پایان نامه ارشد حسابداری: تعیین رابطه بین نسبت سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و جریان نقد آزاد با تاکید بر سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان : تعیین ارتباط بین نسبت سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و جریان نقد آزاد با تاکید بر سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کاشان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری M.A

عنوان :

تعیین ارتباط بین نسبت سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و جریان نقد آزاد با تاکید بر سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما :

علی اکبر فرزین فر


برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
فهرست مطالب:
فصل اول. ۱
۱-۱- مقدمه. ۲
۱-۲- اظهار مسئله. ۲
۱-۳- ضرورت پژوهش.. ۵
۱-۴- اهداف پژوهش.. ۶
۱-۵- سوالات پژوهش.. ۷
۱-۶- فرضیه های پژوهش.. ۷
۱-۷- روش پژوهش.. ۸
۱- ۸- قلمرو پژوهش.. ۸
۱-۹- تعریف عملیاتی مفاهیم و واژگان اختصاصی به کار رفته در پژوهش : ۸
۱-۱۰- ساختار پژوهش.. ۹
۱-۱۱- اختصار مطالب فصل اول. ۱۰
فصل دوم. ۱۱
۲-۱- مقدمه : ۱۲
۲-۲- جریان وجوه نقد آزاد. ۱۲
۲-۳- تئوری چرخه عمر شرکت… ۱۶
۲-۴- سیاست های تقسیم سود. ۲۱
پیشینه پژوهش.. ۲۷
۲-۵- پژوهش های خارجی: ۲۷
۲-۶-  پژوهش های داخلی: ۴۰
۲-۷- اختصار فصل.. ۴۹
فصل سوم. ۵۰
روش اجرای پژوهش.. ۵۰
۳-۱- مقدمه. ۵۱
۳-۲- روش کلی پژوهش.. ۵۱
۳-۳-  جامعه آماری.. ۵۱
۳-۵- روش های گردآوری داده ها و موردها بهره گیری ۵۲
۳-۶- ابزار  گردآوری  داده ها و  موردها  بهره گیری ۵۳
۳-۷- پایایی واعتبار ابزار پژوهش: ۵۳
۳-۸- روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها ۵۳
۳-۹- مدل پژوهش: ۵۷
۳-۱۰-  اختصار فصل.. ۶۱
فصل چهارم. ۶۲
یافته های پژوهش.. ۶۲
۴-۱- مقدمه. ۶۲
۴-۲- توصیف نمونه. ۶۳
۴-۳- آزمونهای پیش فرض مدل رگرسیون. ۶۴
۴-۴- روشهای تخمین مناسب مدل. ۶۸
۴-۵- مطالعه و تحلیل فرضیه اول: ۷۰
۴-۶- جمع بندی فصل چهارم. ۸۰
فصل پنجم : نتیجه گیری. ۸۱
۵-۱- مقدمه. ۸۲
۵-۲- اختصار پژوهش.. ۸۲
۵-۳- ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها ۸۴
۵-۴- موانع پژوهش.. ۸۸
۵-۵- پیشنهادات جهت تحقیقات آتی.. ۸۸
۵-۶- پیشنهادات کاربردی.. ۸۹
۵-۷- اختصار فصل.. ۸۹
منابع فارسی: ۹۰
منابع لاتین: ۹۶
 
فهرست جدول ها
جدول  ۲-۱- اختصار تحقیقات خارجی.. ۳۸
جدول  ۲-۲- تحقیقات داخلی ۴۶
جدول ۴-۱- آمار توصیفی متغیرهای پژوهش برای کل شرکتها در طی دوره پژوهش.. ۶۳
جدول ۴-۲-آزمون وایت… ۶۴
جدول ۴-۳- آزمون کولموگورف – اسمیرنوف… ۶۵
جدول ۴-۴- آزمون نرمالیتی باقیمانده ها ۶۶
جدول ۴-۵- آزمون بریوش گادفری لاگرانژ مولتی پلیر. ۶۷
جدول ۴- ۶- آزمون هاسمن ۶۸
جدول ۴-۷- نتایج آزمون فرضیه اول. ۶۹
جدول ۴-۸– واکاوی واریانس… ۷۱
جدول ۴-۹- نتایج آزمون فرضیه دوم ۷۲
جدول ۴-۱۰-واکاوی وواریانس… ۱۱
جدول ۵-۱-اختصار فرضیات به همراه نتایج حاصل از فرضیات… ۱۱
مقدمه
در ارزیابی عملکرد و کارایی شرکتها از مقایسه های مختلف مالی و غیر مالی بهره گیری می گردد و تا کنون مدل ها و الگوهای مختلف در ارزیابی آن ارائه شده ،لیکن مدل و الگوی غالبی تا کنون در این زمینه ارائه نگردیده می باشد.اگر چه صاحب نظران حسابداری ،سود را ملاک مناسب و بهتـرین برآورد از عملکرد موسسه می دانند .اما منتقدین ابراز می نمایند که سود های حسابداری متاثر از تخصیص ،برآورد ها و مفروضات غیر واقعی می باشد، که فاقد تفسیر اقتصادی بوده و تحت تاثیر جانبداری ها و قضاوت های آگاهانه یا ناآگاهانه عوامل انسانی مانند مدیریت قرار می گیرد.پیش روی، جریان های نقدی به دلیل عدم بهره گیری از این تخصیص ها و قضاوت ها ایرادات فوق را ندارد . علیرغم این هنوز سود حسابداری با عنوان شاخص عملکرد شرکت مورد توجه تدوین کنندگان استاندارد های حسابداردی می باشد و به عنوان شاخص برتری از عملکرد شرکت نسبت به جریان های نقدی در چهار چوب نظری این هیأت معرفی شده و به جریان های نقدی به عنوان اطلاعات مکمل نگاه می گردد.
گزارشگری مالی بایستی اطلاعاتی را به سرمایه گذاران، بستانکاران و سایر بهره گیری کنندگان ارائه کند، تا آنها در ارزیابی فرصت های سرمایه گذاری و اعطای اعتبار کمک نمایند و نیز نسبت به تعیین مبلغ،زمانبندی و عدم اطمینان جریان های نقدی آتی از قبیل سود تقسمی یا بهره و غیره کمک نمایند.دیدگاه هیأت بر آن می باشد که تمرکز اصلی گزارشـگری مـالی می بایسـت بر ارائـه سود و اجزای آن باشد. زیرا دریافت ها و پرداخت های نقدی کوتاه مدت نمی تواند موفقیت یک شرکت را ارزیابی نماید، و تاثیرات بین دوره ای را لحاظ کند، پس سود و اجزای آن شاخـص بهـتری در ارزیـابی عـملکرد شرکـت نسبت به جریان های نقدی می باشد.
تعداد صفحه : ۱۱۸
قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***