پایان نامه ارشد حسابداری: تاثیر سیاست متهورانه مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت ها ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان : تاثیر سیاست متهورانه مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت ها ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات کرمان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری (M.A)

عنوان:

تاثیر سیاست متهورانه مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت ها ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما:

دکتر احمد خدامی پور


برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
فهرست مطالب:
چکیده ۱
فصل اول: کلیات پژوهش
۱-۱- مقدمه. ۳
۱-۲- اظهار مسئله. ۵
۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش.. ۷
۱-۴- اهداف پژوهش.. ۸
۱-۵- سؤالات پژوهش.. ۹
۱-۶- فرضیه های پژوهش.. ۹
۱-۷- روش پژوهش.. ۹
۱-۸- متغیرهای پژوهش.. ۱۰
۱-۹- قلمرو مکانی، زمانی و موضوعی پژوهش.. ۱۰
۱-۱۰- جمع آوری و پردازش اطلاعات… ۱۰
۱-۱۱- تعریف عملیاتی واژه های پژوهش.. ۱۱
۱-۱۲- اختصار فصل.. ۱۲
۱-۱۳- چارچوب فصول پژوهش.. ۱۲
فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه پژوهش
۲-۱- مقدمه. ۱۳
۲-۲- مدیریت سرمایه در گردش… ۱۴
۲-۳- استراتژی های گوناگون سرمایه در گردش و سیاستهای مطلوب… ۱۷
۲-۳-۱ استراتژی محافظه کارانه. ۱۸
۲-۳-۲ استراتژی متهورانه. ۱۹
۲-۳-۲-۱ سیاست سرمایه گذاری سرمایه در گردش… ۲۰
۲-۳-۲-۲ سیاست تامین مالی سرمایه در گردش… ۲۴
۲-۳-۳ استراتژی متعادل. ۲۶
۲-۴- استراتژی سرمایه در گردش و ریسک و بازده ۲۷
۲-۵- اهداف سودآوری و نقدینگی.. ۲۷
۲-۶- شرایط اقتصادی و سرمایه در گردش… ۳۰
۲-۷- پیشینه پژوهش.. ۳۱
۲-۷-۱ تحقیقات خارجی.. ۳۲
۲-۷-۲ تحقیقات داخلی.. ۳۵
۲-۸- اختصار فصل.. ۴۰
فصل سوم: روش پژوهش
۳-۱- مقدمه. ۴۲
۳-۲- روش پژوهش.. ۴۲
۳-۳- روش گردآوری داده های پژوهش.. ۴۳
۳-۴- جامعه آماری و نمونه وروش نمونه گیری.. ۴۳
۳-۴-۱ جامعه ی آماری.. ۴۳
۳-۴-۲ نمونه ی آماری.. ۴۴
۳-۵- متغیرهای پژوهش.. ۴۵
۳-۵-۱ متغیرهای وابسته. ۴۵
۳-۵-۲ متغیرهای مستقل.. ۴۵
۳-۵-۳ متغیرهای کنترلی.. ۴۶
۳-۶- فرضیه های پژوهش.. ۴۷
۳-۶-۱ فرضیه اول. ۴۸
۳-۶-۲ فرضیه دوم. ۴۹
۳-۶-۳ فرضیه سوم. ۵۰
۳-۷- روش های آماری به کار رفته برای آزمون فرضیات پژوهش.. ۵۰
۳-۷-۱ رگرسیون خطی چندگانه. ۵۱
۳-۷-۲ ضریب تشخیص یا تبیین.. ۵۱
۳-۸- تخمین مدل های رگرسیون با داده های پانل.. ۵۲
۳-۹- آزمون های مربوط به داده های پانلی.. ۵۲
۳-۹-۱ آزمون چاو. ۵۲
۳-۹-۲ آزمون بروش -پاگان. ۵۳
۳-۹-۳ آزمون هاسمن.. ۵۳
۳-۱۰- مزایای بهره گیری از داده های تابلویی (ترکیبی) ۵۴
۳-۱۱- آزمون فرضیه ها ۵۵
۳-۱۱-۱ آزمون معنی دار بودن مدل رگرسیونی.. ۵۵
