پایان نامه ارشد تربیت بدنی گرایش مدیریت ورزشی: ارتباط حمایت های سازمانی ادراک شده با رفتار شهروندی سازمانی در …

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

گرایش : مدیریت ورزشی

عنوان : ارتباط حمایت های سازمانی ادراک شده با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداره کل ورزش وجوانان استان یزد

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تفت

پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی(M.A)

گرایش مدیریت ورزشی

عنوان:

ارتباط حمایت های سازمانی ادراک شده با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداره کل ورزش وجوانان استان یزد

استاد راهنما:

دکتر حسین پورسلطانی زرندی

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱) مقدمه: ۲

۱-۲) بیان مسئله: ۳

۱-۳) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق: ۸

۱-۴) اهداف تحقیق: ۱۰

۱-۵) فرضیات تحقیق: ۱۱

۱-۶) قلمرو تحقیق: ۱۲

۱-۷) محدودیت های غیر قابل کنترل : ۱۲

۱-۸) پیش فرض های تحقیق: ۱۲

۱-۹)  تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق: ۱۳

فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات تحقیق

۲-۱)  مقدمه ای بر تئوری حمایت سازمانی: ۱۶

۲-۲) پیش بینی کننده های  حمایت سازمانی.. ۲۰

۲-۳)  پیامد های حمایت سازمانی.. ۲۶

۲-۴) تفاوتهای جنسیتی و حمایت سازمانی.. ۳۰

۲-۵)  حمایت سازمانی و مدیریت ورزشی.. ۳۱

۲-۶) رفتارهای مشارکتی و تاریخچه. ۳۲

۲-۷) رفتار شهروندی سازمانی.. ۳۵

۲-۷-۱) تعاریف رفتار شهروندی سازمانی.. ۳۷

۲-۷-۲) ویژگیهای رفتارهای شهروندی سازمانی.. ۴۱

۲-۷-۳) ابعاد رفتارهای شهروندی سازمانی.. ۴۲

۲-۸( عوامل موثر بر بروز رفتارهای شهروندی سازمانی.. ۵۱

۲-۹) پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی.. ۶۵

۲-۱۰) نظریههای مرتبط با رفتارهای شهروندی سازمانی.. ۶۸

۲-۱۰-۱) بازاریابی رابطهمدار. ۶۸

۲-۱۰-۲) نظریه بازاریابی داخلی.. ۶۹

۲-۱۰-۳) نظریه تبادل اجتماعی.. ۷۰

۲-۱۰-۴) نظریه تبادل رهبر – عضو. ۷۱

۲-۱۰-۵) تئوری X,Y : 73

۲-۱۱) دیدگاه های نوین رفتار شهروندی سازمانی: ۷۴

۲-۱۲) رفتارهای ضد شهروندی(ACB). 75

۲-۱۳ ) رفتارهای شهروندی سازمانی در ورزش: ۷۶

۲-۱۴) پیشینه تحقیق.. ۷۷

۲-۱۵) معرفی اداره کل ورزش و جوانان استان یزد: ۹۲

۲-۱۶) حمایت های سازمانی ادراک شده و رفتارهای شهروندی سازمانی: ۹۴

۲-۱۷) نتیجه گیری: ۹۶

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

۳-۱) روش شناسی تحقیق.. ۱۰۳

۳-۲) روشهای گردآوری داده ها: ۱۰۴

۳-۳) پایایی و روایی ابزار تحقیق: ۱۰۶

۳-۴)  روش های آماری  تجزیه و تحلیل داده ها: ۱۰۸

۳-۵) روش اجرای تحقیق: ۱۰۸

فصل چهارم: یافته های تحقیق

۴-۱) توصیف آماری داده ها: ۱۰۹

۴-۱-۲) متغیر جنسیت: ۱۱۰

۴-۱-۳) متغیر وضعیت تاهل: ۱۱۱

۴-۱-۴) متغیر مدارک تحصیلی: ۱۱۲

۴-۱-۵) متغیر وضعیت استخدامی: ۱۱۳

۴-۱-۶) متغیر طبقات سابقه خدمت: ۱۱۳

۴-۲) تحلیل استنباطی داده ها: ۱۱۴

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

۵-۱) خلاصه ای از  پژوهش: ۱۲۷

۵-۲) نتایج آزمون فرضیات تحقیق: ۱۲۸

۵-۳) بحث و نتیجه گیری کلی: ۱۳۷

۵-۴) پیشنهادهای تحقیق: ۱۳۸

۵-۴-۱) پیشنهادهای برخاسته از تحقیق: ۱۳۸

۵-۴-۲) پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده: ۱۴۰

منابع و مآخذ: ۱۴۱

منابع فارسی: ۱۴۱

منابع لاتین: ۱۴۱

ضمائم و پیوست ها: ۱۵۱

Abstract 155

 

فهرست جداول

جدول ۲-۱- ابعاد رفتار شهروندی سازمانی.. ۴۷

جدول ۳-۱- شماره سوالات مرتبط با هر یک از ابعاد رفتار شهروندی.. ۱۰۵

جدول ۳-۲- نتایج آزمون پایایی(بل و منگوک): ۱۰۷

جدول ۳-۳- نتایج آزمون پایایی تحقیق.. ۱۰۷

جدول ۴-۱- توزیع فراوانی سن: ۱۰۹

جدول ۴-۲- توزیع فراوانی جنسیت… ۱۱۰

جدول ۴-۳- توزیع فراوانی وضعیت تاهل.. ۱۱۱

جدول ۴-۴- توزیع فراوانی مدرک تحصیلی.. ۱۱۲

جدول ۴-۵- توزیع فراوانی وضعیت استخدامی.. ۱۱۳

جدول ۴-۶- توزیع فراوانی طبقات سابقه خدمت… ۱۱۳

جدول ۴-۷- نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای توزیع طبیعی داده ها ۱۱۴

جدول ۴-۸- نتایج آزمون t تک نمونه ای در خصوص اختلاف میانگین ها ۱۱۴

جدول ۴-۹- نتایج آزمون t تک نمونه ای در خصوص اختلاف میانگین ها ۱۱۵

جدول ۴-۱۰- نتایج آزمون t تک نمونه ای در خصوص اختلاف میانگین ها ۱۱۵

جدول ۴-۱۱- نتایج ضریب همبستگی رابطه حمایت سازمانی ادراک شده با رفتار شهروندی سازمانی.. ۱۱۶

جدول ۴-۱۲- نتایج آزمون پیرسون رابطه حمایت ادراک شده با مولفه های رفتار شهروندی.. ۱۱۶

جدول ۴-۱۳- ضرایب تعیین و نتیجه آزمون دوربین واتسون. ۱۱۷

جدول ۴-۱۴-آزمون تحلیل واریانس پیش بینی رفتار شهروندی بر اساس حمایت سازمانی ادراک شده ۱۱۷

جدول ۴-۱۵- ضرایب رگرسیون خطی.. ۱۱۸

جدول ۴-۱۶- نتایج آزمون فریدمن الویت بندی مولفه های رفتار شهروندی.. ۱۱۸

جدول ۴-۱۷- آزمون t مستقل تفاوت حمایت سازمانی ادراک شده بر اساس جنسیت… ۱۱۹

جدول ۴-۱۸- آزمون t مستقل در خصوص تفاوت رفتار شهروندی بر اساس جنسیت… ۱۱۹

جدول ۴-۱۹- نتیجه آزمون باکس…. ۱۲۰

جدول ۴-۲۰- نتیجه آزمون لامبدا ویکز. ۱۲۰

جدول ۴-۲۱- تجانس واریانس بین حمایت سازمانی ادراک شده و رفتار شهروندی با توجه به طبقات سابقه خدمت……………….……………………………………………………………………………………..۱۲۱

جدول ۴-۲۲- تحلیل اثرات بین گروهی.. ۱۲۱

جدول ۴-۲۳- نتیجه آزمون باکس…. ۱۲۱

جدول ۴-۲۴- نتیجه آزمون لامبدا ویکز. ۱۲۲

جدول ۴-۲۵- تجانس واریانس بین حمایت سازمانی ادراک شده و رفتار شهروندی با توجه به وضعیت استخدامی………۱۲۲

جدول ۴-۲۶- تحلیل اثرات بین گروهی.. ۱۲۳

جدول ۴-۲۷- نتیجه آزمون باکس…. ۱۲۳

جدول ۴-۲۸- نتیجه آزمون لامبدا ویکز: ۱۲۳

جدول ۴-۲۹- تجانس واریانس بین حمایت سازمانی ادراک شده و رفتار شهروندی با توجه به مدارک تحصیلی……………………………………………………….…………………………………………………..۱۲۴

جدول ۴-۳۰- تحلیل اثرات بین گروهی.. ۱۲۴

جدول ۴-۳۱- نتیجه آزمون باکس…. ۱۲۵

جدول ۴-۳۲- نتیجه آزمون لامبدا ویکز. ۱۲۵

جدول ۴-۳۳- تجانس واریانس بین حمایت سازمانی ادراک شده و رفتار شهروندی با توجه به وضعیت تاهل……………۱۲۶

جدول ۴-۳۴- تحلیل اثرات بین گروهی.. ۱۲۶

 

فهرست شکل ها

شکل ۱-۱- مدل مفهومی حمایت های ادراک شده ۵

شکل ۲-۱- مدل شهروندی سازمانی (ون دین و همکاران) ۶۵

شکل ۲-۲- مدل رفتار شهروندی سازمانی (یون و همکاران)……………………………………………….۸۶

شکل ۲-۳- مدل مفهومی تحقیق ریفای ……………………………………………………………………………۸۶

شکل ۲-۴- مدل رفتار شهروندی سازمانی (پیرسی و همکاران)…………………………………………….۸۷

شکل ۲-۵- چارت سازمانی اداره کل و جوانان استان یزد…………………………………………………….۹۳
فهرست نمودار ها

نمودار ۴-۱- توزیع درصدی جنسیت… ۱۱۱

نمودار ۴-۲- توزیع درصدی وضعیت تاهل.. ۱۱

چکیده:
در سال های اخیر، رفتارهای شهروندی سازمانی به عنوان رفتارهای فرانقشی کارکنان، به دلیل اثرات قابل توجهی که بر اثربخشی و موفقیت سازمان ها داشته اند، بسیار مورد توجه قرار گرفته‎اند. شناسایی و تقویت زمینه های بروز چنین رفتارهایی عملکرد و کارایی سازمان ها را ارتقاء بخشیده و بقای بلندمدت آن ها را تضمین می کند.هدف اصلی از انجام تحقیق حاضر بررسی ارتباط حمایت های سازمانی ادراک شده با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداره کل ورزش وجوانان استان یزد میباشد.تحقیق حاضر از نظر هدف نوع کاربردی میباشد و ماهیت تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی و به لحاظ روابط بین متغیرها از نوع همبستگی است و از نظر جمع آوری داده ها میدانی میباشد. جامعه آماری این تحقیق را همه کارمندان اداره کل ورزش و جوانان استان یزد تشکیل داده اند که تعداد آنها )۱۰۰(N= نفر می باشد، به دلیل کوچک بودن جامعه آماری تعداد نمونه آماری برابر با جامعه آماری انتخاب شد(n=100).ابزار جمع آوری داده ها در این پژوهش استفاده از پرسشنامه استاندارد شده که شامل بخشهای جمعیت شناختی شامل( سن، جنسیت، وضعیت تاهل، میزان تحصیلات، سابقه شغلی و نوع وضعیت استخدامی) و حمایت سازمانی ادراک شده که شامل ۸ گویه و رفتار شهروندی سازمانی که شامل ۲۰ گویه در قالب ۵ بعد (نوع دوستی، تکریم و تواضع، وجدان کاری، جوانمردی و رفتار مدنی) میباشد. روایی پرسشنامه ها توسط چند نفر از اساتید و صاحب نظران این رشته تایید شد و پایایی آن ها به روش آلفای کرونباخ (رفتار شهروندی سازمانی= ۷۸/۰ و حمایت سازمانی ادراک شده= ۷۱/۰ ) تعیین شد.برای محاسبه و تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و استنباطی ( به منظور توصیف داده ها از جدول توزیع فراوانی ، شاخص مرکزی میانگین و شاخص پراکندگی انحراف استاندارد و در بخش دوم نیز جهت آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون های کلموگروف اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون، آزمون های t تک نمونه ای و t مستقل و مانووا “تحلیل واریانس چند متغیره”، رگرسیون خطی و آزمون فریدمن ) استفاده گردید. در بررسی آزمون فرضیه ها، سطح معنی داری برابر با (۰۵/۰≥P) در نظر گرفته شد. و عملیات آماری با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS  انجام گردید.نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان میدهد که کارکنان اداره کل ورزش وجوانان حمایتهای سازمانی اعمال شده توسط مدیریت سازمان را در حد مطلوبی دانسته و تا حد زیادی اهداف خود را همسو با اهداف سازمان میدانستند، و در نتیجه حمایت سازمانی ادراک شده تاثیر مثبت و معنا داری بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان این اداره میگذارد. با توجه به یافته های پژوهش، به مدیران و مسئولان پیشنهاد میگردد با افزایش حمایت سازمانی ادراک شده به تقویت و ارتقا رفتار شهروندی سازمانی کارکنان کمک کنند.

