پایان نامه ارشد حسابداری: تأثیر هیات مدیره بر ارزش گذاری سهام در عرضه های عمومی اولیه

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان : تأثیر هیات مدیره بر ارزش­گذاری سهام در عرضه­ های عمومی اولیه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات کرمان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری (M.A)

عنوان:

تأثیر هیات مدیره بر ارزش­گذاری سهام در عرضه­های عمومی اولیه

استاد راهنما:

دکتر احمد خدامی پور


برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
فهرست مطالب:
چکیده ۱
فصل اول: کلیات پژوهش
۱-۱- مقدمه. ۳
۱-۲- مسئله پژوهش… ۴
۱-۳- پرسش­های پژوهش… ۵
۱-۴- اهداف پژوهش و ضرورت آن. ۵
۱-۵ فرضیات پژوهش… ۵
۱-۶- تعریف واژه های عملیاتی پژوهش.. ۶
۱-۷- نهاد یا موسساتی که می­توانند از یافته­های این پژوهش بهره گیرند. ۶
۱-۸- اطلاعات مربوط به روش شناسی پژوهش… ۷
۱-۹- تعریف جامعه آماری و ویژگی­های آن. ۷
۱-۱۰- روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها ۷
۱-۱۰-۱ آمار توصیفی.. ۷
۱-۱۰-۲ آمار استنباطی.. ۷
۱-۱۱- اختصار فصل.. ۸
فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش
۲-۱- مقدمه. ۱۰
۲-۲ حاکمیت شرکتی.. ۱۰
۲-۳- تعاریف حاکمیت شرکتی.. ۱۱
۲-۴- سازو کارهای موثر بر راهبری شرکتی.. ۱۳
۲-۴-۱ سازوکارهای برون سازمانی.. ۱۳
۲-۴-۲ سازوکارهای درون سازمانی.. ۱۴
۲-۵- هیات مدیره و وظایف آن. ۱۵
۲-۶- استقلال مدیر. ۱۷
۲-۷- آیین رفتاری اعضای هیات مدیره ۱۸
۲-۸- عرضه عمومی اولیه (IPO) 20
۲-۹- مزایا و معایب عرضه عمومی اولیه. ۲۱
۲-۹-۱ مزایای عرضه عمومی.. ۲۲
۲-۹-۲ معایب عمومی شدن. ۲۶
۲-۱۰- عوامل مالی و غیر مالی موثر بر عرضه عمومی اولیه. ۲۸
۲-۱۰-۱ عوامل مالی.. ۲۸
۲-۱۰-۲عوامل غیر مالی.. ۲۸
۲-۱۱- عرضه اولیه و مسئولیت ناشران در افشای اطلاعات… ۲۹
۲-۱۲- اعضای تیم IPO.. 30
۲-۱۳- روش­های انجام عرضه عمومی اولیه. ۳۱
۲-۱۴- روش انجام عرضه عمومی اولیه در ایران. ۳۲
۲-۱۵- ارزش­گذاری زیر قیمت ۳۲
۲-۱۶- فرضیه­های توجیه کننده ارزش­گذاری زیر قیمت… ۳۳
۲-۱۷-پیشینه تحقیقات… ۳۵
۲-۱۷-۱پیشینه تحقیقات خارجی.. ۳۵
۲-۱۷-۲ پیشینه تحقیقات داخلی.. ۴۰
۲-۱۸- اختصار تحقیقات داخلی و خارجی.. ۴۴
۲-۱۹- اختصار فصل.. ۴۹
فصل سوم: روش پژوهش
۳-۱- مقدمه. ۵۱
۳-۲- روش پژوهش… ۵۱
۳-۳- فرضیه­های پژوهش.. ۵۲
۳-۴- جامعه و نمونه آماری.. ۵۲
۳-۵- گردآوری اطلاعات… ۵۳
۳-۶- مدل متغیرهای پژوهش.. ۵۴
۳-۷- روش ها و ابزار تحلیل داده‏ها ۵۵
۳-۸- روش های آماری آزمون فرضیه­ها ۵۵
۳- ۹- رگرسیون چند متغیره ۵۶
۳-۹-۱ ضریب تعیین و ضریب تعیین تصحیح شده ۵۶
۳-۹-۲ مفروضات رگرسیون خطی.. ۵۷
۳-۹-۳ آزمون استقلال خطاها ۵۸
۳-۹-۴ آزمون مناسب بودن مدل. ۵۸
۳-۹-۵ آزمون معنادار بودن ضرایب… ۵۸
۳-۱۰- مطالعه ساختار داده­های ترکیبی و انواع مدل­های آن. ۵۹
۳-۱۰-۱ مدل اثر ثابت… ۵۹
۳-۱۰-۲ مدل اثر تصادفی.. ۶۰
۳-۱۰-۳ آزمون­های تشخیص در داده­های ترکیبی.. ۶۰
۳-۱۰-۳-۱ آزمون چاو. ۶۰
۳-۱۰-۳-۲ آزمون هاسمن.. ۶۱
۳-۱۰-۴ پایایی متغیرها در دادههای ترکیبی.. ۶۱
۳-۱۰-۴-۱ آزمون ایم، پسران و شین (IPS) 62
۳-۱۰-۴-۲  آزمون لین و لوین (LL) 63
۳-۱۱- اختصار فصل.. ۶۵
فصل چهارم: یافته­های پژوهش
۴-۱- مقدمه. ۶۷
۴-۲- آمارتوصیفی داده ها ۶۷
۴-۳- تعیین مدل مناسب برای تخمین مدل رگرسیون. ۶۹
۴-۴- آزمون فروض کلاسیک رگرسیون. ۷۰
۴-۴-۱ آزمون نرمال بودن توزیع متغیرهای پژوهش.. ۷۱
۴-۴-۲ آزمون استقلال خطاها ۷۱
۴-۴-۳ مطالعه نرمال بودن توزیع خطاها ۷۲
۴-۴-۳-۱ مدل رگرسیونی فرضیه اول. ۷۲
۴-۵- آزمون فرضیات پژوهش.. ۷۳
