پایان نامه ارشد حقوق : حقوق و تکالیف شرکاء شرکت مدنی در حقوق ایران و مصر

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد حقوق(M.A)

گرایش: حقوق خصوصی

عنوان:

حقوق و تکالیف شرکاء شرکت مدنی در حقوق ایران و مصر

استاد راهنما:

دکتر سید محمد حسن ملائکه پور شوشتری

بهار ۱۳۹۴

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                              صفحه
چکیده………………………………………………………………………………………………………………….. ۱
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. ۲
فصل اول : کلیات طرح
۱-۱- بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………… ۴
۱-۲-  هدف های تحقیق…………………………………………………………………………………………… ۴
۱-۳- اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن………………………………………………………….. ۴
۱-۴- سؤالات و فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………….. ۵
۱-۵- مدل تحقیق……………………………………………………………………………………………………. ۵
۱-۶- تعاریف عملیاتی متغیرهای و واژه های کلیدی………………………………………………………… ۶
۱-۷- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………….. ۶
۱-۸- محدودیت ها و مشکلات تحقیق………………………………………………………………………… ۶
۱-۹- تقسیم بندی مطالب تحقیق…………………………………………………………………………………. ۷
فصل دوم: مفاهیم کلی اشاعه و شرکت مدنی
الف:درحقوق ایران…………………………………………………………………………………………………… ۹
۲-۱-مفهوم شرکت مدنی ………………………………………………………………………………………….. ۱۱
۲-۱-۱-مفهوم لغوی شرکت……………………………………………………………………………………….. ۱۱
۲-۱-۲- مفهوم اصطلاحی شرکت……………………………………………………………………………….. ۱۲
۲-۱-۲-۱- در فقه اسلامی…………………………………………………………………………………………. ۱۲
۲-۱-۲-۱- ۱- شرکت املاک……………………………………………………………………………………… ۱۳
۲-۱-۲-۱- ۲- شرکت عقود………………………………………………………………………………………. ۱۴
۲-۱-۲-۲- در حقوق موضوعه ایران و مصر…………………………………………………………………… ۱۴
۲-۱-۲-۲-۱- در حقوق موضوعه ایران…………………………………………………………………………. ۱۴
۲-۱-۲-۲-۲- در حقوق موضوعه مصر………………………………………………………………………… ۱۶
۲-۱-۲-۳- اثبات عقد شرکت و مفاهیم سه گانه شرکت عقدی ………………………………………….. ۱۷
۲-۱-۲-۳-۱- مفاهیم سه گانه شرکت عقدی………………………………………………………………….. ۱۸
۲-۱-۲-۳-۲- شناسایی شرکت عقدی به عنوان عقدی مستقل…………………………………………….. ۱۸
۲-۱-۲-۳-۳-  شرکت عقدی به معنای شرکت حاصل از عقد……………………………………………. ۲۱
۲-۱-۲-۳-۴- شرکت عقدی به معنای اداره مال مشاع………………………………………………………. ۲۱
۲-۱-۲-۳-۵- مفهوم شرکت عقدی در حقوق مصر…………………………………………………………. ۲۲
۲-۱-۳- ویژگی های شرکت مدنی در حقوق ایران ………………………………………………………… ۲۳
۲-۱-۳-۱- عقد…………………………………………………………………………………………………….. ۲۳
۲-۱-۳-۲- معوض………………………………………………………………………………………………… ۲۳
۲-۱-۳-۳- مستمر…………………………………………………………………………………………………… ۲۳
۲-۱-۳-۴- رضایی………………………………………………………………………………………………… ۲۳
۲-۱-۳-۵- عهدی………………………………………………………………………………………………….. ۲۴
۲-۱-۳-۶- لازم……………………………………………………………………………………………………… ۲۴