۱-۱) مقدمه:
مطالعه رفتار افراد در محیط های کاری از دیر باز مورد توجه اندیشمندان علوم مدیریت بوده است و با ظهور رشته رفتار سازمانی در سالهای نخست دهه ۱۹۶۰ در این امر جدیت بیشتری به عمل آمد. بسیاری از مطالعات صورت گرفته سعی در تقسیم بندی رفتار ها و علل بروز آنها داشته اند(امینی و همکاران(۱۳۸۶))

بنابراین درک رفتارهای کارکنان به منظور ایفای بهتر نقش ها و وظایف خود باعث بهبود عملکرد و ارتقاء اثربخشی سازمانی خواهد شد(پاراشورمن و همکاران(۱۹۹۶)، روست و همکاران(۱۹۹۵))

تحقیقات متعددی نشان داده است که شناسایی و درک اینگونه رفتارها و فراهم نمودن محیطی مناسب برای ارائه آنها باعث خواهد شد تا نحوه ارائه خدمات سازمان توسط کارکنان آن مطلوبتر، رضایت مشتریان بیشتر گردیده و اثربخشی سازمانی و فردی نیز افزایش یابد (پاراشورمن و همکاران( ۱۹۹۶)، روست و همکاران( ۱۹۹۵)، رز (۱۹۹۰) فورنل و همکاران( ۱۹۸۸))

در طی ۱۵ سال گذشته حجم زیادی از مطالعات رفتار سازمانی و منابع انسانی بر ارتباطات دوطرفه تبادلی بین کارکنان و سازمان هایشان متمرکز شده است (روسیائو(۱۹۸۹)، رابینسون و همکاران(۱۹۹۴)، ایزنبرگر همکاران(۲۰۰۳)) و به طور بسیار  ویژه  میزان زیادی از ادبیات مرتبط با روابط میان سازمان و کارمند بر حمایتهای سازمانی ادراکشده[۱] (POS) تمرکز یافته اند (ایزنبرگر و همکاران(۱۹۸۶))

سطح بالای حمایتهای سازمانی ادراک شده باعث ایجاد تعهد در کارکنان به منظور جبران این امتیازات و منافع خواهد شد که ممکن است در قالب رفتارهای مشارکتی بروز نماید (گراهام و همکاران( ۱۹۹۴)) سازمانها با شناخت این گونه رفتار ها میتوانند کارکنان را برانگیخته و کیفیت خدمات را ارتقا بخشند و موجبات اثربخشی کلی سازمان را فراهم آورند.

آن دسته از رفتارهای شغلی که تاثیر زیادی بر اثربخشی عملیات سازمان دارند، توجه محققان و مدیران زیادی را به خود جلب کرده است. افزایش روزافزون سهم کارکنان در ارزش آفرینی در اکوسسیستم پویای رقابتی کسب و کار، منجر به تغییر نگاه مدیران به کارکنان از یک منبع تولید صرف به یک شهروند سازمانی شده است. در دنیای پر چالش کنونی، سازمانها به منظور رقابت در صحنه جهانی و سازگاری با ماهیت در حال تغییر شغل و ارضای نیازها و انتظارات مشتریان، در تلاشند تا کارکنانی را به کار گیرند که فراتر از وظیفه و نقش تعیین شده در شرح شغلشان عمل کنند زیرا اعتقاد بر این است که این رفتارهای فراتر از نقش در ارزشیابی عملکرد انعکاس می یابد، مشارکت کارکنان در برنامه ها را تحت تاثیر قرار خواهد داد و میتواند عاملی موثر بر درگیری شغلی، تعهد سازمانی و عزت نفس باشد(عباسپور (۱۳۸۵)).

تحقیق حاضر بر آن است تا با درک بهتر حمایت های سازمانی ادراک شده، رابطه آنرا بر رفتار شهروندی کارکنان مورد بررسی قرار داده و مدیریت سازمانها را نسبت به مدنظر قرار دادن اینگونه رفتارها در ارزیابی عملکرد، نوشتن شرح شغل و  طراحی سیستمهای پاداش کارکنان آگاه سازد.

تعداد صفحه : ۱۶۹

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com