پایان نامه ارشد حسابداری: بررسی تأثیر اعلام سود بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکتها با تأکید بر برخی از ویژگی‌های گزارش‌گری مالی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان : مطالعه تأثیر اعلام سود بر عدم تقارن اطلاعاتی  شرکتها با تأکید بر بعضی از ویژگی های گزارش گری مالی

علوم و تحقیقات گلستان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

موضوع:

مطالعه تأثیر اعلام سود بر عدم تقارن اطلاعاتی  شرکتها با تأکید بر بعضی از ویژگی های گزارش گری مالی


برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
فهرست مطالب:
۱-۱-مقدمه: ۲
۱-۲تشریح و اظهار مسئله ۳
۱-۳- پرسشهای پژوهش: ۷
۱-۴- اهداف پژوهش… ۸
۱-۴-۱- اهداف علمی پژوهش. ۸
۱-۵- اهداف کاربردی پژوهش. ۸
۱-۶- تبیین فرضیه های پژوهش. ۹
۱-۷- روش پژوهش. ۹
۱-۸- قلمرو زمانی و مکانی پژوهش. ۱۰
۱-۸-۱- نمونه گیری و حجم نمونه ۱۰
۱-۹- روش و ابزار گردآوری اطلاعات.. ۱۱
۱-۱۰- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. ۱۲
۱-۱۱- تعریف مفاهیم و متغیرهای پژوهش. ۱۳
۱-۱۲- ساختار کلی پژوهش. ۱۴
۱-۱۳- اختصار فصل. ۱۵
فصل دوم ۱۶
(ادبیات پژوهش) ۱۶
۱-۲- مقدمه ۱۷
۲-۲- اعلان سود و سودمندی محتوای اطلاعاتی آن : ۲۰
۳-۲: مفهوم عدم تقارن اطلاعاتی: ۲۲
۱-۳-۲- فرضیه عدم تقارن اطلاعاتی مبتنی بر مدل بارون. ۲۴
۲-۳-۲-فرضیه عدم تقارن اطلاعاتی مبتنی بر مدل راک.. ۲۵
۳-۳-۲- مبانی نظری تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش اوراق بهادار ۲۸
۴-۳-۲: عمق بازار: ۳۱
۵-۳-۲ عدم تقارن اطلاعاتی و دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام ۳۴
۶-۳-۲-نظریه بازار کارای سرمایه ۳۹
۷-۳-۲کارایی اطلاعاتی: ۴۱
۸-۳-۲کارایی تخصیصی: ۴۲
۹-۳-۲کارایی عملیاتی: ۴۳
۴-۲- اقلام تعهدی: ۴۴
۱-۴-۲حسابداری تعهدی: ۴۴
۲-۴-۲ اقلام تعهدی : ۴۶
۳-۴-۲ اهمیت اقلام تعهدی : ۴۷
۴-۴-۲کیفیت اقلام تعهدی: ۴۸
۵-۴-۲ اقلام تعهدی اختیاری : ۴۹
۶-۴-۲اقلام تعهدی غیر اختیاری : ۵۰
۷-۴-۲- پیش بینی اجزای اختیاری اقلام تعهدی به کمک متغیرهای حسابداری: ۵۰
۸-۴-۲ارتباط اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی : ۵۲
۵-۲ خطای پیش بینی سود: ۵۳
۱-۵-۲تاریخچه پیش بینی سود: ۵۳
۲-۵-۲- اهمیت پیش بینی سود: ۵۵
۳-۵-۲دقت پیش بینی سود شرکت ها: ۵۶
۴-۵-۲سود سهام پیش بینی شده ۵۷
۵-۵-۲ اهمیت سود سهام پیش بینی شده: ۵۷
۶-۵-۲دقت پیش بینی سود در عرضه اولیه سهام ۵۹
۷-۵-۲روش های پیش بینی سود ۶۰
۸-۵-۲ مدل باکس جنکینز. ۶۱
۹-۵-۲ مدل گام زدن تصادفی. ۶۲
۱۰-۵-۲خطای پیش بینی سود: ۶۴
۶-۲-هزینه های غیرقابل پیش بینی در سود (غیرمترقبه ): ۶۶
۷-۲پیشینه پژوهش : ۷۰
فصل سوم ۸۷
(روش شناسی پژوهش) ۸۷
۳-۱- مقدمه ۸۸
۳-۲- روش شناسی پژوهش. ۸۹
۳-۳- فرضیه های پژوهش. ۸۹
۳-۴- قلمرو زمانی و مکانی پژوهش. ۹۱
۳-۵- نمونه گیری و حجم نمونه ۹۱
۳-۶- روش گردآوری اطلاعات.. ۹۲
۳-۷- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. ۹۳
۳-۸- متغیرهای پژوهش و تعریف عملیاتی متغیرها ۹۶
۳-۸-۱- دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام (Spread): متغیر وابسته ۹۶
۳-۸-۲- عمق بازار ( depth market): متغیر وابسته ۹۶
۳-۸-۳- اندازه اقلام تعهدی (Accruals): متغیر مستقل. Error! Bookmark not defined.
۳-۸-۴-خطای پیش بینی سود (EP): متغیر مستقل. Error! Bookmark not defined.
۳-۸-۵- هزینه های غیرقابل پیش بینی متغیر مستقل. Error! Bookmark not defined.
۳-۸-۶-حجم مبادلات سهام (VOL): متغیر کنترلی. ۹۹
۳-۸-۷- : قدر مطلق سود غیرمنتظره (Absolute_surp) متغیر کنترلی. ۹۹
۳-۸-۸- اندازه شرکت : (Size) متغیر کنترلی. ۹۹
۳-۸-۹- ریسک سیستماتیک سهام (Beta) متغیر کنترلی. ۱۰۰
۳-۸-۱۰- مالکیت نهادی (IO) متغیر کنترلی. ۱۰۰
اهرم مالی متغیر کنترلی : (Lev) 101
۳-۱۰- روش آزمون فرضیه ها ۱۰۲
۳-۱۰-۱- آزمون کولموگوروف-اسمیرنوف (k-s) 102
۳-۱۰-۲- آزمون همبستگی. ۱۰۳
۳-۱۰-۳- ضریب همبستگی. ۱۰۳
۳-۱۰-۴- رگرسیون ساده خطی. ۱۰۴
۳-۱۰-۵- آزمون دوربین – واتسون (DW) 105
