پایان نامه ارشد حسابداری : رابطه بین فرصتهای سرمایه‌ گذاری با رشد داراییها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

با عنوان : ارتباط بین فرصتهای سرمایه گذاری با رشد داراییها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد اراک

دانشکده مدیریت گروه حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

عنوان:

ارتباط بین فرصتهای سرمایه گذاری با رشد داراییها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
چکیده:
دارایی در علم حسابداری دارایی عبارتست از کلیه اموال و حقوقی که دارای ارزش پولی باشند. دارایی های یک واحد ممکن می باشد پدیده های عینی و مشهود باشند. رشد داراییها عبارت می باشد از از تفاوت داراییهای سال جاری و داراییهای دوره قبل و برای نسبی کردن آن مابه التفاوت را برداراییهای دوره قبل تقسیم می کنیم . فرصتهای سرمایه گذاری نیز در طی مراحل مختلف چرخه عمر شرکت متفاوت می باشد . شرکتهایی که از این فرصتها بهره گیری بیشتری می کنند چشم انداز روشنی از آینده آنها متصور می گردد . مانند عوامل تأثیر پذیر نسبت به بهره گیری از فرصتهای سرمایه گذاری رشد داراییهامیباشد.فرضیه اصلی این پژوهش عبارتست ازاینکه فرصت سرمایه گذاری با رشد داراییها همبستگی مثبت دارد. جامعه آماری شامل تمام شرکت های پذیرفته شده در بورس می باشد که از این تعداد ۹۸ شرکت با بهره گیری از روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای آزمون فرضیه ها از روشهای آماری تحلیل رگرسیون ، معادله خطی ، ضریب پیرسون بهره گیری گردید و یافته های پژوهش به این تبیین زیر اظهار می گردد :
بین فرصتهای سرمایه گذاری ورشد داراییهاهمبستگی مثبت هست، هم چنین بین نسبت ارزش بازارسهام به ارزش دفتری سهام و رشد داراییها همبستگی مثبت هست . بین نسبت ارزش دفتری داراییها به ارزش دفتری سهام عادی و رشدداراییها همبستگی نظاره نشد و بین ورشد داراییها همبستگی مثبت هست.
واژهای کلیدی: سرمایه گذاری٬ فرصت٬ دارایی٬ رشد٬ارزش دفتری سهام
مقدمه طرح:
در بیشتر مواقع سرمایه گذاران تصمیم گیریهایی را در خصوص سرمایه گذاری خود انجام می دهند و به دنبال حداکثر کردن بازده خود می باشند. پس هر گونه اطلاعاتی که با بهره گیری از آن بتوان اندازه رشد شرکت را پیش بینی نمود مور توجه سهامداران قرار می گیرد. فرصتها ی رشد نیروی محرکی می باشد که ایجاد انگیزه می کند و پاداشی برای سرمایه گذاران به شمار می رود. در این بین سرمایه گذاران همیشه بایستی در تصمیمات سرمایه گذاری خود ریسک را در نظر داشته باشند زیرا آن چیز که باعث موفقیت می گردد بهره گیری بهینه از فرصتهای سرمایه گذاری موجود می باشد که جهت این امر بایستی سیاستهای مالی موثر بر ایجاد فرصتهای رشد را در واحدهای تجاری شناسائی نمود. ارتقای آگاهیهای حرفه ای از دستاوردهای جدید در زمینه سرمایه گذاری همراه با توسعه تکنولوژی ارتباطات باعث شده که تامین کنندگان سرمایه وجوه خود را در شرکتهایی سرمایه گذاری کنند که امکان کسب سود بیشتری می باشد ؛ از اینرو جریان وجوه (سرمایه) به صورتهای مختلف تحرکی بیش از پیش یافته و در سالهای اخیر انجام سرمایه گذاریها بشدت رشد یافته می باشد و بیشترین تغییرات حسابداری نیز در همین سالها ایجاد شده می باشد. ساده انگاشتن این تغییرات به منزله عقب ماندگی و عدم موفقیت در صحنه رقابت امروزی می باشد و بیش از حد گمراه کننده و تضعیف کننده می باشد. آن چیز که باعث موفقیت می گردد، بهره گیری بهینه از فرصتهای سرمایه گذاری موجود می باشد که جهت این امر بایستی عوامل موثر بر فرصتهای رشد شرکتها را شناسایی نمود. ( واتس و زیمرمن ،۱۹۸۶،۳۶) [۱] .
پیشینه پژوهش:
۱)تحقیقی توسط اقای کاوه مهرانی تحت عنوان چارچوبی برای تجزیه وتحلیل سیاستهای تقسیم سود انجام داده اند . نتیجه :در شرکتهایی که جریان نقد آزاد سهامداران بزرگتر از سود تقسیمی باشد موجب ایجاد فرصتهای سرمایه گذاری مطلوب در این شرکتها می گردد زیرا بازده واقعی آنها بالاتر از بازده مورد انتظار سهامداران می باشد.
