پایان نامه ارشد حقوق: تنظیم اسناد رسمی واگذاری حق انتفاع و آثار حقوقی آن

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه قم

دانشکده آموزشهای الکترونیکی

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

عنوان:

تنظیم اسناد رسمی واگذاری حق انتفاع و آثار حقوقی آن

استاد راهنما:

دکتر اسداله امامی

استاد مشاور:

دکتر محمد باقر پارساپور

زمستان/۸۹

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده
تحقیق حاضر که در خصوص تنظیم اسناد رسمی واگذاری حق انتفاع و آثار حقوقی آن می باشد طبیعتاً در حوزه حقوق مدنی ودر شاخه اسناد قرار دارد. این تحقیق با بررسی قوانین مدنی و ثبتی و مسایل حقوقی و فقهی صورت گرفته و در مواردی نیز به رویه های عملی و کاربردی اشاره گردیده است. هدف از انتخاب این تحقیق بسط وتشریح مسایل مربوط به تنظیم اسناد رسمی واگذاری حق انتفاع می باشد. از جمله بحثهایی که در این تحقیق مطرح گردیده سند رسمی است که از منظر دفاتر اسناد رسمی بحث گردیده و مورد دیگر، حق انتفاع است که خود شاخه ای از مالکیت بوده و توضیح آن نیاز به شناختی از مالکیت، مال و حق دارد که در این تحقیق به آن اشاره شده است. ازجمله نتایجی که این تحقیق بدان رسیده، این است که واگذاری حق انتفاع با واگذاری منافع تفاوت داشته و همچنین ،واگذاری حق انتفاع در خصوص اموال غیر منقول و اتومبیل (که تابع مقررات خاص می باشد) باید بصورت سند رسمی صورت گرفته اما در خصوص سایر اموال منقول و در حکم آن، بصورت سند عادی نیز می تواند صورت گیرد اما با توجه به مزایا و آثار حقوقی سند رسمی بهتر است که در مورد اموال منقول نیزبصورت سند رسمی انجام گیرد و همچنین مطرح گردیده که حق انتفاع بصورت عقد مستقل یا شرط ضمن عقد و به موجب قانون (حیازت اشیاءمباحه به قصد برقراری حق انتفاع) برقرار می شود و قالبهای مختلف سند واگذاری حق انتفاع که عبارتند از: عمری، رقبی، سکنی، حبس مطلق، سند وقف و سند صلح ارایه و پیشنهاد گردیده است و همچنین به تعدادی سوالات مهم پاسخ داده شده است. علی ایحال به نظر می آید بنا به اهمیتی که واگذاری حق انتفاع دارد جای بحث و تحقیق زیادی باشد که باید توسط اساتید ودانش پژوهان محترم موشکافی و بررسی گردد و به تبع آن کاستی های این تحقیق نیز درآینده توسط اهل علم رفع و تکمیل گردد.
کلمات کلیدی عبارتند از: سند رسمی، حق انتفاع، عمری، رقبی، سکنی
 
 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                         صفحه
 