۳-۱۱-۲ مطالعه مفروضات آزمون ضرایب مدل رگرسیونی.. ۵۵
۳-۱۱-۳ آزمون متغیرهای حذف شده (omitted variabls) 56
۳-۱۲- اختصار فصل.. ۵۷
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱- مقدمه. ۵۹
۴-۲- آزمون های مربوط به داده های پانلی.. ۵۹
۴-۲-۱ آزمون چاو. ۶۰
۴-۲-۲ آزمون بروش پاگان. ۶۰
۴-۲-۳ آزمون هاسمن.. ۶۱
۴-۳- آمار توصیفی.. ۶۲
۴-۴-آمار استنباطی.. ۶۳
۴-۴-۱ آزمون خود همبستگی باقیمانده ها ۶۳
۴-۴-۲ آزمون فرضیه های پژوهش.. ۶۳
۴-۴-۲-۱ آزمون فرضیه اول. ۶۴
۴-۴-۲-۱-۱ نسبت سیاست سرمایه گذاری سرمایه درگردش پیش روی بازده دارائی.. ۶۸
۴-۴-۲-۱-۲ نسبت سیاست سرمایه گذاری سرمایه در گردش  پیش روی کیو توبین.. ۷۰
۴-۴-۲-۲ آزمون فرضیه دوم. ۷۲
۴-۴-۲-۲-۱ سیاست تامین مالی سرمایه در گردش پیش روی بازده دارایی ها ۷۷
۴-۴-۲-۲-۲ سیاست تامین مالی سرمایه در گردش پیش روی کیو توبین.. ۷۸
۴-۴-۲-۳ آزمون فرضیه ۳٫ ۸۰
۴-۴-۲-۳-۱ اندازه ۸۱
۴-۴-۲-۳-۲ رشد. ۸۲
۴-۴-۲-۳-۳ اهرم مالی.. ۸۳
۴-۵- اختصار. ۸۵
 
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱- مقدمه. ۸۸
۵-۲- نتایج آزمون فرضیه ها ۸۸
۵-۳- بحث و نتیجه گیری.. ۹۲
۵-۴- محدودیت های پژوهش.. ۹۳
۵-۶- پیشنهادات مبتنی بر نتایج پژوهش.. ۹۳
۵-۷- پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. ۹۴
منابع و مآخذ. ۹۵
فهرست منابع فارسی.. ۹۵
فهرست منابع انگلیسی.. ۹۸
پیوست… ۹۹
پیوست الف-۱) تنوع حضور صنایع مختلف بورس اوراق بهادار تهران در نونه آماری.. ۹۹
پیوست الف-۲) لیست شرکت های حاضر در نمونه پژوهش… ۱۰۰
پیوست ب) جداول آماری.. ۱۰۲
چکیده انگلیسی ۱۱۷
فهرست جداول
جدول۳-۱: اختصار متغیرها ۴۷
جدول ۴-۱: نتایج آزمون چاو. ۶۰
جدول ۴-۲: نتایج آزمون بروش- پاگان. ۶۰
جدول ۴-۳: نتایج آزمون هاسمن.. ۶۱
جدول ۴-۴: مقایسه و  برای تعیین اثرات ثابت یا تصادفی.. ۶۱
جدول ۴-۵: آماره های توصیفی.. ۶۲
جدول ۴-۶: نتایج میانگین وانحراف معیار  ۸ ساله نسبت سیاست سرمایه گذاری سرمایه در گردش و بازده دارایی ها ۶۴
جدول۴-۷: رگرسیون تجزیه وتحلیل بازده دارایی وسیاست سرمایه گذلری سرمایه در گردش… ۶۸
جدول۴-۸: رگرسیون تجزیه وتحلیل کیوتوبین وسیاست سرمایه گذلری سرمایه در گردش… ۷۱
جدول۴-۹: نتایج میانگین وانحراف معیار  ۸ ساله نسبت سیاست تامین مالی سرمایه در گردش و بازده دارایی ها ۷۳
جدول۴-۱۰: رگرسیون تجزیه وتحلیل بازده دارایی و تامین مالی سرمایه در گردش… ۷۷
جدول۴-۱۱: رگرسیون تجزیه وتحلیل کیوتوبین وسیاست تامین مالی سرمایه در گردش… ۷۹
جدول ۴-۱۲: نتایج آزمون فرضیه های پژوهش.. ۸۶
فهرست نمودارها
نمودار ۴-۱: میانگین ۸ ساله سیاست سرمایه گذاری سرمایه در گردش صنعت… ۶۵
نمودار ۴-۲: میانگین ۸ ساله بازده دارائی ها صنعت… ۶۶
