پایان نامه ارشد تربیت بدنی گرایش مدیریت و برنامه ریزی: « مقایسه کیفیت زندگی، هوش هیجانی و سلامت روانی …

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

گرایش : مدیریت و برنامه ریزی

عنوان : مقایسه کیفیت زندگی، هوش هیجانی و سلامت روانی کارکنان پایور ورزشکار و غیر ورزشکار ارتش جمهوری اسلامی ایران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی (M.A)

گرایش مدیریت و برنامه ریزی

عنوان:

« مقایسه کیفیت زندگی، هوش هیجانی و سلامت روانی کارکنان پایور ورزشکار و غیر ورزشکار ارتش جمهوری اسلامی ایران»

استاد راهنما:

دکتر علی زارعی

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل ۱: طرح تحقیق… ۱

۱-۲- بیان مسئله. ۴

۱-۳- ضرورت و اهمیت پژوهش…. ۸

۱-۴- اهداف تحقیق.. ۹

۱-۴-۱- هدف کلی.. ۹

۱-۴-۲- هدف های ویژه. ۹

۱-۵- فرضیه های تحقیق.. ۹

۱-۶- پیش فرض های تحقیق.. ۱۰

۱-۷- محدودیت های تحقیق.. ۱۰

۱-۷-۱- محدودیتهای خارج از کنترل محقق.. ۱۰

۱-۷-۲- محدودیتهای در اختیار محقق.. ۱۰

۱-۸- تعریف مفهومی واژه ها و اصطلاحات… ۱۰

فصل ۲: مبانی نظری و پیشینه تحقیق… ۱۱

۲-۱- مبانی نظری.. ۱۳

۲-۱-۱- کیفیت زندگی.. ۱۳

۲-۱-۲- تاریخچه کیفیت زندگی.. ۱۹

۲-۱-۳- تعاریف موجود از کیفیت زندگی.. ۲۱

۲-۱-۴- ارتباط کیفیت زندگی با سلامتی.. ۲۴

۲-۱-۵- ابعاد کیفیت زندگی.. ۲۵

۲-۱-۶- اصول اساسی در ارتباط با کیفیت زندگی.. ۲۹

۲-۱-۷- سنجش کیفیت زندگی.. ۳۰

۲-۱-۸- عوامل موثر بر کیفیت زندگی.. ۳۲

۲-۱-۹- ویژگی های کیفیت زندگی.. ۳۲

۲-۱-۱۰- کیفیت زندگی به عنوان مفهومی نسبی.. ۳۳

۲-۱-۱۱- هویت و کیفیت زندگی.. ۳۴

۲-۱-۱۲- رویکردهای مختلف به مفهوم کیفیت زندگی.. ۳۴

۲-۱-۱۳- مطالعه علمی کیفیت زندگی.. ۵۰

۲-۱-۱۴- مدیریت کیفیت زندگی.. ۵۲

۲-۱-۱۵- بهزیستی بدنی/ سلامت جسمانی و کیفیت زندگی.. ۵۵

۲-۱-۱۶- سلامت روانی.. ۵۹

۲-۱-۱۷- تعریف سلامت روان.. ۶۰

۲-۱-۱۸- ویژگیهای سلامت روان.. ۶۲

۲-۱-۱۹- یازده مولفه کلیدی سلامت… ۶۳

۲-۱-۲۰- بهداشت روان.. ۶۵

۲-۱-۲۱- اصول بهداشت روانی.. ۶۷

۲-۱-۲۲- خصوصیات افراد دارای سلامت روانی.. ۶۸

۲-۱-۲۳- عوامل موثر در تامین سلامت روان.. ۷۰

۲-۱-۲۴- نظریات مرتبط با سلامت روانی.. ۷۰

۲-۱-۲۵- بهزیستی روانشناختی.. ۷۶

۲-۱-۲۶- هوش هیجانی.. ۷۸

۲-۱-۲۷- انواع هوش…. ۷۸

۲-۱-۲۸- هیجان و اجزاء آن.. ۷۹

۲-۱-۲۹- تعریف هوش هیجانی.. ۸۰

۲-۱-۳۰- تاریخچه هوش هیجانی.. ۸۴

۲-۱-۳۱- مولفه های هوش هیجانی.. ۸۷