مقدمه. ۱
فصل نخست – کلیات… ۸
مبحث نخست- تعریف حق انتفاع و تمایز آن از مالکیت منفعت… ۸
گفتارنخست-کلیات حق انتفاع : ۹
گفتار دوم-تفاوت حق انتفاع با مالکیت بر منافع : ۱۱
گفتارسوم-تفاوت حق انتفاع با اذن و عاریه: ۱۳
گفتارچهارم-تفاوت حق انتفاع با حق حریم. ۱۴
گفتارپنجم-تفاوت حق انتفاع با حق ارتفاق (به طور عام و از لحاظ حقوق ثبت) ۱۵
مبحث دوم – اقسام حق انتفاع. ۲۰
گفتار نخست – عمری.. ۲۱
گفتار دوم – رقبی.. ۲۲
گفتار سوم – سکنی.. ۲۲
گفتار چهارم –  حبس مطلق.. ۲۳
گفتار پنجم – وقف… ۲۴
گفتار ششم- حق انتفاع از مباحات… ۲۴
مبحث سوم – موضوع حق انتفاع. ۲۵
گفتار نخست – اموال مادی.. ۲۶
گفتار دوم – اموال غیرمادی.. ۲۸
مبحث چهارم – ماهیت حقوقی عمل واگذاری حق انتفاع. ۳۳
گفتار نخست – عمل حقوقی واگذاری حق انتفاع. ۳۳
گفتار دوم – عقد معین یا نامعین بودن واگذاری حق انتفاع. ۳۷
گفتار سوم  – بررسی قبض و اثر آن در حق انتفاع. ۳۸
گفتار چهارم – شرط عوض در حق انتفاع. ۴۰
گفتار پنجم – انتقال حق انتفاع به ثالث… ۴۲
فصل دوم– طرق برقراری حق انتفاع و تنظیم سند رسمی واگذاری حق انتفاع. ۵۰
مقدمه. ۵۰
مبحث نخست – طرق برقراری حق انتفاع. ۵۱
گفتار نخست – به موجب عقد جایز. ۵۱
گفتار دوم – به موجب عقد لازم. ۵۴
گفتار سوم – به موجب شرط ضمن عقد. ۵۶
گفتار چهارم- به موجب قانون (حیازت اشیاء مباحه به قصد ایجاد حق انتفاع) ۶۰
مبحث دوم-طرز تنظیم اسناد رسمی واگذاری حق انتفاع. ۶۲
گفتار نخست– الزام یا عدم الزام واگذاری حق انتفاع با سند رسمی.. ۶۲
بند نخست  – تفاوت معاملات املاک ثبت شده و املاک در جریان ثبت… ۶۴
بنددوم – ضرورت قانونی ثبت اسناد راجع به واگذاری حق انتفاع. ۷۱
بند سوم-مقایسه سند عادی و رسمی ( از جهت اثباتی) ۷۶
بند چهارم-تشریفاتی یا رضائی بودن تنظیم سندرسمی.. ۷۸
گفتاردوم –تنظیم اسناد رسمی واگذاری حق انتفاع. ۹۱
بند نخست – سند عمری.. ۹۲
بند دوم – سند رقبی.. ۹۳
بند  سوم – سند سکنی.. ۹۳
بند چهارم – سند حبس مطلق.. ۹۳
بند پنجم – سند وقف… ۹۴
بند ششم – سند صلح (عمری – رقبی – سکنی) ۹۴
بند هفتم – سند صلح به شرط عمری، رقبی یا سکنی.. ۹۹
مبحث سوم – وجوه اشتراک در تنظیم سند رسمی واگذاری حق انتفاع. ۹۹
گفتار  نخست – احراز هویت… ۱۰۰
گفتار دوم – احراز اهلیت… ۱۰۰
گفتار سوم – احراز خلاف قانون یا شرع نبودن موضوع حق انتفاع. ۱۰۲
گفتار چهارم – تحریر و تنظیم سند. ۱۰۳
مبحث چهارم- وجوه افتراق در تنظیم و ثبت اسناد رسمی.. ۱۰۳
گفتار نخست – اخذ استعلام و گواهیهای لازم. ۱۰۴
گفتار دوم – احراز مالکیت… ۱۰۴
گفتار سوم –  شرایط مال مورد انتفاع ۱۰۵
گفتار چهارم – مندرجات سند مربوط به واگذاری حق انتفاع. ۱۰۶
فصل سوم – آثار حقوقی تنظیم سند رسمی واگذاری حق انتفاع. ۱۱۰
مقدمه. ۱۱۰
مبحث نخست – مقایسه اعتبار حقوقی محتویات و مندرجات سند رسمی و عادی راجع به واگذاری حق انتفاع  ۱۱۴
گفتار نخست – اعتبار حقوقی محتویات و مندرجات سند رسمی واگذاری حق انتفاع. ۱۲۱
گفتار دوم – تعارض در آثار سند عادی و سند رسمی.. ۱۲۳
گفتار سوم – ضمانت اجرای اسناد رسمی راجع به واگذاری حق انتفاع. ۱۲۴
مبحث دوم- قدرت اجرایی سند رسمی واگذاری حق انتفاع. ۱۲۵
گفتار نخست – فلسفه لازم الاجرا بودن مفاد اسناد رسمی.. ۱۲۵
گفتار دوم – صدور اجرائیه نسبت به مفاد اسناد رسمی.. ۱۲۷
مبحث سوم- آثار انتقال مال غیر منقول و منافع آن بدون تنظیم سندرسمی.. ۱۲۹
گفتار نخست – آثار انتقال مال غیر منقول ومنافع آن بدون تنظیم سند رسمی, نسبت به طرفین.. ۱۳۰
بندنخست – اثر عقد در لوازم و توابع مورد عقد. ۱۳۱
بند دوم – امکان انتقال مبیع غیر منقول ومنافع آن به ثالث بدون تنظیم سند رسمی. ۱۳۳
بندسوم – فراهم شدن زمینه تقاضای الزام فروشنده به تسلیم مبیع و منافع آن به خریدار. ۱۳۴
گفتار دوم- آثارانتقال مال غیر منقول ومنافع آن بدون تنظیم سند رسمی, در برابر اشخاص ثالث… ۱۳۴
نتیجه گیری.. ۱۳۹
پیشنهادات… ۱۴۱
فهرست منابع. ۱۴۲
الف. فهرست منابع فارسی.. ۱۴۲

  1. کتاب ها ۱۴۲
  2. مقالات… ۱۴۵

ب. فهرست منابع عربی : ۱۴۶
ضمایم. ۱۴۷
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :۱۶۸ صفحه

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان
 

 
 

***

—-

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***