پایان نامه ارشد حسابداری: تعیین رابطه بهره وری نیروی انسانی و سرمایه بر تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان : تعیین ارتباط بهره­ وری نیروی انسانی و سرمایه بر تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کاشان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان:

تعیین ارتباط بهره­وری نیروی انسانی و سرمایه بر تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما:

دکتر حنان عموزاد


برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
فهرست مطالب:
۱-۱ مقدمه  ۲
۱-۲ اظهار مسئله. ۳
۱-۳  اهداف پژوهش.. ۱۰
۱-۴ سؤالات پژوهش.. ۱۰
۱-۵  فرضیه‏های پژوهش.. ۱۰
۱-۶ تعریف عملیاتی متغیرها واژه‏ها ۱۱
۱-۷ روش پژوهش.. ۱۲
۱-۸ قلمرو پژوهش.. ۱۲
۱-۹ ساختار پژوهش.. ۱۳
فصل دوم:ادبیات و پیشینه پژوهش
۲-۱ مقدمه  ۱۵
۲-۲ بهره­وری   ۱۵
۲-۲-۱ بهره­وری و تعاریف آن. ۱۵
۲-۲-۲ اهمیت بهره­وری.. ۱۸
۲-۲-۳ سطوح بهره­وری.. ۱۹
۲-۲-۴ چرخه مدیریت بهبود بهره­وری.. ۲۲
۲-۲-۵ روش­های مختلف محاسبهی بهره­وری.. ۲۳
۲-۲-۶ شاخص­های بهره­وری کلی عوامل تولید. ۲۶
۲-۲-۷ مدل بهره­وری.. ۲۷
۲-۲-۸ تفاوت بهره­وری با تولید. ۲۷
۲-۳ تقسیم سود. ۲۸
۲-۳-۱ سیاستهای تقسیم سود. ۲۸
۲-۳-۱-۱ سیاست تقسیم سود منظم. ۳۰
۲-۳-۱-۲ سیاست تقسیم سود نامنظم. ۳۷
۲-۳-۱-۳ سیاست تقسیم سود باقیمانده ۳۸
۲-۳-۲ اهداف سیاست تقسیم سود. ۴۰
۲-۳-۳ سیاست تقسیم سود سهام و تأمین مالی داخلی.. ۴۲
۲-۳-۴ روش­های تقسیم سود. ۴۲
۲-۳-۴-۱ تقسیم سود نقدی.. ۴۲
۲-۳-۴-۲ تقسیم مبلغ ثابت و معینی بین سهامداران. ۴۲
۲-۳-۵ محدودیت­ها و عوامل کنترل کننده مؤثر بر سیاست تقسیم سود. ۴۵
۲-۴ پیشینه پژوهش.. ۴۵
۲-۴-۱ پژوهش­های داخلی.. ۴۵
۲-۴-۲ پژوهش­های خارجی.. ۵۱
فصل سوم:روش اجرای پژوهش
۳-۱ مقدمه  ۵۹
۳-۲ روش کلی پژوهش.. ۵۹
۳-۳ جامعه آماری.. ۶۰
۳-۴ نمونه آماری.. ۶۱
۳-۴-۱ حجم نمونه و کفایت آن. ۶۲
۳-۴-۲ روش نمونه­گیری و دلیل انتخاب… ۶۲
۳-۵ روش گردآوری داده­ها ۶۲
۳-۶ ابزار گردآوری داده­ها ۶۳
۳-۷ روش ها و ابزار تجزیه وتحلیل داده‏ها ۶۳
۳-۷-۱ مدل پژوهش.. ۶۴
۳-۷-۱-۱ مدل ریاضی پژوهش.. ۶۵
۳-۷-۱-۲ تعریف متغیرها ۶۵
۳-۷-۱-۳ چگونگی اندازه­گیری متغیرها ۶۵
۳-۷-۱-۴ دسته­بندی متغیرها ۶۶
۳-۷-۱-۵ ارتباط بین متغیرها ۶۷
۳-۷-۱-۶ اندازه­گیری ارتباط. ۶۷
۳-۷-۲ نرم­افزارها ۶۷
فصل چهارم:اظهار یافته­ها
۴-۱  مقدمه  ۶۹
۴-۲ توصیف جامعه و نمونه آماری.. ۷۰
۴-۳ توصیف یافته ها ۷۱