نمودار ۴-۳: انحراف معیار ۸ ساله سیاست سرمایه گذاری سرمایه در گردش صنعت… ۶۶
نمودار ۴-۴: انحراف معیار ۸ ساله بازده دارائیها صنعت… ۶۷
نمودار ۴-۵: افزایش در طریقه ROA در نتیجه افزایش WCIP. 68
نمودار۴-۶: خط رگرسیون ساده بین نسبت سیاست سرمایه گذاری سرمایه در گردش پیش روی کیو توبین  ۷۰
نمودار ۴-۷: میانگین سیاست تامین مالی سرمایه در گردش برای هشت سال صنعت… ۷۴
نمودار۴-۸: انحراف معیار سیاست تامین مالی سرمایه در گردش برای هشت سال صنعت… ۷۵
نمودار۴-۹: خط رگرسیون ساده بین نسبت سیاست تامین مالی سرمایه در گردش و بازده دارایی ها ۷۶
نمودار۴-۱۰: خط رگرسیون ساده بین نسبت سیاست تامین مالی سرمایه در گردش و کیو توبین.. ۷۶
نمودار۴-۱۱: خط رگرسیون ساده بین اندازه شرکت و بازده دارایی ها ۸۱
نمودار ۴-۱۲: خط رگرسیون ساده بین اندازه شرکت و کیوتوبین.. ۸۱
نمودار ۴-۱۳: خط رگرسیون ساده بین رشد یک شرکت و بازده دارایی ها ۸۲
نمودار ۴-۱۴: خط رگرسیون ساده بین رشد یک شرکت و کیو توبین.. ۸۳
نمودار ۴-۱۵: خط رگرسیون ساده بین نسبت اهرم مالی و بازده دارایی ها ۸۴
نمودار ۴-۱۶: خط رگرسیون ساده بین رشد یک شرکت و کیوتوبین.. ۸۴
چکیده
هدف این پژوهش مطالعه تأثیر سیاست متهورانه مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت ها           می باشد. در این پژوهش تاثیر تغییر ساختار دارایی های  سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت ها  و ارتباط سیاست­های سرمایه در گردش (تامین مالی و سرمایه گذاری) با استراتژی­های سودآوری (بازده دارایی­ها و کیو توبین) در شرکت ها ی عضو نمونه مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. از متغیرهای اندازه، رشد و اهرم مالی به عنوان متغیرهای کنترلی بهره گیری شده می باشد. در راستای این هدف، داده های ۸ ساله (۱۳۸۳-۱۳۹۰) هفتاد و یک شرکت غیر مالی از میان شرکت ها ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بصورت سالانه با روش نمونه­گیری حذفی سیستماتیک مورد مطاله قرار گرفتند. آزمون فرضیات پژوهش با بهره گیری از مدل رگرسیون چندگانه در قالب داده­های ترکیبی انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان می­دهند، اگر شرکت ها  بیشتر از دارایی های  جاری در سرمایه در گردش سرمایه­گذاری کنند، سودآوری آن­ها افزایش خواهد پیدا نمود. همچنین ارتباط نسبت تامین مالی سرمایه در گردش با نسبت بازده دارایی­ها معنای آماری ندارد. اما با افزایش نسبت تامین مالی سرمایه در گردش نسبت کیو توبین (ارزش بازار) افزایش می­یابد. به نظر می­رسد سرمایه گذاران علاقه­مندند بیشتر در شرکت ها یی سرمایه­گذاری کنند که رویکر متهورانه تامین مالی سرمایه در گردش را دارند، زیرا آنها تصور می­کنند سهام چنین شرکت ها یی در بازار با ارزش تر می باشد.