۲-۱-۳۲- ویژگی افرادی که هوش هیجانی بالا دارند.. ۸۹

۲-۱-۳۳- مدل های هوش هیجانی.. ۹۲

۲-۱-۳۴- ابعاد هوش هیجانی در مدل توانایی.. ۹۳

۲-۱-۳۵- مدل بار – آن.. ۹۴

۲-۱-۳۶- مدل دانیل گلمن.. ۹۶

۲-۱-۳۷- هوش هیجانی و هوش شناختی.. ۹۸

۲-۱-۳۸- رهنمودهای لازم برای موفقیت برنامه های هوش هیجانی.. ۱۰۰

۲-۱-۳۹- آموزش هوش هیجانی.. ۱۰۰

۲-۱-۴۰- کاربرد هوش هیجانی.. ۱۰۱

۲-۱-۴۱- آموزش و یادگیری هوش هیجانی در سازمان.. ۱۰۴

۲-۱-۴۲- عملکرد هوش هیجانی در سازمان.. ۱۰۶

۲-۱-۴۳- نقش هوش هیجانی در زندگی.. ۱۰۷

۲-۱-۴۴- نمودهای هوش هیجانی در محیط کاری.. ۱۰۸

۲-۱-۴۵- هوش هیجانی و عملکرد اثر بخش…. ۱۰۹

۲-۱-۴۶- هوش هیجانی در محیط کار. ۱۱۰

۲-۱-۴۷- سن و هوش هیجانی.. ۱۱۰

۲-۱-۴۸- هوش هیجانی در ورزش…. ۱۱۱

۲-۲- پیشینه ی تحقیق.. ۱۱۳

۲-۲-۱- تحقیقات داخلی.. ۱۱۳

۲-۲-۲- تحقیقات خارجی.. ۱۲۴

۲-۲-۳- جمع بندی.. ۱۳۰

فصل ۳: روش شناسی تحقیق… ۱۳۱

۳-۱- مقدمه. ۱۳۲

۳-۲- روش تحقیق.. ۱۳۲

۳-۳- جامعه آماری و روش نمونه گیری و حجم نمونه. ۱۳۲

۳-۴- متغیرهای تحقیق.. ۱۳۳

۳-۵- ابزار جمع آوری اطلاعات… ۱۳۳

۳-۶- روش های تجزیه و تحلیل داده ها ۱۳۶

فصل ۴: تجزیه و تحلیل داده های تحقیق… ۱۳۷

۴-۱- مقدمه. ۱۳۸

۴-۲- آمار توصیفی متغیرهای تحقیق.. ۱۳۹

۴-۲-۱- سن.. ۱۳۹

۴-۲-۲- وضعیت تأهل.. ۱۴۰

۴-۲-۳- وضعیت تحصیلی.. ۱۴۱

۴-۲-۴- سابقه کار. ۱۴۲

۴-۲-۵- وضعیت تغذیه. ۱۴۳

۴-۲-۶- سابقه بیماری منجر به بستری شدن.. ۱۴۴

۴-۲-۷- وضعیت ورزشکار بودن نمونه های تحقیق.. ۱۴۵

۴-۲-۸- آمار توصیفی متغیر کیفیت زندگی.. ۱۴۶

۴-۲-۹- آمار توصیفی متغیر هوش هیجانی.. ۱۵۱

۴-۲-۱۰- آمار توصیفی متغیر سلامت روانی.. ۱۵۴

۴-۳- آمار استنباطی و آزمون فرضیه های تحقیق.. ۱۵۷

۴-۳-۱- فرضیه اول.. ۱۶۰

۴-۳-۲- فرضیه دوم. ۱۶۳

۴-۳-۳- فرضیه سوم. ۱۶۵

فصل ۵: خلاصه، بحث و نتیجه گیری، پیشنهادها. ۱۶۷

۵-۱- مقدمه. ۱۶۸

۵-۲- خلاصه تحقیق.. ۱۶۸

۵-۳- بحث و نتیجه گیری.. ۱۷۲

۵-۴- پیشنهادهای برخاسته از تحقیق.. ۱۷۹

۵-۵- پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی.. ۱۸۱

منابع و مآخذ.. ۱۸۲

پیوست ها و ضمائم.. ۱۹۴
فهرست جدول ها

جدول ‏۲‑۱ حوزه های کاربردی و عناصر موثر بر کیفیت زندگی…………………………………………………………………………………….. ۲۲

جدول ‏۲‑۲ عامل های کیفیت زندگی و مبانی نظری آنها………………………………………………………………………………………………… ۴۹

جدول ‏۲‑۳ مولفه های هوش هیجانی، عوامل هریک از مولفه ها و اینکه چه چیزی را می سنجد………………………………….. ۹۵