۴-۴ تحلیل یافته­ها ۷۲
۴-۴-۱ تحلیل پیش فرض های رگرسیون. ۷۲
۴-۴-۲ تحلیل روابط بین متغیرها ۸۲
۴-۴-۲-۱ ارتباط بین بهره­وری نیروی کار و تقسیم سود. ۸۲
۴-۴-۲-۲ ارتباط بین بهره­وری سرمایه و تقسیم سود. ۹۴
۴-۴-۲-۳ ارتباط بین بهره­وری نیروی کار و بهره­وری سرمایه و تقسیم سود. ۱۰۲
فصل پنجم:تلخیص،نتیجه گیری و پیشنهادها
۵-۱ مقدمه  ۱۱۶
۵-۲ اختصار پژوهش…. ۱۱۶
۵-۳ ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه طبق شرایط متغیرها ۱۱۸
۵-۴ نتیجه­گیری کلی.. ۱۲۱
۵-۵  پیشنهادها ۱۲۲
۵-۵-۱ پیشنهادهای کاربردی بر مبنای نتایج پژوهش.. ۱۲۲
۵-۵-۲ پیشنهادهای کاربردی بر مبنای تحقیقات آتی.. ۱۲۴
۵-۶ محدودیت­های پژوهش…. ۱۲۴
پیوست ها:
پیوست الف:نام شرکت های جامعه آماری.. ۱۲۷
پیوست ب:خروجی های نرم افزار SPSS و Eviews. 128
منابع و مأخذ:
منابع فارسی ۱۳۵
منابع لاتین.. ۱۳۸
منابع اینترنتی.. ۱۳۹
 
جدول(۲-۱):تعاریف بهره­وری.. ۱۶
جدول(۲-۲):پژوهش های پیشین انجام گرفته در داخل و خارج از کشور. ۵۵
جدول (۱-۳ ):روش کلی پژوهش.. ۶۰
جدول (۲-۳): چگونگی انتخاب و استخراج جامعه. ۶۱
جدول (۳-۳):محاسبه­ی روش­های آماری و تجزیه وتحلیل پیش فرض­ها ۶۳
جدول(۱-۴):توصیف شرکت های نمونه آماری.. ۷۰
جدول (۲-۴): اندازه شاخص­های آمار توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش.. ۷۱
جدول(۳-۴): مطالعه فرض نرمال بودن متغیرها ۷۴
جدول(۴-۴): مطالعه فرض نرمال بودن متغیرهای تبدیلی.. ۷۴
جدول (۵-۴): نتایج آزمون ناهمسانی وایت… ۷۷
جدول ( ۶-۴): مطالعه فرض همبسته نبودن خطاها ۷۸
جدول (۷-۴) :ضرایب همبستگی متغیرهای مستقل.. ۷۸
جدول (۸-۴): نتایج آزمون F لیمر(همسانی عرض از مبدأهای مقاطع) ۸۰
جدول (۹-۴) : نتایج آزمون هاسمن(انتخاب بین اثرات ثابت و تصادفی) ۸۱
جدول (۱۰- ۴): ضریب همبستگی پیرسون بین بهره­وری نیروی کار و تقسیم سود. ۸۲
جدول (۱۱- ۴): برآورد رگرسیونی برای ارتباط بین بهره­وری نیروی کار و تقسیم سود. ۸۳
جدول (۱۲- ۴): برآورد رگرسیونی ارتباط بین بهره­وری نیروی کار و تقسیم سود (در شرکت های با اندازه بزرگ و با اندازه­ی کوچک) ۸۶
جدول (۱۳- ۴): برآورد رگرسیونی ارتباط بین بهره­وری نیروی کار و تقسیم سود (در شرکت های با اهرم مالی بالا و اهرم مالی پایین) ۸۹
جدول (۱۴- ۴): برآورد رگرسیونی ارتباط بین بهره­وری نیروی کار و تقسیم سود (در شرکت های با رشد بالا و رشد پایین) ۹۲
جدول (۱۵- ۴): ضریب همبستگی پیرسون بین بهره­وری سرمایه و تقسیم سود. ۹۴