۱-۱- مقدمه
یکی از مهمترین بحث­های مدیریت یک واحد انتفاعی، مدیریت سرمایه در گردش آن واحد انتفاعی می باشد که تأثیر قابل توجهی در رشد و بقای واحد انتفاعی اعمال می­کند (رهنمای رودپشتی کیائی۱۳۸۷، ۴). مدیریت سرمایه در گردش یکی از کارکردهای اصلی مدیریت مالی شرکت ها می باشد که نشان دهنده ی توانایی شرکت در ارتباط با انجام تعهدات کوتاه مدت می­باشد. امروزه مدیریت سرمایه در گردش، که همان مدیریت برمنابع و مصارف جاری جهت حداکثر سازی ثروت سهام داران می باشد، به عنوان بخشی ازوظیفه مدیریت مالی دارای اهمیت ویژه می­باشد (محمدزاده و نوفرستی ۱۳۸۸، ۱۳۶).
اهمیت روزافزون سرمایه در گردش در تداوم فعالیت های  واحدهای تجاری موجب شده می باشد که راهبردهای مختلفی برای مدیریت سرمایه در گردش در نظر قرار گیرد. واحدهای انتفاعی با به کارگیری راهبردهای گوناگون در ارتباط با مدیریت سرمایه در گردش، می توانند اندازه نقدینگی شرکت را تحت تاثیر قرار دهند. هر یک از راهبردهای مختلف دارای اندازه ریسک و بازده متفاوتند. مدیران مالی شرکت ها  نیز با در نظر داشتن شرایط حاکم بر وضعیت شرکت و همچنین با در نظر داشتن ویژگیهای شخصیتی و فردی خود، از بین راهبردهای «جسورانه» یا خطرپذیر و یا راهبردهای «محافظه کارانه» یا خطرگریز و یا ترکیبی از این دو یک راهبرد را انتخاب می کنند )نیکومرام و همکاران ۱۳۸۶، ۱۷). در واقع تصمیم های مربوط  به سرمایه ی در گردش، جزئی از تصمیم های سرمایه گذاری و تأمین مالی می باشد و هدف آن تصمیم گیری در مورد دارایی های جاری همراه با بدهی های جاری می باشد که قسمت فوقانی ترازنامه را تشکیل می دهند (اعرابی و عابدی ۱۳۹۰، ۵).
به بیانی دیگر، شرکت ها نیاز به استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش  برای فراهم کردن نیازهای عملیاتی روزانه مانند پرداخت حقوق و دستمزد، و طلب طلبکاران  دارند (آپوهامی[۱] ۲۰۰۸، ۸). همچنین،  استراتژی سرمایه در گردش یک شرکت به پرداخت مالیات و سود سهام سرمایه گذاران و اطمینان از تداوم فعالیت دراز مدت کمک می­کند. اگر یک شرکت قادر به تامین مستمرنیازمندی­های سرمایه در گردش خود نباشد، سپس آن شرکت ممکن می باشد مجبور به از دست دادن فرصت های رشد جذاب گردد(پاداچی[۲] ۲۰۰۶، ۱۰). استراتژی­های مدیریت سرمایه در گردش  برای دستیابی به سودآوری به عنوان نخستین هدف شرکت مورد نیاز هستند (فالوپ و آجیلر[۳]۲۰۰۹، ۷۳).
سرمایه در گردش یک پدیده مدیریتی می باشد که یک شرکت را قادر می سازد تا شکاف بین دارایی های کوتاه مدت و بدهی های کوتاه مدت را پیدا کند (نظیر و افزا[۴] ۲۰۰۹، ۱۹). پس، عناصر سرمایه در گردش  یک شرکت که نیاز به توجه روزانه مدیریت دارند شامل: وجوه نقد، حساب های دریافتنی، اوراق بهادار قابل معامله، موجودی ها، حساب های پرداختنی معوق، اسناد پرداختنی کوتاه مدت و تعهدات می باشند (اپتو[۵] ۲۰۱۲، ۳).