۲-۱-۴- ویژگی های شرکت مدنی در حقوق مصر………………………………………………………….. ۲۶
۲-۲- مفهوم و ویژگی های حالت اشاعه در ایران و مصر…………………………………………………. ۲۸
۲-۲-۱- مفهوم کلی حالت اشاعه در حقوق موضوعه ایران و مصر……………………………………… ۲۸
۲-۲-۱-۱- مفهوم اشاعه در حقوق مصر ………………………………………………………………………. ۳۲
۲-۲-۲- اسباب و عناصر تشکیل حالت اشاعه……………………………………………………………….. ۳۳
۲-۲-۲-۱- واقعۀ حقوقی………………………………………………………………………………………… ۳۳
۲-۲-۲-۱- ۱- ارث……………………………………………………………………………………………….. ۳۳
۲-۲-۲-۱- ۲- امتزاج………………………………………………………………………………………………. ۳۴
۲-۲-۲- ۲- عمل حقوقی…………………………………………………………………………………………. ۳۵
۲-۲-۲- ۲- ۱- عقد………………………………………………………………………………………………… ۳۵
۲-۲-۲- ۲- ۲- عمل شرکاء…………………………………………………………………………………….. ۳۶
۲-۲-۲-۳- سبب پیدایش شرکت در حقوق مصر……………………………………………………………. ۳۶
۲-۳- شرایط عمومی و اختصاصی صحت عقد شرکت ……………………………………………………. ۳۷
۲-۳-۱- شرایط عمومی صحت عقد شرکت مدنی در حقوق ایران………………………………………. ۳۸
۲-۳-۱- ۱- قصد……………………………………………………………………………………………………. ۳۹
۲-۳-۱- ۲- رضا …………………………………………………………………………………………………… ۴۰
۲-۳-۱- ۳- اهلیت شرکاء…………………………………………………………………………………………. ۴۰
۲-۳-۱- ۴- موضوع شرکت………………………………………………………………………………………. ۴۱
۲-۳-۱- ۵- مشروعیت جهت شرکت …………………………………………………………………………. ۴۱
۲-۳-۲- شرایط اختصاصی صحت عقد شرکت مدنی در حقوق ایران…………………………………. ۴۲
۲-۳-۲- ۱- آورده های شرکاء…………………………………………………………………………………… ۴۲
۲-۳-۲- ۲-آورده های نقدی……………………………………………………………………………………… ۴۲
۲-۳-۲- ۳-  آورده های غیر نقدی……………………………………………………………………………… ۴۳
۲-۳-۲- ۴- سود و زیان شرکت…………………………………………………………………………………. ۴۴
۲-۳-۳- شرایط عمومی صحت عقد شرکت در حقوق مصر………………………………………………. ۴۶
۲-۳-۳-۱- قصد…………………………………………………………………………………………………….. ۴۶
۲-۳-۳-۲- اهلیت شرکا……………………………………………………………………………………………. ۴۷
۲-۳-۳-۳- موضوع شرکت……………………………………………………………………………………….. ۴۷
۲-۳-۴-  شرایط اختصاصی صحت عقد شرکت در حقوق مصر…………………………………………. ۴۸
۲-۳-۴-۱- رسیدن به سود ……………………………………………………………………………………….. ۴۸
۲-۳-۴-۲- آورده نقدی……………………………………………………………………………………………. ۴۸
۲-۳-۴-۳- آورده غیرنقدی……………………………………………………………………………………….. ۴۹
۲-۳-۴-۴- عمل یا حرفه …………………………………………………………………………………………. ۴۹
فصل سوّم – شخصیت حقوقی و تنوع پذیری شرکت مدنیدر حقوق ایران و مصر
۳-۱- شخصیت حقوقی شرکت مدنی در ایران و مصر……………………………………………………… ۵۲
۳-۱-۱- بررسی وجود شخصیت حقوقی شرکت مدنی در ایران…………………………………………. ۵۲
۳-۱-۱-۱- مخالفان اعطای شخصیت حقوقی شرکت مدنی……………………………………………….. ۵۲
۳-۱-۲- طرفداران اعطای شخصیت حقوقی به شرکت مدنی……………………………………………… ۵۵
۳-۱-۲-۱- دیدگاه اوّل…………………………………………………………………………………………….. ۵۵
۳-۱-۲-۲- دیدگاه دوم …………………………………………………………………………………………… ۵۷
۳-۱-۳- شخصیت حقوقی شرکت مدنی در حقوق مصر ………………………………………………….. ۶۱
