پایان نامه ارشد حسابداری : تجزیه وتحلیل فرآیند هزینه یابی فعلی براساس مراکز هزینه و امکان سنجی اجرای هزینه …

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حسابداری

گرایش : حسابداری

عنوان : تجزیه وتحلیل فرآیند هزینه یابی فعلی براساس مراکز هزینه و امکان سنجی اجرای هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان ولیعصر لامرد

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم وتحقیقات هرمزگان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناشی ارشد(M.A)

رشته حسابداری

عنوان:

تجزیه وتحلیل فرآیند هزینه یابی فعلی براساس مراکز هزینه و امکان سنجی اجرای هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان ولیعصر لامرد

                                                                   استاد راهنما:

دکتر بیژن عابدینی

 

                                                                   استاد مشاور:

دکتر مختار رنجبر

سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست
عنوان                                                                                        صفحه
چکیده: ۱
فصل اول. ۲
۱-۱-مقدمه. ۳
۲-۱-بیان مسأله. ۵
۳-۱- اهمیت مشکل. ۶
۴-۱عوارض ناشی از تداوم مشکل. ۷
۵-۱معرفی عوامل مؤثر. ۸
۶-۱تناقضات موجود دررابطه با  طراحی سیستم پیشنهادی.. ۱۰
۷-۱فواید ناشی از اجرا و بکارگیریسیستم پیشنهادی.. ۱۱
۸-۱سوالات و فرضیه های پژوهش… ۱۲
۹-۱  فرضیه‏های تحقیق: ۱۲
۱۰-۱ نوآوری تحقیق: ۱۲
۱۱-۱- اهداف پژوهش… ۱۳
۱۲-۱- محدودیتهای پژوهش… ۱۳
۱۳-۱-اهمیت پژوهش… ۱۴
۱۴-۱ تعاریف عملیاتی: ۱۵
۱-۱۴-۱ هزینه یابی بر مبنای فعالیت : ۱۵
۲-۱۴-۱ هزینه های مستقیم : ۱۵
۳-۱۴-۱ هزینه غیر مستقیم : ۱۵
۴-۱۴-۱ فعالیت : ۱۵
۵-۱۴-۱ محرک هزینه: ۱۵
۶-۱۴-۱ منبع: ۱۵
۱۴-۱-خلاصه فصل. ۱۶
فصل دوم: ۱۷
چارچوب نظری سیستم پیشنهادی.. ۱۸
۱-۲-مقدمه. ۱۸
۲-۲-مکانیزم عملکرد  سیستم ABC. 18
۳-۲-مراحل طراحی و بکارگیری سیستم پیشنهادی در بیمارستان ولیعصر لامرد ۲۰
۴-۲-ادبیات تحقیق. ۲۸
۱-۴-۲-مقدمه. ۲۸
۵-۲-پیشینه سیستمهای هزینه یابی و  بهای تمام شده خدمات در بخش بیمارستان. ۲۹
۶-۲ پیشینه سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت((ABC  وکاربردهای آن. ۳۴
۷-۲-آشنایی با مفاهیم نظری سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت و چگونگی  کاربرد آن در بخش خدمات.. ۳۶
۸-۲- سیستمهای هزینه یابی سنتی و نارسائیها ی آن. ۳۷
۹-۲-خصوصیات و تفاوتهای سیستمهای هزینه یابی در بخش بهداشت ودرمان با سایر بخشها ۳۹
۱۰-۲- سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت(ABC ) 41
۱۱-۲-دیدگاه های سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت.. ۴۲
۱-۱۱-۲- مدل مقدماتی سیستم ABC. 43
۲-۱۱-۲- مدل دو بعدی  سیستم ABC. 43
۱۲-۲-دیدگاه تخصیص هزینه در مدل ABC. 45
۱-۱۲-۲-اطلاعات درباره فعالیتها ۴۵
۲-۱۲-۲-اطلاعات درباره استفاده کنندگان از خدمات.. ۴۵
۱۳-۲ دیدگاه فرآیندی مدل ABC. 46
۱-۱۳-۲-محرک هزینه ۴۷
۲-۱۳-۲-سنجش عملکرد ۴۷
۱۴-۲- اجزاء تشکل دهنده مدل ABC. 48
۱-۱۴-۲-اجزا دیدگاه تخصیص هزینه. ۴۸
۱-۱۴-۲-منابع. ۴۸
۲-۱۴-۲-محرک منابع ۴۸
۳-۱۴-۲-عنصر هزینه ۴۹
۴-۱۴-۲-فعالیتها ۵۰
۵-۱۴-۲-حوزه هزینه ۵۰