یک معیار رایج برای سنجش مدیریت سرمایه در گردش چرخه تبدیل نقد،فاصله زمانی بین انجام هزینه برای خرید مواد اولیه و وصول مبالغ کالاهای فروش رفته، می باشد. هر چه این فاصله زمانی طولانی تر باشد،         سرمایه گذاری بیشتری در سرمایه در گردش انجام شده می باشد. چرخه ی نقدی طولانی ممکن می باشد سودآوری را افزایش دهد زیرا منجر به افزایش فروش گردد. با این تفاصیل، اگر هزینه های سرمایه گذاری بیشتر در سرمایه در گردش از منافع حاصل از نگهداری موجودی بیشتریا اعطای اعتبار تجاری بیشتر به مشتریان فراتر باشد، سودآوری واحد تجاری ممکن می باشد با افزایش چرخه ی نقدی کاهش یابد (یعقوب نژاد و همکاران ۱۳۸۹، ۱۲۱). به هر حال، کل فروش خالص شرکت بلافاصله قابل تبدیل به وجه نقد نمی باشد. تاخیر زمانی بین فروشها و دریافت وجه نقد با ایجاد حساب دریافتنی کنترل می گردد. دوره مالی (مدت زمان بین مراحل خرید یک کالا، فروش آن و تبدیل حسابهای دریافتنی به وجه نقد را می گویند) یک شرکت می­تواند هفته ها یا ماه­ها به طول بیانجامد. در طول دوره مالی، یک شرکت نیاز به سیاست های قوی مدیریت سرمایه در گردش برای ادامه فعالیت های عملیاتی فروش محصولات و یا ارائه خدمات خود دارد. یک شرکت با یک استراتژی ضعیف سرمایه در گردش امکان ندارد، در رقابت با سایر شرکت ها  برتری داشته باشد (فیلبک[۶] و همکاران ۲۰۰۷، ۳). پس، هنگامی شرکت بایستی سودآوری خود را در شرایط متغییر جهانی ادامه دهد، تأثیر مدیریت موثر سرمایه در گردش مهم تر از همیشه می باشد (اپتو ۲۰۱۲، ۲).
فالوپ و آجیلر (۲۰۰۹) با تصریح به حرکت نزولی سیاست متهورانه تامین مالی سرمایه در گردش، استدلال می کنند این حرکت می تواند عدم اطمینان (خطر) برای یک شرکت جهت رسیدن به سودآوری ایجاد کنند (فالوپ و آجیلر ۲۰۰۹، ۲۱). خطر نظارت نادرست بر اجزای سرمایه در گردش و تامین وجوه ناکافی             می تواند منجر به ضرر و زیان کسب و کار گردد. برای مثال، موجودی ها ممکن می باشد توسط مشتریان و کارمندان به سرقت طریقه. هنگامی که این اتفاق می افتد، شرکت ها  بدلیل هزینه های عملیاتی بالا با کاهش سود آوری روبرو می شوند (اپتو ۲۰۱۲، ۴). همچنین، نظیر و افزا (۲۰۰۹) استدلال کردند که سیاست متهورانه سرمایه گذاری شرکت ها  زمانی هست، که نسبت دارایی های  جاری به کل دارایی­ها کم می باشد (نظیر و افزا ۲۰۰۹، ۱۹). این استدلال به این معنی می باشد سطح پایین دارایی های  سرمایه در گردش اتلاف منابع، حذف موجودی ناشی از تقاضای غیر منتظره، ذخیره موجودی کالای بیهوده را کاهش می دهد. همچنین این کار کاهش گردش حساب­های دریافتنی، و در نهایت افزایش سود شرکت را به همراه دارد (اپتو ۲۰۱۲، ۵).
این پژوهش کوشش در مطالعه وشناخت تاثیر سیاست متهورانه مدیریت سرمایه در گردش در بین شرکت­ها­ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (بین سال­های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۰) با در نظر داشتن شرایط اقتصادی کشور دارد.
 
تعداد صفحه : ۱۴۴
قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***