پایان نامه ارشد حسابداری: بررسی سودآوری استراتژی معکوس در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان : مطالعه سودآوری استراتژی معکوس در بورس اوراق بهادار تهران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات کرمان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری (M.A)

عنوان:

مطالعه سودآوری استراتژی معکوس در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما:

دکتر فرزانه بیگ زاده عباسی


برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
فهرست مطالب:
چکیده ۱
فصل اول: کلیات پژوهش
۱-۱- مقدمه. ۳
۱-۲- تشریح و اظهار مساله. ۴
۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش… ۵
۱-۴- اهداف پژوهش… ۶
۱-۴-۱ هدف اصلی.. ۶
۱-۴-۲ اهداف فرعی.. ۶
۱-۵- پرسشهای اساسی پژوهش… ۷
۱-۵-۱ سوال اصلی.. ۷
۱-۵-۲ سوالات فرعی.. ۷
۱-۶- فرضیه های پژوهش… ۷
۱-۶-۱ فرضیه اصلی.. ۷
۱-۶-۲ فرضیات فرعی.. ۷
۱-۷- قلمرو پژوهش… ۸
۱-۷-۱ قلمرو موضوعی پژوهش… ۸
۱-۷-۲ قلمرو زمانی پژوهش… ۸
۱-۷-۳ قلمرو مکانی پژوهش… ۸
۱-۸- انواع متغیرها ۸
۱-۸-۱ متغیر وابسته. ۸
۱-۸-۲ متغیرهای مستقل.. ۸
۱-۹- ساختار پژوهش.. ۹
فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه پژوهش
۲-۱- مقدمه. ۱۱
۲-۲- بازار سرمایه و تأثیر بورس اوراق بهادار در توسعه اقتصادی.. ۱۲
۲-۲-۱ آثار و فواید بورس اوراق بهادار. ۱۳
۲-۲-۲ تأثیر بورس اوراق بهادار در تخصیص بهینه منابع و کارایی بنگاهها ۱۳
۲-۲-۳ تأثیر بورس در جذب نقدینگی.. ۱۴
۲-۳- ظهور وشکوفا شدن مالی رفتاری.. ۱۶
۲-۳-۱ مالی رفتاری.. ۱۷
۲-۳-۲ تئوری پیش نگری.. ۱۷
۲-۳-۳ رفتارشهودی.. ۱۹
۲-۳-۴ بیش واکنشی و کم واکنشی.. ۱۹
۲-۴- رفتار توده وار. ۲۱
۲-۴-۱ طبقه بندی رفتار توده وار. ۲۱
۲-۴-۲ علل ایجاد توده واری.. ۲۲
۲-۵- نظریه مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای.. ۲۳
۲-۶- مدل سه عاملی فاما و فرنچ.. ۲۴
۲-۷- تئوری قیمت گذاری آربیتراژ. ۲۶
۲-۷-۱ عامل های تئوری قیمت گذاری آربیتراژ. ۲۸
۲-۷-۲ مفروضات مدل قیمت گذاری آربیتراژ. ۲۹
۲-۷-۳ انتخاب عامل ها از طریق مدل های آماری چند متغیره ۲۹
۲-۷-۴ انتخاب عامل ها از طریق مدل متغیرهای کلان اقتصادی.. ۳۰
۲-۷-۵ معضلات و چالش های تئوری قیمت گذاری آربیتراژ. ۳۱
۲-۸- دانش مالی رفتاری و تبیین راهبرد توالی و معکوس… ۳۱
۲-۹- فرضیه کارایی بازار. ۳۲
۲-۹-۱ در دنیای مالی، سه نوع کارایی در بازار سرمایه هست. ۳۳
۲-۹-۲ روش های آزمون کارایی بازار. ۳۴
۲-۹-۳ ویژگی های بازار کارا ۳۵
۲-۹-۴ شواهد تجربی عدم تأیید کارایی بازار. ۳۶
۲-۱۰- مدل بازخورد. ۳۷
۲-۱۱- فرض منطقی بودن سرمایه گذاران. ۳۷