۳-۲- تنوع پذیری شرکت مدنی در ایران و مصر…………………………………………………………….. ۶۱
۳-۲-۱- تقسیمات  فقهی شرکت مدنی………………………………………………………………………… ۶۲
۳-۲-۲- تقسیمات حقوقی شرکت مدنی ……………………………………………………………………… ۶۵
۳-۲-۲-۱- شرکت غیر عقدی……………………………………………………………………………………. ۶۵
۳-۲-۲-۲- شرکت عقدی ………………………………………………………………………………………… ۶۵
۳-۲-۳- تنوع پذیری براساس آورده شرکت………………………………………………………………….. ۶۶
۳-۲-۳-۱- شرکت در اموال………………………………………………………………………………………. ۶۷
۳-۲-۳-۲- شرکت در اعمال……………………………………………………………………………………… ۶۷
۳-۲-۳-۳- شرکت وجوه یا اعتبارات…………………………………………………………………………… ۶۸
۳-۲-۳-۴- شرکت مفاوضه ………………………………………………………………………………………. ۶۹
۳-۲-۴- تنوع پذیری شرکت مدنی در حقوق مصر………………………………………………………….. ۷۰
فصل چهارم: حقوق و تکالیف شرکاء در اداره و انحلال شرکت مدنی
۴-۱- -حقوق و تکالیف شرکاء در ادارۀ امور شرکت مدنی در ایران :………………………………….. ۷۵
۴-۱-۱- اداره شرکت مدنی……………………………………………………………………………………….. ۷۵
۴-۱-۲- شناسایی مرحله اداره شرکت مدنی…………………………………………………………………… ۷۶
۴-۱-۳- حقوق شرکاء در اداره شرکت مدنی…………………………………………………………………. ۷۷
۴-۱-۳-۱- حق بهره مندی از منافع…………………………………………………………………………….. ۷۷
۴-۱-۳-۲- حق نظارت و کسب اطلاعات…………………………………………………………………….. ۷۹
۴-۱-۳-۳- تملیک مال المشارکه……………………………………………………………………………….. ۷۹
۴-۱-۳-۴- اختیارات مدیران شرکت……………………………………………………………………………. ۸۰
۴-۱-۳-۵- تکالیف شرکاء شرکت مدنی در حقوق ایران…………………………………………………. ۸۱
۴-۱-۴- حقوق شرکاء در اداره امور شرکت در حقوق مصر ……………………………………………… ۸۳
۴-۱-۴-۱- تکالیف شرکاء شرکت مدنی در حقوق مصر ………………………………………………….. ۸۵
۴-۱-۵- وضعیت اداره امور شرکت و تقسیم سود و زیان ها……………………………………………… ۸۷
۴-۱-۶- تقسیم اموال شرکت در حقوق مصر ………………………………………………………………… ۸۹
۴-۱-۷- انواع تقسیم در حقوق مصر …………………………………………………………………………… ۹۱
۴-۱-۷-۱- تقسیم سود و زیان، تابعیت از تناسب سرمایه ها………………………………………………. ۹۲
۴-۱-۷-۲- تقسیم سود وزیان در حقوق مصر ……………………………………………………………….. ۹۲
۴-۱-۷-۳  بررسی قرارداد خصوصی در تقسیم سود و زیان اضافی از نظر فقهی…………………… ۹۳
۴-۱-۷-۴- اثر شرط عدم ورود خسارت و ضرر به برخی از شرکاء……………………………………. ۹۴
۴-۱-۸- وضعیت تصرفات مادی و حقوقی شرکاء در مال مشاع در ایران ……………………………. ۹۶
۴-۱-۸-۱- تصرفات حقوقی شرکاء…………………………………………………………………………….. ۹۷
۴-۱-۸-۲- تصرفات مادی شرکاء……………………………………………………………………………….. ۹۸
۴-۱-۸-۲-۱- تصرفات مادی شرکاء در حقوق ایران……………………………………………………….. ۹۸
۴-۱-۸-۲-۱-۱- تصرف مادی بدون اذن شرکاء دیگر……………………………………………………… ۹۸
۴-۱-۸-۲-۱-۲- تصرف مادی با اذن شرکاء دیگر…………………………………………………………. ۱۰۰
۴-۱-۸-۳- وضعیت تصرفات مادی و حقوقی در حقوق مصر ………………………………………… ۱۰۱
۴-۱-۸-۳-۱- تصرفات مادی شرکاء در حقوق مصر……………………………………………………… ۱۰۲
۴-۱-۸-۳-۲- حق شریک نسبت به سهم خود……………………………………………………………… ۱۰۲