۲) تحقیقی توسط آقای حمید جعفری و بکی جکی و فردیناند(۱۹۹۹) تحت عنوان (مطالعه ارتباط بین بدهی، جریانهای نقدی و سود خالص با فرصتهای سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) انجام گردید. نتیجه پژوهش به این شکل می باشد که بین فرصت رشد و سطح بدهی ارتباط معکوس هست و بین فرصت رشد و خالص جریان نقدی ارتباط مستقیم و بین فرصت رشد و سود خالص ارتباط مستقیم هست.
۳) آقای علیرضا زمانپور دانشجوی دوره کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد مقدس و ویدهان کنت لن و استانکو(۲۰۰۱) تحقیقی تحت عنوان ( ارتباط فرصتهای سرمایه گذاری و سیاستهای مالی ) انجام داده اند. نتایج پژوهش به این شکل میباشد که بین فرصتهای سرمایه گذاری و سیاستهای مالی ارتباط معناداری هست.
۴) آقای جواد عین آبادی پژوهشی در زمینه ((مدیریت نقدینگی در شرکتهای بزرگ )) در دانشگاه تهران انجام داده اند . نتیجه : پژوهشگر در نتیجه گیری عنوان می کند که با در نظر داشتن تشخیص درست فرصتهای سرمایه گذاری اکثر مدیران مالی در شرکتهای بزرگ ترجیح می دهند که مبالغ جریان نقد آزاد شرکت راصرف راه اندازی وسرمایه گذاری در طرحهای سودآور کنند.
۵) پژوهش دیگری توسط آقای فرامرز شکیبایی تحت عنوان ( مطالعه ارتباط بین رشد سود و فرصتهای رشد (فرصتهای سرمایه گذاری ) در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام گردید. نتیجه تحقحق به این شکل می باشد که بین فرصت سرمایه گذاری با رشد سود ارتباط مستقیم هست.
۶) آقای کریم رضوانی راز پژوهشی تحت عنوان مطالعه ارتباط بین جریانهای نقد آزاد و اندازه بدهی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد انجام دادند. نتیجه: پژوهشگر به این نتیجه رسیده می باشد که درشرکتهای دارای فرصتهای سرمایه گذاری پائین انتظار می رود که جریان نقد آزاد شرکت در سطح بالا باشد زیرا که این شرکتها فرصتهای مناسبی برای بهره گیری از این وجوه ندارند.
۷)درتحقیقی که توسط فردیناند و بارچ انجام گردید ارتباط بین فرصتهای سرمایه گذاری با اندازه بدهی و سیاست تقسیم سود در شرکتهای کره ای مورد مطالعه قرار گرفت. با توجه با اینکه تئوری این فرضیه از وجود ارتباط منفی بین فرصتهای سرمایه گذاری با بدهی و سیاست تقسیم سود طرفداری می کند نتایج پژوهش نیز این تئوری را تائید نمود و مشخص گردید شرکتهایی که دارای فرصتهای سرمایه گذاری پایین هستند بدهی و تقسیم سود آنها بالا می باشد.
۸)در تحقیقی توسط سان جی و مارک(۱۹۹۹) ارتباط بین فرصتهای سرمایه گذاری و رشد شکل گیری یافته مورد مطالعه قرار گرفت. در نهایت محققین به این نتیجه رسیدند که بین فرصتهای سرمایه کذاری با رشد شکل گیری یافته ارتباط مثبت هست.
۹)در تحقیقی توسط شلی ها و تون شاندها وتون پرفکت(۱۹۹۸) تئوری فرضیه پژوهش به این شکل می باشد که تلفیق فرصتهای سرمایه گذاری کم و وجد نقد بالا منجر به عکس العمل منفی بازار در برابر صدور بدهی می گردد. نتایج پژوهش حاکی از این می باشد که بین جریان نقد آزاد و بازدهبطور کلی محققین به این نتیجه دست یافتند که عکس العمل بازار در قبال صدور بدهی بطور معکوس به سطح وجه نقد و فرصتهای سرمایه گذاری شرکت صادر کننده بدهی مرتبط می باشد. غیر عادی ارتباط معکوس هست.
۱۰)در تحقیقی توسط فردیناندو تی سوی(۱۹۹۸) ارتباط بین جریانات نقد آزاد، اندازه بدهی و حق الزحمه حسابرسی با در نظر داشتن فرصتهای سرمایه گذاری مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد که شرکتهایی، که دارای فرصتهای سرمایه گذاری پایینی هستند. اندازه بدهی آنها بالا می باشد و در این شرکتها ارتباط بین جریان نقد آزاد و حق الزحمه حسابرسی نسبت به شرکتهای با بدهی آنها بالا می باشد و در این شرکتها ارتباط بین جریان نقد آزاد و حق الزحمه حسابرسی به اندازه بدهی بستگی دارد و با کاهش اندازه بدهی ارتباط به گونه تصاعدی افزایش می یابد.