۶-۱۴-۲-مرکز فعالیت ۵۱
۷-۱۴-۲-محرک فعالیت.. ۵۱
۸-۱۴-۲-هدف هزینه ۵۱
۱۵-۲مکانیزم عملکرد عناصر سیستمABC در دیدگاه تخصیص هزینه. ۵۲
۱-۱۵-۲-اجزا  دیدگاه فرآیندی مدل ABC. 53
۲-۱۵-۲-ارزیابی عملکرد ۵۵
۱۶-۲-مراحل طراحی مدل و بکارگیری سیستم ABC. 56
۱۷-۲- تعریف مراکز فعالیت و گروه بندی فعالیتها در داخل مراکز فعالیت.. ۵۷
۱۸-۲- آنالیز فعالیت در داخل مراکز فعالیت جهت مشخص کردن فعالیتهای مربوط به هر کدام از اهداف هزینه. ۵۹
۱-۱۸-۲-شناسایی منابع مورد نیاز برای انجام هر کدام از فعالیتها و خصوصیات هر کدام از منابع. ۵۹
۱۹-۲تعریف و شناسایی محرک منابع. ۶۰
۲۰-۲- تعریف و شناسایی محرکهای هزینه بر حسب مراکز فعالیت.. ۶۰
فصل سوم. ۹۴
۱-۳ مقدمه: ۹۵
۲-۳ روش تحقیق: ۹۶
۳-۳ ابزار تحقیق: ۹۶
۴-۳ فرضیه های تحقیق: ۹۶
۱-۴-۳ فرضیه اصلی اول: ۹۶
۲-۴-۳ فرضیه اصلی دوم: ۹۶
۵-۳ قلمرو تحقیق: ۹۶
۶-۳ داده های تحقیق (جامعه آماری): ۹۷
۷-۳ متغیرهای تحقیق: ۹۷
۸-۳ روش جمع آوری داده ها: ۹۸
۹-۳ روش تحلیل داده ها: ۹۸
فصل چهارم. ۱۰۰
۱-۴ مقدمه. ۱۰۱
۲-۴ آزمون فرضیه ها: ۱۰۱
۳-۴ فرضیه اصلی اول: ۱۰۱
۱-۳-۴ نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی اول: ۱۰۴
۴-۴ فرضیه اصلی دوم: ۱۰۵
۱-۴-۴ نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی دوم: ۱۰۶
فصل پنجم. ۱۰۸
۱ـ۵ نتیجه گیری و پیشنهادات: ۱۰۹
۲-۵ نتیجه گیری کلی. ۱۰۹
۳-۵ پیشنهادات حاصل از تحقیق: ۱۰۹
۴-۵ سایر پیشنهادات: ۱۱۰
۵-۵ پیشنهاد برای تحقیقات آینده: ۱۱۰
۶-۵ محدودیتهای تحقیق: ۱۱۰
پیوست ۱۱۲
منابع و مأخذ: ۱۱۳
سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت یکی از سیستم های نوین بهای تمام شده محصولات و خدمات می باشد که اطلاعات مورد نیاز مدیران را بهتر و دقیق تر فراهم می کند و استفاده کنندگان را در امر تصمیم گیری صحیح و مناسب یاری می نماید. این پژوهش جزء تحقیقات علمی و کاربردی است که در بیمارستان ولیعصر لامرد انجام گرفته است که پس از بررسی و تجزیه و تحلیل روش موجود بهای تمام شده آن بیمارستان و تشخیص نقاط ضعف و قوت آن به تبیین اهمیت سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت در بیمارستان ولیعصر لامرد پرداخته و سپس مراحل سیستم ABC شناسایی گردیده است.
همانطور که از موضوع تحقیق برمی آید، محقق بدنبال تعیین اهمیت سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت بیمارستان ولیعصر لامرد بوده و برای اینکار در قلمرو زمانی سال مالی ۹۱-۹۰بیمارستان مذکور، صورتهای مالی و اطلاعات مالی مربوط به آن دوره را مورد بررسی قرار داده و پس از شناخت سیستم حاکم بر بیمارستان و نحوه گردش عملیات حسابداری آن و شناسایی مراکز فعالیت عمده و تلفیق منطقی این فعالیتها، نهایتاً ۴بخش را بعنوان زیربنای سیستم ABC شناسایی کرده و محرکهای هزینه هرکدام از این فعالیتها را انتخاب کرده است.
نتیجه مطالعات و تحقیقات انجام شده چنین نشان داد، که استفاده از سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت نه تنها باعث تخصیص هرچه دقیق تر هزینه های سربار می شود بلکه باعث می گردد که مدیران بیمارستان های دولتی وخصوصی با بهره گرفتن از اطلاعات بدست آمده، در خصوص برنامه ریزی و کنترل هزینه تصمیمات بهتری را اتخاذ نموده و بیمارستان را در کسب سود یاری نمایند.

