پایان نامه ارشد حسابداری: بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و ارزش بازار شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان : مطالعه ارتباط بین ساختار مالکیت و ارزش بازار شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات کرمان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان:

مطالعه ارتباط بین ساختار مالکیت و ارزش بازار شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما:

دکتر فرزانه بیگزاده عباسی


برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
فهرست مطالب:
فصل ۱: کلیات پژوهش
۱-۱-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………… ۳
۱-۲- تشریح و اظهار مساله………………………………………………………………………………………………. ۴
۱-۳- اهمیت مساله………………………………………………………………………………………………………. ۵
۱-۴- پرسش اساسی پژوهش……………………………………………………………………………………………. ۶
۱-۵- اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………… ۶
۱-۶- فرضیه­های پژوهش………………………………………………………………………………………………. ۷
۱-۷- روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………….. ۷
۱-۸- قلمرو پژوهش…………………………………………………………………………………………………….. ۷
۱-۹- تعریف واژه­های عملیاتی……………………………………………………………………………………….. ۸
۱-۱۰- اختصار فصل…………………………………………………………………………………………………….. ۸
فصل ۲:  مبانی نظری و پیشینه پژوهش
۲-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… ۱۰
۲-۲- حاکمیت شرکتی……………………………………………………………………………………………….. ۱۱
۲-۳- اصول حاکمیت شرکتی……………………………………………………………………………………….. ۱۳
۲-۴- چارچوب تئوری نمایندگی…………………………………………………………………………………… ۱۵
۲-۵- مفروضات مهم تئوری نمایندگی…………………………………………………………………………….. ۱۷
۲-۶- ساختار مالکیت…………………………………………………………………………………………………. ۱۸
۲-۷- ترکیب مالکیت و سهامداری مدیران………………………………………………………………………… ۲۱
۲-۸- ترکیب مالکیت و سهامداران نهادی و عمده……………………………………………………………….. ۲۴
۲-۹- ارتباط ساختار مالکیت با کارآیی بازار سرمایه…………………………………………………………….. ۲۸
۲-۱۰- ارتباط ترکیب مالکیت با نقدشوندگی بازار……………………………………………………………….. ۲۹
۲-۱۱- فرضیه ثبات مدیریتی و همگرایی منافع:……………………………………………………………………… ۳۵
۲-۱۲- مالکیت نهادی…………………………………………………………………………………………………. ۳۶
۲-۱۳- انواع مالکیت نهادی (فعال و منفعل)…………………………………………………………………………… ۳۷
۲-۱۴- مالکان خانوادگی…………………………………………………………………………………………….. ۳۸
۲-۱۵- فرصتهای رشد و ساختار مالکیت :………………………………………………………………………….. ۳۸
۲-۱۶- ساختار مالکیت و عملکرد شرکت………………………………………………………………………… ۳۹
۲-۱۷- ارزش شرکت…………………………………………………………………………………………………. ۴۱
۲-۱۸- ارزش با فرض تداوم فعالیت شرکت………………………………………………………………………….. ۴۲
۲-۱۹- پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………………. ۵۳
۲-۲۰- اختصار فصل…………………………………………………………………………………………………… ۶۶
فصل ۳:روش­شناسی پژوهش
۳-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… ۶۹
۳-۲- اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………. ۶۹
۳-۳- سؤالات پژوهش………………………………………………………………………………………………….. ۶۹
۳-۴- فرضیه­های پژوهش:……………………………………………………………………………………………. ۷۰
۳-۵- جامعه، روش نمونه­گیری و حجم نمونه…………………………………………………………………….. ۷۰
۳-۶- روش جمع آوری داده­ها………………………………………………………………………………………. ۷۱
۳-۷- قلمرو پژوهش…………………………………………………………………………………………………… ۷۱
۳-۸- متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………………………. ۷۱
۳-۹- روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………….. ۷۲
۳-۱۰- روش آزمون فرضیه­ها………………………………………………………………………………………… ۷۳
۳-۱۱- اختصار فصل…………………………………………………………………………………………………… ۷۴
فصل ۴:تجزیه و تحلیل داده­ها
۴-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… ۷۶
۴-۲- مطالعه آماره های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش………………………………………………….. ۷۶
۴-۳- نتایج آزمون فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………… ۷۷
۴-۴- نتایج آزمون فرضیه­های پژوهش………………………………………………………………………………. ۷۹
۴-۵- اختصار فصل…………………………………………………………………………………………………….. ۸۱
فصل ۵: نتیجه­گیری و پیشنهادات
۵-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… ۸۳
۵-۲- اختصار فصول گذشته………………………………………………………………………………………….. ۸۳