جدول (۱۶- ۴): برآورد رگرسیونی ارتباط بین بهره­وری سرمایه و تقسیم سود (در شرکت های با اندازهی بزرگ و با اندازه­ی کوچک) ۹۶
جدول (۱۷- ۴): برآورد رگرسیونی ارتباط بین بهره­وری سرمایه و تقسیم سود (در شرکت های با اهرم مالی بالا و اهرم مالی پایین) ۹۹
جدول (۱۸- ۴): برآورد رگرسیونی ارتباط بین بهره­وری سرمایه و تقسیم سود (در شرکت های با رشد بالا و رشد پایین) ۱۰۱
جدول (۱۹- ۴): برآورد رگرسیونی برای ارتباط بین بهره­وری نیروی کار و بهره­وری سرمایه تقسیم سود. ۱۰۳
جدول (۲۰- ۴): برآورد رگرسیونی ارتباط بین بهره­وری نیروی کار و بهره­وری سرمایه با تقسیم سود (در شرکت های با اندازه­ی بزرگ و با اندازه­ی کوچک) ۱۰۵
جدول (۲۱- ۴): برآورد رگرسیونی ارتباط بین بهره­وری نیروی کار و بهره­وری سرمایه با تقسیم سود (در شرکت های با اهرم مالی بالا و اهرم مالی پایین) ۱۰۸
جدول (۲۲- ۴): برآورد رگرسیونی ارتباط بین بهره­وری نیروی کار و بهره­وری سرمایه و تقسیم سود (در شرکت های با رشد بالا و رشد پایین) ۱۱۱
جدول (۲۳-۴):اختصار یافته­های حاصل از مطالعه ارتباط بین متغیرهای پژوهش…. ۱۱۴
جدول(۱-۵): نتیجه گیری کلی فرضیات… ۱۲۲
 
نمودار(۱-۲): روابط بین درآمد هرسهم و سود پرداختی به هر سهم درسیاست تقسیم سود درصد ثابتی ازدرآمدهرسهم….۳۳
نمودار(۲-۲): روابط بین درآمد هر سهم و پرداخت مبلغ ثابت به عنوان سود سهام. ۳۴
نمودار (۲-۳) :سیاست تقسیم سود متغیر. ۴۴
نمودار(۱-۴):مطالعه نرمال بودن خطاهای ارتباط بین بهره­وری نیروی کار با تقسیم سود. ۷۵
نمودار(۲-۴):مطالعه نرمال بودن خطاهای ارتباط بین بهره­وری سرمایه با تقسیم سود. ۷۵
نمودار(۳-۴):مطالعه نرمال بودن خطاهای ارتباط بین بهره­وری با تقسیم سود. ۷۶
چکیده
در این پژوهش ارتباط بین سیاست تقسیم سود سهام با بهره­وری را موردبررسی قرار داده­ایم. پژوهش موردنظر از جهت هدف، یک پژوهش کاربردی می باشد. ازلحاظ نوع طرح پژوهش به جهت تکیه بر اطلاعات تاریخی، پس­رویدادی می باشد و روش استنتاج آن استقرایی و از نوع همبستگی می­باشد.
پژوهش حاضر شامل یک فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی می­باشد. جامعه مطالعاتی پژوهش حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی یک دوره پنج ساله (سال های۱۳۹۲-۱۳۸۸) می­باشد. درنهایت با در نظر داشتن محدودیت­های پژوهش اطلاعات مربوط به ۹۴ شرکت جمع­آوری گردید و سپس با بهره گیری از جدول مورگان تعداد ۷۵ شرکت به روش نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب گردید.