-مقدمه

با توجه به اهمیت دسترسی به اطلاعات صحیح در تصمیم گیرهای مدیران و توسعه تکنولوژیهای پیشرفته در ابعاد مختلف توام باافزایش پیچیدگی وتنوع فعالیتها، درک این تغییرات وسنجش تاثیرات آن بر هزینه های سازمانی اهمیت زیادی دارد. اهمیت این امر برای واحدهای خدماتی با توجه به اینکه درجه تنوع وتغییرات در آنها، نسبت به فعالیتهای تولیدی بیشتر است، مضاعف می باشد. بدیهی است که شناخت این فعالیتها وسنجش تاثیرات آن بر بهای تمام شده خدمات، مستلزم طراحی یک سیستم مناسب و کارآ هزینه یابی است تا قادر به شناخت تنوع وپیچیدگی فعالیتها و در نظر گرفتن آن بر هزینه های ارائه خدمات باشد.بیمارستان ها و دیگر سازمانهای مراقبت سلامت، به طور روز افزون با محیطی چالشی و رقابتی مواجه هستند .تمرکز  زیاد بر کیفیت مراقبت از بیماران ، هزینه بالای ارائه خدمات و رقابت شدید از جمله عواملی است که این سازمان ها را ناچار به تجدید نظر در ارائه خدمات می کند(ایرد ۱ ،۱۹۹۶) در بخش بیمارستان تا بحال هیچگونه اقدامات عملی و یا حتی مطالعات نظری در رابطه با شناسایی هزینه ها و محاسبه بهای تمام شده خدمات فعالیتهای خدماتی، انجام نشده است و با توجه به اهمیتی که اطلاعات مالی و بهای تمام شده بر تصمیم گیری های مدیریت از ابعاد مختلف خواهد داشت، لزوم مطالعه و ارائه روشهای عملی و کاربردی در این زمینه بسیار ضروری می باشد.در این بین ، یکی از چالش های اصلی بیمارستان ها افزایش صحت ، دقت و مرتبط بودن اطلاعات هزینه ها به منظور تصمیم گیری های درست مدیریتی و هزینه ای است ( کاپتینی و همکاران ۲  ،۱۹۹۸ ) در این بخش علیرغم سایر بخشهای اقتصادی مانند بخش صنعت و یا بعضی از بخشهای خدماتی حتی از سیستمهای سنتی جهت هزینه یابی و محاسبه بهای تمام شده استفاده نگردیده است. هدف هر نظام مدیریت هزینه و هزینه یابی نیز ، فراهم کردن اطلاعات دقیق و کاربردی برای کمک به سازمان ها به منظور ارائه کالاها و خدمات با کیفیت در محیط رقابتی است (گوناسکاران۳ ، ۱۹۹۹) بنابراین لزوم مطالعه و بررسی سیستمهای مختلف در این زمینه و استفاده از سیستمهای نوین هزینه یابی که در سطح دنیا معمولمی باشد، بعنوان یک ضرورت اساسی مطرح است و باید به آن توجه ویژه ای گردد.هزینه را می توان به صورت هزینه برآورد هزینه نهایی محصول تعریف کرد(چن۴ و وانگ ۵ ،۲۰۰۷)در دهه های گذشته ، پیشرفت زیادی در روش های هزینه یابی روی داده است که از جمله جدیدترین آن ها می توان به روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت اشاره کرد( اینس و همکاران ۶ ،۱۹۹۴) . ( تورنی ۷ ۱۹۹۶) ، سیستم “هزینه یابی برمبنا ی فعالیت“  یا اصطلاحا سیستمABC”1 است.هزینه یابی بر مبنای فعالیت را روشی برای سنجش هزینه ها ، عملکرد فعالیتها ومقاصد هزینه ای می داند. هزینه ها  به هزینه فعالیتها در سطح واحد ، گروه ، محصول و هزینه درسطح موسسه تقسیم می شود( لر۸،۲۰۰۰). این سیستم با بکارگیری روشهای مناسب، اثرات حاصل از تغییرات فعالیتها، پیچیدگی،تنوع و ویژگیهای خاص هر فعالیت را در محاسبه هزینه ها بهای تمام شده آن منظور می کند.در واقع این روش با این فرض طراحی شده است که فعالیتها و منابع ودر نتیجه هزینه ها را به خود اختصاص داده و محصولات و خدمات نیز را به خود اختصاص می دهند (تولینگتون۹ و واچر۱۰  ،۲۰۰۱) . به عبارت دیگر ، فرض اساسی هزینه یابی بر مبنای فعالیت آن است که فعالیت ها صرف محصولات ، منابع ، صرف فعالیت ها و هزینه ها ، صرف منابه می شود ( کاپلان ۱۱ ، ۱۹۸۴) لذا ، این این ، روش هزینه ها را به فعالیت ها بر مبنای میزان بکارگیری منابع مرتبط کرده و سپس آن ها را به مقاصد هزینه ای بر مبنای میزان فعالیت های استفاده شده ، تخصیص می دهد(تورنی ۱۹۹۶) . به این صورت تمرکز هزینه یابی بر مبنای فعالیت بر ایجاد اطلاعات دقیق درباره  هزینه محصولات است( کاپلان، ۱۹۸۴).سختار روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت نیز از دو  مرحله تشکیل شده است: مرحله اول شامل برآورد منابعی است که به طور مستقیم در طبقه ی هزینه ای محصول قرار نگرفته است و متعلق به فعالیت های پشتیبانی است. در مرحله دوم نیز، هزینه هر فعالیت به نسبت یک معیار منتخب بر اساس حجم آن فعالیت به یک محصول تعلق می گیرد(اینس، ۱۹۹۵) سنجش عملکرد ( کینگ کات۱۲ ،۱۹۹۱) هدایت تصمیم  گیری ها ( موراکل ۱۳ و وو  ۱۴ ،۲۰۰۱) و کمک به بودجه بندی درست است ( شانک ۱۵ و گووینداراجان ۱۶ ، ۱۹۹۳) یکی از ویژگیهای این سیستم که آن را از سایر سیستم ها متمایزمی کند، توانایی شناسایی دقیق هزینه ها وارائه اطلاعات غیر مالی جهت بهبود عملکرد وافزایش کارآیی فعالیتها می باشد وتاحد ممکن با بکارگیری روشهای مناسب این اثرات را بطور کمّی جذب محاسبه بهای تمام  شده خدمات و محصولات می کند. با توجه به اینکه عمده عناصر و منابع مورد استفاده در بخش خدمات، فعالیتهای نیروی انسانی می باشد، استفاده از این سیستم بدلیل قابلیتها و تواناییهای آن بسیار مفید می باشد.