۱۱) در تحقیقی توسط تسانگراکیس(۱۹۹۶) واکنش قیمت سهام به اعلام انتشار حق تقدم در یونان برای یک دوره ۱۰ ساله از سال ۱۹۸۱ تا ۱۹۹۰ مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که اعلام انتشار حق تقدم سهام تاثیر مثبتی روی قیمت سهام دارد و انتشار سهام می تواند به عنوان اخبار خوب و مطلوب درمورد فرصتهای سرمایه گذاری آتی شرکت تفسیر گردد.
مبانی نظری:
فرصتهای سرمایه گذاری (IOS)
آینده نگری گروه های بهره گیری کننده از صورتهای مالی همواره حسابداران را به جستجوی روشهای برتر تفسیر اطلاعاتی مالی هدایت کرده می باشد. مدیران نتایج عملیات آتی یک واحد تجاری و توان جذب سرمایه را با اهمیت می دانند و رضایت سهامداران نیز در گرو سود مورد انتظار آنهاست. یکی از روشهای برتر تفسیر اطلاعات، مطالعه فرصتهای سرمایه گذاری می باشد. فرصتهای سرمایه گذاری در واقع توانایی بالقوه سرمایه گذاریهای شرکت را نشان می دهد بدین معنی که هر چقدر توانایی انجام سرمایه گذاری شرکت در آینده بیشتر باشد، شرکت دارای فرصتهای سرمایه گذاری بیشتری می باشد. همه مردم به نوعی دارای ثروتی هستند که ناشی از ارائه خدمات در بازار کار می باشد. اغلب مردم در بیشتر مواقع تصمیم گیریهایی را در خصوص سرمایه گذاری در زندگی خود انجام می دهند. برای مثال بعضی از کارکنان راجع به اینکه آیا وجوه مربوط به بازنشستگی خود را در سهام سرمایه گذاری کنند یا در اوراق قرضه، تصمیماتی را اتخاذ می کنند.
بعضی دیگر از افراد به دنبال حداکثر کردن پس انداز خود از طریق سرمایه گذاری در گزینه های دیگر هستند.(فردیناندبرچ۱۹۹۴۴۰۴) ۱.
مطالعه دقیق فرصتهای سرمایه گذاری و اصول مدیریت پرتفلیو می تواند باعث مدیریت بهتر و افزایش ثروت سرمایه گذار گردد. به علاوه انتظار می رود افراد با مطالعه اصول سرمایه گذاری تا آنجایی که ممکن می باشد از اشتباهات جلوگیری کرده و آگاهانه تصمیم گیری نمایند. فرصتهای سرمایه گذاری باعث ایجاد حرفه و مشاغلی نیز می گردد. کسانی که می خواهند در این زمینه به صورت حرفه ای مشغول شوند بایستی به مطالعه و پژوهش در ارتباط با فرصتهای سرمایه گذاری بپردازند. کسانی که در زمینه سرمایه گذاری دارای مهارت هستند می توانند نسبت به افراد عادی از سود بیشتری برخوردار باشند به عنوان مثال کسانی که در تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شرکتها تبحر دارند در خرید و فروش سهام و کسب سود از کسانی که فاقد این مهارت هستند، موفقترند. مدیرانی که در خصوص پرتفلیو و تجزیه و تحلیل اوراق بهادار مشغول هستند دارای فرصتهای شغلی زیادی می باشند. بسیاری از موسسات مالی از قبیل شرکتهای کارگزاری و بانکهای.سرمایه گذاری اعم از بانکها و شرکتهای بیمه به خدمات تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری نیازمند می باشند. شرکتهای کارگزاری با بهره گیری از تجزیه و تحلیل، به ارائه خدمات به مشتریان از طریق ارائه گزارشگری تحقیقی می پردازند. بانکهای سرمایه گذاری کوشش می کنند از طریق مشاوران مالی و سرمایه گذاری به فروش اوراق بهادار جدید و ارزشیابی شرکتها برای کسب مشتریان جدید بپردازند. همه این موسسات مالی که درمورد آنها در بالا بحث گردید برای مدیریت پرتفلیو اوراق بهادار خود نیازمند مدیران پرتفلیو می باشند. مدیران پرتفلیو مسئول اخذ تصمیمات مناسب در خصوص پرتفلیو و خرید و فروش اوراق بهادار هستند. آنها بایستی به سوالاتی از قبیل چه چیزی بایستی بفروشند، و چه موقع خرید و فروش نمایند پاسخ دهند. عملکرد این مدیران از روی وضعیت پرتفلیو شرکت برآورد می گردد و اندازه موفقیت این مدیران را می توان از روی وضعیت پرتفلیو آن شرکت فهمید. (تهرانینوربخش۱۳۸۲۵۸)۱.
تعداد صفحه :۱۳
قیمت : شش هزار تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *