پایان نامه ارشد: تشریح و توصیف جنبه‌های مختلف تفکر استراتژیک و تأثیر پنج محور اصلی آن در اداره و …

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : جغرافیا

عنوان : تشریح و توصیف جنبه های مختلف تفکر استراتژیک و تأثیر پنج محور اصلی آن در اداره و طراحی شهرها

عنوان پایان نامه:

تشریح و توصیف جنبه های مختلف تفکر استراتژیک و تأثیر پنج محور اصلی آن در اداره و طراحی شهرها (با تأکید بر کلان شهر تهران)

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

طرح  تحقیق…………………………………………………………. ۵

۱-۱ مقدمه…………………………………………………………….۶

۲-۱ بیان مساله……………………………………………………… ۷

۳-۱ ضرورت و اهمیت تحقیق……………………………………….. ۸

۴-۱ فرضیات تحقیق………………………………………………….. ۹

۵-۱ اهداف تحقیق……………………………………………………۱۰

۶-۱ روش شناسی طرح………………………………………….. ۱۰

۱-۶-۱ روش تحقیق………………………………………………….۱۰

۲-۶-۱ روش گردآوری اطلاعات و داده ها………………………….. ۱۱

۳-۶-۱ جامعه آماری…………………………………………………. ۱۱

۴-۶-۱ نمونه و روش نمونه گیری…………………………………… ۱۲

۵-۶-۱ روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………… ۱۲

۷-۱ محدودیت های تحقیق…………………………………………. ۱۳

۸-۱ تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح………………………. ۱۳

۹-۱ نحوه سازماندهی فصول………………………………………….. ۱۷

۱۰-۱ فرآیند انجام مطالعات محقق در تحقیق حاضر……………….. ۱۷

مبانی نظری تحقیق……………………………………………………. ۱۹

۱-۲ سیر تکاملی مدیریت و تفکر استراتژیک…………………………. ۲۰

۱-۱-۲ ظهور استراتژی و تفکر استرتژیک……………………………… ۲۰

۲-۱-۲ استراتژی………………………………………………………… ۲۹

۳-۱-۲ آغاز شیوه برنامه ریزی به شکل استراتژیک………………… ۳۶

۴-۱-۲ تعریف تفکر استراتژیک…………………………………………. ۴۵

۵-۱-۲ الگوهای تفکر استراتژیک………………………………………. ۷۸

۲-۲ مدیریت شهری و حرکت به سوی رویکرد استراتژیک………….. ۹۴

۱-۲-۲ ظهور برنامه ریزی و مدیریت شهری…………………………… ۹۵

۲-۲-۲ مدیریت استراتژیک شهری……………………………………..۱۰۹

۳-۲-۲ مدیریت شهری در ایران………………………………………… ۱۴۱

۴-۲-۲ نگاهی به شیوه مدیریت شهری ایران (با تأکید بر شهر تهران)……۱۷۴

۵-۲-۲ نقش رویکرد استراتژیک در مدیریت شهر…………………….. ۱۹۰

۶-۲-۲ مطالعه موردی از تجربیات موفق…………………………….. ۲۱۲

روش شناسی………………………………………………………… ۲۲۱

۱-۳ مقدمه……………………………………………………………… ۲۲۲

۲-۳ جهت گیری پژوهش……………………………………………… ۲۲۲

۳-۳ هدف پژوهش…………………………………………………….. ۲۲۳

۴-۳ میزان دخالت محقق در پژوهش………………………………… ۲۲۴

۵-۳ محیط پژوهش……………………………………………………… ۲۲۴

۶-۳ افق زمانی پژوهش……………………………………………….. ۲۲۴

۷-۳ فرضیه های تحقیق………………………………………………. ۲۲۴

۸-۳ متغیرهای تحقیق………………………………………………. ۲۲۵

۹-۳ مدل تحلیلی تحقیق………………………………………………. ۲۲۵

۱۰-۳  ابزار گردآوری داده های پژوهش……………………………….. ۲۲۶

۱-۱۰-۳ پرسشنامه…………………………………………………….. ۲۲۷

۲-۱۰-۳  اسناد و مدارک………………………………………………. ۲۲۹

۱۱-۳ جامعه آماری……………………………………………………… ۲۳۰

۱۲-۳ نمونه و روش نمونه گیری………………………………………… ۲۳۱

۱۳-۳ روش های تجزیه و تحلیل آماری………………………………… ۲۳۲

۱-۱۳-۳ آزمون یکسان بودن پاسخهای دریافتی در مورد گزینه های انتخابی (آزمون نیکویی برازش)….۲۳۳

