پایان نامه ارشد حسابداری: بررسی رابطه بین جریان وجوه نقد، اقلام تعهدی جاری و غیر جاری با ارزش بازار شرکتها

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان : مطالعه ارتباط بین جریان وجوه نقد، اقلام تعهدی جاری و غیر جاری با ارزش بازار شرکتها

وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری

مؤسسه آموزش عالی کار قزوین

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری (M.A)

عنوان:

مطالعه ارتباط بین جریان وجوه نقد، اقلام تعهدی جاری و غیر جاری با ارزش بازار شرکتها

استاد راهنما:

دکتر فرزین رضایی


برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
فهرست مطالب:
-۱ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳
۱-۲ اظهار مسأله…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲
۱-۳ اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………..۵
۱-۴ اهمیت و ضرورت پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………۵
۱-۵ فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………۶
۱-۶ روش شناسی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………۶
۱-۷واژه ها و اصطلاحات کلیدی……………………………………………………………………………………………………………………۷
۱-۸ اختصار موضوعات آینده……………………………………………………………………………………………………………………………۷
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
۲-۱ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹
۲-۲ نیازهای اطلاعاتی بهره گیری کنندگان…………………………………………………………………………………………………………..۹
۲-۳ ویژگیهای کیفی اطلاعات مالی…………………………………………………………………………………………………………….۱۰
۲-۳-۱ مربوط بودن………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰
۲-۴ محتوای اطلاعات مالی………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰
۲-۴-۱ انواع آزمون های محتوای اطلاعات مالی……………………………………………………………………………………………۱۰
۲-۵ محتوای اطلاعاتی سودحسابداری و ارزش بازار شرکت…………………………………………………………………………….۱۲
۲-۵-۱حلقه ارتباطی سود و بازده……………………………………………………………………………………………………………….۱۳
۲-۵-۱-۱مدل ارزشیابی مبتنی بر سود……………………………………………………………………………………………………….۱۳
۲-۶محتوای اطلاعاتی اقلام تعهدی و ارزش بازار شرکت…………………………………………………………………………………۱۳
۲-۶-۱ طبقه بندی اقلام تعهدی به جاری و غیرجاری……………………………………………………………………………………..۱۴
۲-۶-۱-۱اقلام تعهدی جاری…………………………………………………………………………………………………………………..۱۵
۲-۶-۱-۲اقلام تعهدی غیرجاری……………………………………………………………………………………………………………..۱۵
۲-۷ جریان نقدی عملیاتی………………………………………………………………………………………………………………………….۱۶
۲-۷-۱محتوای اطلاعاتی وجه نقدعملیاتی و ارزش بازار شرکت………………………………………………………………………۱۶
۲-۸جریان وجه نقد آزاد……………………………………………………………………………………………………………………………۱۸
۲-۸-۱سودخالص یک عقیده و جریان وجوه نقد یک واقعیت………………………………………………………………………..۱۸
۲-۸-۲محتوای اطلاعاتی وجه نقد آزاد و ارزش بازار شرکت………………………………………………………………………….۱۹
۲-۹ مقایسه محتوای اطلاعاتی سود و جریان های نقدی شرکت…………………………………………………………………………۲۰
۲-۹-۱مقایسه سود و جریانات نقدی از دیدگاه بهره گیری کنندگان مختلف……………………………………………………………۲۰
۲-۹-۲مقایسه محتوای اطلاعاتی سود و جریانات نقدی………………………………………………………………………………….۲۱
۲-۹-۲-۱کیفیت سود……………………………………………………………………………………………………………………………۲۱
۲-۹-۲-۲سود و جریان نقدی………………………………………………………………………………………………………………….۲۲
۲-۱۰ ارتباط بین جریان وجوه نقد، اقلام تعهدی جاری و غیرجاری با ارزش بازار شرکت………………………………………..۲۳
۲-۱۱ پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………۲۶
