-۳-۱ موضوع مهایات…………………………………………………………………………………………………………………..۹۴
۳-۱-۳-۲ مالیکت بر منافع…………………………………………………………………………………………………………………۹۶
۳-۱-۳-۳ وجود اشاعه…………………………………………………………………………………………………………………………۹۶
۳-۲مبانی مشروعیت مهایات و ماهیت حقوقی آن……………………………………………………………………………..۹۷
۳-۲-۱ مبانی فقهی تقسیم منافع……………………………………………………………………………………………………….۹۷
۳-۲-۱-۱ کتاب……………………………………………………………………………………………………………………………………۹۷
۳-۲-۱-۲سنت……………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۸
۳-۲-۱-۳حکم عقل و بنای عقلا………………………………………………………………………………………………………….۹۸
۳-۲-۱-۴اجماع…………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۸
۳-۲-۱-۵استحسان……………………………………………………………………………………………………………………………….۹۸
۳-۲-۲ بررسی ماهیت حقوقی مهایات…………………………………………………………………………………………………۹۹
۳-۲-۲-۱نظریه اباجه معوضه بودن تقسیم منافع……………………………………………………………………………….۹۹
۳-۲-۲-۲ نظریه معاوضه بودن تقسیم………………………………………………………………………………………………..۱۰۰
۳-۲-۲-۳ نظریه صلح بودن تقسیم…………………………………………………………………………………………………….۱۰۱
۳-۲-۲-۴نظریه اجاره بودن………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۲
۳-۲-۲-۵ قرارداد خصوصی بودن مهایات…………………………………………………………………………………………….۱۰۳
۳-۳ بکارگیری مهایات برای مالکیت زمانی……………………………………………………………………………………. …..۱۰۴
۳-۳-۱ تفاوت مهایات و مالکیت زمانی…………………………………………………………………………………………… ……۱۰۵
۳-۴اقسام مهایات و آثار و احکام آن………………………………………………………………………………………………………۱۰۷
۳-۴-۱ اقسام تقسیم منافع( مهایات ) ………………………………………………………………………………………………….۱۰۷
۳-۴-۱-۱مهایات به اعتبار زمان و مکان………………………………………………………………………………………………..۱۰۷
۳-۴-۱-۱-۱مهایات زمانی………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۷
۳-۴-۱-۱-۲مهایات مکانی……………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۸
۳-۴-۱-۱-۳ مقایسه بین مهایات زمانی و مکانی…………………………………………………………………………………۱۰۸
۳-۴-۱-۲مهایات به تراضی و اجبار………………………………………………………………………………………………………۱۰۹
۳-۴-۱-۲-۱مهایات به تراضی……………………………………………………………………………………………………………….۱۰۹
۳-۴-۱-۲-۲مهایات به اجبار…………………………………………………………………………………………………………………۱۰۹
۳-۴-۲احکام و آثار تقسیم منافع……………………………………………………………………………………………………… ۱۱۰
۳-۴-۲-۱لزوم یا جواز تقسیم منافع…………………………………………………………………………………………………..۱۱۰
۳-۴-۲-۱-۱نظریه جواز……………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۰
۳-۴-۲-۱-۲نظریه لزوم……………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۰
۳-۴-۲-۱-۳نظریه برگزیده……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۱
۳-۴-۲-۲اثر مهایات…………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۱
۳-۴-۳فروش اجباری عین و جانشینی آن با مهایات………………………………………………………………………… ۱۱۲
۳-۵ مسائلی درباره مهایات…………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۳
جمع بندی و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………۱۱۵
منابع و ماخذ………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۸
پیوست…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۷
چکیده به زبان انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳۷
صفحه معرفی به زبان انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………..۱۳۸
عنوان به زبان انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳۹
 
 
چکیده
مهایات که در واقع همان تقسیم منافع اموال مشترک را گویند  راه حلی مناسب برای رفع ضرر ناشی از اشاعه می باشد که موجب حفظ وجلوگیری از معطل ماندن مال می شود.در واقع چند مالک به صورت مشاع
در ملکی شراکت دارند و به دلیل آن که نمی توانند به طور هم زمان از آن ملک استفاده کنند ،منافع را به صورت زمان بندی شده بین خود تقسیم می کنند.
مالکیت زمانی نیز پدیده ی نو ظهوری در زمینه ی حقوق مدنی می باشد که از اواسط دهه ی ۷۰ وارد کشور شده عده ای معتقدند که همان مهایات در فقه می باشد.در این پژوهش به بررسی مالکیت زمانی ،سپس تحقیق در مورد مهایات ،بررسی مبانی فقی وحقوقی مهایات و همچنین مقایسه مهایات با مالکیت زمانی پرداخته ایم وبه این نتیجه خواهیم رسید که مالکیت زمانی نمی تواند همان مهایات باشد.
کلید واژه ها: تایم شر،مالکیت زمانی، مهایات،افراز منافع مال مشترک، مال مشاع.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :۱۵۲ صفحه

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان
 

***

—-

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***