۲-۱۲- سرمایه گذاران منطقی پیش روی سرمایه گذاران عادی.. ۴۰
۲-۱۳- راهبردهای سرمایه گذاری در وضعیت بیقاعدگی.. ۴۰
۲-۱۳-۱ راهبرد معکوس… ۴۰
۲-۱۳-۲ اهداف راهبرد معکوس… ۴۳
۲-۱۳-۳ کاربردهای راهبرد معکوس… ۴۳
۲-۱۳-۴ عوامل موثر بر راهبرد معکوس… ۴۴
۲-۱۳-۴-۱ اندازه ۴۴
۲-۱۳-۴-۲ اندازه پوشش تحلیلگران. ۴۴
۲-۱۳-۴-۳ نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار. ۴۴
۲-۱۳-۴-۴ حجم معاملات… ۴۴
۲-۱۳-۵ راهبرد توالی.. ۴۵
۲-۱۳-۵-۱ انواع راهبرد توالی.. ۴۵
۲-۱۳-۵-۲ توالی قیمت سهام منحصر به فرد. ۴۶
۲-۱۳-۵-۳ توالی صنعت… ۴۷
۲-۱۳-۵-۴ توالی کشور. ۴۸
۲-۱۳-۵-۵ راهبرد های شتاب/توالی جهتدار. ۴۸
۲-۱۳-۵-۶ توالی جورج- هانگ (قیمت بالای ۵۲ هفته ای). ۴۹
۲-۱۴- مقایسه دو راهبرد معکوس و راهبرد توالی.. ۵۰
۲-۱۵-پیشینه پژوهش… ۵۱
۲-۱۵-۱ تحقیقات انجام شده پیرامون راهبرد معکوس و متغیرهای فاما و فرنچ در ایران. ۵۱
۲-۱۵-۲ تحقیقات انجام شده پیرامون ارتباط راهبردمعکوس­ومتغیرهای فاما و فرنچ درخارج­ازکشور. ۵۴
۲-۱۶- اختصار فصل.. ۵۵
فصل سوم: روش اجرای پژوهش
۳-۱- مقدمه. ۵۷
۳-۲- روش پژوهش.. ۵۷
۳-۳- جامعه آماری.. ۵۸
۳-۴- روش نمونه گیری و حجم نمونه. ۵۸
۳-۵- روش جمع آوری اطلاعات… ۵۹
۳-۶- روش تجزیه و تحلیل داده ها ۵۹
۳-۷- راهبرد معکوس… ۵۹
۳-۷-۱ چگونگی تشکیل پرتفوی.. ۶۰
۳-۷-۲ مدل فاما – فرنچ.. ۶۰
۳-۷-۳ عامل بازار. ۶۱
۳-۷-۴ اندازه شرکت… ۶۱
۳-۷-۵ عامل ارزش دفتری به بازار. ۶۲
۳-۷-۶ بازده ماهانه سهام. ۶۲
۳-۸- روش آزمون فرضیه ها ۶۲
۳-۸-۱ آزمون نرمال بودن. ۶۳
۳-۸-۲ بهترین برآورد خطی نااریب… ۶۳
۳-۸-۳ آزمون معنادار بودن معادله خط رگرسیون: (آزمون F). 63
۳-۹- اختصار فصل.. ۶۴
فصل چهارم: تجزیه تحلیل داده ها
۴-۱- مقدمه. ۶۶
۴-۲- توصیف داده ها ۶۶
۴-۲-۱ توصیف کمی متغیر عامل اندازه شرکت(SMB). 66
۴-۲-۲ توصیف کمی متغیر عامل ارزش دفتری به ارزش بازار (HML). 68
۴-۲-۳ توصیف کمی متغیر عامل بازار( ) ۶۹
۴-۲-۴ توصیف کمی متغیر راهبرد معکوس( ). ۷۱
۴-۳- تحلیل داده ها (مطالعه فرضیه های پژوهش). ۷۲
۴-۳-۱ فرضیه اصلی.. ۷۳
۴-۳-۲ فرضیه فرعی اول. ۷۴
۴-۳-۳ فرضیه فرعی دوم. ۷۵
۴-۳-۴ فرضیه فرعی سوم. ۷۷
۴- ۴- رگرسیون چند متغیره برای مطالعه ارتباط بین متغیر ملاک و متغیرهای پیش بین.. ۷۸
۴-۵- اختصار فصل.. ۸۲
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
۵-۱- مقدمه. ۸۴
۵-۲- نتایج فرضیه ها پژوهش.. ۸۵
۵-۲-۱ فرضیه اصلی.. ۸۵
۵-۲-۲ فرضیه فرعی اول. ۸۵
۵-۲-۳ فرضیه فرعی دوم. ۸۶
۵-۲-۴ فرضیه فرعی سوم. ۸۶
۵-۳- بحث وبررسی.. ۸۷
۵-۴- پیشنهادات… ۸۸
۵-۴-۱ پیشنهادات مبتنی بر پژوهش… ۸۸
۵-۴-۲ پیشنهادات برای پژوهش های آتی.. ۸۸
۵-۵- اختصار. ۸۹