۲-۱۱-۱مروری بر تحقیقات گذشته در ایران………………………………………………………………………………………………..۲۶
۲-۱۱-۲مروری بر تحقیقات گذشته در خارج از ایران……………………………………………………………………………………۳۲
فصل سوم: روش پژوهش
۳-۱ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۹
۳-۲ روش شناسی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………….۳۹
۳-۲-۱قلمرو مکانی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………….۳۹
۳-۲-۲قلمرو زمانی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………..۴۰
۳-۲-۳قلمرو موضوعی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………..۴۰
۳-۲-۴جامعه، نمونه آماری و روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………۴۰
۳-۲-۵ ابزار جمع آوری داده ها…………………………………………………………………………………………………………………..۴۱
۳-۳ معرفی متغیرها و چگونگی محاسبه آنها…………………………………………………………………………………………………………۴۱
۳-۳-۱ محاسبه متغیر سایر اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………..۴۰
۳-۴ فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………….۴۱
۳-۵ تبیین الگوهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………….۴۱
۳-۶ چگونگی تجزیه و تحلیل فرضیه ها………………………………………………………………………………………………………………۴۱
۳-۷ روش های آماری……………………………………………………………………………………………………………………………….۴۶
۳-۷-۱ آزمون Fلیمر……………………………………………………………………………………………………………………………….۴۷
۳-۷-۲ آزمون هاسمن……………………………………………………………………………………………………………………………..۴۷
۳-۷-۳ تحلیل رگرسیون…………………………………………………………………………………………………………………………..۴۸
۳-۷-۴ آزمون روایی و پایایی……………………………………………………………………………………………………………………۵۰
۳-۷-۵ آزمون t……………………………………………………………………………………………………………………………………..50
۳-۷-۶ آزمون F…………………………………………………………………………………………………………………………………….51
۳-۷-۷ آزمون کفایت نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………………..۵۱
۳-۸ اختصار فصل……………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۱
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۴
۴-۲تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………………۵۴
۴-۳ آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۴
۴-۴ همبستگی متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………..۵۶
۴-۵ محاسبه متغیر سایر اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………۵۷
۴-۶ نتایج آزمون فرضیات………………………………………………………………………………………………………………………….۵۸
۴-۶-۱ آزمون فرضیه اول…………………………………………………………………………………………………………………………۵۸
۴-۶-۱ آزمون فرضیه دوم………………………………………………………………………………………………………………………..۵۹
۴-۶-۱ آزمون فرضیه سوم………………………………………………………………………………………………………………………..۶۱
۴-۶-۱ آزمون فرضیه چهارم……………………………………………………………………………………………………………………..۶۳
۴-۶-۱ آزمون فرضیه پنجم……………………………………………………………………………………………………………………….۶۳
۴-۷ اختصار فصل……………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۴
فصل پنجم: اختصار، نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۶
۵-۲ اختصار یافته ها…………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۶
۵-۳ جمع بندی و تفسیر………………………………………………………………………………………………………………………………۶۸
۵-۴ محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………….۶۹
۵-۵ پیشنهادهای کاربردی………………………………………………………………………………………………………………………….۶۹
۵-۶ پیشنهاد برای تحقیات آتی……………………………………………………………………………………………………………………۷۰
منابع
منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۲
