پایان نامه ارشد گروه حسابداری: بررسی تاثیر متغییرهای کلان اقتصادی و نسبت ارزش بازار به دفتری بر صحت پیش بینی سود در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان : مطالعه تاثیر متغییرهای کلان اقتصادی و نسبت ارزش بازار به دفتری بر صحت پیش بینی سود در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین الملل قشم

پایان نامه کار شناسی ارشد رشته حسابداری “MA”

عنوان:

مطالعه تاثیر متغییرهای کلان اقتصادی و نسبت ارزش بازار به دفتری بر صحت پیش بینی سود در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما:

دکتر محمد محمودی


برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
فهرست مطالب:
چکیده ۱
مقدمه… ۲
فصل اول: کلیات پژوهش
۱-۱- مقدمه. ۴
۱-۲- اظهار مسأله. ۴
۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش.. ۶
۱-۴- اهداف پژوهش.. ۷
۱-۵-  فرضیه‏های پژوهش.. ۸
۱-۶- قلمرو پژوهش.. ۸
۱-۷- سؤالات پژوهش.. ۹
۱-۸- روش شناسی پژوهش.. ۹
۱-۹- روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها ۱۱
۱-۱۰- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات… ۱۱
فصل دوم: مروری بر ادبیات پژوهش
۲- ۱- مقدمه. ۱۴
۲- ۲- مبانی نظری پژوهش… ۱۵
۲-۳- اهداف حسابداری و گزارشگری مالی.. ۱۶
۲-۴- تعریف پیامد اقتصادی.. ۱۷
۲-۴-۱- پیامد های اقتصادی گزارش های مالی.. ۱۷
۲-۵- تعریف پیش بینی و اهداف آن. ۱۸
۲-۶- سود آوری.. ۱۸
۲-۷-  قابلیت پیش بینی سود. ۱۹
۲-۷-۱- اهمیت سود هر سهم. ۱۹
۲-۸- سود به عنوان معیاری برای پیش بینی.. ۱۹
۲-۹- سود شکل گیری یافته هر سهم (EPS) 20
۲-۱۰- سود شکل گیری یافته هر سهم طی دوره ۲۰
۲-۱۱- سود اقتصادی.. ۲۱
۲-۱۲- سود حسابداری.. ۲۲
۲-۱۳- مقایسه بین روشهای مبتنی بر پیش بینی و مبتنی بر واقعیت در عامل سود. ۲۲
۲-۱۴- مفهوم سود. ۲۳
۲-۱۵- ثبات نسبی سودآوری.. ۲۳
۲-۱۶- سود هر سهم. ۲۴
۲-۱۷- نسبت های سود دهی.. ۲۴
۲-۱۷-۱- نسبت سود هر سهم  (EPS) 25
۲-۱۷-۲- نسبت قیمت به سود هر سهم  (P/E) 25
۲-۱۷-۲-۱- کاربرد نسبت (PE) 26
۲-۱۷-۲-۲- رشد سود. ۲۶
۲-۱۷-۲-۳- نسبت سود تقسیمی هر سهم. ۲۶
۲-۱۸- تحلیل نسبت P/E و  E/P سود هر سهم. ۲۷
۲-۱۹- درآمد برای هر سهم. ۲۸
۲-۲۰-  تورم. ۲۸
۲-۲۰-۱- تعریف تورم از دیدگاه  گونتربورگر. ۲۹
۲-۲۰-۲- تعریف تورم از دیدگاه محسن دستگیر. ۲۹
۲-۲۱- طبقه بندی تورم ها بر مبنای درجه شدت تورم. ۳۰
۲-۲۲- طبقه بندی تورم ها بر مبنای نسبت افزایش قیمت ها به افزایش حجم پول. ۳۱
۲-۲۳- ارتباط تورم و پول. ۳۲
۲-۲۴- عوامل اقتصادی تاثیر گذار بر تورم. ۳۳
۲-۲۵- نرخ ارز. ۳۴
۲-۲۶- تعریف بورس اوراق بهادار. ۳۵
۲-۲۶-۱-  قیمت اوراق بهادار به عنوان پیش بینی کننده سود حسابداری.. ۳۵
۲-۲۷- شاخص کل قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران ((TEPIX 36
۲-۲۷-۱- روش ها و مبانی ارزیابی سهام. ۳۷
۲-۲۸- ارزیابی سهام  از طریق سود آوری (بورس) ۳۸
۲-۲۹- حد نوسانات قیمت… ۳۹
۲- ۳۰- نسبت ارزش بازار به دفتری.. ۳۹
۲- ۳۱- پیش بینی سود، محتوای اطلاعاتی دارد. ۳۹
۲- ۳۱- جایگاه کیفیت سود. ۴۱
۲- ۳۲- افزایش تورم و کاهش کیفیت سود شرکت ها ۴۲
۲-۳۳- سابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته. ۴۲
۲- ۳۳- ۱- تحقیقات داخلی.. ۴۲
۲- ۳۳- ۲-  تحقیقات خارجی.. ۴۴
فصل سوم: روش پژوهش
۳-۱- مقدمه. ۵۰
۳-۲- مساله پژوهش.. ۵۱
۳-۳- فرضیه های پژوهش.. ۵۱
۳-۴- جامعه آماری.. ۵۲
۳-۵- نمونه آماری و روش نمونه گیری.. ۵۲
۳-۶- روش گردآوری اطلاعات… ۵۵
۳-۷- متغیرهای پژوهش و چگونگی اندازه گیری آنها ۵۶
۳-۷-۱- متغیر وابسته. ۵۶
۳-۷-۲- متغیرهای مستقل.. ۵۶
۳-۸- مدل پژوهش.. ۵۷
۳-۹- روش پژوهش.. ۵۷
۳-۱۰- روش های آماری مورد بهره گیری در پژوهش.. ۵۸
۳-۱۰-۱- تحلیل توصیفی داده ها ۵۹
