پایان نامه ارشد حسابداری: ارزیابی عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان : ارزیابی عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کاشان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان:

ارزیابی عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما:

دکتر محمد سیرانی


برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
فهرست مطالب:
فصول پایان نامه. ۲
فصل اول کلیات پژوهش.. ۲
۱- ۱ مقدمه. ۲
۲-۱ تشریح و اظهار مساله. ۳
۳-۱ ضرورت انجام پژوهش.. ۴
۴-۱ اهداف پژوهش.. ۵
۵-۱ پرسش های پژوهش.. ۶
۶-۱فرضیه‏های پژوهش.. ۶
۷-۱روش شناسی پژوهش.. ۷
۸-۱تعاریف عملیاتی واژه ها ۷
فصل دوم: ادبیات پژوهش.. ۹
۱-۲ مقدمه. ۹
۲-۲-مبانی نظری.. ۹
۱-۲-۲- گزارش مالی   ۱۰
۲-۲-۲ مفاهیم نظری گزارشگری مالی   ۱۱
۳-۲-۲ خصوصیات کیفی اطلاعات مالی   ۱۲
۴-۲-۲ اطلاعات و اطلاعات مالی   ۱۳
۳-۲پیشینه موضوع و متغیرها ۱۴
۱-۳- ۲ مبانی نظری ویژگیهای کیفی اطلاعات مالی   ۱۴
۲-۳-۲ به موقع بودن صورت های مالی   ۲۰
۳-۳-۲ نسبت ارزش بازار به حقوق صاحبان سهام  ۲۲
۴-۳-۲نسبت  نقدینگی   ۲۳
۵-۳-۲ مدیریت بدهی   ۲۵
۶-۳-۲  مدیریت دارایی   ۲۵
۷-۳-۲ نسبت سودآوری   ۲۶
۸-۳-۲ اهرم مالی   ۲۸
۹-۳-۲ اندازه شرکت    ۲۹
۴- ۲ تحقیقات نظری.. ۳۰
۵-۲ پژوهش های پیشین.. ۳۲
۱-۵-۲ تحقیقات خارجی   ۳۲
۲-۵-۲ تحقیقات داخلی   ۴۳
۳-۵-۲ اختصار پژوهش های خارجی و داخلی   ۴۷
۶-۲ مدل مفهومی پژوهش   ۵۳
فصل سوم: روش شناسی پژوهش.. ۵۴
۱-۳مقدمه. ۵۴
۲-۳روش کلی پژوهش.. ۵۵
۳-۳تعریف جامعه آماری.. ۵۶
۴-۳ حجم نمونه و روش نمونه گیری و دلیل انتخاب.. ۵۶
۵-۳روش گردآوری داده ها و کاربرد آن. ۵۷
۶-۳ ابزار پژوهش و کاربردآن. ۵۷
۷-۳روش های و ابزار تحلیل داده ها ۵۸
۸-۳مدل پژوهش و چگونگی اندازه گیری آنها ۶۱
فصل چهارم: یافته های پژوهش.. ۶۳
۱-۴مقدمه. ۶۳
۲-۴ توصیف نمونه آماری.. ۶۳
۳-۴ توصیف یافته ها ۶۵
۱-۳- ۴آمار توصیفی   ۶۸
۲-۳-۴آزمون نرمال بودن داده ها ۶۹
۴-۴ شناسایی عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالی.. ۷۰
۵-۴ ارزیابی عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالی.. ۷۲
۶-۴ رتبه بندی عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالی.. ۷۴
۷-۴ تعیین ساختار سلسله مراتبی عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالی.. ۷۶
۸-۴ جمع بندی.. ۷۶
فصل پنجم: اختصار،نتیجه گیری و پیشنهادات.. ۷۹
۱- ۵ مقدمه. ۷۹
۲-۵خلاصه یافته ها ۷۹
۴-۵نتیجه گیری.. ۸۲
۵- ۵ محدودیت های پژوهش.. ۸۳
۶-۵پیشنهاد های پژوهش.. ۸۴
منابع و مآخذ.. ۸۵
منابع فارسی.. ۸۵
منابع لاتین.. ۸۸
منابع اینترنتی.. ۹۰
چکیده لاتین…………………………………………
فهرست جدول ها                          
جدول ۱-۲- اختصار پژوهش های خارجی و داخلی …………………………………………………………………………………………………………….. ۴۷
جدول ۱-۳- متغیر های پژوهش و مدل پژوهش آن ………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۲