منابع لاتین. ………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………..۷۶
پیوست
پیوست شماره۱: لیست شرکتهای نمونه…………………………………………………………………………………………………………۸۲
پیوست شماره۲: نمودارهای آماری متغیرهای نمونه…………………………………………………………………………………………۸۴
پیوست شماره۳: نمودارهای Scatter-Plot برای آزمون عدم ناهمسانی واریانس ها……………………………………………۸۶
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۸
چکیده
تعیین عوامل مؤثر بر ارزش بازار سهام می تواند به تصمیم گیری مناسب سهامداران و تخصیص بهینه منابع اقتصادی کمک کند. اندازه سودآوری شرکت ها از مهم ترین معیارهای ارزیابی شرکت ها توسط سرمایه گذاران می باشد اما اتکا به سود خالص بدون در نظر داشتن اقلام تشکیل دهنده آن، منجر به از دست دادن اطلاعات بااهمیت و مؤثر بر تصمیم گیری و اخذ تصمیمات نامناسب خواهد گردید. پژوهش حاضر به مقصود مطالعه و مقایسه قدرت تبیین دهندگی اجزای مختلف سود ازجمله جریان وجه نقد عملیاتی، اقلام تعهدی جاری،اقلام تعهدی غیر جاری و جریان وجه نقد آزاد و کمک به تبیین رفتار خلاف قاعده اقلام تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران انجام گردید. به این مقصود تعداد ۵ فرضیه تدوین و برای تجزیه و تحلیل داده ها از ۴ الگوی رگرسیون به روش داده های تابلویی بهره گیری گردید. بر این اساس نمونه ای متشکل از ۸۳ شرکت طی سال های ۱۳۸۳ لغایت ۱۳۸۹ به روش غربالگری انتخاب گردید. نتایج حاکی می باشد که محتوای اطلاعاتی جزء نقدی سود نسبت به سایر اجزای سود بیشتر می باشد و هم چنین یافته های پژوهش نشان می دهد که، تقسیم سود به دو جزء جریان نقدعملیاتی و اقلام تعهدی نسبت به سایر ترکیب های دیگر سود، ارزش تبیین دهندگی بالاتری دارد.
مقدمه
توسعه اقتصادی وبوجودآمدن شرکتهای سهامی بزرگ که شامل هزاران سهامدار می باشند موجب گردید تا امکان حضور مالکین در شرکت وآگاهی از جزئیات فعالیتهای آن وجود نداشته باشد.لیکن این افراد همواره جهت حفظ منافع خود علاقه مند به اطلاع از وضعیت وعملکرد شرکتها می باشند.همچنین سایر سرمایه گذاران بالقوه ، اعتباردهندگان وسایراستفاده کنندگان نیز برای تصمیم گیری نیاز به آگاهی از وضعیت وعملکرد شرکتها دارند.پس حسابداری به مقصود تامین نیاز اطلاعاتی طیف وسیعی از بهره گیری کنندگان صورتهای مالی را فراهم می آورد.
پس هدف اصلی گزارشگری مالی کمک به بهره گیری کنندگان بویژه سرمایه گذاران در تصمیم گیریهای اقتصادی وارزیابی ارزش شرکت می باشد. مبنای اصلی تصمیمات اقتصادی سرمایه گذاران هستند. با در نظر داشتن جنبه های اقتصادی اطلاعات گزارشگری مالی وسیستم حسابداری تأثیر حیاتی در بازار سرمایه اعمال می کنند. پس هدف اصلی حسابداری تامین نیازهای اطلاعاتی بازار سرمایه عنوان می گردد. پس ارزیابی سودمندی اطلاعات حسابداری در ارزشیابی سهام یا مربوط بودن اطلاعات حسابداری به ارزش شرکت در تحقیقات اخیر مورد توجه زیادی قرار گرفته ، به عنوان یک الگوی اصلی در تحقیقات حسابداری مالی مطرح شده می باشد. تمرکز واستفاده گروههای مختلف مانند سرمایه گذاران ، سهامداران ، مدیریت ، کارکنان ودولت سبب گردیده که سود به عنوان مفهوم بنیادین در حسابداری مطرح گردد. پس یکی از مهمترین اطلاعات مالی گزارش شده توسط شرکتها سود می باشد .در واقع سرمایه گذاران وبسیاری دیگر از بهره گیری کنندگان داده های حسابداری سود را منبع مهم اطلاعاتی برای ارزیابی عملکرد شرکتها تلقی می نمایند.سود یکی از عناصر اصلی قیمت گذاری سهام نیز می باشد.پس در این پژوهش به مطالعه ارتباط سود واجزای تشکیل دهنده آن با ارزش شرکتها پرداخته می گردد.
تعداد صفحه : ۹۷
قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***