۲-۱-بیان مسأله

امروزه با رشد و توسعه تکنولوژیهای پیشرفته در ابعاد مختلف توام با افزایش پیچیدگی و تنوع فعالیتها، درک این تغییرات و سنجش تاثیرات آن بر هزینه های سازمانی اهمیت زیادی دارد. اهمیت این امر برای واحدهای خدماتی با توجه به اینکه درجه تنوع و تغییرات در آنها، نسبت به فعالیتهای تولیدی بیشتر است، مضاعف می باشد. بدیهی است که شناخت این فعالیتها و سنجش تاثیرات آن برهزینه های سازمانی مستلزم طراحی یک سیستم مناسب هزینه یابی در این زمینه می باشد. اهمیت شناخت وکنترل هزینه ها چه در موسسات دولتی و چه در سازمانهای خصوصی بر کسی پوشیده نیست. اما دستیابی به این مهم، نیازمند طراحی یک سیستم مناسب و کارآ است که قادر به شناخت تنوع وپیچیدگی فعالیتهای، وسنجش تاثیرآن بر هزینه های ارائه خدمات باشد. سیستم های سنتی هزینه یابی، خصوصا سیستمهایی که در سطح بیمارستانهای کشور استفاده می گردد، بدلیل ماهیت آن عملا قادر به برآوردن این انتظارات نمی باشد. چون این سیستمها بر اساس یکسری تعرفه های ثابت وضع شده و بدون توجه به شرایط و وضعیت هر بیمارستان، بهای تمام شده خدمات ارائه شده را محاسبه می کند. بدیهی است که استفاده از این روش علاوه بر این که باعث ایجاد اشکالات و نواقصی در محاسبه بهای تمام شده واقعی می گردد، اطلاعات مناسبی را برای تصمیم گیری در اختیار مدیران قرار نمی دهند. بنابراین لزوم استفاده از سیستمهای نوین هزینه یابی که در سطح دنیا معمول می باشد، بعنوان یک ضرورت اساسی مطرح است. یکی از سیستم های نوین هزینه یابی که کاربردهای گوناگون آن در فعالیتهای خدماتی روز به روز در حال گسترش است، سیستم “هزینه یابی برمبنا ی فعالیت“  یا اصطلاحا سیستم “ABC”1 است. این سیستم با بکارگیری روشهای مناسب، اثرات حاصل از تغییرات فعالیتها، پیچیدگی، تنوع و ویژگیهای خاص هر فعالیت را در محاسبه هزینه های آن منظور می کند. یکی از ویژگیهای این سیستم که آن را از سایر سیستم ها متمایزمی کند، توانایی شناسایی دقیق هزینه ها وارائه اطلاعات غیر مالی جهت بهبود عملکرد وافزایش کار آیی فعالیتها می باشد. و تا حد ممکن با بکارگیری روشهای مناسب این اثرات را بطور کمّی جذب محاسبه بهای تمام  شده خدمات  و محصولات می کند.