جدول ‏۳‑۱ ابعاد و اجزا پرسشنامه کیفیت زندگی SF-36……………………………………………………………………………………………. 134

جدول ‏۴‑۱ توزیع فراوانی سن نمونه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۹

جدول ‏۴‑۲ توزیع فراوانی وضعیت تأهل نمونه های تحقیق……………………………………………………………………………………………. ۱۴۰

جدول ‏۴‑۳ توزیع فراوانی وضعیت تحصیلی نمونه های تحقیق………………………………………………………………………………………. ۱۴۱

جدول ‏۴‑۴ توزیع فراوانی سابقه کار در نمونه های تحقیق……………………………………………………………………………………………… ۱۴۲

جدول ‏۴‑۵ توزیع فراوانی وضعیت تغذیه نمونه های تحقیق…………………………………………………………………………………………… ۱۴۳

جدول ‏۴‑۶ توزیع فراوانی سابقه بیماری نمونه های تحقیق…………………………………………………………………………………………….. ۱۴۴

جدول ‏۴‑۷ توزیع فراوانی وضعیت ورزشکار بودن نمونه های تحقیق……………………………………………………………………………… ۱۴۵

جدول ‏۴‑۸ شاخص های آماری مرتبط با بررسی متغیر «کیفیت زندگی» در نمونه های تحقیق…………………………………………….. ۱۴۶

جدول ‏۴‑۹ شاخص های آماری مرتبط با بررسی خرده مقیاس «عملکرد فیزیکی» در نمونه های تحقیق………………………………. ۱۴۶

جدول ‏۴‑۱۰ شاخص های آماری مرتبط با بررسی خرده مقیاس «محدودیت نقش ناشی از سلامت جسمانی» در نمونه های تحقیق            147

جدول ‏۴‑۱۱ شاخص های آماری مرتبط با بررسی خرده مقیاس « محدودیت نقش ناشی از مشکلات احساسی » در نمونه های تحقیق        147

جدول ‏۴‑۱۲ شاخص های آماری مرتبط با بررسی خرده مقیاس «احساس حیات» در نمونه های تحقیق……………………………… ۱۴۸

جدول ‏۴‑۱۳ شاخص های آماری مرتبط با بررسی خرده مقیاس «سلامتی روانی» در نمونه های تحقیق……………………………….. ۱۴۸

جدول ‏۴‑۱۴ شاخص های آماری مرتبط با بررسی خرده مقیاس « عملکرد اجتماعی » در نمونه های تحقیق………………………… ۱۴۹

جدول ‏۴‑۱۵ شاخص های آماری مرتبط با بررسی خرده مقیاس « درد بدنی » در نمونه های تحقیق……………………………………. ۱۴۹

جدول ‏۴‑۱۶ شاخص های آماری مرتبط با بررسی خرده مقیاس «سلامتی عمومی» در نمونه های تحقیق…………………………….. ۱۵۰

جدول ‏۴‑۱۷ شاخص های آماری مرتبط با بررسی خرده مقیاس «بُعد جسمانی» در نمونه های تحقیق…………………………………. ۱۵۰

جدول ‏۴‑۱۸ شاخص های آماری مرتبط با بررسی خرده مقیاس « بُعد روانی » در نمونه های تحقیق…………………………………… ۱۵۱

جدول ‏۴‑۱۹ شاخص های آماری مرتبط با بررسی متغیر « هوش هیجانی » در نمونه های تحقیق………………………………………… ۱۵۱

جدول ‏۴‑۲۰ شاخص های آماری مرتبط با بررسی خرده مقیاس « خود آگاهی » در نمونه های تحقیق………………………………… ۱۵۲

جدول ‏۴‑۲۱ شاخص های آماری مرتبط با بررسی خرده مقیاس «خود مدیریتی» در نمونه های تحقیق………………………………… ۱۵۲

جدول ‏۴‑۲۲ شاخص های آماری مرتبط با بررسی خرده مقیاس «مدیریت رابطه» در نمونه های تحقیق……………………………….. ۱۵۳

جدول ‏۴‑۲۳ شاخص های آماری مرتبط با بررسی خرده مقیاس « آگاهی اجتماعی » در نمونه های تحقیق………………………….. ۱۵۳

جدول ‏۴‑۲۴ شاخص های آماری مرتبط با بررسی متغیر « سلامت روانی » در نمونه های تحقیق………………………………………… ۱۵۴

جدول ‏۴‑۲۵ شاخص های آماری مرتبط با بررسی خرده مقیاس « علائم اجتماعی » در نمونه های تحقیق…………………………… ۱۵۴