جدول ۱-۴ جدول نمونه های تصادفی جامعه آماری………………………………………………………………………………………… ۶۵
جدول ۲-۴- متغیر های آمار توصیفی …………………………………………………………………………………………………………… ۶۸
جدول ۳-۴- نتایج آزمون نرمال داده ها ………………………………………………………………. ۶۹
جدول ۴-۴- متغیرها و شاخص پژوهش ……………………………………………………………………………………………… ۷۱
جدول ۵-۴- نتایج آزمون داده ها تحلیل عاملی……………………………………………………………………….. ۷۵
جدول ۶-۴- نتایج آزمون داده ها رتبه بندی فریدمن……………………………………………………………………………………………………………. ۷۵
جدول ۱-۵- اطلاعات مربوط به تحقیقات داخلی گذشته جهت مقایسه …………………………………………… ۸۱
فهرست شکل ها
شکل ۱-۲- ارتباط بین خصوصیات کیفی …………………………………………………………………………………………………………………………۱۹
شکل ۲-۲- مدل مفهومی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………… ۵۳
شکل ۱-۴- تحلیل عاملی تاییدی عوامل موثر بر به موقع بودن گزارشگری مالی (حالت استاندارد)………………………………. ۷۳
شکل ۲-۴- تحلیل عاملی تاییدی عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش گری مالی (حالت معنی داری) ……………… ۷۴
چکیده
گزارش مالی برای پاسخگویی به نیازهای تصمیم گیرندگان ارائه می گردد. بر این اساس، به موقع بودن به عنوان یکی از ویژگی های اطلاعات در گزارشگری مالی شناخته شده می باشد. به موقع بودن، اهمیت حیاتی برای بازارهای سرمایه دارد و به عنوان یکی از اجزای اصلی بازار سرمایه کارا به شمار می رود. انتشار به موقع اطلاعات باعث کاهش عدم تقارن اطلاعات ، مبادلات نهانی، شایعه ها و درز اطلاعات دربازار می گردد برای انجام این هدف، گزارش های مالی بایدبرای اطلاع رسانی به موقع به تصمیم گیرندگان در دسترس باشد .
هدف پژوهش حاضر  ارزیابی و رتبه بندی و تعیین درجه اهمیت عوامل موثر بر به موقع بودن صورت های مالی که در این پژوهش شامل ارزش بازار،نسبت نقدینگی ،مدیریت دارایی،مدیریت بدهی،اهرم مالی ،اندازه شرکت وسودآوری  می باشد.
به مقصود انجام پژوهش،صورت های مالی ۱۱۳ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال مالی ۱۳۸۱تا ۱۳۹۱  که با بهره گیری از نمونه گیری تصادفی ساده ۸۰ شرکت انتخاب شده، مورد ارزیابی قرار گرفته می باشد.در این پژوهش ازروش آمار توصیفی برای طبقه بندی و تفسیر داده ها در جدول استفاد گردید و سپس با بهره گیری از آزمون های کلموگروف-اسمیرنف و شاپیرو – ویلک، نرمال بودن توزیع متغیرها آزمون گردیدو نتایج نشان داد که داده ها نرمال می باشند.سپس از آزمون تحلیل عاملی و آزمون رتبه بندی فریدمن برای ارزیابی و رتبه بندی وعوامل موثر بربه موقع بودن بهره گیری گردید. نتایج نشان داد که تمامی متغیر ها در به موقع بودن صورت های مای تاثیر  مثبت دارد و تنها ارزش بازار تاثیر منفی دارد، نسبت نقدینگی به عنوان بیشترین تاثیر و درجه اهمیت عامل موثر و ارزش بازار به عنوان کمترین تاثیر ودرجه اهمیت شناخته شدند.