۴-۱-۸-۳-۳-حق شریک نسبت به سهم سایر شرکاء……………………………………………………… ۱۰۳
۴-۱-۸-۳-۴- وضعیت حقوقی وثیقه مال مشاع…………………………………………………………….. ۱۰۴
۴-۱-۸-۳-۵- تقاضای تقسیم، قبل از فک رهن…………………………………………………………….. ۱۰۵
۴-۱-۸-۳-۶- تقسیم ملک و بازداشت سهم احدی از وراث…………………………………………….. ۱۰۹
۴-۲- حقوق و تکالیف شرکاء در تقسیم اموال مشترک ( انحلال)………………………………………. ۱۱۳
۴-۲-۱- جهات کلی تقسیم و انحلال شرکت……………………………………………………………….. ۱۱۳
۴-۲-۱-۱-  تصفیه شرکت و بررسی تعاریف، مفاهیم و قلمرو تقسیم ……………………………….. ۱۱۴
۴-۲-۱-۱-۱- تعریف تقسیم……………………………………………………………………………………. ۱۱۶
۴-۲-۱-۱-۲- ماهیت تقسیم…………………………………………………………………………………….. ۱۱۷
۴-۲-۱-۱-۳- قلمرو تقسیم و شرایط صحت آن…………………………………………………………… ۱۱۸
۴-۲-۱-۱-۳-۱- شریک بودن………………………………………………………………………………….. ۱۱۸
۴-۲-۱-۱-۳-۲- مالکیت مشاعی………………………………………………………………………………. ۱۱۸
۴-۲-۱-۱-۳-۳- قابلیت تفکیک مادی………………………………………………………………………… ۱۱۹
۴-۲-۱-۱-۳-۴- حفظ مالیت سهام……………………………………………………………………………. ۱۱۹
۴-۲-۱-۱-۳-۵- عدم ورود ضرر……………………………………………………………………………… ۱۲۰
۴-۲-۱-۱-۳-۶- طلق بودن مال مشاع………………………………………………………………………… ۱۲۰
۴-۲-۱-۲- بررسی موارد اشتباه در تقسیم و بطلان آن…………………………………………………….. ۱۲۱
۴-۲-۱-۲-۱- اشتباه در شریک…………………………………………………………………………………. ۱۲۱
۴-۲-۱-۲-۲- اشتباه در موضوع………………………………………………………………………………… ۱۲۲
۴-۲-۱-۲-۳- اشتباه در حصه…………………………………………………………………………………… ۱۲۲
۴-۲-۱-۲-۴- اشتباه در سلامت حصه………………………………………………………………………… ۱۲۲
۴-۲-۲- چگونگی تقسیم اعیان، منافع، حقوق تبعی و مطالبات و سر قفلی و عوامل پایان مدت
شرکت……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۶
۴-۲-۲-۱- تقسیم عین…………………………………………………………………………………………… ۱۲۶
۴-۲-۲-۱-۲- تقسیم منافع (مهایات) ………………………………………………………………………… ۱۲۷
۴-۲-۲-۱-۳- تقسیم حقوق تبعی……………………………………………………………………………… ۱۲۹
۴-۲-۲-۱-۴- تقسیم مطالبات و سرقفلی…………………………………………………………………….. ۱۳۰
۴-۲-۲-۱-۵- وجود دین نسبت به مال مشاع………………………………………………………………. ۱۳۰
۴-۲-۲-۲-  عوامل پایان مدت شرکت………………………………………………………………………… ۱۳۱
۴-۲-۲-۲-۱- فسخ و اقاله عقد شرکت………………………………………………………………………. ۱۳۲
۴-۲-۲-۲-۲- انحلال عقد شرکت……………………………………………………………………………… ۱۳۲
۴-۲-۲-۲-۳- تلف مال الشرکه…………………………………………………………………………………. ۱۳۲
۴-۲-۲-۲-۴- غیر مقدور شدن هدف مشترک………………………………………………………………. ۱۳۳
۴-۲-۲-۲-۵- انحلال اذن در اداره…………………………………………………………………………….. ۱۳۳
۴-۲-۲-۲-۵-۱- رجوع از اذن………………………………………………………………………………….. ۱۳۳
۴-۲-۲-۲-۵-۲- انحلال شرکت و انقضای مدت مأذونیت……………………………………………….. ۱۳۴
۴-۲-۲-۲-۵-۳- فوت و حجر یکی از شریکان…………………………………………………………….. ۱۳۴
نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۸
منابع………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۲
 