منابع و مآخذ. ۹۰
فهرست منابع فارسی.. ۹۰
فهرست منابع انگلیسی.. ۹۲
چکیده انگلیسی.. ۹۳
 
فهرست جداول
جدول ۴-۱: مقادیر شاخص های توصیفی در خصوص متغیر عامل اندازه شرکت (n=60). 66
جدول ۴-۲: مقادیر شاخص های توصیفی در خصوص متغیر عامل ارزش دفتری به ارزش بازار(n=60). 68
جدول ۴-۳: مقادیر شاخص های توصیفی در خصوص متغیر عامل بازار (n=60). 69
جدول ۴-۴: مقادیر شاخص های توصیفی در خصوص متغیر راهبرد معکوس (n=60). 71
جدول ۴-۵: آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف یک نمونه ای برای متغیرهای پژوهش.. ۷۲
جدول ۴-۶: نتایج تحلیل واریانس یک طرفه جهت مقایسه میانگین راهبرد معکوس بر اندازه سود آوری در بورس اوراق بهادار تهران در سطوح مختلف عامل های مربوطه. ۷۳
جدول ۴-۷: ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن بین راهبرد معکوس و اندازه شرکت… ۷۴
جدول ۴-۸: ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن بین راهبرد معکوس و ارزش دفتری به ارزش بازار. ۷۵
جدول ۴-۹: ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن بین راهبرد معکوس و عامل بازار. ۷۷
جدول۴-۱۰: متغیرهای وارد شده و خارج شده به مدل رگرسیونی.. ۷۹
جدول۴-۱۱: اختصار مدل  Model Summary. 79
جدول۴-۱۲: آماره های آزمون ANOVA (تحلیل واریانس) برای مطالعه ارتباط متغیر ملاک(راهبرد معکوس) با متغیرهای پیش بین (اندازه شرکت، ارزش دفتری به ارزش بازار و عامل بازار). ۸۰
جدول ۴-۱۳: جدول ضرایب رگرسیونی مدل ۲٫ ۸۰
جدول ۵-۱: اختصار ای از نتایج.. ۸۷
فهرست نمودارها
نمودار ۴-۱: نمودار جعبه ای متغیر عامل اندازه شرکت در میان پاسخگویان. ۶۷
نمودار ۴-۲: هیستوگرام برای متغیر عامل اندازه شرکت… ۶۷
نمودار ۴-۳: نمودار جعبه ای متغیر عامل ارزش دفتری به ارزش بازاردر میان پاسخگویان. ۶۸
نمودار ۴-۴: هیستوگرام برای متغیر عامل ارزش دفتری به ارزش بازار. ۶۹
نمودار ۴-۵: نمودار جعبه ای متغیر عامل بازار در میان پاسخگویان. ۷۰
نمودار ۴-۶: هیستوگرام برای متغیر عامل بازار. ۷۰
نمودار ۴-۷: نمودار جعبه ای متغیر راهبرد معکوس در میان پاسخگویان. ۷۱
نمودار ۴-۸: هیستوگرام برای متغیر راهبرد معکوس… ۷۲
نمودار ۴-۹: پراکندگی اندازه شرکت * راهبرد معکوس… ۷۵
نمودار ۴-۱۰: پراکندگی ارزش دفتری به ارزش بازار * راهبرد معکوس… ۷۶
نمودار ۴-۱۱: پراکندگی عامل بازار * راهبرد معکوس… ۷۸
چکیده