جدول ‏۴‑۲۶ شاخص های آماری مرتبط با بررسی خرده مقیاس «اختلال در عملکرد اجتماعی» در نمونه های تحقیق            155

جدول ‏۴‑۲۷ شاخص های آماری مرتبط با بررسی خرده مقیاس «افسردگی» در نمونه های تحقیق………………………………………. ۱۵۵

جدول ‏۴‑۲۸ شاخص های آماری مرتبط با بررسی خرده مقیاس « اضطراب و بی خوابی » در نمونه های تحقیق                  156

جدول ‏۴‑۲۹ نتایج آزمون کالموگروف- اسمیرنوف جهت تعیین نرمال بودن داده های مربوط به متغیر کیفیت زندگی           157

جدول ‏۴‑۳۰ نتایج آزمون کالموگروف- اسمیرنوف جهت تعیین نرمال بودن داده های مربوط به متغیر سلامت روانی           158

جدول ‏۴‑۳۱ نتایج آزمون کالموگروف- اسمیرنوف جهت تعیین نرمال بودن داده های مربوط به متغیر هوش هیجانی           159

جدول ‏۴‑۳۲ نتایج آزمون t مستقل برای نشان دادن تفاوت کیفیت زندگی در کارکنان ورزشکار و غیر ورزشکار                160

جدول ‏۴‑۳۳ نتایج آزمون t مستقل برای نشان دادن تفاوت در ابعاد کیفیت زندگی در کارکنان ورزشکار و غیر ورزشکار      161

جدول ‏۴‑۳۴ نتایج آزمون t مستقل برای نشان دادن تفاوت هوش هیجانی در کارکنان ورزشکار و غیر ورزشکار                 163

جدول ‏۴‑۳۵ نتایج آزمون t مستقل برای نشان دادن تفاوت در ابعاد هوش هیجانی در کارکنان ورزشکار و غیر ورزشکار      164

جدول ‏۴‑۳۶ نتایج آزمون t مستقل برای نشان دادن تفاوت سلامت روانی در کارکنان ورزشکار و غیر ورزشکار                165

جدول ‏۴‑۳۷ نتایج آزمون t مستقل برای نشان دادن تفاوت در ابعاد سلامت روانی در کارکنان ورزشکار و غیر ورزشکار      166

 

فهرست اشکال و نمودارها

شکل ‏۲‑۱ ابعاد سلامتی و بهزیستی(World Health,2010)………………………………………………………………………………… 56

شکل ‏۲‑۲ مدل سلامتی مطلوب (World Health,2010) 57

شکل ‏۲‑۳ الگوی ریف در خصوص سازه بهزیستی روانشناختی (اقتباس از ثمینی(۱۳۸۴)…………………………………………… ۷۸

شکل ‏۲‑۴ نقش بالقوه هوش هیجانی در زندگی عادی……………………………………………………………………………………………….. ۹۹

شکل ‏۴‑۱ توزیع درصد سن نمونه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۹

شکل ‏۴‑۲ توزیع درصدی وضعیت تأهل نمونه های تحقیق………………………………………………………………………………………. ۱۴۰

شکل ‏۴‑۳ توزیع درصدی وضعیت تحصیلی نمونه های تحقیق…………………………………………………………………………………. ۱۴۱

شکل ‏۴‑۴ توزیع درصدی سابقه کار در نمونه های تحقیق…………………………………………………………………………………………. ۱۴۲

شکل ‏۴‑۵ توزیع درصدی وضعیت تغذیه نمونه های تحقیق……………………………………………………………………………………… ۱۴۳

شکل ‏۴‑۶ توزیع درصدی سابقه بیماری نمونه های تحقیق………………………………………………………………………………………… ۱۴۴

شکل ‏۴‑۷ توزیع درصدی وضعیت ورزشکار بودن نمونه های تحقیق………………………………………………………………………… ۱۴۵