 
نشانه های اختصاری
 
ق. م                                           قانون مدنی
ق. ت                                         قانون تجارت
ق. ا. ح                                                 قانون امور حسبی
ق. ا. د. د. ع. ا                               قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
ق. م. م                                                 قانون مدنی مصر
ق. ش. ا. م                                   قانون الشرکات المساهمه مصر
ق. م. و. ع. ل                                قانون موجبات و عقود لبنان
آ. ا. ق. ت. آ                                 آئین نامه اجرایی قانون تملک و آپارتمانها
آ. ق. ع. ب. ب. ر                           آئین نامه قانون عملیات بانکی بدون ربا
ق. م. ف                                      قانون مدنی فرانسه
ق. م. م. ا. ا. ب                                       قانون منع مالکیت اراضی در ایران برای اتباع بیگانه
 
مقدمه:
با توسعه روابط تجاری خصوصاً تجارت بین الملل، این طرز تلقی امروزه باعث شده است که؛ شرکت های مدنی کمتر مورد توجه قرار بگیرند. این در حالی است که اکثر مشارکتهای مدنی در مبادلات اقتصادی جریان داشته و سعی در کاهش اختلافات اقتصادی از نوع مدنی آن برآمده است. تحقیق حاضر بعنوان تلاشی است در جهت کاستن اختلافات و یافتن وجوه اشتراک، شرکت های مدنی در حقوق ایران و مصر و نیز تبیین تکالیف و حقوق شرکاء اینگونه شرکتها در دو قانونگذاری مذکور می باشد. علاوه بر آن شرکت مدنی در کشور ایران و مصر دارای تاریخی به درازای تاریخ فقه اسلامی است و تقدم آن بر شرکت های گوناگون تجاری یکی از امور بدیهی حقوق موضوعه این دو کشور تلقی می شود، امروز در حقوق ایران در همه موارد اینگونه شرکت ها اتفاق نظر فقهی و حقوقی به چشم نمی خورد و اختلاف نظر در همه آثار فقها و حقوقدانان به روشنی مشهود است. اداره امور شرکت یکی از مهمترین مراحلی است که شرکای شرکت مدنی با دقت بسیار به رعایت نمودن حقوق خود از سوی دیگران توجه می کنند. چرا که اشاعه در مالکیت یک مال، که، شرکت مدنی بنابر تعریف ماده ۵۷۱ ق. م از آن می کند ناشی از اشاعه چند مال است و در حقیقت به معنای اشتراک گذاشتن یک مال در مالکیت متعدد چند شخص است،و این مسئله باعث می شود که دارندگان حق مالکیت از نوع مشاع،در اداره امور شرکت مدنی، اراده خود را نیز کارساز بدانند و از این رو است که،احکام تصرفات مادی و حقوقی هر کدام از شرکاء در شرکت مدنی به گونه ای سنگین در کتب فقهی نگاشته شده است. شرکت مدنی دارای ویژگی مهمی است و آن اینکه با انعقاد عقد شرکت مدنی اموال مشاع دارای شخصیت حقوقی همانند اموال موقوفه یا آورده های شرکت های تجارتی نمی شوند. این مسئله را باید اینگونه شرح داد که زمانی که مالی به صورت شخصیت جداگانه مورد اداره قرار بگیرد و دارای دارایی جداگانه فرض شده باشد، حقوق و تکالیف هر کدام از دارندگان سهم الشرکه در اداره آن مال به گونه ی خاصی تنظیم شده است و کسی موظف به آن  نیز می باشد. مالی که شخصیت جداگانه ندارد و به صورت مشاع مورد تملک دو یا چند نفر قرار بگیرد، بدیهی است که حقوق و تکالیف آنها در تصرفات مادی و حقوقی جهت اداره آن مال متفاوت خواهد بود. در حقوق برخی کشورها، خصوصاً حقوق مصر با تقنین مناسب، حداقل اجتهادات و اختلافات حقوق داخلی کاهش یافته و گاه نظریه های جدیدی در زمینه شرکت مدنی چهره قانونی پیدا کرده که پاسخگوی نیازهای جدید بوده و ضرورتاً در حقوق ما نیز باید مورد توجه قرار گیرد. تحقیق حاضر در جهت تبیین مسائل و اختلافات این چنین، تحت عنوان حقوق و تکالیف شرکاء شرکت مدنی در حقوق ایران و مصر نگاشته شده است که قاعدتاً مهمترین اهداف و موضوعاتی که در این تحقیق مورد توجه واقع شده، بررسی مفهوم شرکت مدنی و تأثیر آن بر حقوق و تکالیف شرکاء و شناسایی این حقوق در دوره اداره امور شرکت و نیز دوره انحلال آن است.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :۱۷۳ صفحه

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان
 

 
 

***

—-

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***