۴-۵-۱ فرضیه اول. ۷۳
۴-۵-۲ فرضیه دوم. ۷۵
۴-۶- اختصار و نتیجه گیری.. ۷۵
فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات
۵-۱- مقدمه. ۷۸
۵-۲- اختصار پژوهش… ۷۸
۵-۳- مطالعه یافته ها و تفسیر نتایج پژوهش… ۸۰
۵-۳-۱ فرضیه اول. ۸۰
۵-۳-۲ فرضیه دوم. ۸۰
۵-۴- پیشنهادهای کاربردی پژوهش… ۸۰
۵-۵- پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی.. ۸۱
۵-۶- اختصار فصل.. ۸۲
منابع و مآخذ. ۸۳
فهرست منابع فارسی.. ۸۳
فهرست منابع انگلیسی.. ۸۵
پیوست… ۸۶
چکیده انگلیسی.. ۹۵
فهرست جداول
جدول ۴-۱: آماره های توصیفی متغیرهای پژوهش.. ۶۸
جدول ۴-۲: آزمون چاو. ۷۰
جدول ۴-۳: آزمون هاسمن.. ۷۰
جدول ۴-۴: آزمون کولموگروف اسمیرنوف… ۷۱
جدول ۴-۵: آزمون استقلال خطاها ۷۲
جدول ۴-۶: نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون. ۷۴
فهرست نمودارها
نمودار ۴-۱: منحنی اجزاء خطاها – مدل(۱) ۷۲
چکیده
هدف اصلی این پژوهش مطالعه تاثیر ساختار هیات مدیره، شامل اندازه هیات مدیره و درصد مدیران غیر موظف هیات مدیره، بر ارزشگذاری سهام در عرضه های عمومی اولیه در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۰می باشد.در این پژوهش از اندازه هیات مدیره و درصد مدیران غیر موظف هیات مدیره به عنوان متغیر مستقل بهره گیری شده تا تاثیر آن بر ارزشگذاری سهام در عرضه های عمومی اولیه مورد مطالعه قرار گیرد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل رگرسیون ۸۱ شرکت  طی سال های ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۰ در سطح اطمینان ۹۵% نشان می دهد بین اندازه ارزش گذاری زیر قیمت در عرضه های عمومی اولیه با درصد مدیران غیر موظف هیات مدیره و تعداد اعضای هیات مدیره ارتباط معکوس و معناداری هست.
۱-۱- مقدمه
در سال­های اخیر پیشرفت های قابل ملاحظه ای در استقرار نظام راهبری (حاکمیت) شرکتی ازطریق قانون­گذاری و نظارت و نیز اقدامات داوطلبانه شرکت ها در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه صورت گرفته می باشد. سرمایه گذاران و سهامداران آگاهی بیشتری در ارتباط با ضرورت و اهمیت راهبری شرکتی یافته­اند و نسبت به پی­گیری استقرار این نظام در شرکت­ها علاقه مند شده­اند. بعضی تحقیقات تجربی حکایت از ارتباط مثبت نظام راهبری شرکتی و بازده شرکت­ها دارد.
دریک اظهار کلی راهبری شرکتی، سیستم کنترل و هدایت شرکت می باشد. سیستمی که ارتباط بین شرکت و ذینفعان آن را تعیین کنترل و هدایت می­نماید (بدری ۱۳۸۱، ۹).
در پیشبرد اهداف حاکمیت شرکتی عوامل مهمی تاثیرگذار هستند که در این بین تأثیر هیئت مدیره و کارکردهای کمیته های اصلی هیئت مدیره بارز و غیرقابل انکار می­باشد. در این مقاله از میان عوامل موثر بر حاکمیت شرکتی به تأثیر هیات مدیره پرداختیم و سپس تاثری آن را بر ارزش­گذاری زیر قیمت در عرضه­های عمومی اولیه مورد بحث قرار دادیم.
اصطلاح عرضه عمومی اولیه که رواج آن به بازارهای پررونق ۱۹۹۰ برمی­گردد، عبارت می باشد از این که یک شرکت برای اولین بار در طول دوران فعالیت خود اقدام به عرضه سهام به عموم می نماید (حق بین ۱۳۸۷، ۱۶).
ارزان فروشی به حالتی اطلاق می­گردد که در آن شرکت انتشار دهنده سهام، قیمت عرضه سهام را به گونه تعجب­آوری بسیار پایین تر از قیمت بازار آن تعیین می­نماید، به گونه­ای که نخستین سرمایه­گذاران IPO  تنها از مبادله سهام در روز اول خریداری آن بازده قابل توجهی به دست می آورند؛ از همین رو، عرضه عمومی اولیه با بازده غیرمعمول اولیه از محل ارزش­گذاری زیر قیمت، توصیف می­گردد.
تعداد صفحه : ۱۱۵
قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***