۱- ۱ مقدمه
به موقع بودن یکی از خصایص مربوط بودن اطلاعات و به معنای آن می باشد که اطلاعات مالی زمانی در اختیار بهره گیری کنندگان قرار بگیرد که فرصت اتخاذ تصمیم ، قضاوت و اقدام نسبت به موضوع مورد نظر برای آنان وجود داشته باشد.به بیانی دیگر ، اطلاعات مالی بایستی بیش از سپری شدن زمانی که بهره گیری کنندگان می توانند بر مبنای آن اطلاعات د اوری و تصمیم گیری نماینددر اختیار آنها گذاشته گردد.
ازآنجا که اطلاعات مالی نسبت به گذشت زمان بسیار حساس می باشد و بعضا با مرور زمان ارزش و سودمندی خود را در تصمیم گیری از دست می دهند پس ،هر قدر ارائه اطلاعات به تاریخ وقوع رویداد های مربوط نزدیکتر باشد اطلاعات به موقع تر خواهد بود.مصداق این موضوع در گزارشری مالی نزدیک بودن زمان ارائه گزارش به تاریخ پایان دوره مالی می باشد.
اعضای هیات تدوین کننده استاندارد های حسابداری در سر تاسر جهان تعیین کردند که به موقع بودن یکی از مهمترین ویژگی های کیفی اطلاعات مالی افشاء گردید بوسیله سازمانهاست .همواره به آن موافقت شده می باشد که اطلاعات حسابداری بایستی ویژگی های کیفی ضروری کامل بودن ،قابل اتکا بودن ،مربوط بودن و قابلیت مقایسه داشتن را به مقصود مفید بودن ،دارا باشد.قسمت عمده ای از مربوط بودن اطلاعات ، وابسته به به موقع بودنش می باشد .هر قدر اطلاعات کامل ،قابل مقایسه و قابل اتکا باشد آن برای انواع عاملین اقتصادی بی فایده می باشد اگر آن برای تصمیم گیری دیر افشا ء گردد .با در نظر داشتن اهمیت این موضوع ،کمیته استاندارد های حسابداری بین المللی (IASC ) ،به موقع بودن را در میان مشخصه های مهم اطلاعات مالی در گزارشاتش در سال ۱۹۸۹ گنجاند. وبا این واقعیت که تهیه اطلاعات قابل اتکا زمان می برد اینجا یک انتخاب بین به موقع بودن و قابلیت اتکا به وجودمی آید.قوانین و مقررات اوراق بهادار در بیشتر کشورها با علم به این مسئله ،با در نظر داشتن این که آنها بر روی انتشار اطلاات مالی توسط شرکت های عمومی محدودیت های زمانی اعلام می کنند اما زمان کافی برای تهیه اطلاعات قابل اتکا را در اختیار شرکتها قرار می دهند.علرغم اهمیت قائل شده برای به موقع بودن توسط هم تدوین کنندگان استاندارد و هم تنظیم کنندگان قوانین اوراق بهادار در سرتاسر جهان ، اینجا تحقیقات نسبت کمی بر رو این مشخصه صورت گرفته می باشد.
در انجام هر پژوهشی یکی از مهمترین بخش­ها، ارائه طرح پژوهش (کلیات) مناسب می­باشد. در این فصل کوشش شده تا با اظهار قسمتهای مختلف مطالعه انجام شده، طرحی از آن ارائه گردد. بدین مقصود، باتوجه به اینکه به موقع بودن گزارش مالی در بازار های مالی بسیار مورد توجه قرار گرفته می باشد، در این پژوهش به رتبه بندی و تعیین درجه اهمیت آن پرداخته می گردد.
تعداد صفحه : ۱۰۶
قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***