۲-۱۳-۳ آزمون فریدمن…………………………………………………… ۲۳۳

تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………… ۲۳۵

۱-۴ مقدمه………………………………………………………………..۲۳۶

۲-۴ تحلیل داده های جمعیت شناختی………………………………. ۲۳۶

۱-۲-۴ توزیع پاسخگویان بر حسب تحصیلات………………………….. ۲۳۶

۲-۲-۴ توزیع پاسخگویان بر حسب سابقه خدمت……………………..۲۳۶

۳-۴ تحلیل داده های تخصصی………………………………………….. ۲۳۷

۱-۳-۴ فرضیه اول………………………………………………………….. ۲۳۷

۲-۳-۴ فرضیه دوم…………………………………………………………. ۲۴۳

۳-۳-۴ فرضیه سوم………………………………………………………… ۲۵۰

۴-۳-۴ تحلیل چهار سوال کلی پرسشنامه…………………………….. ۲۵۵

۴-۴ جمع بندی یافته ها………………………………………………… ۲۵۹

نتایج و پیشنهادها……………………………………………………….. ۲۶۱

۱-۵ نتایج حاصل از نظرات کارشناسان…………………………………. ۲۶۲

۲-۵ پیشنهادها……………………………………………………………. ۲۶۴

۱-۲-۵ پیشنهادهای حاصل از متن تحقیق…………………………….. ۲۶۴

۲-۲-۵ پیشنهادهایی برای سایر محققان………………………………. ۲۶۹

۳-۵ محدودیت های تحقیق………………………………………………. ۲۶۹

پیوستها …………………………………………………………………….۲۷۰

پیوست ۱ : پرسشنامه………………………………………………….. ۲۷۰

منابع و مآخذ…………………………………………………………….. ۲۷۳

الف- منابع فارسی………………………………………………………… ۲۷۳

ب- منابع لاتین…………………………………………………………….. ۲۷۸

فصل اول: طرح تحقیق

۱-۱- مقدمه

دنیای پیچیده و پر تلاطم امروز با دارا بودن مشخصه هایی چون پیچیدگی، تنوع و تغییرات آنی، حوزه های مختلف دانش مدیریت و تفکر حاکم بر آن را دستخوش تأثیر و تغییر قرار داده است. تحولات کنونی تمامی بخش های تصمیم گیری، برنامه ریزی و سازماندهی را در برگرفته و دیگر مجالی برای ایجاد و اتخاذ تصمیمات یکسویه و بلند مدت به تصمیم سازان و مدیران نخواهد داد.

در چنین شرایطی ورود به حوزه برنامه ریزی و اداره امور شهرها – که پیش از این نیز جزء جایگاه های سخت مدیریتی و دارای تعدد مولفه های حاکم بر تصمیم گیری بوده است – ما را با جنگل انبوه و بی انتهای متغیرها بیشتر آشنا خواهد کرد. مضاف بر این، بروز نیازهای روزافزون و متنوع انسانی و اجتماعی، پیچیدگی حوزه های تصمیم گیری و انتخاب، به همراه تداخل نقش حوزه های مختلف فعالیت در فرآیندهای برنامه ریزی و سازماندهی بر یکدیگر، مشکلات مواجهه با این موقعیت را برای مسئولین و کارشناسان اداره شهرها صد چندان کرده است. مواردی چون جمعیت و تکنولوژی که از مولفه های مهم و موثر حاکم بر مدیریت شهرهای امروز هستند در تضاد با یکدیگر عمل می کند و آینده شهرها را رقم می زنند و بحران های شهری را پدید می آورند.