چکیده

هدف از این تحقیق مقایسه کیفیت زندگی، هوش هیجانی و سلامت روانی کارکنان پایور ورزشکار و غیر ورزشکار ارتش جمهوری اسلامی ایران بود که با روش تحقیق توصیفی- مقایسه ای به صورت میدانی به اجرا درآمد. جامعه آماری این تحقیق را کلیه کارکنان پایور ارتش جمهوری اسلامی ایران شاغل در ستاد مشترک ارتش تشکیل می دادند. براساس روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای نمونه گیری و براساس فرمول نمونه گیری کوکران ۲۵۴ نفر از کارکنان پایور ارتش جمهوری اسلامی به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع­آوری اطلاعات از پرسشنامه کیفیت زندگی SF_36، پرسشنامه هوش هیجانی بردبری و گریوز و پرسشنامه سلامت عمومی(GHQ) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون­های استنباطی K-S و آزمون t مستقل استفاده شد. نتایج نشان داد که تفاوت معناداری بین کیفیت زندگی در کارکنان ورزشکار و غیر ورزشکار وجود دارد (۰۱/۰p<). همچنین در بین ابعاد کیفیت زندگی؛ بین کارکنان ورزشکار و غیر ورزشکار در عملکرد فیزیکی، محدودیت نقش ناشی از مشکلات احساسی، احساس حیات، سلامت روانی، سلامتی عمومی، بُعد جسمانی و بُعد روانی، تفاوت معنی­داری وجود دارد(۰۱/۰p<)؛ اما در ابعاد محدودیت نقش ناشی از سلامت جسمانی، عملکرد اجتماعی، و درد بدنی بین کارکنان پایور ورزشکار و غیر ورزشکار تفاوت معنی داری مشاهده نمی­شود(۰۵/۰p>). تفاوت معناداری بین تمامی ابعاد هوش هیجانی در کارکنان ورزشکار و غیر ورزشکار وجود دارد(۰۱/۰p<). در نهایت تفاوت معناداری بین سلامت روانی در کارکنان ورزشکار و غیر ورزشکار وجود دارد(۰۱/۰p<). همچنین در بین ابعاد سلامت روانی؛ بین کارکنان ورزشکار و غیر ورزشکار در علائم اجتماعی و افسردگی تفاوت معنی­داری وجود دارد(۰۱/۰p<)؛ اما بین کارکنان ورزشکار و غیر ورزشکار در اختلال در عملکرد اجتماعی و اضطراب و بی خوابی تفاوت معنی داری وجود ندارد(۰۵/۰p>).