۵-۳- نتایج………………………………………………………………………………………………………………. ۸۵
۵-۴- محدودیت­های پژوهش…………………………………………………………………………………………. ۸۶
۵-۵- پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………….. ۸۷
چکیده
تشکیل شرکت­های بزرگ و بالتبع، مسائل مربوط به تفکیک مالکیت از مدیریت و پیامدهای خوشایند و ناخوشایند آن در اواخر سده­ی نوزدهم و اوایل دهه­ی بیستم در سطح جهانی مطرح گردید اما موضوع راهبری شرکتی به شکل کنونی، آغاز در دهه­ی ۱۹۹۰ در انگلستان، آمریکا و کانادا و در پاسخ به معضلات مربوط به کارایی هیئت­مدیره­ی شرکت­های بزرگ مطرح گردید. پس از اندک مدتی، بحران­های مالی سال­های اخیر منجر به تأکید بیشتری به برقراری مکانیزم­های راهبری شرکتی در این کشورها و سایر کشورهای دنیا شده می باشد. مکانیزم­های راهبری شرکتی به علت تضاد منافع بین مالکان و مدیران و برای از بین بردن معضلات نمایندگی و همچنین اطمینان خاطر سهامداران از این مسئله که وجوه آنها در اثر سرمایه­گذاری بر روی فعالیت­های غیرسودآور به هدر نمی­رود، به وجودآمدند. بهبود راهبری شرکتی در کاهش هزینه­های نمایندگی موثر می باشد و باعث افزایش ارزش شرکت می­گردد. ارتباط بین ساختار مالکیت  با ارزش بازار همواره مانند موضوعات مطرح در حوزه ادبیات مالی بوده می باشد. در این پژوهش به مطالعه ارتباط بین ساختار مالکیت با ارزش بازار شرکت­های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده می باشد. در این پژوهش ۳ فرض مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. در این پژوهش از متغیرهای مالکیت نهادی، شرکتی و مدیریتی به عنوان شاخص ساختار مالکیت بهره گیری گردیده می باشد. نتایج حاکی از وجود ارتباط بین متغیرهای مالکیت نهادی، شرکتی و مدیریتی به عنوان شاخص ساختار مالکیت با ارزش بازار دارد
۱-۱- مقدمه
برای سالیان متمادی در گذشته، اقتصاددانان فرض می کردند که تمامی گروه های مربوط به یک شرکت سهامی برای یک هدف مشترک فعالیت می کنند. اما در ۳۰ سال گذشته موردها بسیاری از تضاد منافع بین گروه ها و چگونگی مواجهه شرکت ها با این گونه تضادها توسط اقتصاددانان مطرح شده می باشد(نمازی، کرمانی،۱۳۸۷: ۸۴)..این موردها به گونه کلی، تحت عنوان تئوری نمایندگی در حسابداری مدیریت اظهار می گردد.براساس تئوری نمایندگی ، تضاد منافع سهامداران با مدیریت یکی از موضوعات مهمی می باشد که طی دهه های اخیر مورد توجه محققین بوده می باشد.طبق پژوهش های مرتبط با حاکمیت شرکتی، ساختار مالکیتی یکی از راهکارهای حل این معضل می باشد.پس بالا بودن کارایی برای مالکیت های متمرکز و نهادی می تواند بر اساس اصل حاکمیت شرکتی با اعمال نظارت و کنترل و حق کنترل و نفوذ حاصل شده باشد(حنیفه زاده،۱۳۸۹: ۱۴۱).به اعتقاد صاحبنظران حاکمیت شرکتی شامل معیارهایی می باشد که باعث افزایش عدم تمرکز در کنترل شرکتها شده، از قدرت مدیران اجرایی کاسته و عملکرد شرکتها را بهبود می دهد.از طرفی نظام مطلوب حاکمیت شرکتی سبب می گردد که شرکتها از سرمایه خود به نحو موثر تری بهره گیری کنند، منافع صاحبان سود و جامعه ای که در آن فعالیت می کنند را در نظر بگیرند، در برابر شرکتها و سهامداران پاسخگو باشند و سبب جلب اعتماد سرمایه گذاران و جلب سرمایه های بلند مدت شوند(احمدپور، منتظری،۱۳۹۰: ۴). طبق تعریف جنسن و مک لینگ ارتباط نمایندگی قراردادی می باشد که براساس آن صاحب کار یا مالک، نماینده یا عامل را از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم گیری را به او تفویض می کند.در روابط نمایندگی، هدف مالکان حداکثرسازی ثروت می باشد و پس به مقصود دستیابی به این هدف بر کار نماینده نظارت می کنند و عملکرد او را مورد ارزیابی قرار می دهند (استا،۱۳۹۰: ۹۴).دراین صورت، سؤال مطرح این می باشد که : آیا متفاوت بودن ساختار مالکیت شرکت ها بر عملکرد آنها تأثیر دارد؟ یعنی، اگر مالکان شرکت را گروه های مختلف، مانند دولت، مؤسسات مالی، بانک ها و شرکت های دیگر تشکیل دهند، عملکرد آنها چگونه خواهد بود؟ و وجود کدامیک از این ترکیب های متفاوت مالکیت، در بهبود عملکرد شرکت مؤثرتر می باشد؟ با دستیابی به جواب این سؤال ها می توان به مقصود بهبود عملکرد شرکت، اقدامات مناسب تری را به اقدام آورد و تصمیم گیرندگان و سرمایه گذاران نیز به مقصود دستیابی به عملکرد بهینه برای واحدهای اقتصادی، به ترکیب مالکان شرکت ها توجه خواهند نمود.
تعداد صفحه : ۱۰۶
قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***