استراتژی و رویکرد استراتژیک به عنوان راه نجات و برون رفت از گره های در هم تنیده برنامه ریزی، در سه دهه گذشته، جان تازه ای به مباحث مدیریتی داده و توانسته به نحو مطلوبی افسار مسائل کانونی مدیریت و تصمیم گیری را کشیده و در دست نگه دارد. رویکرد استراتژیک، به عنوان مجموعه ای از مفاهیم، رویه ها و ابزارها، که به کمک آنها می توان پدیده های پیچیده و آشفته و بحرانی را در شرایط عدم اطمینان به درستی هدایت کرد، نوید بخش عصری جدید در مدیریت شهری است چرا که ساماندهی و هدایت شهرها روشی خلاق، انعطاف پذیر و عملیاتی و فراگیر و مدبرانه را طلب می کند. در حالی که مفهوم «جامع» برای سازماندهی و هدایت شهری از روش عقلایی، محافظه کارانه، بلندمدت و ثابت و با پیش بینی خوش بینانه شرایط آینده بهره می جست.

فراتر از این بحث، هنگامی که نگرش استراتژیک به عنوان نوعی رویکرد به گزاره مدیریت و برنامه ریزی افزوده می شود (هم به معنی روش  هم به معنی نگرش)، شیوه مدیریت و برنامه ریزی به کلی دگرگون می گردد و حتی تحول ساختاری سازمان مدیریت شهری منتج می شود. این امری است که با سرشت پویای جوامع پیچیده شهری در امواج تحول عصر حاضر، یا به بیانی دیگر وضعیت های بحرانی و عدم اطمینان و پیش بینی ناپذیری تناسب نظری و عملی دارد.

طی سالیان اخیر با صعود رویکرد جدید از برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک به تفکر استراتژیک یا همان کل نگر، شاهد بهبود چشمگیری در اتخاذ دیدگاه های درست و نیل دقیق تر به اهداف هستیم. حوزه مدیریت شهری نیز از این رشد بی بهره نبوده و گفتمان های جدیدی که بر مبنای تفکر استراتژیک در امور اداره شهری شکل گرفته، به یاری مدیران و مسئولین شهرها و چه بسا کشورها می روند.

در کشور ما نیز اتخاذ رویکردها و نقطه نظرات درست و بجا بر اساس پارادایم های روزآمد جهانی و رو به رشد کنونی، مدد رسان مدیران و تصمیم سازان در زمینه های کاری پیش روی ایشان خواهد بود. موفقیت برنامه ریزان و مدیران شهری ایران مستلزم اعمال تعدیلاتی در نگرش ها و روش های موجود می باشد که علاوه بر نگاه کلان و با لحاظ کردن تمامی گزاره مداخله گر در بخش های مختلف مدیریت شهر، بایستی آنها را با ساختارهای بومی و محلی انطباق داد؛ یا برعکس، ساختارها را با روش همساز ساخت.

۲-۱- بیان مسأله

امروزه تفکر استراتژیک و در ادامه آن برنامه ریزی استراتژیک به عنوان یکی از نگاه ها و شیوه های نوین مدیریت در جهان شناخته شده اند، که توجه به نگاه های کلان، آینده نگر و بلند مدت در تمامی ارکان آن به چشم می خورد. لذا بایستی با توجه به روند فزآینده گرایش به شهرنشینی و توسعه کلان شهرها که لزوم طرح ریزی کالبدی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را دوچندان کرده، بلکه طراحی مدیریت یکپارچه شهری را غیر قابل اجتناب می سازد.

با توجه به اینکه مؤلفه های زیادی بر مدیریت شهر حاکم بوده و از سال های گذشته شهر تهران بدون برنامه ای با لحاظ کردن تمامی مؤلفه های استراتژیکی لازم، دچار سردرگمی در طراحی و برنامه ریزی کلان شده است. لذا در این تحقیق سعی بر آن است تا نقش تمامی محورهای پنج گانه تفکر استراتژیک در جهت بهینه سازی و مدیریت جامع شهرها با تأکید بر اداره شهر تهران و نحوه ظهور و بروز این تفکر در برنامه ریزی ها مورد بررسی قرار می گیرد.