یکی از چالش برانگیزترین مشاهدات در بازارهای مالی این می باشد که بر خلاف فرضیه بازار کارا، بازده سهام عادی در بازده­های زمانی مختلف دارای رفتار خاصی می­باشد و می­توان با بکارگیری راهبرد         سرمایه­گذاری متناسب با افق زمانی مورد نظر، بازدهی بیشتر از بازده بازار بدست آورد. هدف این پژوهش مطالعه سودآوری استراتژی سرمایه­گذاری معکوس و ارزیابی اثر عوامل بازار، اندازه شرکت و ارزش دفتری به ارزش بازار بر روی بازده می باشد. این پژوهش طی دوره زمانی ۱۳۸۳تا۱۳۹۰می­باشد. نتایج حاصل از فرضیه ها نشان می­دهد، استراتژی معکوس در بازه های زمانی مورد نظر در بورس اوراق بهادار ایران سودآورخواهد بود. همچنین نتایج بدین گونه می باشد که بین متغیر مستقل عامل اندازه و ارزش دفتری به بازار و عامل بازار و استراتژی معکوس ارتباط معنی­داری هست.
۱-۱- مقدمه
در نظریه بازار کارا فرض بر این می باشد که سرمایه­گذاران اطلاعات چاپ گردیده شرکت­ها را به سرعت و به درستی دریافت کرده و بر اساس آخرین اطلاعات، راهبردهای معاملاتی خود را شکل می­دهند و به همین علت این اطلاعات، به سرعت در قیمت سهام شرکت جذب می­گردد. ضمناً واکنش سرمایه­گذاران به اطلاعات عقلایی بوده و این عقلانیت هم بر سرعت جذب اطلاعات و هم بر چگونگی تحلیل سرمایه­گذاران از اطلاعات چاپ گردیده اثر می­گذارد، به همین علت فرصت­های آربیتراتژی به سرعت از بین رفته و
قیمت­های تعادلی جدید شکل می­گیرند. درک روانشناسی سرمایه گذاران پایه و اساس سرمایه گذاری رفتاری می باشد. اگر تصمیم گیری سرمایه گذار قابل پیش بینی باشد پس بازار سهام قابل پیش بینی می گردد. بدین معنا که سرمایه گذارانی که چگونگی عملکرد بازار سهام را می دانند بدون تحمل ریسکی به بازده مورد نظر دست
می­یابند. هر سرمایه گذار در بدو ورود به بازار سرمایه به دنبال دستیابی و به کارگیری راهبرد­هایی می باشد که بتواند بر بازار پیروز گردد[۱]  و بازدهی اضافی کسب نماید. پیش روی تئوری جدید مالی[۲] و جوهره اصلی آن یعنی فرضیه بازار کارا [۳] بر این اعتقاد می باشد که نمی­توان بر بازار پیروز گردید و بازدهی بیش از متوسط بازار حاصل نمود. در این پارادایم ادعا می گردد که هیچ گونه روندی در  قیمت و بازدهی بازار وجود ندارد و نمی توان از روندهای بازار سود اضافی کسب نمود. درحال حاضر، در بازارهای سرمایه دنیا، دو راهبردی که برای معامله مورد بهره گیری قرار می گیرند، راهبرد­های توالی و معکوس می باشند. این راهبرد­ها همیشه به عنوان تحلیل تکنیکال معروف بوده­اند و امروزه در حال تایید گرفتن از سرمایه گذاران بنیادگرا و حتی جوامع آکادمیک می باشند.
در این فصل ضمن اظهار مقدمه، اظهار مسأله، اهمیت وضرورت پژوهش، اهداف پژوهش، قلمرو پژوهش، فرضیه­های پژوهش و متغیرهای پژوهش ارائه گردیدند و در پایان روش جمع آوری اطلاعات وروش آزمون فرضیه­های پژوهش و تحلیل اطلاعات پرداخته می گردد.
 
تعداد صفحه : ۱۲۰
قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***