پایان نامه ارشد حسابداری: بررسی تأثیر انگیزه های مدیریت سود بر چسبندگی هزینه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان : مطالعه تأثیر انگیزه­ های مدیریت سود بر چسبندگی هزینه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانشکده ی علوم اقتصادی و اداری

پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

موضوع:

مطالعه تأثیر انگیزه ­های مدیریت سود بر چسبندگی هزینه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما:

دکتر احمد احمدپور


برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات پژوهش.. ۱۲
مقدمه. ۲
۱-۱٫ تعریف موضوع و اظهار مسئله پژوهش… ۲
۱-۲٫ اهمیت و ضرورت پژوهش. ۳
۱-۳٫ اهداف پژوهش. ۴
۱-۴٫ سؤالات پژوهش… ۴
۱-۵٫ فرضیههای پژوهش. ۵
۱-۶٫ روش پژوهش. ۵
۱-۶-۱٫ متغیرهای پژوهش. ۵
۱-۷٫ قلمرو پژوهش. ۷
۱-۸٫ جامعه و نمونه آماری.. ۷
۱-۹٫ روش گردآوری دادهها و اطلاعات.. ۸
۱-۱۰٫ روشهای آماری و آزمون فرضیهها ۸
۱-۱۱٫ تعریف واژهها واصطلاحات.. ۹
۱-۱۲٫ ساختار کلی پژوهش. ۱۰
 
فصل دوم: ادبیات و مبانی نظری پژوهش.. ۱۱
مقدمه. ۱۲
۲-۱٫ مبانی نظری.. ۱۳
۲-۱-۱٫ تحلیل رفتار هزینهها ۱۳
۲-۱-۲٫ چسبندگی هزینهها ۱۵
۲-۱-۲-۱٫ مفهوم چسبندگی هزینهها ۱۶
۲-۱-۲-۲٫ تئوریهای چسبندگی هزینهها ۱۷
۲-۱-۳٫ مدیریت سود. ۱۸
۲-۱-۳-۱٫ تئوری نمایندگی.. ۱۸
۲-۱-۳-۲٫ مفهوم مدیریت سود. ۲۲
۲-۱-۳-۳٫ روشهای مدیریت سود. ۲۶
۲-۱-۳-۳-۱٫ مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری.. ۲۶
۲-۱-۳-۳-۲٫ مدیریت سود از طریق فعالیتهای واقعی.. ۲۶
۲-۱-۳-۳-۳٫ فعالیتها و عوامل مؤثر بر دستکاری سود از طریق فعالیتهای واقعی: ۲۷
۲-۱-۳-۴٫انگیزههای مدیریت سود. ۲۹
۲-۱-۴٫ چسبندگی هزینه و انگیزههای مدیریت سود. ۳۲
۲-۲٫ پیشینه پژوهش… ۳۴
۲-۲-۱٫ مروری بر تحقیقات خارجی.. ۳۴
۲-۲-۲٫ مروری بر تحقیقات داخلی.. ۳۹
۲-۲-۳٫ خلاصهای از پژوهشهای انجام شده ۴۱
 
فصل سوم: روش پژوهش.. ۴۷
مقدمه. ۴۸
۳-۱٫ روش پژوهش. ۴۸
۳-۲٫ روش و ابزار گردآوری دادهها ۴۸
۳-۳٫ قلمرو پژوهش… ۴۸
۳-۴٫ جامعه و نمونهی آماری.. ۴۹
۳-۵٫ طرح مسأله پژوهش. ۴۹
۳-۶٫ فرضیههای پژوهش… ۵۰
۳-۷٫ مدل آماری پژوهش… ۵۱
۳-۸٫ نحوهی محاسبه متغیرهای پژوهش. ۵۲
۳-۸-۱٫ متغیر وابسته. ۵۲
۳-۸-۲٫ متغیرهای مستقل. ۵۲
۳-۸-۳٫ متغیرهای کنترلی.. ۵۲
۳-۹٫ روش تخمین مدل. ۵۴
۳-۹-۱٫ دادههای تابلویی.. ۵۴
۳-۹-۲٫ روشهای تخمین مدل دادههای تابلویی.. ۵۵
۳-۹-۲-۱٫ روش حداقل مربعات تلفیقی (pls): 55
۳-۹-۲-۲٫ مدل اثرات ثابت (مدل حداقل مربعات با متغیر موهومی)(LSDV): 55
۳-۹-۲-۳٫ مدل اثر تصادفی.. ۵۶
۳-۹-۲-۴٫ مدل پارامترهای تصادفی.. ۵۶
۳-۹-۳٫ آزمونهای الگوی دادههای تابلویی: ۵۷
۳-۹-۳-۱٫ آزمون چاو. ۵۷
۳-۹-۳-۲٫ آزمون هاسمن. ۵۷
۳-۹-۴٫ آزمون مانایی در دادههای تابلویی.. ۵۸
۳-۹-۵٫ آزمون همجمعی  در دادههای تابلویی.. ۵۸
۳-۹-۶٫ آزمون استقلال خطاها ۵۹
۳-۹-۷٫ آزمون معناداری کلی رگرسیون و ضرایب.. ۵۹
۳-۱۰٫ اختصار فصل سوم. ۵۹
 