بنابراین مساله اصلی این است که تفکر استراتژیک در مدیران چه تأثیری بر اداره شهر دارد؟ با به عبارت بهتر با تغییر رویکرد از برنامه ریزی جامع و تفکر سنتی به برنامه ریزی استراتژیک و تفکر استراتژیک شاهد تأثیر مطلوبی بر طرح ریزی شهر خواهیم بود یا نه؟ آیا کل نگری و لحاظ تمامی مولفه ها در مدیریت شهر – با حفظ اصول تفکر منطقی و استراتژیک – راه حل بازگشایی گره های کور شهرها خواهد بود؟

لذا حدود مسأله در این تحقیق تمامی شئون تصمیم گیری و مدیریتی شهری – با تأکید بر شهر تهران – است. تا آنجایی که از تغییر در دیدگاه ها و طراحی چشم اندازها تا نحوه انتقال آنها به حوزه اجرایی و عرصه عملیاتی شهر، چگونه تأثیر گذار خواهد بود؟

۳-۱- ضرورت و اهمیت تحقیق

در سال های اخیر با توجه به رشد بی رویه شهر تهران از نظر جمعیتی و به تبع آن نیاز به طراحی راهکارهایی برای حفظ سلامت شهروندان، حمل و نقل، ساخت و ساز و سرمایه گذاری عمرانی، دیگر نمی توان به رویکردهای سنتی و یا برنامه ریزی جامع شهری دلخوش بود. چرا که اگر چنین راهکارهایی توانایی پاسخگویی به نیازهای روزافزون و پیچیده محیطی را داشت، تهران را به ورطه مشکلات امروز خود نمی انداخت.

در جستجو به دنبال راه حلی برای رفع معضلات کلانِ شهر از قبیل تعارضات حوزه های مختلف شهری مانند جمعیت، توسعه پایدار و تکنولوژی که منتج به آلودگی شدید هوا و وارد آمدن فشار روانی شدید به شهروندان شده است هستیم. می توان گفت وجود مواردی چون:

– وجود نگاه فنی و متکی بر نرخ روندها در طرح جامع شهر تهران

– عدم تصویب برنامه استراتژیک شهر تهران تاکنون

– موازی کاری در انجام برنامه ها و تقسیم وظایف

– عدم وجود نگاه یکپارچه در بررسی شئون مختلف شهری

– عدم وجود فرهنگ مشارکت و مدیریت مشارکتی در شهر تهران

– اجرای برنامه های کلان و پر هزینه که با روح شهر و فرهنگ شهری بی ارتباط و بعضاً متضاد هستند

ناشی از دید غیر استراتژیک و یا فراگیر نبودن آن، در مدیریت شهر تهران می باشد و راه­ حلی مدیریتی و سیستمی برای حل این مشکل در توسعه تفکر استراتژیک و قابلیت های آن در برنامه ریزی و طراحی خواهد بود.

پس نتایج این تحقیق می­تواند مدیران شهر تهران را به سوی نگاهی یکپارچه و کل نگر رهنمون سازد. مضاف بر این در طراحی برنامه ها و ساز و کارهایی منطبق بر روح و فرهنگ شهر نیز یاری رسان خواهد بود.

۴-۱- فرضیات تحقیق

سوال اصلی این تحقیق این است: « تفکر استراتژیک در مدیران چه تأثیری بر اداره شهر (با تأکید بر شهر تهران) دارد.»

بر این اساس فرضیات تحقیق عبارتند از:

۱- تفکر استراتژیک در مدیریت شهری مدیران شهر تهران باعث کارا شدن مدیریت ایشان می شود.

۲- اثربخشی فعالیت های اداره شهر تهران با نگاه استراتژیک بالا می رود.

۳- رعایت محورهای پنج گانه تفکر استراتژیک، طراحی شهر را کارآمدتر می کند.