۱-۱- مقدمه
پیشرفت­های زیادی در زمینه بهداشت در سطح جهانی طی قرن بیستم، حاصل گردید، با این وجود عوامل ابتلاء و مرگ و میر از وضعیت­های حاد و مرگ و میرهای زودرس ناشی از بیماری عفونی به وضعیت­های مزمن و ناتوان کننده تغییر یافته­اند. بیماری­های جدید کیفیت زندگی[۱] افراد را به شدت تحت تأثیر قرار می­دهند؛ چرا که اختلالات مزمن اغلب کشنده نیستند؛ بلکه وضعیت سلامت و کیفیت زندگی را کاهش می­دهند(سازمان جهانی بهداشت،۲۰۰۳).در حال حاضر،دیدگاه آدمی نسبت به زندگی تغییرات چشمگیری یافته است، به طوری که فقط حفظ زندگی به شکل معمول، مطلوب تلقی نمی شود؛ بلکه برای ارتقاء جنبه های مختلف کیفیت زندگی تلاش بسیار زیادی انجام می گیرد(احمدی، سالار و فقیه زاده، ۱۳۸۳). این موضوع به معنای برداشت مشابه افراد و فرهنگ های مختلف از کیفیت زندگی نیست؛ با اینکه در مورد مفهوم کیفیت زندگی توافق کلی وجود دارد،ولی در عین حال افراد از کیفیت زندگی برداشت های مختلفی می نمایند. به همین دلیل، الگوهای متعددی از کیفیت زندگی مطرح شده اند که همپوشی زیادی با هم دارند و تمایزهایی نیزدر بین آنها مشاهده می شود. برخی از الگوها بر سازه های شخصیتی به عنوان واسطه ها تکیه می کنند؛اما برخی کارآمدی اجتماعی افراد را مهمتر می دانند. باز خوانی مفاهیم متعدد کیفیت زندگی منجر به ارائه تعریفی از سوی گروه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی[۲] شده است. این تعریف برای درک فرد از موقعیت خود در بافتی از نظام های فرهنگی و ارزشی و در ارتباط با هدف ها، انتظارات و استانداردها و علاقه مندی آنها ارائه شده است. در این نگاه کیفیت زندگی، مفهومی فراگیر است که سلامت جسمانی، رشد شخصی، حالات روان شناختی، میزان استقلال، روابط اجتماعی و ارتباط با محیط را در بر می گیرد که مبتنی بر ادراک فرد از این ابعاد است. در واقع کیفیت زندگی در برگیرنده ابعاد عینی و ذهنی است که در تعامل با یکدیگر قرار دارند. از سوی دیگر باید توجه داشت که کیفیت زندگی مفهومی پویا است؛ چون ممکن است ارزش ها، نیازها و نگرش های فردی و اجتماعی در طی زمان در واکنش به رویدادها و تجارب زندگی دگرگون شوند، همچنین هر بعد از کیفیت زندگی می تواند آثار قابل ملاحظه ای بر سایر ابعاد زندگی بگذارد(Newa & Taylor, 1992). با اینکه کیفیت زندگی، مفهومی پیچیده و چندگانه است؛ ولی مورد توجه سازمان های خدمات رفاهی و اجتماعی، محققان و اندیشمندان علوم اجتماعی،روان شناسی،بهداشت، پزشکی و تربیت بدنی قرار گرفته است. هر چند؛ ارزشیابی و کمی کردن آن کاری دشوار است، ولی تلاش های علمی زیادی در این زمینه انجام می گیرد. بنابراین بررسی کیفیت زندگی از چند جنبه بسیار اساسی است. نخست اینکه نشانگر ارزیابی مناسبی از خدمات و برنامه هایی است که به منظور بالا بردن کیفیت زندگی افراد و گروه های مختلف اجتماعی تنظیم شده است. از طرف دیگر، اندازه گیری کیفیت زندگی وسیله مهمی برای ارزیابی اثر بخشی سیاست گذاری ها و تمهیدات بهداشتی،تفریحی، دارویی و غیره است. علاوه بر کیفیت زندگی، میزان سلامت روانی افراد و نحوه تعاملات آنها که متأثر از هوش هیجانی آن هاست، از جمله متغیرهای روانی مهمی هستند که در دهه های اخیر مورد توجه محققان قرار گرفته اند. سلامت روانی به عنوان وضعیت رفاه و بهبود در وضعیت روانی تعریف شده که طی آن فرد می­تواند توانایی­هایی بالقوه خویش را تحقق بخشد، با استرس های معمولی در زندگی مقابله کرده و به شکل سازنده­ای به کار و فعالیت بپردازد و در اجتماعی که به آن تعلق دارد نقش موثرتری ایفا کند(Landers, 2005). سلامت روانی را می توان براساس تعریف کلی و وسیع تر تندرستی تعریف کرد. طی قرن گذشته ادراک ما از تندرستی به طور گسترده ای تغییر یافته است. عمر طولانی تر از متوسط، نجات زندگی انسان از ابتلاء به بیماری های مهلک با کشف آنتی بیوتیک ها و پیشرفت های علمی و تکنیکی در تشخیص و درمان، مفهوم کنونی تندرستی را به دست داده که نه تنها بیانگر نبود بیماری است. بلکه توان دستیابی به سطح بالای تندرستی را نیز معنی می دهد. چنین مفهومی نیازمند تعادل در تمام ابعاد زندگی فرد از نظر جسمانی، عقلانی، اجتماعی، شغلی و معنوی است. این ابعاد در رابطه متقابل با یکدیگرند، به طوری که هر فرد از دیگران و از محیط تاثیر می گیرد و بر آنها تاثیر می گذارد. بنابراین سلامت روانی نه تنها نبود بیماری روانی است، بلکه به سطحی از عملکرد اشاره می کند که فرد با خود وسبک زندگی اش آسوده و بدون مشکل باشد. علاوه بر سلامت روانی، کنترل و مدیریت هیجانات در شرایط خاص یکی از عوامل تعیین کننده در موفقیت افراد است. این شرایط به ویژه برای افراد نظامی که انتظار می رود در شرایط بحرانی از خود واکنش های مطلوب نشان دهند، اهمیت دو چندانی می یابد. گلمن[۳] نیز هوش هیجانی را ظرفیت برای برانگیختن خود، سازمان دادن احساسات خود و دیگران، همچنین مدیریت کردن هیجان­ها در خود و در روابط با دیگران تعریف کرده­اند (قنبری، ۱۳۸۵). بنابراین شناخت عواملی می تواند به ارتقاء هوش هیجانی کمک کند، می توان برای برنامه ریزی و ساماندهی نیروها بسیار مفید است. از این رو این تحقیق در پی آن است که بررسی کند که بین کیفیت زندگی، سلامت روانی و هوش هیجانی کارکنان پایور ورزشکار و غیر ورزشکار ارتش جمهوری اسلامی تفاوت وجود دارد یا خیر؟

تعداد صفحه : ۲۱۸

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com