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته­ها ۶۰
مقدمه. ۶۱
۴-۱٫ آمار توصیفی.. ۶۱
۴-۲٫ آزمونهای تشخیص بر روی دادهها ۶۲
۴-۲-۱٫ آزمون مانایی.. ۶۲
۴-۲-۲٫ آزمون همجمعی.. ۶۳
۴-۲-۳٫ آزمون چاو. ۶۴
۴-۳٫ تخمین مدل و تجزیه و تحلیل نتایج.. ۶۵
۴-۳-۱٫ آزمون مدل پژوهش برای انگیزهی اجتناب از زیان و نتایج آن. ۶۵
۴-۳-۲٫ آزمون مدل پژوهش برای انگیزهی اجتناب از کاهش سود و نتایج آن. ۶۶
۴-۳-۳٫ آزمون مدل انگیزهی اجتناب از زیان و یا کاهش سود و نتایج آن. ۶۷
۴-۴٫ اختصار فصل. ۶۹
فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات.. ۷۰
مقدمه. ۷۱
۵-۱٫ بحث و نتیجهگیری.. ۷۱
۵-۲٫ محدودیتهای پژوهش. ۷۲
۵-۳٫ پیشنهادات حاصل از نتایج پژوهش… ۷۳
۵-۴٫ پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. ۷۳
فهرست منابع و مأخذ. ۷۴
پیوست.. ۸۱
 
فهرست جداول
جدول (۱-۱): متغیرهای پژوهش. ۶
جدول (۲-۱): خلاصهای از پژوهشهای انجام شدهی خارجی.. ۴۱
جدول (۲-۲): خلاصهای از پژوهشهای انجام شدهی داخلی.. ۴۴
جدول (۳-۱): جمعبندی متغیرهای پژوهش. ۵۳
جدول (۴-۱): آمار توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش… ۶۱
جدول (۴-۲): نتایج آزمون مانایی مربوط به متغیرهای پژوهش… ۶۲
جدول (۴-۳): مطالعه وجود همجمعی میان متغیرهای پژوهش در مدل. ۶۳
جدول (۴- ۴): نتایج آزمون چاو. ۶۴
جدول (۴-۵): نتایج آزمون مدل پژوهش برای انگیزهی اجتناب از زیان. ۶۵
جدول (۴-۶): نتایج آزمون مدل پژوهش برای انگیزهی اجتناب از کاهش سود. ۶۶
جدول (۴-۷): نتایج آزمون مدل پژوهش برای انگیزهی اجتناب از زیان و یا کاهش سود. ۶۸
جدول (۵-۱): جمعبندی نتایج حاصل از آزمون فرضیهها ۷۲
شکل (۲-۱): رابطهی بین نماینده (مدیر) و مالک (سهامدار) در چارچوب تئوری نمایندگی.. ۱۹
 