۵-۱- اهداف تحقیق

این پژوهش از نظر جهت گیری کاربردی و از نظر پژوهشی توصیفی است. در واقع این تحقیق شامل تشریح و توصیف جنبه های مختلف تفکر استراتژیک و تأثیر پنج محور اصلی آن در اداره و طراحی شهرها (با تأکید بر کلان شهر تهران) می باشد. در نهایت می خواهیم نقش تفکر استراتژیک را در طراحی و اداره شهر یافته و آن را با مدل های سنتی و کالبدی مقایسه کنیم که نتایج زیر از نخستین دستاوردهای آن خواهند بود.

– تسریع و تسهیل در اداره و امور مدیریتی شهرها

– تغییر نگرش مدیران شهری در طراحی بهتر شهرها

۶-۱- روش شناسی تحقیق

۱-۶-۱- روش تحقیق

روش تحقیق، روش اجرای تحقیق است که مشخص می­کند برای بررسی موضوع از چه روشی استفاده می­کنیم. انتخاب روش تحقیق به هدفهای تحقیق، ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرای آن بستگی دارد. به عبارت دیگر هدف ‏از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید چه شیوه و روشی اتخاذ کند تا او ‏را هر چه دقیق تر، آسانتر، سریع تر و ارزان تر در دستیابی به پاسخ یا پاسخ هایی برای پرسش ‏یا پرسش ها و مساله تحقیقی مورد نظر کمک کند. در این پژوهش از روش تحقیق توصیفی و پیمایشی استفاده می­شود.

تحقیق توصیفی آنچه را که هست و تفسیر می­کند و به شرایط و روابط موجود، عقاید متداول، فرآیندهای جاری، آثار مشهود یا روندهای در حال گسترش توجه دارد. تمرکز آن در درجه اول بر زمان حال است، هرچند غالبا رویدادها و آثار گذشته را نیز که به شرایط موجود مربوط می­شوند مورد بررسی قرار می­دهد. (خاکی؛ ۱۳۸۶، ۲۱۰)

در تحقیقات توصیفی محقق به دنبال چگونه بودن موضوع  است و می خواهد بداند، پدیده، متغیر، شیء یا مطلب چگونه است. به عبارت دیگر، این تحقیق وضع موجود را بررسی می­کند و به توصیف منظم و نظامدار وضعیت فعلی آن می پردازد و ویژگی ها و صفات آن را مطالعه و در صورت لزوم ارتباط بین متغیرها را بررسی می نماید. (حافظ نیا؛۱۳۸۳: ۵۸)

به دلیل آنکه از پرسشنامه برای گردآوری اطلاعات استفاده می شود، این تحقیق پیمایشی می­باشد.

۲-۶-۱- روش گردآوری اطلاعات و داده ها

در این پژوهش برای گردآوری اطلاعات از دو روش استفاده شده است:

الف- بررسی کتابخانه­ای (کتابها، نشریات و اینترنت)

ب – پرسشنامه

محقق به دلایل ذیل علاقمند به استفاده از روش های فوق بوده است:

الف- با مطالعه سوابق و مطالعات انجام شده در این زمینه و استفاده از نشریات و مقالات موجود و نیز تحقیقات انجام شده در این زمینه می­توانیم به جامعه آماری دست پیدا کنیم که نتایج حاصل از آن در بررسی فرضیه­ها محقق را یاری می­نماید.

ب- پرسشنامه به محقق کمک می­کند تا وضعیت نگرش افراد نسبت به یک واقعیت از طریق آن ارزیابی شود. پرسشنامه یکی از متداولترین ابزارهای جمع آوری اطلاعات در تحقیقات پیمایشی (از جمله این تحقیق) می باشد.

۱-۶-۳- جامعه آماری

جامعه آماری عبارت است از مجموعه­ای از افراد یا واحدها که حداقل دارای یک صفت مشترک باشند.

جامعه آماری این پژوهش شامل کارشناسان و مدیران سازمان های مرتبط با اداره شهر تهران هستند. مهمترین آنها وزارت کشور، سازمان شهرداری ها، شهرداری تهران، استانداری و فرمانداری تهران، نیروی انتظامی، شورای شهر و متخصصان حرفه ای حوزه مدیریت شهری شهری می باشند که به صورت مستقیم و غیر مستقیم در جهت گیری های آینده، تصمیم سازی و اداره شهر دخیل می باشند.

تعداد صفحه : ۲۸۰

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***