جهت مستند­سازی نتایج تجزیه وتحلیل آماری و ارائه راه حل­های نهایی، محقق از شیوه آماری با بهره گیری از نرم­افزارهای SPSS و Eviews اقدام به تجزیه وتحلیل سؤالات و فرضیات نموده می باشد.
فرضیه­های پژوهش با بهره گیری از رگرسیون­های چندگانه خطی دومتغیره و چند متغیره و آزمون های F و t تحلیل شده اند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه­ها نشان می دهد که: بین سیاست تقسیم سود و بهره­وری ارتباط معناداری هست و همچنین بین سیاست تقسیم سود و بهره­وری نیروی انسانی ارتباط معناداری هست اما بین سیاست تقسیم سود و بهره­وری سرمایه ارتباط معناداری وجود ندارد
 
۱-۱     مقدمه
بهره­وری مفهومی جامع و کلی می باشد که افزایش آن به عنوان یک ضرورت، ارتقای سطح زندگی، رفاه بیشتر، آرامش و آسایش بشر­ها مطرح و هدف اساسی برای همه­ی کشورهای جهان محسوب می­گردد. در دنیای امروز ارتقای بهره­وری یکی از اولویت های ملی هر کشور به حساب می­آید زیرا ادامه حیات اقتصادی و بهبود سطح زندگی افراد یک جامعه، وابسته به ارتقای بهره­وری می باشد. در بحث کلان کشور افزایش یا رشد بهره­وری منجر به افزایش رشد اقتصادی، کنترل نرخ تورم، افزایش قدرت رقابت اقتصادی، افزایش درآمد سرانه، کاهش هزینه­ها و افزایش تولید ناخالص داخلی و… می­گردد و زیرا تولید ناخالص داخلی تقسیم بر جمعیت کشور بیانگر درآمد سرانه می باشد پس بهبود بهره­وری منجر به افزایش ثروت تقسیم شده بین افراد جامعه خواهد گردید.
امروزه با در نظر داشتن محدودیت عوامل مختلف تولید، نیاز حیاتی به بهره­وری فزون­تر، چه در کشورهای توسعه یافته و چه در کشورهای درحال توسعه دارد. کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی در نظام های مختلف عملاً به نحوی یکسان اهمیت موضوع افزایش بهره­وری را مورد تأکید قرار داده اند.
کلارک[۱] (۱۹۳۸) سطح زندگی بالای مردم آمریکا را ثمره مستقیم بهره­وری بیشتر اقتصادی آمریکا می داند. استاینر و گلدنر[۲] (۱۹۸۲) عنوان می­کنند که رویای زحمتکشان جهان، یعنی دستمزد بیشتر و ساعات کار کمتر با افزایش بهره­وری شکل گیری پذیر می­باشد.
موضوع بهره­وری برای اولین بار در برنامه دوم و در قالب تبصره ۳۵ موردتوجه قرار گرفت. در برنامه سوم توسعه اقتصادی ایران هدف مشخصی برای بهره­وری در نظر گرفته نشد. در برنامه چهارم توسعه اقتصادی کشور به مقوله بهره­وری توجه خاص معطوف گردید و اهداف کلی معینی برای ارتقای آن در نظر گرفته گردید (اما زاده زنوز، پروین، ۱۳۸۴). افزایش بهره­وری نه تنها به مفهوم بهره گیری مطلوب از منبع می باشد. بلکه به ایجاد موازنه­ی بهتر میان ساختارهای اقتصادی اجتماعی و سیاسی در جامعه کمک می­کند.
همچنین یکی از موضوعات مطرح در مدیریت مالی، تقسیم سود می باشد. اخبار مربوطه به تقسیم سود و تغییرات سود تقسیمی نسبت به سال­های گذشته برای سهامداران اهمیت بسزایی دارد. به طوری که دراین ارتباط تئوری­ها و دیدگاه­های زیادی مطرح شده می باشد. به تعبیری تغییر خطی مشی تقسیم سود شرکت به سهامداران و سرمایه­گذاران پیام می دهد که وضعیت مالی شرکت چگونه می باشد. (سعیدی، علی، کیهان، ۱۳۸۸)
تعداد صفحه : ۱۵۵
قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***