فهرست پیوست­ها
پیوست ۱: اسامی شرکتهای موجود در نمونه. ۸۲
پیوست۲: آمارهای توصیفی.. ۸۳
پیوست۳: آزمونهای مانایی.. ۸۴
پیوست ۴: آزمون همجمعی مدل ۱ (اجتناب از زیان) ۸۷
پیوست ۵: آزمون F لیمر مدل ۱ (اجتناب از زیان) ۸۸
پیوست ۶: نتیجه رگرسیون ترکیبی (پنلی) مدل ۱ (اجتناب از زیان) ۸۹
پیوست ۷: آزمون همجمعی مدل ۲ (اجتناب از کاهش سود) ۹۰
پیوست۸: آزمون F لیمر مدل ۲ (اجتناب از کاهش سود) ۹۱
پیوست ۹: نتیجه رگرسیون ترکیبی (پنلی) مدل ۲ (اجتناب از کاهش سود) ۹۲
پیوست ۱۰: آزمون همجمعی مدل ۳ (اجتناب از زیان و یا کاهش سود) ۹۳
پیوست۱۱: آزمون F لیمر مدل ۳ (اجتناب از زیان و یا کاهش سود) ۹۴
پیوست ۱۲: نتیجه رگرسیون ترکیبی (پنلی) مدل ۳ (اجتناب از زیان و یا کاهش سود) ۹۵
چکیده
شناخت رفتار هزینه در واکنش به تغییرات سطح تولید و فروش برای مدیریت شرکت­ها از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. در مدل رایج و سنتی رفتار هزینه­ها، هزینه­های متغیر به نسبت تغییرات در سطح فعالیت تغییر می­کنند، به این معنا که اندازه تغییر در هزینه­ها تنها به اندازه تغییر در سطح فعالیت بستگی دارد و نه به جهت تغییر. اما نظریه­ی جدید در مورد رفتار هزینه­ها حاکی از آن می باشد که اندازه درصد افزایش هزینه­ها با افزایش حجم فعالیت، بیشتر از اندازه درصد کاهش هزینه­ها در نتیجه­ی کاهش همان حجم فعالیت می باشد. این نوع رفتار هزینه به «چسبندگی هزینه­ها» معروف شده ­می باشد. عوامل متعددی بر چسبندگی هزینه­ها مؤثر می باشد.
هدف این پژوهش مطالعه تأثیر انگیزه­های مدیریت سود بر چسبندگی هزینه­ها در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به این مقصود دو فرضیه ارائه شده می باشد که به آزمون و مطالعه تحلیلی ارتباط بین انگیزه­های مدیریت سود و اندازه چسبندگی هزینه­ها می­پردازد. جامعه آماری شامل کلیه­ی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره­ی ۵ ساله از ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱ می باشد. از بین کل جامعه، با بهره گیری از روش نمونه­گیری حذف سیستماتیک، ۱۳۸ شرکت انتخاب شده و مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. جهت مطالعه فرضیه­ها از تحلیل رگرسیون به روش داده­های پنلی بهره گیری شده می باشد. نتایج نشان می­دهد که در سال­های مورد مطالعه بین انگیزه­های مدیریت سود و چسبندگی هزینه­ها ارتباط معنی­داری هست. به بیانی دیگر، انگیزه­های مدیریت سود باعث کاهش چسبندگی هزینه در شرکت­ها می­گردد. از این رو، فعالیت­هایی که در جهت شناخت عوامل تعیین­کننده­ی ساختار هزینه­ی شرکت­ها انجام می­گردد، بایستی با در نظر داشتن انگیزه­های مدیران در اتخاذ تصمیمات مرتبط با هزینه­ها و منابع این شرکت­ها، خصوصاً انگیزه­های ناشی از نمایندگی، باشد.
مقدمه
پیشرفت سریع و شگرف فناوری همراه با افزایش روزافزون رقابت در بازارهای جهانی، مدیران واحدهای اقتصادی را به تولید محصولات با کیفیت با حداقل بهای تمام شده و بهره گیری بهینه از منابع ترغیب کرده می باشد. از این رو، مطالعه رفتار هزینه­ها برای مدیران و همچنین برای تمام کسانی که فعالیت­های حرفه­ایشان با فعالیت­های شرکت در ارتباط می باشد، دارای اهمیت می باشد. در مدل­های سنتی رفتار هزینه­ها در حسابداری مدیریت، هزینه­های متغیر نسبت به تغییرات حجم فعالیت به گونه متناسب افزایش یا کاهش می­یابد. اما در تحقیقات اخیر، رفتاری نامتقارن از هزینه­ها نشان داده شده می باشد که “چسبندگی هزینه” نامیده می­گردد. چسبندگی هزینه­ها یکی از ویژگی­های رفتار هزینه­ها نسبت به تغییرات سطح فعالیت می باشد (نمازی و دوانی­پور ۱۳۸۹). عوامل متعددی بر چسبندگی هزینه­ها مؤثر می باشد؛ یکی از این عوامل تصمیمات سنجیده­ی مدیران می باشد، به این معنی که چسبندگی هزینه در نتیجه تصمیمات سنجیده مدیران در مورد منابع تخصیص­یافته به فعالیت­ها، ایجاد می­گردد. در پژوهش حاضر، تأثیر انگیزه­های مدیریت سود بر تصمیم­گیری مدیران و نتیجتاً بر چسبندگی هزینه­ها مورد مطالعه قرار گرفته می باشد.
در این فصل کلیاتی درمورد­ی موضوع پژوهش مطرح می­گردد. در آغاز به تشریح و اظهار مسأله­ی پژوهش که «مطالعه تأثیر انگیزه­های مدیریت سود بر چسبندگی هزینه در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» می باشد، پرداخته می­گردد. سپس اهمیت و اهداف پژوهش، فرظیه­های پژوهش و روش جمع­آوری اطلاعات اظهار می­گردد. در ادامه جامعه و نمونه آماری و تعاریف عملیاتی بعضی از واژه­ها و اصطلاحات تخصصی تشریح و در پایان اختصار­ای از ساختار پژوهش ارائه می­گردد.
تعداد صفحه : ۱۰۹
قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***