  • آیابین قیمت تمام شده هر بیمار به روش سنتی و هزینه یابی بر مبنای فعالیت تفاوت معناداری وجود دارد؟
  • آیا بین میزان تخصیص سربار غیر مستقیم به روش سنتی و هزینه یابی بر مبنای فعالیت تفاوت معناداری وجود دارد؟
  • چگونه می توان تعرفه های وضع شده برای خدمات بیماران از طریق سیستم پیشنهادی با سیستم موجود در بیمارستان ولیعصر لامرد مقایسه کرد؟

۳-۱- اهمیت مشکل

امروزه با توجه به نقش اطلاعات صحیح در تصمیم گیری ها و خصوصا اطلاعات مالی و هزینه ای، لزوم طراحی و بکارگیری یک سیستم هزینه یابی که قادر به شناسایی و کشف هزینه ها و محاسبه صحیح بهای تمام شده خدمات باشد، از جهات متعددی دارای جایگاه خاصی است، بطوریکه روز بروز بر اهمیت آن افزوده می گردد. در بخش بهداشت ودرمان و خصوصا بخش آموزش پزشکی  بدلیل اینکه نسبت به سایر بخشها در این زمینه مطالعات و اقدامات عملی مناسب انجام نشده است، توجه به این موضوع بسیار مهم و اساسی می باشد. این مسأله در سطح دنیا و خصوصا کشورهایی که بخش آموزش خصوصی در آن فعال می باشد، بدلیل وجود رقابت بالا در ارائه خدمات بهتر و کسب متقاضیان بیشتر توام با هزینه های پایین تر، نمود بیشتری پیدا می کند. در کشور ما نیز بدلیل اینکه در چند سال اخیر بر اهمیت بکارگیری اطلاعات صحیح در تصمیم گیری ها و لزوم شفاف سازی هزینه ها و منابع درآمدی بخشهای مختلف تاکید گردیده است، توجه به این مسئله اهمیت زیادی دارد.بطوریکه در برنامه سوم توسعه نیز بر این موضوع تاکید زیادی شده است. از طرف دیگر با استفاده و بکارگیری روشهای نوین هزینه یابی و خصوصا سیستم پیشنهادی، اطلاعاتی فراهم  می گردد که به واسطه آن می توان مدیریت علمی و برنامه ریزی منابع در دسترس و استفاده بهینه از منابع سازمانی را در سطح جامعه گسترش داد.
در حال حاضر جهت شناسایی هزینه ها و بهای تمام شده خدمات در بخش بهداشت ودرمان از سیستمها و روشهای متعددی استفاده می گردد. اما با توجه به ماهیت فعالیتهای آموزشی و پیچیدگی حجم فعالیتها و امکانات مورد نیاز برای انجام آن، لزوم استفاده از سیستمهای نوین، ضروری می باشد. بنابراین استفاده و بکارگیری سیستم مناسبی که علاوه بر رفع و پوشش نواقص سایر سیستمهای هزینه یابی، زمینه های تصمیمگیری مناسبی را برای مدیران و استفاده کنندگان از اطلاعات قیمت تمام شده و هزینه یابی در بخش بهداشت ودرمان را فراهم کند، امری اجتناب ناپذیر بوده و باید به آن توجه خاصی مبذول گردد.

 
تعداد صفحه : ۱۰۴
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***