۳-۱۰-۲- ضریب همبستگی پیرسون. ۵۹
۳-۱۰-۳- مدل داده های تابلویی.. ۶۰
۳-۱۰-۴- مزیت بهره گیری از داده های ترکیبی نسبت به سری های زمانی و مقطعی.. ۶۱
۳-۱۰-۵- روش های تخمین داده های تابلویی.. ۶۳
۳-۱۰-۶- آزمون های تشخیصی.. ۶۵
۳-۱۰-۶-۱- آزمون F لیمر. ۶۵
۳-۱۰-۶-۲- آزمون هاسمن.. ۶۵
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته ها
۴-۱- مقدمه. ۶۷
۴-۲- آمار توصیفی.. ۶۷
۴-۳- آزمون ضرایب همبستگی.. ۶۸
۴-۴- آمار استنباطی.. ۷۰
۴-۵- آزمون فرضیه های پژوهش.. ۷۱
۴-۵-۱- آزمون های آماری.. ۷۱
۴-۵-۲- آزمون فرضیه اول. ۷۲
۴-۵-۳- آزمون فرضیه دوم. ۷۳
۴-۵-۴- آزمون فرضیه سوم. ۷۳
۴-۵-۵- آزمون فرضیه چهارم. ۷۴
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱- مقدمه. ۷۷
۵-۲- یافته های پژوهش.. ۷۷
۵-۲-۱- نتایج آزمون فرضیه اول. ۷۷
۵-۲-۲- نتایج آزمون فرضیه دوم. ۷۸
۵-۲-۳- نتایج آزمون فرضیه سوم. ۷۸
۵-۲-۴- نتایج آزمون فرضیه چهارم. ۷۹
۵-۳- نتیجه گیری.. ۷۹
۵-۴- محدودیت های پژوهش.. ۸۱
۵-۵- پیشنهادات پژوهش.. ۸۲
۵-۵-۱- پیشنهادات مبتنی بر نتایج پژوهش.. ۸۲
۵-۵-۲- پیشنهاد برای تحقیقات آتی.. ۸۳
پیوست ها ۸۴
منابع و ماخذ. ۹۲
فهرست جداول
جدول ۳- ۱- طریقه انتخاب نمونه آماری پژوهش.. ۵۳
جدول ۴- ۱- آماره های توصیفی پژوهش.. ۶۸
جدول ۴- ۲-  آزمون همبستگی پیرسون. ۷۰
جدول ۴- ۳-  نتایج آزمون F لیمر. ۷۱
جدول ۴- ۴- نتایج آزمون هاسمن.. ۷۲
جدول ۴- ۵-  نتایج تخمین مدل رگرسیونی.. ۷۵
جدول ۵- ۱- اختصار نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش.. ۸۰
چکیده
هدف از این پژوهش مطالعه تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی و نسبت ارزش بازار به دفتری بر صحت پیش بینی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین مقصود با بهره گیری از داده های ۱۴۰ شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی ۱۳۸۵ الی ۱۳۸۹ با بهره گیری از نرم افزار Eriews  و روش panal data نسبت به مطالعه فرضیه ها اقدام گردید.
نتایج پژوهش تصریح نمود که بین نرخ ارز،  شاخص بورس و نسبت ارزش بازار به دفتری بر صحت پیش بینی سود ارتباط هست اما نتایج نشان داده می باشد که بین نرخ تورم بر صحت پیش بینی سود ارتباط ای وجود ندارد.
مقدمه
پیش بینی از این که عنصر بنیادین و کلیدی در تصمیم گیری بهره گیری کنندگان درون سازمانی و همچنین برون سازمانی به شمار می رود، مهم می باشد. بر این اساس کارآیی و تاثیر نهایی هر تصمیم، به نتایج رویدادهای آتی بستگی دارد که به دنبال هر تصمیم روی می دهد. بدین ترتیب تصمیمی کارا و اثربخش خواهد بود که بر اساس پیش بینی هایی انجام گیرد که مبنای آن صحیح بوده باشد. یکی از این پیش بینی ها، پیش بینی سود بوده که بایستی اطلاعات منطقی، قابل اتکا و به موقع را فراهم آورد و نیز قابل فهم و مربوط باشد. پیش بینی های دقیق و به موقع، موجب بهبود تصمیم گیری بهره گیری کنندگان از گزارش های حسابداری می باشد. افراد به وسیله آن مقیاسی برای ارزیابی عملکرد شرکت ایجاد می کنند، در حقیقت اطلاعات مربوط به پیش بینی سود سهام شکل دهنده انتظارات بازار می باشد. منابع و ابزارهای متعددی برای بالا بردن پیش بینی سود برای مدیران هست که اگر منجر به پیش بینی نزدیک به واقعیت شوند، مطلوب تر خواهند بود.عوامل اقتصادی و حسابداری مانند عواملی می باشد که صحت پیش بینی سود را تحت تاثیر قرار می دهد. در این پژوهش متغیرهای کلان اقتصادی (نرخ ارز، تورم، شاخص بورس) و نسبت ارزش بازار به دفتری شرکت به عنوان عوامل موثر بر پیش بینی سود در راستای صحت پیش بینی سود مطالعه می گردد. تشخیص صحت متغیرهای مذکور موضوع مطالعه در این پژوهش می باشد.
تعداد صفحه : ۱۰۸
قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***