۳-۱۱- اختصار ای از فصل. ۱۰۶
۴-۲- توصیف متغیرهای پژوهش. ۱۰۸
۴-۳- مطالعه اعتبار الگوی رگرسیونی (فرض های اساسی رگرسیون) ۱۱۰
۴-۴- مطالعه نرمال بودن متغیر (های) وابسته ۱۱۱
۴-۵- نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول. ۱۱۲
۴-۶- نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم ۱۱۴
۴-۷- نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم ۱۱۷
۴-۸- نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم ۱۲۰
۴-۹- نتایج حاصل از آزمون فرضیه پنجم. ۱۲۲
۴-۱۰- نتایج حاصل از آزمون فرضیه ششم. ۱۲۴
۴-۱۱- اختصار نتایج حاصل از آزمون فرضیات.. ۱۲۷
۵-۱- مقدمه ۱۳۰
۵-۲- اختصار و تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول. ۱۳۱
۵-۳- تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم ۱۳۲
۵-۴- تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم ۱۳۳
۵-۵- تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم ۱۳۴
۵-۶- تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه پنجم. ۱۳۶
۵-۸- پیشنهادهای برآمده از پژوهش. ۱۳۸
۵-۸-۱- پیشنهادات کاربردی. ۱۳۸
۵-۸-۲- پیشنهادات پژوهشی. ۱۳۹
۵-۹)- محدودیت های پژوهش. ۱۳۹
منابع و مأخذ. ۱۴۰
منابع فارسی : ۱۴۰
منابع لاتین : ۱۴۸
پیوست. خروجی نرم افزار ۱۵۱
چکیده :
هدف اصلی این پژوهش مطالعه تأثیر اعلام سود بر عدم تقارن اطلاعاتی  شرکتها با تأکید بر بعضی از ویژگی های گزارش گری مالی می باشد. در این پژوهش دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و عمق بازار به عنوان متغیر وابسته و اقلام تعهدی،هزینه های غیرقابل پیش بینی و خطای پیش بینی سود به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل ۱۱۳ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طول سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ می باشد. در این پژوهش با بهره گیری از معادلات رگرسیونی چند متغیره فرضیات مورد مطالعه قرارگرفته اند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که در هنگام اعلام سود سالیانه با افزایش هزینه های غیرقابل پیش بینی دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام افزایش می یابد و تأثیری بر عمق بازار ندارد. همچنین افزایش اقلام تعهدی تأثیری بر دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام نداشته موجب بالا رفتن حجم مبادلات و افزایش عمق بازار می گرددو با افزایش خطای پیش بینی سود دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام افزایش یافته و ارتباط معناداری با عمق بازار ندارد .
مقدمه
اطلاعات مالی و گزارشگری سالیانه یک واحد انتفاعی، جزء اساسی ترین اطلاعاتی هستند که شالوده بسیاری از تصمیم گیری های سرمایه گذاران و قضاوت های بهره گیری کنندگان را تشکیل می دهند.
یکی از کاربردهای بالقوه اطلاعات منتشره، کاهش شکاف انتظارات سرمایه گذاران، کاهش مزیت اطلاعاتی بعضی سرمایه گذاران و در نتیجه کاهش عدم تقارن اطلاعاتی روی هزینه سرمایه شرکت می باشد.
عدم تقارن اطلاعاتی ممکن می باشد قبل از اعلامیه سود میان دوره ای وجود داشته باشد، اما پس از اعلام سود عدم تقارن اطلاعاتی ضعیف تر می گردد. با مطالعات انجام شده به نظر می رسد عدم تقارن اطلاعاتی در اعلامیه های میان دوره ای گسترده تر از اعلامیه های سالانه می باشد. مطالعات انجام شده تأیید می کند که افشای سود به مقصود کاهش عدم تقارن اطلاعات در بازار سرمایه تأثیر قابل توجهی از بعضی متغیرها مانند اقلام تعهدی، هزینه های غیرقابل پیش بینی و خطای پیش بینی سود می گیرد (جین فرانکویز و برتراند کوییری[۱]، ۲۰۱۳).
در این پژوهش تأثیر اعلام سود بر عدم تقارن اطلاعاتی  شرکتها با تأکید بر بعضی از ویژگی های گزارشگری مالی در بازار بورس تهران مطالعه می گردد. در این فصل از پژوهش کوشش شده می باشد که کلیات پژوهش شامل اظهار مسئله، هدف، فرضیه ها و روش پژوهش، جامعه آماری و واژگان کلیدی پژوهش ارایه گردد.
تعداد صفحه : ۱۸۵
قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***